Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στα 7 έτη η μέγιστη χρονική διάρκεια κατά την οποία ο κύριος εταίρος ελέγχου ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επανακαθορίζεται το πλαίσιο της μέγιστης διάρκειας ελεγκτικής εργασίας διορισμού διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κατά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων λαμβάνοντας υπόψιν της παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανονισμού 537/2014, αλλά και τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές (IESBA code of ethics), σύμφωνα με τα οποία ορίζεται ότι η μέγιστη χρονική διάρκεια κατά την οποία ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του είναι τα επτά έτη (7).

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρο 30 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4449/2017 για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά στους υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες, οι οποίες δεν είναι δημοσίου συμφέροντος. Οι κύριοι εταίροι ελέγχου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία διορισμού τους και δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας πριν παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.
Με το άρθρο 31 τροποποιείται το άρθρο 48 του ν. 4449/2017, ώστε οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014, παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται εναρμόνιση της μέγιστης διάρκειας εναλλαγής του κύριου εταίρου ελέγχου, τόσο για τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος, όσο και στις λοιπές οντότητες, καθώς, επίσης, και εναρμόνιση με την παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανονισμού 537/2014, αλλά και τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές (IESBA code of ethics).

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Διότι υπάρχει σύγχυση στις επιχειρήσεις και στις ελεγκτικές εταιρείες για την περιοδική εναλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των κύριων εταίρων ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας που διενεργούν τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και σε σύγκριση με τις λοιπές οντότητες.


Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 30

Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4449/2017

Η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες οι οποίες δεν είναι δημοσίου συμφέροντος, οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία διορισμού τους και δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας πριν παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.»

Άρθρο 31

Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας – Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 4449/2017

Το άρθρο 48 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) τροποποιείται ως προς το ανώτατο χρονικό όριο παύσης της συμμετοχής των κύριων εταίρων ελέγχου στον υποχρεωτικό έλεγχο και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 48

Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 17 του Κανονισμού)

Οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014, παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους.»

Source