Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΣτΕ – Προδικαστικό ερώτημα: Περικοπή αποδοχών μελών ΔΕΠ ετών 2017-2018 καθώς και επιδομάτων εορτών και αδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

 
Αριθ. καταθέσεως: Ε 317/2021
Βοηθός Εισηγητής: Αλ. Κατσιώτης

 
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
 
Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς αγωγής περί αποζημίωσης από την περικοπή των αποδοχών μελών ΔΕΠ ετών 2017-2018 με το Ν. 4472/2017 καθώς και των επιδομάτων εορτών και αδείας μετά την κατάργησή τους με τον Ν. 4093/2012 και β) της εκδοθείσης επί της αγωγής αυτής υπ΄ αριθμ. 5395/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία διατυπώνονται, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:
«1) οι διατάξεις των άρθρων 129 έως και 131 και 155 του ν. 4472/2017 συμφωνούν ως προς το περιεχόμενό τους με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 25 παρ. 1, 16 και 17, 74 παρ. 5 και 80 παρ. 1 του Συντάγματος και με την αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. λόγω της ιδιότητας αυτών ως δημοσίων λειτουργών, καθώς και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α.; Η απάντηση στο ζήτημα αυτό είναι αναγκαία, διότι σε περίπτωση αντισυνταγματικότητας των κατά τα ανωτέρω ρυθμίσεων του ν. 4472/2017 όσον αφορά το ειδικό μισθολόγιο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της Χώρας, και με δεδομένο ότι με την Ολ. ΣτΕ 4741/2014 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις των διατάξεων της περιπτώσεως 17, της υποπαραγρ. Γ1, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 σχετικώς με τις περικοπές στις αποδοχές της κατηγορίας αυτής, ισχύουσες είναι οι ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 και για τις ενάγουσες, όσον αφορά των προσδιορισμό των αποδοχών τους για τα έτη 2017 και 2018.
2) Επί συνταγματικότητας των ρυθμίσεων των άρθρων 129-131 και 155 του ν. 4472/2017 και εν όψει της υπομνήσεως με το υπ’ αριθμ. 1/2017 Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 2 του Ν. 3068/2002), σύμφωνα με την οποία ναι μεν ο νομοθέτης και η, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση διατηρούν την ευχέρεια να προβούν στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα μέλη του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. επί τη βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 4741/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη διαμόρφωση, όμως, αυτού οι αποδοχές των μελών του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. δεν θα μπορούσαν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4093/2012, οι διατάξεις του οποίου έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικές, είναι οι καθορισθείσες με το νέο ειδικό μισθολόγιο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της Χώρας αποδοχές αυτών, κατ’ εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων των άρθρων 129-131 και 155 του ν. 4472/2017, κατώτερες ή έστω αντίστοιχες των αποδοχών, που είχαν διαμορφωθεί για την κατηγορία αυτή με τις σχετικές ρυθμίσεις της περιπτώσεως 17, της υποπαραγρ. Γ1, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της προβλεπόμενης με το άρθρο 155 του ν. 4472/2017 προσωπικής διαφοράς;», εισάγει την πιο πάνω αγωγή στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδ. γ (όπως ισχύει), 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989, λόγω της σπουδαιότητάς της.

Ορίζει δικάσιμο την 2α Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. και εισηγήτρια την Σύμβουλο Ελένη Παπαδημητρίου.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται στην αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 5/2/2021

Η Πρόεδρος
Ειρήνη Σαρπ

Η Γραμματέας
Ελένη Γκίκα