Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στη Βουλή η ρύθμιση για το πλαφόν στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας

Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Με τις προτεινόμενες διατάξεις:
i) εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), με τη διαμόρφωση της Β’ φάσης αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνέχεια της αντίστοιχης Α’ φάσης του ν.4685/2020,
ii) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας,
iii) εισάγεται πλαίσιο ανάπτυξης πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) και
iv) ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.(άρθρα 1, 2)

ΜΕΡΟΣ Β’

Καθορίζεται η διαδικασία της Β’ φάσης αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
1. Εξειδικεύονται τα στάδια αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής καθώς και των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και συγκεκριμένα, προβλέπονται:

– οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών αυτών (έκδοση Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, έγκρισης επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση, αίτηση για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, χορήγηση οικοδομικών αδειών κ.λπ.),

– οι θέσεις εγκατάστασης αυτών, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η εξαίρεση από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλλάγματος χρήσης για συνοδά έργα διερχόμενα υπόγεια από υφιστάμενους δασικούς δρόμους,

– η διαδικασία εγκατάστασης στην περίπτωση που οι ανωτέρω σταθμοί χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας (πραγματοποίηση απαλλοτριώσεων κ.λπ.). (άρθρα 3, 4)

2. Προσδιορίζονται οι διαδικασίες υποβολής, πληρότητας και τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων για την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος τη χορηγεί μετά τη λήψη της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, κατευθείαν μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την πληρωμή του προβλεπόμενου διαχειριστικού τέλους υποβολής αυτής, χωρίς την κατάθεση μη Δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης.

(άρθρο 5)

3.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: α. την εγγυητική επιστολή που υποχρεούται να υποβάλει ο κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον αρμόδιο Διαχειριστή με την υποβολή της αίτησης για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής, διάρκεια και ύψος αυτής κατά περίπτωση, περιπτώσεις απομείωσης και ανανέωσης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης αυτής, όροι και προϋποθέσεις επιστροφής αυτής κ.λπ.). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι: i) από την υποχρέωση προσκόμισης της εν λόγω επιστολής εξαιρούνται οι ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, τα ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. με κοινωφελείς ή δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς και οι μνημονευόμενες ενεργειακές κοινότητες, ii) η εν λόγω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.) στις ρητά μνημονευόμενες περιπτώσεις εκτός εάν ο επενδυτής την ανακτήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καταβάλλοντας απευθείας το τίμημα υπέρ του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού. Η εν λόγω ρύθμιση έχει αναλογική εφαρμογή και για την Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού,

β. τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα: i) μέσω νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) και την καταβολή σχετικού αντιτίμου στον Διαχειριστή, ii) μέσω νέων έργων γραμμής μεταφοράς Υψηλής Τάσης και iii) στην Υψηλή Τάση στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.),

γ. τη Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία συνάπτεται με τον αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης από τις οικείες αδειοδοτούσες αρχές. Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην καταβολή του προβλεπόμενου συμβατικού τιμήματος για το τμήμα ή το σύνολο των έργων που κατασκευάζει ο αρμόδιος Διαχειριστής, με ανώτατο όριο τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρείται ως προκαταβολή για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης εκ μέρους του Διαχειριστή και δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Με την εν λόγω Σύμβαση καθορίζονται, επίσης, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος πάνω από το προαναφερόμενο ποσό καθώς και ο τρόπος τιμολόγησης των έργων σύνδεσης. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του σταθμού εντός του οριζόμενου, κατά περίπτωση, χρονικού διαστήματος, το κατά τα ανωτέρω καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται αλλά καταβάλλεται υπέρ του Ε.Λ.Α.Π.Ε. με εξαίρεση το ποσό που αντιστοιχεί σε τμήμα των ήδη κατασκευασθέντων έργων.

