Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΣτΕ 17/2022: Προθεσμία ενδοστρεφούς προσφυγής μετά τους ν. 4052/2012 και 4144/2013. Διάρκεια 60 ημέρες και αφετηρία η πλήρης γνώση της πράξης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣτΕ Α’ 7μ 17/2022 – Προθεσμία ενδοστρεφούς προσφυγής μετά τους ν. 4052/2012 και 4144/2013. Διάρκεια 60 ημέρες και αφετηρία η πλήρης γνώση της πράξης. Συνάγεται τεκμήριο πλήρους γνώσης από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο του οργανισμού με το οποίο κοινοποιείται η πράξη σε εκείνον που αφορά. Επιτρεπτή η ανταπόδειξη. (Δεκτή η αίτηση του ΕΦΚΑ. Αναιρείται η 526/2018 απόφ του Τρ. Διοικ. Εφ. Πατρών]

Πρόεδρος : Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Σ. Kωνσταντίνου, Πάρεδρος.

 
Με την επαναφορά της ενδοστρεφούς δίκης υπέρ κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών με την περ. 3 της παρ. ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 και το άρθρο 55 του ν. 4144/2013, οι οργανισμοί αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης προσφυγής (όπως ο Ο.Α.Ε.Ε. στην επίδικη υπόθεση) σύμφωνα με την περίπτ. β  της  παρ. 1 του άρθρου 64 του Κ.Δ.Δ. μέσα στην οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ. προθεσμία 60 ημερών, η οποία αρχίζει, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία δημοσίευση ή άλλος ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση αυτής σύμφωνα με την υποπερίπτ. ii  της περίπτ. β της υποπαρ. Α της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ. Λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας της ενδοστρεφούς δίκης τεκμήριο ότι ο προσφεύγων οργανισμός έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης απόφασης της Τ.Δ.Ε. συνάγεται από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφό του  με το οποίο η προσβαλλόμενη με την προσφυγή πράξη κοινοποιείται σε εκείνον τον οποίο αφορά. Επιτρέπεται πάντως ανταπόδειξη, η οποία βαρύνει βεβαίως τον βλαπτόμενο από το τεκμαιρόμενο περιστατικό.

Μειοψήφησε ένας Σύμβουλος στη γνώμη του οποίου προσχώρησε ένας Πάρεδρος, κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρ. 66 παρ. 2 Κ.Δ.Δ. η προθεσμία είναι 90 ημέρες και εκκινεί από την έκδοση ή τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης πράξης.