Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

«Πρώτο Ένσημο» από 1.1.2022 – Όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λήψη επιδότησης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος «Πρώτο Ένσημο»  που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022 εξειδικεύει Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη βάση της ρύθμισης του Ν. 4855/2021.

Το πρόγραμμα -που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- στοχεύει στη διευκόλυνση της πρώτης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μέσω της επιδότησης παρέχονται κίνητρα αφενός στους νέους να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβει για να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι ηλικίας 18-29 ετών που δεν διαθέτουν προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα.

Οι βασικοί άξονες του «Πρώτου Ενσήμου» είναι οι ακόλουθοι
:

Ποιες θέσεις εργασίας επιδοτούνται και πώς

Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών ως εξής:

α) Νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με ποσό 1.200 ευρώ, που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Καταβάλλονται δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

β) Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης -που δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών εβδομαδιαίως- επιδοτείται με 600 ευρώ. Τα 300 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα υπόλοιπα 300 καταβάλλονται στον εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος..

γ) Εάν η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της σύμβασης (η μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το ήμισυ του ποσού). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μήνα.

Οι νέοι που εντάσσονται στο «Πρώτο Ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι  συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.

Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας

Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το «Πρώτο Ένσημο» είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12η Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της νομοθετικής ρύθμισης για το πρόγραμμα) για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Ο έλεγχος για την συμμόρφωση με την υποχρέωση  της διατήρησης των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ και του  e-ΕΦΚΑ.  Εάν συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις  εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Στην περίπτωση έκπτωσης του εργοδότη, ο ωφελούμενος εργαζόμενος δεν εκπίπτει του προγράμματος.

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας ενός επιδοτούμενου εργαζόμενου στο πλαίσιο του προγράμματος με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο. Η επιχείρηση όμως μπορεί να κάνει αίτηση για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

Συνδυασμός με το ανοιχτό πρόγραμμα των 150.000 νέων θέσεων εργασίας

Για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται και εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο»  και η σύμβαση εργασίας του νεοπροσλαμβανόμενου έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών, η επιχείρηση, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα για τον ίδιο εργαζόμενο  στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως ισχύει,  με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Πρόκειται για το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας που ολοκληρώθηκε προ ημερών και «ανοίγει» εκ νέου στις 1/1/2022, με την προσθήκη 50.000 νέων θέσεων εργασίας, όπως έχει προαναγγελθεί.

Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της επιδότησης της παρούσας, η επιχείρηση επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, για χρονικό διάστημα έξι  μηνών. Υπογραμμίζεται ότι ισχύει η ρήτρα της διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων- Λήψη επιδότησης

Για την ένταξη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στο «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Η επιχείρηση  που επιθυμεί να προβεί σε μία ή περισσότερες νέες προσλήψεις υποβάλλει για κάθε νέο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία  δηλώνει τα στοιχεία της, τα στοιχεία του νέου που θέλει να προσλάβει, όνομα τράπεζας και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση και οι  προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα του υπό πρόσληψη νέου ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Ελέγχεται δηλαδή ότι ο δυνητικά ωφελούμενος είναι ηλικίας 18-29 ετών, και ότι δεν διαθέτει προϋπηρεσία. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

 γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης της επιχείρησης για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, η επιχείρηση, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να εντάξει έναν ή περισσότερους ωφελούμενους παράλληλα και στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» και στο πρόγραμμα των 150.000 νέων θέσεων εργασίας υποβάλλει για κάθε νέο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη παράλληλης ένταξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την ΚΥΑ του Προγράμματος εκείνου.

Ύστερα από την έγκριση της αίτησης της επιχείρησης για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου και στα δύο προγράμματα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η επιχείρηση αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση των αιτήσεων, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στα δύο προγράμματα.

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα στον ωφελούμενο την ένταξή του στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» ή την παράλληλη ένταξή του και στα δύο προγράμματα.

Ο νεοπροσλαμβανόμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα της παρούσας σε ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου για το ανοικτό πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία  δηλώνει εκτός των προσωπικών του στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξής του στο πρόγραμμα (τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) και  την τράπεζα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  Στην περίπτωση της παράλληλης ένταξής του και στα δύο προγράμματα υποβάλλεται η ίδια ως άνω αίτηση.