– Σε περίπτωση αίτησης από τους Διαχειριστές για παράταση των προθεσμιών υλοποίησης των έργων σύνδεσης, η Ρ.Α.Ε. υπολογίζει το απαιτούμενο έσοδο των Διαχειριστών Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια. (άρθρα 6-8)

4.
Ορίζονται οι τεχνικές προϋποθέσεις για τους Υποσταθμούς (Υ/Σ), την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου, καθώς και την ομαλή λειτουργία της αγοράς που πρέπει να τηρεί ο Παραγωγός, καθ’ υπόδειξη του αρμόδιου Διαχειριστή. Το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται τα ανωτέρω βαρύνει τον αρμόδιο Διαχειριστή. (άρθρο 9)

5.
Παρέχεται η δυνατότητα στους αρμόδιους Διαχειριστές να εφαρμόζουν λειτουργικούς περιορισμούς κατά τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης και τη σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης, μέσω ειδικού όρου περιορισμένης έγχυσης ενέργειας και ισχύος των σταθμών, με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερης ισχύος σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 10)

6.
Ρυθμίζονται θέματα κυριότητας των έργων σύνδεσης, τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα. Μετά την παραλαβή τους, τα εν λόγω έργα, αποτελούν μέρος του Συστήματος και περιέρχονται στην κυριότητα της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., ενώ σε περίπτωση που τα έργα σύνδεσης έχουν κατασκευαστεί επί δημοσίου κτήματος, η κυριότητα επί του εδάφους παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο και η κυριότητα των έργων μεταβιβάζεται κατά πλάσμα δικαίου. (άρθρο 11)

7. Παρέχεται η δυνατότητα σε παραγωγούς σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. να κατασκευάσουν δίκτυα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα. Η Ρ.Α.Ε. ελέγχει τη λειτουργία των εκπροσώπων ιδιωτικών Δικτύων Μ.Τ. και επιβάλλει πρόστιμα σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής της μεθοδολογίας επιμερισμού της μετρούμενης ενέργειας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, οι σταθμοί που συνδέονται στο ίδιο αποκλειστικό δίκτυο Μ.Τ. δεν συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, αλλά Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. (άρθρο 12)

8.
Προβλέπεται η καταγραφή σε κατάλληλη πλατφόρμα όλων των δικτύων που κατασκευάζονται και διαχειρίζονται από Παραγωγούς ή/και τους αρμόδιους Διαχειριστές και καθορίζονται οι σχετικές υποχρεώσεις των ανωτέρω. (άρθρο 13)

9. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινού αιτήματος για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Συστήματος που αφορά σε περισσότερους σταθμούς και προσδιορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι σταθμοί, ενώ απαγορεύεται η υποβολή αίτησης για τον ίδιο σταθμό και στους δύο Διαχειριστές.

Προς τούτο προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστήματος και Δικτύου για τον από κοινού τρόπο σύνδεσης των σταθμών και ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα Συμβάσεων Σύνδεσης κοινών αιτημάτων.

(άρθρα 14-16)

10. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση, από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

α. Περαιτέρω, προσδιορίζονται:

i) οι όροι και η σχετική προθεσμία έκδοσης της εν λόγω Άδειας καθώς και το ελάχιστο περιεχόμενο αυτής όπως αναρτάται σε ειδική ιστοσελίδα που δημιουργείται στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ii) τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον επενδυτή για την τεκμηρίωση της εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού καθώς και του γηπέδου ασφαλείας, κατά περίπτωση (Έγκριση Επέμβασης για δημόσιες εκτάσεις, αποφάσεις αρμοδίων οργάνων για εκτάσεις του Δημοσίου κ.λπ.),

iii) η διάρκεια ισχύος της ανωτέρω Άδειας, η παύση ή παράταση αυτής με την καταβολή στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές του Τέλους Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου, το οποίο ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ ανά μεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, για κάθε μήνα παράτασης της Άδειας Εγκατάστασης, το οποίο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση καθώς και λοιπά συναφή θέματα (αναστολή και διατήρηση ισχύος αυτής κ.λπ.),

iv) ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την τροποποίηση της Άδειας Εγκατάστασης καθώς και θέματα επανέκδοσης, σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης αυτής,

v) οι επιτρεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών.

