Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρόσβαση σε στοιχεία εισοδήματος, ΕΡΓΑΝΗ, μητρώου φορολογούμενων ΑΑΔΕ κ.ά. από τις τράπεζες για την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας

Με τη νέα απόφαση 9747 ΕΞ 02-04-2021 καθορίζεται η διαδικασία άντλησης από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, και διαβίβασης των δεδομένων που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας και των στοιχείων επικοινωνίας, της επαγγελματικής δραστηριότητας και των ετήσιων εισοδημάτων των φυσικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018. Ρυθμίζεται, επίσης, η λειτουργία και τα μέτρα ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος, με τίτλο «Συστηθείτε» και στην αγγλική γλώσσα «Know Your Costumer» («eGov-KYC»).

Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που δύνανται να αντλούνται και να διαβιβάζονται είναι οι εξής:
α) Στοιχεία ταυτότητας
β) Στοιχεία επικοινωνίας
γ) Στοιχεία εισοδήματος
δ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο
ε) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
στ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία


Άντληση στοιχείων ταυτότητας

Για την άντληση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιούνται από την υπηρεσία eGov-KYC οι εξής διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας:
α. Διαδικτυακή υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων ταυτότητας βάσει ΑΦΜ του αιτούντος από το πληροφοριακό σύστημα του Φορολογικού Μητρώου που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
β. Διαδικτυακή υπηρεσία άντλησης των ακόλουθων στοιχείων ταυτότητας βάσει του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) του αιτούντος από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας: i) Ονοματεπώνυμο, ii) Πατρώνυμο, iii) Μητρώνυμο, iv) Ημερομηνία γέννησης, v) Τόπος γέννησης, vi) Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, vii) Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, viii) Αρχή έκδοσης και ix) Αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ.. Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ..
Η διαβίβαση των στοιχείων ταυτότητας λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για έγγραφα ταυτότητας που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της άντλησης των δεδομένων. Αν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αντιστοιχεί σε δελτίο, το οποίο δεν είναι σε ισχύ, η διαδικασία άντλησης δεδομένων διακόπτεται.

Άντληση στοιχείων επικοινωνίας

Για την άντληση των στοιχείων επικοινωνίας του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 και της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/09.03.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνία (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988). Μέσω αυτής αντλούνται βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: i) διεύθυνση διαμονής, ii) διεύθυνση επικοινωνίας, iii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), iv) αριθμός κινητού τηλεφώνου και v) αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος.
Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρίσει στο Ε.Μ.Επ. τα στοιχεία επικοινωνίας, θα προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο Ε.Μ.Επ. για την ενημέρωση του μητρώου.

Άντληση στοιχείων εισοδήματος

Για την άντληση στοιχείων εισοδήματος του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..
Με τη διαδικτυακή υπηρεσία αντλείται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, το πραγματικό εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος (φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο).
Το πραγματικό εισόδημα λαμβάνεται από τον πίνακα Δ1 της τελευταίας εκδοθείσας πράξης διοικητικού/ διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του προηγούμενου φορολογικού έτους, από το έτος εντός του οποίου παρέχεται η συγκατάθεση από τον αιτούντα για πρόσβαση στα εισοδήματά του. Εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε αυτό το φορολογικό έτος, τα εισοδήματα θα λαμβάνονται από την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου των αμέσως δύο (2) προηγούμενων φορολογικών ετών.

Άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το μητρώο Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)

Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι απασχολούμενος στο Δημόσιο, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας,  διαδικτυακή  υπηρεσία του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, στοιχεία για όλους τους δηλωμένους ενεργούς φορείς οργανικής θέσης που απασχολούν τον μισθωτό.
Τα στοιχεία που αντλούνται για κάθε ενεργή σχέση εργασίας του αιτούντος είναι:
i) o ΑΦΜ του φορέα, εφόσον είναι διαθέσιμος,
ii) η επωνυμία του φορέα,
iii) η έδρα (διεύθυνση) του φορέα.
Εάν ο Φορέας απασχόλησης είναι διαφορετικός από το Φορέα της οργανικής θέσης του αιτούντος, αντλούνται τα αντίστοιχα στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμα:
i) o ΑΦΜ του φορέα,
ii) η επωνυμία Φορέα,
iii) η έδρα (διεύθυνση).
Τα στοιχεία που αντλούνται για τον αιτούντα εργαζόμενο είναι i) η εργασιακή σχέση και ii) η κατηγορία προσωπικού.

Άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι απασχολούμενος με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, στοιχεία για όλους τους δηλωμένους ενεργούς εργοδότες του.
Τα στοιχεία που αντλούνται για κάθε ενεργή σχέση εργασίας είναι τα εξής: i) ο ΑΦΜ του εργοδότη, ii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) εργοδότη, iii) η επωνυμία εργοδότη, iv) η έδρα (διεύθυνση).
Ως προς τα στοιχεία μισθωτού, αντλείται ανά εργοδότη το καθεστώς απασχόλησης (πλήρης, μερική ή εκ περιτροπής) του μισθωτού στον συγκεκριμένο εργοδότη.
Αν υπάρχει παράρτημα απασχόλησης, αντλούνται επιπλέον: i) ο αριθμός του παραρτήματος, ii) η έδρα του παραρτήματος, iii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) του παραρτήματος (αριθμός και περιγραφή).

Άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το μητρώο φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.

Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι επιτηδευματίας, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε..
Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος που αντιστοιχεί σε φυσικό πρόσωπο και είναι ενεργός επιτηδευματίας, τα στοιχεία: i) επωνυμίας, ii) Κ.Α.Δ. κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας (αριθμός και περιγραφή) iii) έδρας και iv) ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα υποκειμένων

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας.
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 έως 22 και του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1), σχετικά με την επεξεργασία, και προκειμένου να διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 22 του ιδίου Κανονισμού.

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eGov-KYC ορίζεται η 12η.4.2021.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση 9747 ΕΞ 02-04-2021 από το αρχείο του κόμβου