Σημειώνεται τέλος ότι ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται με βάση το «Πρώτο Ένσημο» καλύπτει μέρος του αριθμού των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που προβλέπονται από την επέκταση του ανοιχτού προγράμματος των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας κατά 50.000 θέσεις. Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση:

Αθήνα,
Α.Π:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                              
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
Τηλ.: 213 1516091, 037, 596

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 196 του ν.4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α΄215).
2. Το άρθρο 28 του ν.4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.» (Α΄181) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 130 του ν.4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις (Α’ 101).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10.  Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»  (Α’ 2).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
15. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄3520), όπως ισχύει.
16. Την υπό στοιχεία οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 4261), όπως ισχύει.
17. Την υπ΄ αρ. 105247/20-12-2021 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
18. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας, οι οποίοι δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία, για την  ενίσχυση της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας αυτών μέσω της παροχής κινήτρων στους ίδιους τους νέους καθώς και στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (42.000.000€) του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως αυτή είχε προβλεφθεί στην υπ΄ αρ. 87049/5-11-2021 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί του άρθρου 196 του ν.4855 /2021 (Α’ 101), έχει εγγραφεί πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (28.000.000€) στον ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310988001 για το οικονομικό έτος 2022, και θα προβλεφθεί πίστωση ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000€) στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του οικονομικού έτους 2023.  

αποφασίζουμε:

την κατάρτιση ανοιχτού προγράμματος νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος – Ωφελούμενοι – Διάρκεια

1. Το ανοιχτό πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει σκοπό τη διευκόλυνση της πρώτης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου που αυτοί δραστηριοποιούνται, με στόχο την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.
2. α. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, προκειμένου για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
β. Στους ανωτέρω ωφελούμενους του προγράμματος εντάσσονται και όσοι είχαν τυχόν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία, η οποία έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Νέοι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση δεν εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα.
Για το χρονικό διάστημα που οι ωφελούμενοι εντάσσονται στο παρόν, δεν μπορούν να πραγματοποιούν παράλληλα πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση.
3. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργείται με βάση το παρόν πρόγραμμα, καλύπτει μέρος του αριθμού των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που  προβλέπονται από την επέκταση του «ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 197 του νόμου 4855/2021 (Α΄215).
4. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1/1/2022 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2022.

Άρθρο 2
Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

1. Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ως ακολούθως:
α) Η νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με χίλια διακόσια (1.200) ευρώ.
β) Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το  ήμισυ της επιδότησης της περίπτωσης α, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως, ήτοι εξακόσια (600) ευρώ.
2. Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι (6) μηνών, η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μήνα.

Άρθρο 3
Καταβολή της επιδότησης

1. Το ποσό της επιδότησης των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, για  κάθε νέα σύμβαση πλήρους απασχόλησης, καταβάλλεται ως εξής:
α) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
β) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
2. Το ποσό της επιδότησης των εξακοσίων (600) ευρώ της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, για  κάθε νέα σύμβαση μερικής απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως, καταβάλλεται ως εξής:
α) Ποσό τριακοσίων (300) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
β) Ποσό τριακοσίων (300) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
3. Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας είναι διάρκειας μικρότερης των έξι (6) μηνών, για την καταβολή της επιδότησης στον νεοπροσλαμβανόμενο και στον εργοδότη εφαρμόζεται αναλογικά του χρόνου απασχόλησης και του είδους της σύμβασης (πλήρους ή μερικής) η παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.
4. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ωφελούμενου/εργαζόμενου, υπόχρεος είναι ο εργοδότης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.

Άρθρο 4
Διατήρηση θέσεων εργασίας – Όροι και δεσμεύσεις  

1. Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το παρόν πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
2. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12/11/2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4855/2021) για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.
3. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται  υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης  του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αφορά στο σύνολο των  μισθωτών  αμειβομένων  με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
γ) οι οποίοι  αποχωρούν οικειοθελώς,
εφόσον τα α), β), γ) ανωτέρω συντρέξουν κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει η επιδότηση, ήτοι από την ημερομηνία πρόσληψης του επιδοτούμενου έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του.
4. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, η επιχείρηση δεν λαμβάνει την επιδότηση και αν αυτή έχει καταβληθεί, αναζητείται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.
5. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και οι  συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.
6. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας ενός επιδοτούμενου εργαζόμενου στο πλαίσιο του προγράμματος με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο. Αντ’  αυτού, η επιχείρηση – εργοδότης δύναται να αιτηθεί για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
7. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ένταξης στο παρόν πρόγραμμα, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν.

Άρθρο 5
Συνδυασμός με το πρόγραμμα του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
1. Για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα και η σύμβαση εργασίας του νεοπροσλαμβανόμενου έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η επιχείρηση – εργοδότης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα για τον ίδιο ωφελούμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως ισχύει,  με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
2. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της επιδότησης της παρούσας, η επιχείρηση – εργοδότης επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργο χωρίς προϋπηρεσία, εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 4261), όπως ισχύει.
3. Στην περίπτωση παράλληλης υπαγωγής και στα δύο προγράμματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο έλεγχος του κριτηρίου της διατήρησης  του μέσου όρου των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.
4. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που υπάγονται στην παράγραφο 11α του άρθρου 28 του ν. 4726/2020, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και ο έλεγχος του κριτηρίου της διατήρησης  του μέσου όρου των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο 11α.

Άρθρο 6
Διαδικασία ένταξης  στο πρόγραμμα – αίτηση – έγκριση – πρόσληψη ωφελουμένων

Α. Διαδικασία ένταξης  στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ
1. Για την ένταξη επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»,   ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Η επιχείρηση-εργοδότης που επιθυμεί να προβεί σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλει για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία  δηλώνει τα εξής:
i)τα στοιχεία της επιχείρησης,
ii)τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,
iii) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης vi) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης – εργοδότη και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής:
i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών,
ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν διαθέτει καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.
γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης – εργοδότη για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, η επιχείρηση – εργοδότης, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Β. Διαδικασία ένταξης  παράλληλα στα προγράμματα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
Σε περίπτωση που επιχείρηση – εργοδότης επιθυμεί να προβεί σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές και να εντάξει ωφελούμενο παράλληλα και στο Πρόγραμμα του ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), υποβάλλει για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη παράλληλης ένταξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία  δηλώνει ταυτοχρόνως τα στοιχεία της παρ. Α του παρόντος άρθρου και τα στοιχεία του άρθρου 6 της υπό στοιχεία οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 4261), όπως ισχύει.
Ύστερα από την έγκριση της ανωτέρω αίτησης της επιχείρησης – εργοδότη για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου και στα δύο προγράμματα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του σε αυτά, η επιχείρηση – εργοδότης, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση των αιτήσεων, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στα δύο προγράμματα.

Γ. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση – εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στον ωφελούμενο την ένταξή του στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» ή την παράλληλη ένταξή του και στα δύο προγράμματα σύμφωνα με την παρ. Β του παρόντος άρθρου, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου έγκρισης της πράξης ένταξης.

Δ. Για τη λήψη της επιδότησης του άρθρου 3 της παρούσας, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Ο ωφελούμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα της παρούσας σε ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ με τίτλο ««Αίτηση- Υπεύθυνη ωφελούμενου για το ανοικτό πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία  δηλώνει εκτός των προσωπικών του στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξής του στο πρόγραμμα, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν απαιτείται επανυποβολή αυτής σε μηνιαία βάση από τον ωφελούμενο, εκτός κι αν επιθυμεί τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Στην περίπτωση της παράλληλης ένταξής του και στα δύο προγράμματα υποβάλλεται η ίδια ως άνω αίτηση.

Άρθρο 7
Έλεγχος προϋποθέσεων- Κυρώσεις

1. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων του άρθρου 4 της παρούσας, πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του e-ΕΦΚΑ.
2. Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί του προγράμματος αναζητούνται από τις επιχειρήσεις – εργοδότες με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας.
3. Στην  περίπτωση έκπτωσης του εργοδότη κατά τα ανωτέρω, ο ωφελούμενος εργαζόμενος δεν εκπίπτει του προγράμματος.

Άρθρο 8
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα  το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Γ.Κ.Π.Δ..
3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργοδοτών και των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του ΟΑΕΔ και του ΕΤΕΑΕΠ, για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.

Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις

1.Για τη διαδικασία καταβολής της επιδότησης όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2.Η καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή τους. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
3. Η ηλεκτρονική μορφή της ανωτέρω κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζονται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνουν και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο, και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
7. Για την πληρωμή της επιδότησης της παρούσας, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 5 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 9. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
10. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