Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρώτη αρωγή σεισμόπληκτων – Μέχρι 19.8.2022 η αίτηση και ο φάκελος από τους δικαιούχους για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση ΓΔΟΥ 1073/9-12-2021 τροποποιείται η ΓΔΟΥ 842/18.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, όπως είχε τροποποιήθηκε με την ΓΔΟΥ 926/17.09.2021 απόφαση, ως εξής:

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι της πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την εκάστοτε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, το αργότερο ως και την 19η Αυγούστου 2022.
2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος.
»

Η νέα απόφαση ισχύει για τη χορήγηση ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου δέκατου της από 13.08.2021 ΠΝΠ, όπως επεκτάθηκε ως προς το πεδίο εφαρμογής με το άρθρο 3 του ν. 4824/2021.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου