Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Προσωπικός Ιατρός: Δυνατότητα εγγραφής μέσω φαρμακείων

Με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων της χώρας και η κάλυψη της απορρέουσας από την προβλεπόμενη διαδικασία δαπάνης από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.
Επίσης χορηγείται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προβλεπόμενη διαδικασία, όπως μεταξύ άλλων το ύψος της αποζημίωσης των φαρμακοποιών, τη διαδικασία εκκαθάρισης, τον τρόπο και τον φορέα καταβολής της.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι πολίτες που εγγράφονται υποχρεωτικά σε προσωπικό ιατρό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), δύνανται να εγγράφονται σε αυτόν μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύνανται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων, το ύφος της αποζημίωσης των φαρμακοποιών για κάθε εγγραφή και η διαδικασία εκκαθάρισης, ο τρόπος και ο φορέας καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης. Τέλος, προβλέπεται ότι η δαπάνη για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης καλύπτεται μόνο από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων

1. Οι πολίτες που εγγράφονται υποχρεωτικά σε προσωπικό ιατρό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), δύνανται να εγγράφονται σε αυτόν μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Η δαπάνη για την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, το ύφος της αποζημίωσης των φαρμακοποιών για κάθε εγγραφή, ο τρόπος και ο φορέας καταβολής της αποζημίωσης και η διαδικασία εκκαθάρισής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Source