β. Επιπλέον, προβλέπονται:

i) η έκδοση Τμηματικής Άδειας Εγκατάστασης, άπαξ, και μόνο για τμήμα του έργου, το οποίο έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια και αφορά τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής ισχύος, για την οποία έχει χορηγηθεί Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος, αίτηση για έκδοση της τελικής Άδειας Εγκατάστασης, ως προς τη συνολική ισχύ του σταθμού,

ii) η δυνατότητα μεταφοράς άπαξ της θέσης εγκατάστασης υπό αδειοδότηση ή εν λειτουργία σταθμών, αποκλειστικά στις ρητά οριζόμενες περιπτώσεις. (άρθρα 17-24)

11. Καθορίζεται η διαδικασία συμμετοχής απευθείας στην αγορά σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, των οποίων οι κάτοχοι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.). Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., εντός της οριζόμενης προθεσμίας, Βεβαίωση απευθείας Συμμετοχής στην Αγορά και ο κάτοχος εντάσσεται στο Μητρώο όλων των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που τηρείται από τον εν λόγω Διαχειριστή. (άρθρο 25)

12.   Ρυθμίζονται θέματα ηλέκτρισης του διασυνδετικού δικτύου Μέσης Τάσης με την πραγματοποίηση Προσωρινής Σύνδεσης πριν τη θέση των σταθμών σε λειτουργία, για την πραγματοποίηση δοκιμών και την επιβεβαίωση της ασφάλειας του εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια της Προσωρινής Σύνδεσης απαγορεύεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, ενώ ο αρμόδιος Διαχειριστής εκδίδει Βεβαίωση Ενεργοποίησης Λειτουργίας (Β.Ε.Λ.).
(άρθρο 26)

13. Καθορίζεται, επίσης, η διαδικασία για τη θέση σε λειτουργία σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και σταθμών αποθήκευσης, η οποία πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής προβαίνει στην ηλέκτριση και εκδίδει τη Βεβαίωση Ηλέκτρισης, η οποία λογίζεται ως η έναρξη της κανονικής ή δοκιμαστικής, κατά περίπτωση, λειτουργίας του σταθμού.

Σε περίπτωση που ο αρμόδιος Διαχειριστής δεν προβεί στην σύνδεση του σταθμού εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί, με απόφασή της, να επιβάλει πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια. Κυρώσεις, επίσης, επιβάλλονται στον Παραγωγό στην περίπτωση που η διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας σταθμού υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ενώ αναστέλλεται η χορήγηση της λειτουργικής ενίσχυσης.

Επίσης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ελέγχου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631, τυχόν εκδοθείσα Άδεια Λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις σταθμών που συνδέονται στην Υψηλή Τάση καθώς και Υβριδικών σταθμών στα Μ.Δ.Ν., ο Διαχειριστής εκδίδει τη Βεβαίωση Περάτωσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας (Β.Π.Δ.Λ.), εφόσον δεν παρουσιάζονται προβλήματα κατά τη δοκιμαστική περίοδο. (άρθρο 27)

14 .α.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθμού αποθήκευσης. Ειδικότερα, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους όρους, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης της εν λόγω Άδειας, το ελάχιστο περιεχόμενο αυτής, τη διάρκεια ισχύος και τη διαδικασία, τις περιπτώσεις και τους όρους τροποποίησης ή μεταβολής αυτής, την επιβολή κυρώσεων από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών προθεσμιών κ.λπ.. Η εν λόγω Άδεια χορηγείται εφόσον, κατόπιν αυτοψίας από κλιμάκιο που αποστέλλει η αδειοδοτούσα αρχή, διαπιστώνεται η συμβατότητα εκτέλεσης του έργου με τους όρους της ανωτέρω Άδειας. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις μεταβολής για τις οποίες απαιτείται γνωστοποίηση από τους ενδιαφερόμενους και κατόχους της Άδειας Λειτουργίας προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, η οποία σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών προθεσμιών μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

β. Με την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, οι ανωτέρω κάτοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στη Ρ.Α.Ε. για τροποποίηση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής του σταθμού και μείωση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης του σταθμού στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης αυτού.

γ. Η Άδεια Λειτουργίας καθώς και η απόφαση τροποποίησης κατά τα ανωτέρω δημοσιεύονται και σε ειδική ιστοσελίδα που δημιουργείται στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δ. Καθορίζεται, επίσης, η ακολουθούμενη διαδικασία σε περίπτωση σχετικής απορριπτικής απόφασης, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας από κλιμάκιο της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής.

ε. Επιτρέπεται επίσης, η έκδοση άπαξ τμηματικής Άδειας Λειτουργίας των προαναφερόμενων σταθμών για πλήρως αποπερατωμένο τμήμα τους, εφόσον η μη ολοκλήρωση του έργου οφείλεται σε λόγους που δεν άπτονται της υπαιτιότητας του κατόχου της Άδειας Εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα. Η εν λόγω άδεια παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση της τελικής Άδειας Λειτουργίας, διάστημα κατά το οποίο ο σταθμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. λαμβάνει αποζημίωση για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει. (άρθρα 28, 29)

15. Προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την παραβίαση των όρων των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας (επιβολή προστίμου, ανάκληση των Αδειών Παραγωγής, Εγκατάστασης και Λειτουργίας καθώς και της Άδειας Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, διακοπή των εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας) και εξειδικεύονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη.

(άρθρο 30)

16.
Τίθενται οι προθεσμίες που πρέπει να τηρούν και η πρόοδος που οφείλουν να επιτυγχάνουν οι επενδυτές σταδιακά κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου τους και μέχρι τη λειτουργία αυτού. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

Προσδιορίζεται η προθεσμία ανά κατηγορία σταθμών, πέραν της οποίας παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και η Άδεια Παραγωγής, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται, εφόσον καταβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή το οριζόμενο Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης 300 ευρώ ανά μεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε μήνα παράτασης.

Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι περιπτώσεις αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, χωρίς την επιστροφή του προαναφερόμενου Τέλους. (άρθρο 31)

17.α. Προβλέπεται η δημιουργία και τήρηση από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ενός Συστήματος Πληρωμών Τέλους μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι πληρωμές και εισπράξεις του Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης και του Τέλους Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου. Το προαναφερόμενο Σύστημα εκδίδει σχετική βεβαίωση καταβολής και μπορεί να διαλειτουργεί και με πληροφοριακά συστήματα των υπόλοιπων αδειοδοτουσών αρχών, διαχειριστών και υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αδειοδοτική διαδικασία σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθμών αποθήκευσης.

β. Καθορίζονται επίσης οι περιπτώσεις όπου οι ανωτέρω πληρωμές πραγματοποιούνται με διακριτό τρόπο.

γ. Ορίζεται ότι, πληρωμές των προαναφερόμενων Τελών, αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων υφιστάμενων Έργων Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α του Ε.Λ.Α.Π.Ε. (άρθρο 32)

18. Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τους σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ή άλλης σχετικής διαπιστωτικής πράξης καθώς και Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Ειδικότερα:

α. Προσδιορίζονται οι κατηγορίες των εξαιρούμενων κατά τα ανωτέρω σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή/και σταθμών αποθήκευσης (γεωθερμικοί, φωτοβολταϊκοί και ηλιοθερμικοί σταθμοί και σταθμοί βιομάζας καθώς και αιολικές εγκαταστάσεις μικρής ισχύος, σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εκπαιδευτικών ή ερευνητικών φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, και σταθμοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), τους ο.τ.α., αυτοπαραγωγούς κ.λπ.).

–   Για την ανάπτυξη των προαναφερόμενων σταθμών δεν επιτρέπεται η κατάτμηση δημόσιας έκτασης που υπάγεται στη δασική νομοθεσία, πλην όσων έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν πλήρες αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

–   Οι εν λόγω Σταθμοί αναρτούν τα πολύγωνα των σταθμών τους στη γεωπληροφοριακή πλατφόρμα της Ρ.Α.Ε. προκειμένου να συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή προκειμένου η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. να εκδώσει Βεβαίωση απευθείας συμμετοχής στην Αγορά και η Ρ.Α.Ε. Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, αντίστοιχα.

