Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ρύθμιση οφειλών – Έκπτωση 3% στην εφάπαξ καταβολή φόρου – ΕΝΦΙΑ – ΦΠΑ. Οι φορολογικές διατάξεις του ν. 4821/2021 και διευκρινίσεις με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ 2167/2021 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν. 4821/2021, και παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις.

Αναλυτικά:

1. Με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 289 του ν. 4738/2020. Με τη νέα παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021, προβλέπεται δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις α) για βεβαιωμένες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και πληρούν ένα από τα οριζόμενα στην παράγραφο κριτήρια και β) για βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Επίσης, με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021 προστέθηκε στο άρθρο 289 του ν. 4738/2020 νέα παράγραφος 1Α, η οποία ορίζει ότι στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν δύναται να περιληφθεί ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 κατά τρόπο ώστε να αυξηθεί από έως δώδεκα (12) σε έως τριάντα έξι (36) ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στις οποίες μπορεί να ρυθμίζονται οι βασικές οφειλές, χωρίς να επιβαρύνονται με τόκο. Τροποποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 και η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 η οποία ορίζει ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης παραμένει στα τριάντα (30) ευρώ, ως ίσχυε, για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως χίλια (1.000) ευρώ, ενώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ.

2. Με το άρθρο 76 του ν. 4821/2021 αντικαταστάθηκε το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 που ρυθμίζει την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017. Σύμφωνα με τη νέα παρ. 1 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις παρέχεται σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης κατά το χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021. Η επανένταξη συντελείται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον καταβληθεί η δόση μηνός Αυγούστου 2021 μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Με την νέα παρ. 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο ως άνω καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, σε ορισμένες κατηγορίες οφειλετών που με την προϊσχύουσα μορφή του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 δεν υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων αυτού.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4821/2021 προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 ως προς την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2021 είναι έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και η τελευταία μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4821/2021 συμπληρώνεται το άρθρο 3 του ν.4223/2013 (Α’ 287) και ειδικότερα η υποπερ. στβ) της περίπτωσης στ) της παρ. 1 του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., μεταξύ άλλων, και τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4821/2021 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. με ν. 2859/2000), και η υποβολή της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α υποβάλλεται μέχρι την 31η.12.2021 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και την 30η.6.2021, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1η.7.2021 και εφεξής τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της εκάστοτε αδείας.

6. Με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4821/2021 εισάγεται νέα παράγραφος 54 στο Κεφάλαιο Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000). Ειδικότερα, με το άρθρο 80 του ν. 4821/2021, από 31.7.2021, οι απινιδωτές της ΔΚ ΕΧ9018 υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) έως και την 31η.12.2022.

Ειδικότερα, οι απινιδωτές, δηλαδή οι ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται εξωτερικά επί του ασθενή προκειμένου να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργία, κατατάσσονται στον κωδικό εμπορεύματος 9018 90 84 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) 2658/87, όπως ισχύει).

Εφιστούμε την προσοχή ότι, στον εν λόγω κωδικό, δεν κατατάσσονται αποκλειστικά οι απινιδωτές, αλλά και λοιπά όργανα και συσκευές για την ιατρική. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 80 ν. 4821/2021, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6% εφαρμόζεται για τους απινιδωτές του κωδικού 9018 90 84, ενώ για τα λοιπά όργανα και συσκευές που υπάγονται στον εν λόγω κωδικό, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ κατά περίπτωση (0%, 06%, 13% και 24%).

7. Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4821/2021 αντικαθίσταται η περ. 1β του Κεφαλαίου Β’ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. και επεκτείνεται έως και την 30η.6.2022 η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων. Μετά την ημερομηνία αυτή οι υπηρεσίες της παρ. αυτής υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.

8. Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4821/2021 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) ως προς την ημερομηνία της εφάπαξ καταβολής του φόρου.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι εφόσον ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 31η Αυγούστου (αντί της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Ιουλίου 2021, που ίσχυε προ της τροποποίησης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου), παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%). Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 27η.7.2021.

9. Με το άρθρο 84 του ν. 4821/2021 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ν. 4738/2020, που ρυθμίζουν, αντίστοιχα, την προθεσμία για την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης αναδιάρθρωσης έως την υπογραφή της σύμβασης ή την άκαρπη περάτωση της διαδικασίας. Ειδικότερα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4821/2021 προστέθηκε στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020 τελευταίο εδάφιο, το οποίο ορίζει ότι για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, εάν στη δίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α’ 182, π.δ. 503/1985) και το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.

Με την παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4821/2021 προστέθηκε νέο δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 18 του ν. 4738/2020, με το οποίο ορίζεται ότι για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής της προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4738/2020 (όπως τροποποιήθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4821/2021), το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται στην αναστολή.

10. Με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4821/2021 προστίθεται νέο άρθρο 108Δ στο ν.4001/2011 σχετικά με τη μεταβίβαση από τη ΔΕΗ ΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης που διασυνδέονται με το ΕΣΜΗΕ.

Ειδικότερα, ορίζεται μεταξύ άλλων στην περ. β της παραγράφου 7 του άρθρου 108Δ, ότι για τη μεταβίβαση των παγίων, δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου. Επιπλέον ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του ν. 1521/1950 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, η μεταβίβαση των ακινήτων από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται από φόρο μεταβίβασης ακινήτων και από κάθε άλλο συναφή φόρο ή τέλος.

Περαιτέρω με την περ. γ της παραγράφου 7 του άρθρου 108 Δ ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, δεν απαιτούνται δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4821/2021 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 31η.7.2021, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις του.

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου