Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πως ασφαλίζονται οι μαθητευόμενοι Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών, καταβολή και προθεσμίες και ΑΠΔ

Με την εγκύκλιο 67/2021 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 35 έως 40 του ν. 4763/2020, της υπ. αριθμ. ΦΒ7/121875/Κ3/28-9-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, της υπ. αριθμ. 119730/1-10-2021 Υπουργικής Απόφασης, καθώς και της υπ’ αριθμ. ΦΒ1/133712/Κ3/25-10-2021 (ΦΕΚ 4937 Β’) Υπουργικής Απόφασης και γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.)

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4763/2020 καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.).

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι :

«Μαθητεία» είναι τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία:

– συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)
– καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα
– βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και
– προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία.

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Με τις διατάξεις των άρθρων 35 έως 40 του νόμου αυτού, καθώς και των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 40, ρυθμίζονται θέματα της Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, μεταξύ των οποίων και θέματα που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των μαθητευομένων στο ανωτέρω πρόγραμμα.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ e – Ε.Φ.Κ.Α. – ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (σε είδος και χρήμα) και για επικουρική ασφάλιση, στους κλάδους κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στην ασφάλιση των φορέων- οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για την ασφάλιση των ανωτέρω καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σε περίπτωση υπαγωγής του μαθητευόμενου σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και υποχρέωσης της επιχείρησης για καταβολή εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, υπολογίζονται επί των αποδοχών των μαθητευόμενων, εφαρμοζόμενης της περ.γ’ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.2335/1995 (Α’185).

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη συνάπτεται Σύμβαση Μαθητείας, η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του οικείο ΕΠΑ.Λ.. Σε περίπτωση ανήλικου μαθητευόμενου η Σύμβαση Μαθητείας υπογράφεται και από τον κηδεμόνα του.

Υπόχρεος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) είναι ο εργοδότης στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας», ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει μηνιαίως.
Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ., τις προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ., καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και υπολογισμού πρόσθετων τελών ισχύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα.

Κάθε εργοδότης του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης /Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη του ‘Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», και την διακοπή αυτού, όπου απαιτείται για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του εργοδότη και του ΕΠΑ.Λ.

Εργοδότες δύνανται να είναι φορείς του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) , φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι φορείς : – Προσωρινής Απασχόλησης -Τα νυχτερινά κέντρα -Παροχής καθαριότητας και φύλαξης -Τα Πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών.

Επίσης εξαιρούνται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες οι οικίες σχολικές μονάδες δηλώνουν αδυναμία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης στον εργασιακό χώρο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΝΑΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Οι μαθητευόμενοι οφείλουν να παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας, η ακριβής συνολική διάρκεια των οποίων καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης Μαθητείας της αντίστοιχης ειδικότητας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της υπ. αριθμ. 119730/1-10-2021 Υπουργικής Απόφασης κατά την διάρκεια του προγράμματος οι μαθητευόμενοι δικαιούνται:

– Κανονικής άδειας από τον χώρο εργασία.
-Αναρρωτικής άδειας με κατάθεση γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα.
– Να απουσιάσουν συνολικά πέντε ημέρες από το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο εργασιακό χώρο για προσωπικούς λόγους, με έγκαιρη ενημέρωση και τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

Ο μαθητευόμενος δεν δικαιούται άλλου τύπου αδείας πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Η διάρκεια της κανονικής άδειας που αναλογεί στην διάρκεια του Προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983(Α’ 46).

Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που αναλογούν στην διάρκεια του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο μέχρι την διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983.

Σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657- 658 του Αστικού Κώδικα.

Ο μέγιστος αριθμός αναρρωτικής άδειας για το σύνολο του προγράμματος ορίζεται στις δώδεκα ημέρες.

Σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας ο μαθητευόμενος οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό για την αναρρωτική του άδεια στον εργοδότη και αντίγραφο αυτού στο ΕΠΑ.Λ/Ε.Κ..