β. Προβλέπεται η υποχρέωση των Εξαιρούμενων Σταθμών, μετά την έκδοση της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, να υποβάλουν στον αρμόδιο Διαχειριστή αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης με τα μνημονευόμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και η καταβολή αποδεικτικού πληρωμής Διαχειριστικού Τέλους Υποβολής Αίτησης, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

– Παρέχεται η δυνατότητα μη σύναψης Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς αυτοπαραγωγής και καθορίζεται το ειδικό καθεστώς για την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης των σταθμών αυτών.

γ. Καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τους εξαιρούμενους σταθμούς και προβλέπονται η δυνατότητα παράτασης αυτής, ανά κατηγορία εξαιρούμενων σταθμών καθώς και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο επενδυτής, κατά τη διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Για την κατά τα ανωτέρω παράταση ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να καταβάλει το «Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου», το οποίο ορίΖεται σε χίλια (1000) ευρώ ανά μεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, για κάθε μήνα παράτασης.

–   Σε περίπτωση παρέλευσης των προθεσμιών ή μη καταβολής του προαναφερόμενου τέλους, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει και το ποσό του ως άνω τέλους δεν επιστρέφεται.

δ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης των Εξαιρούμενων Σταθμών με τον αρμόδιο Διαχειριστή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ελάχιστο περιεχόμενο αυτής και ορίζεται ότι σε περίπτωση που η εν λόγω Σύμβαση δεν υπογραφεί εντός της τεθείσας προθεσμίας η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ε.Λ.Α.Π.Ε.

ε. Εφαρμόζονται ανάλογα και για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς οι προτεινόμενες διατάξεις περί Εγγυητικής Επιστολής κατά τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, περί Σύμβασης Σύνδεσης, περί συμμετοχής σταθμών απευθείας στην αγορά κ.λπ..  (άρθρα 33 – 37)

19.   Προσδιορίζονται οι κατηγορίες των σταθμών, οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο με απλή γνωστοποίηση χωρίς να απαιτείται χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.   (άρθρο 38)

20. α. Αποσαφηνίζονται ο τρόπος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων/Διαχειριστών και των επενδυτών για όλα τα στάδια αδειοδότησης Β’ Φάσης καθώς και ο ιστότοπος στον οποίο αναρτώνται οι Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

–   Ευθύνη των Διαχειριστών αποτελεί η κατασκευή και εύρυθμη λειτουργία κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, τη θέση του σταθμού σε (δοκιμαστική) λειτουργία, τη σύνδεσή του, καθώς και κάθε σχετική επικοινωνία.

–   Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές για την υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών όσον αφορά στην έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας, στην τροποποίηση, την αναστολή και την παράταση ισχύος αυτών κ.λπ., πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

– Ο Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου είναι κατά περίπτωση αρμόδιος για τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, της Σύμβασης Σύνδεσης, της Βεβαίωσης Ενεργοποίησης Λειτουργίας, της Βεβαίωσης Ηλέκτρισης και της Βεβαίωσης Περάτωσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας.

– Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση Βεβαίωσης απευθείας Συμμετοχής στην Αγορά και Βεβαίωσης Καταβολής του Τέλους μέσω του Συστήματος Πληρωμών Τέλους.

– Η Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού εκδίδεται από τη Ρ.Α.Ε., ενώ οι Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας εκδίδονται από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές κατά τα οριζόμενα.

β. Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου αναρτώνται οι Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας, που εκδίδονται από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές.

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., τηρούν Μητρώο των λειτουργούντων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Υ.Θ.Η.Α.

