Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και ποιος ο χρόνος έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης

Με την εγκύκλιο 32/2021 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 261 του νόμου 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 τεύχος Α’/ 24.04.2021) με το οποίο τροποποιείται η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 ως προς την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών και την ημέρα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: 

→ Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή υπάρχει δικαίωμα, με την έννοια ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

→ Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης ορίζεται η πρώτη ημέρα του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στις ως άνω δύο παραγράφους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.
Επισημαίνεται ότι η διάκριση της υπαιτιότητας του ασφαλισμένου είναι καθοριστικό στοιχείο προκειμένου να τεκμηριωθεί ο λόγος απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης με απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Συνεπώς, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ.1.β.ii του με αρ. πρωτ. Σ80/1/16692/09-01-2019 Γενικού Εγγράφου (σελ. 2-3) σχετικά με την τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης ακρόασης.

Η ισχύς των κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24.04.2021. Ωστόσο, για λόγους χρηστής διοίκησης έναντι των ασφαλισμένων, η υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θα πρέπει να καταλαμβάνει τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που θα υποβληθούν από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας εγκυκλίου στη Διαύγεια.