Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πώς ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων

Με αφορμή ερωτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών σχετικά με τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 32 και 35 του Ν.4670/2020, την κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων, τη διαδικασία γνωστοποίησης και την απορρέουσα υποχρέωση καταβολής εισφορών βάσει ασφαλιστικών κατηγοριών, με το έγγραφο 139794/19.4.2021 παρέχονται σχετικές οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες:

Ειδικότερα:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4670/2020 προβλέπεται ότι: «στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυμάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναμικότητας από 6 έως και 10 δωματίων σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, καταβάλλεται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 40. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.»

Με τις διατάξεις της παρ. 7β του άρθρου 35 του ν. 4670/2020 ορίζεται ότι: «Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1 – 7 έχουν οι ασφαλισμένοι κατά το άρθρο 55 αυτοτελώς απασχολούμενοι και:… β. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυμάτων τα οποία είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής εκτός των ΙΚΕ, και σε περίπτωση ΑΕ τα μέλη του ΔΣ των ΑΕ που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1β) του άρθρου 36 του παρόντος.

Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα το θέμα καταργείται».

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων αρχίζει από 1/1/2020 και εφεξής κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα το θέμα καταργείται.

Β. Μετά την ισχύ των νέων διατάξεων ως ασφαλιστέα πρόσωπα στον e-ΕΦΚΑ λογίζονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), όπως ισχύει, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του ΕΟΤ είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Γ. Τα τουριστικά καταλύματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), όπως ισχύει, διακρίνονται σε:

■ Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: Ξενοδοχεία, Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), Ξενώνες φιλοξενίας νέων, Σύνθετα τουριστικά καταλύματα, Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels), Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.

■ Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες), Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.

■ Τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Δ. Με τις διατάξεις του ν.4442/2016 εισήχθη υποχρεωτική διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής για την έναρξη λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας η οποία προτίθεται να ασκηθεί σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος, και η οποία ορίστηκε ως γνωστοποίηση του ν. 4442/2016. Η εν λόγω γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 ν.4442/16.

Από την έναρξη ισχύος της νέας διαδικασίας γνωστοποίησης επί των τουριστικών δραστηριοτήτων, καταργήθηκε η χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων δεν υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, αλλά τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Όπου στη κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για Ε.Σ.Λ., από εφαρμογής της σχετικής διάταξης, νοείται η γνωστοποίηση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 (7/12/2016).

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) που είχαν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν.4442/2016 παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), η διαδικασία που ακολουθείται για τη συνέχιση της λειτουργίας του καταλύματος διέπεται από διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου.

Ε. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την επικράτεια (παρ.Γ’), από 1/1/2020 ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4670/2020, ανεξαρτήτως αριθμού δωματίων, υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Ο χρόνος ασφάλισης και η εισφοροδότησή τους, ανάλογα με τη μορφή της ασκούμενης δραστηριότητας, έχει ως εξής:

Ειδικότερα:

→ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Μοναδική ασφάλιση

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται με ατομικές επιχειρήσεις υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε λειτουργούν βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του ΕΟΤ είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν.4442/2016.
Τα πρόσωπα αυτά καταβάλλουν με ελεύθερη επιλογή τους μία ασφαλιστική εισφορά από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες ή την ειδική ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4670/20, που αντικατέστησε το άρθρο 39 του Ν.4387/2016. Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ.

→ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Παράλληλη ασφάλιση
Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υποχρεούνται σε παράλληλη ασφάλιση, οποιουδήποτε εντασσόμενου στον e-ΕΦΚΑ φορέα, λόγω άσκησης άλλης δραστηριότητας ή απασχόλησης, εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 του ν.4670/20 και καταβάλλουν μία ασφαλιστική εισφορά. Ειδικότερα:
– Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης άλλης δραστηριότητας υπαγόμενης στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ, πλην π. ΟΓΑ, καταβάλλεται μία ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του 36 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του ν.4670/20. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.
– Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης άλλης δραστηριότητας υπαγόμενης στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ (π. ΟΓΑ), συμπεριλαμβανομένων και των προαιρετικών περιοχών, καταβάλλεται μία
ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 ν. 4387/16, όπως ισχύει,
εφόσον:

→ είναι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων σε όλη την Επικράτεια ή

→ είναι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, δυναμικότητας από έξι (6) έως και δέκα (10) δωματίων σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).
 
Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. Συνεπώς, η ένταξη στη μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών» γίνεται αποκλειστικά σε ιδιότητες ασφάλισης π. ΟΓΑ (π.χ. 10301).

→ ΜΕΛΗ – ΕΤΑΙΡΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα μέλη/εταίροι Νομικών Προσώπων, που κατέχουν την ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, ανεξαρτήτως αριθμού δυναμικότητας δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του π. ΟΑΕΕ.
 
Ειδικότερα:
– Επί νομικών προσώπων Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. το σύνολο των εταίρων
– Επί Μονοπρόσωπων Ι.Κ.Ε., ο διαχειριστής ή και ο εταίρος
– Επί πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε., ο διαχειριστής
– Επί Α.Ε., τα μέλη Δ.Σ που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 3% και άνω.

Τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν μία ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του ν.4670/20.

Για τα ως άνω πρόσωπα, σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης σε οποιονδήποτε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα (συμπεριλαμβανομένου του π. ΟΓΑ), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 32 ν.4670/20 και καταβάλλεται μία ασφαλιστική εισφορά.