Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με τον ΚΦΔ και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ  6/2022
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ 1 του ν 3900/2010

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτριο Σκαλτσούνη, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και τον Αντιπρόεδρο Μιχαήλ Πικραμένο, Πρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Β´ Τμήματος
 
Αφού έλαβε υπ’ όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν 3900/2010,
β) την από 28.2.2022 αίτηση (ΠΑ ……./28.2.2022), με την οποία η αιτούσα ζητεί, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, την εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της εκκρεμούς ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου …… με αριθμό κατάθεσης ……./13.12.2021 προσφυγής της για την ακύρωση της ……../29.10.2021 απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε. (απορριπτικής προηγούμενης ενδικοφανούς προσφυγής).
Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την ως άνω προσφυγή τίθεται προς εξέταση ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος με συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων και συγκεκριμένα το ζήτημα εάν για την έγκυρη ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) η φορολογική διοίκηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτού, θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική δήλωση – επιλογή του φορολογούμενου ή άλλου προσώπου της ηλεκτρονικής επίδοσης εγγράφων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου …………………. και …………………….).
 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
 
την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.
 
δ ι α τ ά σ σ ε ι
 
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό κατάθεσης …………………./13.12.2021 προσφυγή της αιτούσας, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου …………..,
2. Να αποδοθεί στην αιτούσα το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αιτήσεως παράβολο, και
3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.                                                     
 
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.

Source