Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πως θα δοθεί η ενίσχυση στους κινηματογράφους και στους διανομείς κινηματογραφικών ταινιών – Οι αιτήσεις, τα δικαιολογητικά και οι δικαιούχοι

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :

Πλαίσιο χρηματοδότησης οικονομικής ενίσχυσης

1. Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αίτησης και του ελέγχου αυτής σύμφωνα με τα κατωτέρω και όχι αργότερα από τις 31/12/2021:

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις ένταξης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

Α. 1. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14 ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. Α.1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφου ή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας https//notifybusiness.gov.gr,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20%.

Οι προϋποθέσεις των περ. β. και γ. δεν χρειάζεται να συντρέχουν για επιχειρήσεις κινηματογράφου που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019.

Β.1. Οι επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν ΚΑΔ 59.13 κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα, ενισχύονται οικονομικά για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. Β.1. του παρόντος άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. είναι διανομείς ταινιών σε κινηματογράφους,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών στο σύνολο της δραστηριότητας του ΚΑΔ 59.13 κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 -Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20%.

Γ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων Α και Β, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:

α. Εφόσον η επιχείρηση αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ), πρέπει:

i) να μην έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, κατά την έννοια του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.,

ii) να μην ήταν προβληματική στις 31/12/2019, σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, σε επίπεδο αιτούσας καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης,

ή εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, να μην υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης,

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το τμήμα 3.1 του ΠΠ, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

β. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 πρέπει:

i) να μη δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,

ii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με Καν. De minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο,

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Καν. 1407/2013, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα,

iv) σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.

γ. i) Σε περίπτωση επιχείρησης κινηματογράφου, η οποία αιτείται για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για περισσότερους του ενός κινηματογράφους, ο έλεγχος της σώρευσης πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ της επιχείρησης.

ii) Σε περίπτωση επιχείρησης η οποία αιτείται για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης και ως επιχείρηση κινηματογράφου και ως επιχείρηση διανομής κινηματογραφικών ταινιών, ο έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για τον μοναδικό ΑΦΜ της επιχείρησης.

Ύψος και Τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων κινηματογράφου

1. Στις επιχειρήσεις της παρ. Α του άρθρου 2, με κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθερό ποσό τεσσάρων (4) ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά προβολή, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, και για έως σαράντα (40) προβολές ανά μήνα, ως εξής:

α) Στην περίπτωση επιχείρησης που λειτούργησε εντός των χρονικών διαστημάτων από από 1/10/2020 έως 15/10/2020 ή έως 22/10/2020 ή έως 29/10/2020 ή έως 2/11/2020 ή έως 6/11/2020, ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται ο κινηματογράφος, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών θέσεων θεατή/ εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά προβολή και έως σαράντα (40) προβολές τον μήνα, ως εξής :

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 20%) x 4 ευρώ/θέση x (x αριθμός πραγματοποιηθεισών προβολών στο δηλωθέν διάστημα)

β) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παρέμεινε κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα και η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στον ανωτέρω ΚΑΔ, συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% των συνολικών θέσεων θεατή/ εισιτηρίων, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά κινηματογράφο, και έως σαράντα (40) προβολές τον μήνα, ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 10%) x 4 ευρώ/θέση x (x αριθμός προγραμματισμένων προβολών στο δηλωθέν διάστημα)

Ύψος και Τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων διανομέων κινηματογραφικών ταινιών

Στις επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών της παρ. Β του άρθρου 2 της παρούσας, με ΚΑΔ 59.13 κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομική ενίσχυση που καλύπτει το 40% της διαφοράς της μείωσης του κύκλου εργασιών (πτώση τζίρου) του έτους 2020 σε σχέση με το έτος 2019 των εσόδων που προέρχονται από τη διανομή ταινιών σε κινηματογράφους.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από επιχείρηση κινηματογράφου

Α. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από λειτουργούσα επιχείρηση κινηματογράφου

1. Η λειτουργούσα επιχείρηση κινηματογράφου που επιθυμεί να λάβει την οικονομική ενίσχυση της παρούσας για χρονικό διάστημα από 1/10/2020 έως 15/10/2020 ή 22/10/2020 ή 29/10/2020 ή 2/11/2020 ή 6/11/2020, σύμφωνα με την περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται ο κινηματογράφος και την ημερομηνία που έκλεισε με κρατική εντολή, υποβάλλει υποχρεωτικά στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι:

α. Ηλεκτρονική αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση ένταξης λειτουργούσας επιχείρησης κινηματογράφου στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020» η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I), με την οποία αιτείται την οικονομική ενίσχυση και δηλώνει τα εξής:

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, διεύθυνση, Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), περιφερειακή ενότητα, κ.λπ.).

