Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για τις δωρεάν μεταφορές ή με μειωμένο εισιτήριο στα ΚΤΕΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 14/2021 της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010

 
Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Δημήτριο Σκαλτσούνη, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και την Αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Πρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Α. Τμήματος,
αφού έλαβε υπ΄ όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,
β) την από 27.9.2021 αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “……………………. Α.Ε.” (ΠΑ …………../27.9.2021), με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης …………………/2.7.2021, έφεση της αιτούσας κατά της 5330/2021 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η από 18.12.2012 αγωγή της κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Με την αγωγή αυτή είχε ζητήσει, βάσει του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, άλλως βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, να της καταβληθεί ως αποζημίωση η διαφορά μεταξύ των εσόδων που προέκυψαν από την εκτέλεση των δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μεταφορών συγκεκριμένων κατηγοριών επιβατών (ανάπηροι πολέμου, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές) και εκείνων που θα είχαν εισπραχθεί για τις ίδιες διαδρομές, εάν ίσχυε και για αυτές το βασικό εισιτήριο, για τα έτη 2008-2011. Η διαφορά αυτή δεν της καταβλήθηκε εξαιτίας της, κατά τους ισχυρισμούς της, παράνομης παράλειψης του Ελληνικού Δημοσίου να εκδώσει, ανά έτος, την προβλεπόμενη στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α’ 40), κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία θα καθορίζονταν το ύψος των πιστώσεων για την καταβολή της δαπάνης που προκαλείται από τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μεταφορά των ως άνω επιβατών, η κατανομή αυτών σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την παραπάνω έφεση τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της ερμηνείας της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007, και της έκτασης της αστικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της παράλειψης έκδοσης, ανά έτος, των προβλεπόμενων στο άρθρο αυτό κοινών υπουργικών αποφάσεων και έως την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων (για το χρονικό διάστημα που για τις εν λόγω κατηγορίες επιβατών η αποζημίωση θα οριζόταν με τις υπουργικές αυτές αποφάσεις και αυτές δεν εκδόθηκαν). Προβάλλεται περαιτέρω ότι το ζήτημα αυτό έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, καθώς αφορά το σύνολο των Κ.Τ.Ε.Λ. της Χώρας, τα οποία έχουν ήδη ασκήσει πλήθος αγωγών αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, η δε νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων επί του επίδικου ζητήματος κυμαίνεται.
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. ………………….. και ……………………… κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου).
 
αποφασίζει
 
Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.

δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης …………/2.7.2021, έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “………………. Α.Ε.”.
2. Να αποδοθεί στην αιτούσα το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αίτησης παράβολο, και
3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.