Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία αποκτούν οι ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς

Με το άρθρο 3 της νέας τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.» συμπληρώνεται το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) με την ένταξη και της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, στους φορείς στους οποίους θα αποστέλλονται στοιχεία μητρώου και οικονομικά στοιχεία των οριζομένων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο ελέγχου της αγοράς.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3
Χορήγηση φορολογικών στοιχείων στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς- Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013

Η παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), περί της ρύθμισης του τρόπου διαβίβασης στοιχείων μητρώου και οικονομικών στοιχείων προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των αρμόδιων Υπουργών για τα θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και για τα θέματα ελέγχου της αγοράς καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος, το είδος και το πλήθος των στοιχείων μητρώου και οικονομικών στοιχείων που διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς δυνάμει της περ. ιζ) της παρ. 1.»,