Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ρύθμιση οφειλών ΕΔΟΕΑΠ: Αναμορφώνεται το πλαίσιο με τροπολογία για εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, για τα έτη από 2017 έως 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.», αναμορφώνεται το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών που προκύπτουν από εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, για τα έτη από 2017 έως 2020, προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. – φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης).

Ειδικότερα:

α. Υπάγονται σε δυνατότητα ρύθμισης και οι οφειλές εργοδοτών, οι οποίοι έχουν ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Τ.Ε.Α.Σ.) και στο Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (Ε.Τ.Α.Σ.).

β. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος καθώς επίσης αναστέλλεται:
– η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη,
– η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967, που αφορά στην επιβολή κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και απόδοση εισφορών,
– η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

γ. Δεν ισχύει η ανωτέρω ρύθμιση και τα ευεργετήματα αυτής και αναβιώνει η οφειλή και οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι, εάν σωρευτικά:
– δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης και
– δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η.1.2021.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιεί την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), συγκεκριμενοποιώντας τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλών που προκύπτουν από τις εισφορές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), ορίζοντας παράλληλα την αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά των οφειλετών που εισάγονται στη ρύθμιση και των χρόνων παραγραφής οφειλών αυτών, καθώς επίσης και τους όρους απώλειας της ρύθμισης και αναβίωσης των οφειλών με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις, μετά της ταυτόχρονης αναβίωσης και των δικαστικών αξιώσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 2
Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) από εισφορές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4779/2021

Η παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) αντικαθίσταται ως εξής:
4. α. Οφειλές προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες προκύπτουν από τις εισφορές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, για τα έτη από 2017 έως και 2020, μπορούν να ρυθμιστούν με αίτηση του οφειλέτη προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης τα εκατό (100) ευρώ και με απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής και καταβολής. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στον περιοδικό τύπο, καθώς επίσης στις επιχειρήσεις διαδικτύου από την έναρξη ισχύος του ν. 4498/2017 (Α’ 172), υπό τον όρο υποβολής σχετικού αιτήματος εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα ως άνω ισχύουν και για τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΤΕΑΣ) και στο Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (ΕΤΑΣ).
β. Η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολειπόμενου ποσού οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, στη ρύθμιση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης. Αν μετά από έλεγχο προκύψει οφειλή, που ανάγεται στη χρονική περίοδο της παρούσας ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό των ποσών της. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι του παρόντος, δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.
γ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης και οι λοιποί όροι του παρόντος: (i) Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικώς στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, οι οποίες έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). (ii) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136). (iii) Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
δ. Η ρύθμιση απόλλυται, εάν σωρευτικά: α) δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) συνεχόμενες δόσεις της παρούσας ρύθμισης και β) δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η.1.2021. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες: (1) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης. (2) Την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν τον τυχόν επανυπολογισμό τους, και την κατάστασή τους ως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού, το ποσό που έχει καταβληθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. (3) Την άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ποινικών διώξεων. (4) Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.