Στις περιπτώσεις απουσίας ο εργοδότης δεν καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

Ο μαθητευόμενος δεν δικαιούται άλλου τύπου αδείας πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59 ευρώ για τους μαθητευόμενους ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το ποσό της επιδότησης του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ορίζεται στα 27,14 ευρώ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Επισημαίνουμε ότι μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση, βαρέων και ανθυγιεινών και επαγγελματικού κινδύνου βαρύνουν και καταβάλλονται από τον εργοδότη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ (Ανεργία, Στράτευση, ΔΛΟΕΜ, ΛΠΕΑΑΕ, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ, Εργατική Κατοικία, Εργατική Εστία), τις οποίες συνεισπράττει ο e- ΕΦΚΑ, επιμερίζονται μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, και βαρύνουν τον ασφαλισμένο και εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά. Ο εργοδότης παρακρατά την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e-ΕΦΚΑ.

• Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Ως εκ τούτου το ποσό υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε: 13,80 ευρώ ημερησίως (27,59 /2 = 13,80).

• Οι ασφαλιστικές εισφορές, για κύρια και επικουρική ασφάλιση, των μαθητευόμενων οι οποίοι θα απασχοληθούν σε εργασίες και ειδικότητες που ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.) και η απασχόλησή τους θα παρέχεται κατά κύριο λόγο στις υπόψη εργασίες και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2778/ τ. Β’/2-12-2011) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Βαριές & ανθυγιεινές εργασίες», η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2012, βαρύνουν τον εργοδότη.

• Οι επιχειρήσεις και εργασίες που υπόκεινται στην εισφορά επαγγελματικού κινδύνου, ορίστηκαν με τις διατάξεις του Β.Δ. 473/61 (ΦΕΚ 119/Α’/1961) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/60 (ΦΕΚ 147/Α’/1960) – (Εγκ.158/61 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).Η εν λόγω ειδική εργοδοτική εισφορά βαρύνει τις ρητά καθοριζόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 επιχειρήσεις ή εργασίες (Εγκ.205/61 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι εισφορές καταβάλλονται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, δηλαδή έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης ή μεθεπόμενου μήνα εφόσον ο εργοδότης είναι το Δημόσιο, με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) (σχετ. Γ.Ε. Ε40/907/14.12.2015, Ε40/535/28.7.2015 και Ε40/433/2016 της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μαθητευόμενων στα προγράμματα του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ακόλουθη κωδικοποίηση και τα αντίστοιχα ποσοστά που προβλέπονται:
 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ.ΕΙΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Π.Κ.
8005 ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 332095 Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας “ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ” ΜΙΚΤΑ- ΕΤΕΑΕΠ 3310
332096 Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας “ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ” ΒΑΡΕΑ- ΕΤΕΑΕΠ» 3311
332097 Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας “ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ” ΜΙΚΤΑ- ΕΤΕΑΕΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 3312
332098 Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας “ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ” βαρεα- ΕΤΕΑΕΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 3313

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης Μαθητείας. Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, είναι διάρκειας οκτώ ωρών ημερησίως.

Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εξαιρούμενων των επίσημων αργιών, ο μαθητευόμενος πρέπει να κάνει χρήση των ημερών της κανονικής άδειάς του.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 6 της υπ. αριθμ. 119730/1-10-2021 Υπουργικής Απόφασης είναι δυνατή η αλλαγή εργοδότη.
Στην περίπτωση αυτή ο νέος εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ασφαλιστική τακτοποίηση του μαθητευόμενου.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20€) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο που προβλέπεται από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του ν.3996/2011 όπως εξειδικεύτηκε με την αρ. ΚΥΑ 23411/2131/30.12.2011 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται – ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου έκαστου έτους – από τους εργοδότες και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 στο ύψος που ισχύει (σχετ. το με αρ. πρωτ. 350833/14-9-2021 ΓΕ της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ).

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την δημοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 1/10/2021.


Δείτε την εγκύκλιο στο αρχείο του κόμβου