ββ. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γγ. Την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση του κινηματογράφου.

δδ. Τον αριθμό των προβολών που πραγματοποίησε στα δηλωθέντα διαστήματα.

εε. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ),

στστ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α.2 του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Επίσης, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με την ίδια δήλωση / αίτηση αναρτάται η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης του κινηματογράφου.

β. Ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) η οποία συνιστά ταυτοχρό-νως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.

2. Η επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» ανεξαρτήτως του αριθμού των υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης της περ. α της παρ. 1.

Β. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από κλειστή επιχείρηση κινηματογράφου.

1. Η επιχείρηση που διαχειρίζεται την κινηματογραφική αίθουσα, η οποία είτε παρέμεινε κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020 σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να λάβει την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλει υποχρεωτικά στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ),που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι:

α. ηλεκτρονική αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση ένταξης κλειστής επιχείρησης κινηματογράφου στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτείται την οικονομική ενίσχυσή και δηλώνει τα κάτωθι:

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.).

ββ. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γγ. Την επωνυμία, την έδρα του κινηματογράφου, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται,

δδ. Τον αριθμό προγραμματισμένων προβολών για τα δηλωθέντα διαστήματα και όχι πάνω από 40.

εε. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

στστ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Επίσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με την ίδια δήλωση / αίτηση αναρτάται η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης του κινηματογράφου.

β. ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) η οποία συνιστά ταυτοχρό-νως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), με την οποία η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.

2. Η επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis) ανεξαρτήτως του αριθμού των υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης της περ. α της παρ. 1.

Γ. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση αιτείται και ως λειτουργούσα και ως κλειστή από κρατική εντολή ή από επιλογή για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, υποβάλλονται αυτοτελείς δηλώσεις υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από επιχείρηση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών

1. Οι επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλουν στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα κάτωθι:

α. ηλεκτρονική αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση ένταξης επιχειρήσεων διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ill, με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή τους, και δηλώνουν τα κάτωθι

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κ.λπ.).

ββ. Είναι διανομέας κινηματογραφικών ταινιών σε κινηματογράφους και δηλώνει τα έσοδα της από τη διανομή ταινιών σε κινηματογράφους το έτος 2019 και το έτος 2020.

γγ. τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

δδ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης στο Π.Σ. Εργάνη με την ίδια δήλωση/αίτηση αναρτάται συμφωνητικό διανομής με κινηματογραφική αίθουσα που να έχει συναφθεί το έτος 2019 ή το έτος 2020,

β. ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), με την οποία η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.

Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης

Μετά την υποβολή των οριζόμενων στην παρούσα υπεύθυνων δηλώσεων / αιτήσεων από τις επιχειρήσεις, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητι-κών και τον έλεγχο σώρευσης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται ψηφιακά για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

Το ποσό της ενίσχυσης επιχειρήσεων της παρούσας που υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρο 1 και 2 ή 3 κατά περίπτωση, καταβάλλεται στους δικαιούχους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υποχρεώσεις των δικαιούχων

1. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα εξής δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης), δεν ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 :

i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

iii. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα δύο τελευταία έτη:

Ο δείκτης χρέους προς ίδια ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν ψηλότερος του 7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1.0.

β. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, άλλως αντί των ανωτέρω, ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου της οικονομικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Καν. 1407/2013 ή υποβολή ψευδών στοιχείων, η χορηγηθείσα ενίσχυση αναζητείται κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και στο άρθρο 11 της παρούσας.

3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Οι επιχειρήσεις της παρ. Α.1 του άρθρου 2 επιστρέφουν ποσοστό 20% της οικονομικής ενίσχυσης για τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών (3) ετών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

5. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις των παρ. Α.1. και Β.1. του άρθρου 2 της παρούσας υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν την 6η Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4745/2020, για ένα μήνα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος του ανωτέρω εδαφίου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες εκπίπτουν από δικαιούχοι της ενίσχυσης.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου