Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στα 9,18 τρις ευρώ το συνολικό ενεργητικό των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Στα 9,18 τρις ευρώ ανήλθε το συνολικό ενεργητικό των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών στο γ’ τρίμηνο 2021 αυξημένο σε σχέση με τα 9,11 τρις στο β’ τρίμηνο 2021 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ. Οι τοποθετήσεις του ενεργητικού ήταν κατά 38,4% σε ομόλογα, το 29,2% σε αμοιβαία κεφάλαια, το 11,6% σε μετοχές και το 7,1% σε τιτλοποιημένα δάνεια.

Οι τοποθετήσεις σε χρεόγραφα μειώθηκαν σε 3,5 τρις. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου 2021 σε σχέση με τα 3,542 τρις. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου. Οι καθαρές πωλήσεις ομολόγων αυξήθηκαν στα 14 δις. Ευρώ στο γ’ τρίμηνο 2021. Η ετησιοποιημένη απόδοση των χρεογράφων ήταν αρνητική (-0,2%).

Οι τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια στο γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα 2,684 τρις. ευρώ από 2,628 τρις. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο με καθαρές αγορές 46 δις. Ευρώ. Η αύξηση της αξίας των αμοιβαίων κεφαλαίων στο γ’ τρίμηνο ήταν 6,5% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2020.

Τέλος σε ότι αφορά τα α/κ διαχείρισης διαθεσίμων που κατέχουν οι ασφαλιστικές έδειξαν αρνητικές ροές (-3,3%) στο γ’ τρίμηνο 2021 με αγορές που έφτασαν στα 6 δις. Ευρώ στο ίδιο διάστημα.

Οι απαιτήσεις και τα τεχνικά αποθέματα, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 6,908 τρις ευρώ στο γ’ τρίμηνο 2021, αυξημένα σε σχέση με τα 6,890 τρις ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2021. Τα τεχνικά αποθέματα στον κλάδο ζωής αποτελούσαν το 90,3% των συνολικών ασφαλιστικών αποθεμάτων στο γ’ τρίμηνο 2021. Τα προϊόντα unit linked ανήλθαν σε 1,533 τρις ευρώ και αποτελούσαν το 24,6% των συνολικών τεχνικών αποθεμάτων.

Αύξηση ενεργητικού και στην Ελλάδα

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 220 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20,586 ευρώ ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,690 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021. Οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 972 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 54 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 718 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 8,2% το γ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 7,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12,185 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021, έναντι 12,149 . δις. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε αγορές ξένων τίτλων και ρευστοποιήσεις τίτλων του εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 59,2% το γ΄ τρίμηνο από 59,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 3,840 εκατ. ευρώ, έναντι 3,738 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 18,7%, έναντι 18,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 778 εκατ. ευρώ, έναντι 728 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αγορές μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 74 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3,759 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 147 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15,035 δισ ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 79 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 11.930 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 68 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.105 εκατ. ευρώ. Το 72,6% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.