γ. Προβλέπεται η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Π.Σ.Α.Π.Ε.), το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Ορίζεται ο σκοπός και περιγράφεται η λειτουργία αυτού καθώς και θέματα σύνδεσης και διαλειτουργικότητας του Π.Σ.Α.Π.Ε. με όλα τα επιμέρους συστήματα των φορέων αδειοδότησης (Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»). (άρθρο 39 – 41)

21. Παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. να προβαίνουν σε ριζική ανανέωση των σταθμών τους. Οι αιτήσεις των ανωτέρω για χορήγηση νέας Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και για έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Στην περίπτωση ριζικής ανανέωσης του σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με την αντίστοιχη τροποποίηση της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής. (άρθρο 42)

22. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικών, φωτοβολταϊκών) και των συνοδών έργων τους καθώς και η εκτέλεση έργων Α.Π.Ε. και συνοδών έργων αυτών από παρόχους υπηρεσιών ύδατος πλησίον ή εντός των λιμνών υδροδότησης της Αττικής, κατά περίπτωση. (άρθρο 43)

23.α. Καθορίζονται η μεθοδολογία και ο τρόπος υπολογισμού της τιμής αναφοράς για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις έκδοσης τμηματικής άδειας λειτουργίας.

β. Ορίζεται εφεξής αρμόδια η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτων Στήριξης για την έκδοση εισήγησης σχετικά με τον καθορισμό των Τιμών Αναφοράς που ισχύουν για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (κατά τα ισχύοντα ο καθορισμός των ανωτέρω Τιμών Αναφοράς πραγματοποιείται κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Ε.) (άρθρα 44, 45)

24.α. Προβλέπεται ότι, οι υποχρεώσεις εξισορρόπησης για τις προκαλούμενες αποκλίσεις βαρύνουν εφεξής, πέραν των σταθμών που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) και τους σταθμούς με σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 12 του ν.3468/2006) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας.

β. Παρέχεται, επίσης η δυνατότητα σε σταθμούς που έχουν συνάψει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 12 του ν.3468/2006) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, να προχωρήσουν σε λύση της ισχύουσας σύμβασης και να συνάψουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) με Τιμή Αναφοράς ίση με την τιμή με την οποία πωλούν την ηλεκτρική τους ενέργεια κατά τη θέση σε ισχύ των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την απομείωση της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς που λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση. (άρθρο 46)

25. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες και η αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτων Στήριξης των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., συμπεριλαμβανομένων εφεξής και των υβριδικών σταθμών και αυξάνονται τα μέλη αυτής (μη αμειβόμενα). (άρθρο 47)

26. Ρυθμίζονται θέματα αναβάθμισης του ενεργειακού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:

α. Σε περίπτωση σημαντικής αύξησης της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ενεργειακής αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκού σταθμού, που δεν σχετίζεται με την αύξηση της ισχύος του σταθμού, ο κάτοχος αυτού, που έχει συνάψει είτε σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, είτε σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, εκτός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, είτε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3468/2006, είτε αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, δεν λαμβάνει την πλήρη Λειτουργική Ενίσχυση ή τη Διαφορική Προσαύξηση ή αποζημίωση στο πλαίσιο της συναφθείσας σύμβασης με βάση τον αρχικό παραγωγικό εξοπλισμό για το μέρος της ετήσιας αύξησης της παραγωγής ενέργειας που συνιστά σημαντική αύξηση. Καθορίζεται δε ο τρόπος αποζημίωσης του κατόχου του σταθμού για το προαναφερόμενο μέρος της ενέργειας.

β. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (Μ.Δ.Ν.):

i) καταρτίζουν κατάλογο των προαναφερόμενων φωτοβολταϊκών σταθμών των οποίων ο παραγωγικός εξοπλισμός έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών που μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν σημαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

ii) κατά την τελευταία μηνιαία εκκαθάριση κάθε έτους διενεργούν έλεγχο για να διαπιστώσουν αν κατά το έτος αυτό (έτος ελέγχου) υπήρξε σημαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών.

γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικής αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κάποιον σταθμό, αυτός εντάσσεται στον προαναφερόμενο κατάλογο, δεν επαναλαμβάνεται ο ανωτέρω έλεγχος για τα επόμενα έτη ισχύος της σύμβασης και διενεργείται συμψηφισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα, για την επιπλέον λειτουργική ενίσχυση ή την αποζημίωση που έχει λάβει ο κάτοχος του σταθμού, κατά το έτος ελέγχου, λόγω της σημαντικής αύξησης της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο εν λόγω συμψηφισμός συνεχίζεται έως τον πλήρη ισοσκελισμό του επιπλέον ποσού που έχει ήδη λάβει ο κάτοχος του σταθμού.

δ. Για τα υπόλοιπα έτη ισχύος της συναφθείσας σύμβασης, οι κάτοχοι των προαναφερόμενων κατηγοριών φωτοβολταϊκών σταθμών λαμβάνουν πλήρη λειτουργική ενίσχυση, ή αποζημίωση στο πλαίσιο της σύμβασης μέχρι τη μέγιστη ετήσια παραγωγή που είχε ο εν λόγω σταθμός κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη της λειτουργίας του, με βάση απολογιστικά στοιχεία των αρμόδιων Διαχειριστών, ενώ για το υπόλοιπο μέρος της ετήσιας παραγωγής ενέργειας αποζημιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προτεινόμενη ρύθμιση και την ανωτέρω διαδικασία συμψηφισμού.

ε. Κάτοχος φωτοβολταϊκού σταθμού, του οποίου ο σταθμός εντάχθηκε στον προαναφερόμενο κατάλογο δικαιούται να αιτηθεί στον αρμόδιο διαχειριστή, τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού του. Σε περίπτωση απόδειξης του γεγονότος αυτού ο εν λόγω σταθμός απεντάσσεται από τον ανωτέρω κατάλογο και χορηγείται λειτουργική ενίσχυση ή αποζημίωση στο πλαίσιο της συναφθείσας σύμβασης με βάση τον παραγωγικό του εξοπλισμό που αποδεδειγμένα δεν αναβαθμίστηκε ενεργειακά.

Τυχόν συμψηφισθέντα κατά τα ανωτέρω ποσά Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ή αποζημίωσης ή Διαφορικής Προσαύξησης επιστρέφονται από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. στον κάτοχο του φωτοβολταϊκού σταθμού.

στ. Ο ανωτέρω έλεγχος για τους εν λόγω σταθμούς επαναλαμβάνεται κατά τα επόμενα έτη ισχύος της σύμβασής τους, ενώ η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., σε συνεργασία με τον αρμόδιο διαχειριστή του Συστήματος και του Δικτύου, διενεργούν ετησίως δειγματοληπτικούς ελέγχους με αυτοψία σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς προκειμένου να διαπιστώσουν τυχόν αύξηση ισχύος αυτών. (άρθρο 48)

27. Ρυθμίζονται θέματα προσδιορισμού της έκτασης επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και περιγράφεται η σχετική διαδικασία καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της δαπάνης αναδάσωσης και του σχετικού ανταλλάγματος χρήσης. Μεταξύ άλλων, για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή και σταθμούς αποθήκευσης επιτρέπεται η τμηματική επέμβαση επί της δασικής έκτασης, περιλαμβανομένων και των συνοδών έργων καθώς και η τμηματική καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης, ανάλογα με την έκταση επέμβασης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.(άρθρο 49)

28.
Δίδεται προτεραιότητα στην εξέταση των αντιρρήσεων επί δασικών χαρτών, που υποβάλλονται για εκτάσεις στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο 50)

29. Παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και εισάγονται διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα για την υλοποίηση των προβλεπόμενων κατά τα ανωτέρω ρυθμίσεων.   (άρθρα 51 – 58)

ΜΕΡΟΣ Γ

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα:

1. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4001/2011 και ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταξύ άλλων:

α. Ορίζεται ότι η υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) για τους προαναφερόμενους σταθμούς αφορά στο τμήμα της ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών αυτών, καθορίζεται δε ο τρόπος προσδιορισμού της κατανάλωσης επί της οποίας υπολογίζεται το αντάλλαγμα Υ.Κ.Ω.

– Καθορίζονται επίσης: i) ο τρόπος υπολογισμού και η χρέωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) για τους σταθμούς αυτούς,

ii) ο υπολογισμός των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης συστήματος μεταφοράς και δικτύου διανομής αναφορικά με την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

iii) το ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα.

β. Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ άλλων:

– Προβλέπεται η τήρηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.):

i) Ηλεκτρονικού Μητρώου Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ορυκτά Καύσιμα (Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ.), μέσω του οποίου εκδίδονται οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα,

ii) Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), μέσω του οποίου εκδίδονται οι άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

– Καθορίζονται, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατ’ ανώτατο όριο, τα τέλη για την έκδοση, παράταση ισχύος, τροποποίηση και μεταβίβαση των ως άνω αδειών καθώς και τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών.

– Προβλέπονται οι διαδικασίες για: i) την παράταση ισχύος, τροποποίηση, παύση, ανάκληση και μεταβίβαση αδειών παραγωγής και αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και τα παρεχόμενα ένδικα βοηθήματα σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης, ii) την υποβολή των αιτήσεων, την αξιολόγηση αυτών και την έκδοση των σχετικών αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με υπουργική απόφαση, εκδίδεται ο Κανονισμός Αδειών Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και καθορίζεται το περιεχόμενο αυτού.

– Καθιερώνεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής με σκοπό την πώληση, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προς αποφυγή σταυροειδών επιδοτήσεων και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις αναφορικά με τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα καθώς και με τις άδειες για την άσκηση δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

δ. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις σχετικά με τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. (άρθρα 59 – 78)

2. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4685/2020 και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) με δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα:

α. Εισάγεται διάκριση μεταξύ των σταθμών παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σε αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο και στους οποίους χορηγείται Βεβαίωση Παραγωγού και στους σταθμούς που έχουν τη δυνατότητα αυτή και στους οποίους χορηγείται Βεβαίωση Ειδικών Έργων.

Περαιτέρω: i) ορίζονται οι ειδικοί όροι λειτουργίας σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ii) προβλέπεται η ένταξη των εν λόγω σταθμών στα κορεσμένα δίκτυα.

β. Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ τέλους υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων για τους ανωτέρω σταθμούς.

γ. Προβλέπονται: i) ο καθορισμός, με υπουργική απόφαση, των ειδικότερων υποχρεώσεων, των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων στους προαναφερόμενους σταθμούς και

ii) ειδικοί όροι λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο.

δ. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις για τους υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. με δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.(άρθρα 79 – 87)

3.α. Επιτρέπεται η εκτέλεση κάθε έργου, που αφορά στη δημιουργία σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (άρθρο 56 του ν.2637/1998).

β. Καθορίζεται, με υπουργική απόφαση, πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήματος και για τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.   (άρθρα 88 – 89)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Εισάγονται ρυθμίσεις, με τις οποίες καθορίζεται το πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) και συγκεκριμένα:

1.α. Προσδιορίζεται η έννοια των προαναφερόμενων σταθμών και των συνοδών έργων αυτών και τίθεται περιορισμός ως προς τη μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον συνολικό επιτρεπόμενο αριθμό τους (μέχρι 10), για χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο εκτός των λιμένων.

β. Καθορίζεται η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των Π.Θ.Π.Φ.Σ., οι οποίοι απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που διέπουν τους λοιπούς σταθμούς Α.Π.Ε. (Λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Ειδικών Έργων, προσκόμισης οικοδομικής άδειας, περιβαλλοντικής αδειοδότησης κ.λπ.).

γ. Καθορίζεται, επίσης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η διαδικασία χορήγησης της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο διαχειριστή και σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης, κατά προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα και με τη συνυποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής. (άρθρα 90 – 92)

2. Προβλέπεται ότι, οι Π.Θ.Π.Φ.Σ. εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τη διαμόρφωση των Τιμών Αναφοράς που ισχύει για τους λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (άρθρο 7 του ν.4414/2016), προσδιορίζεται δε η προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, που διέπεται από την καθοριζόμενη κατά τα ισχύοντα τιμή αναφοράς.

Τίθενται περιορισμοί αναφορικά με τον αριθμό των συμμετοχών φυσικών ή νομικών προσώπων για τη σύναψη των εν λόγω Συμβάσεων και προβλέπεται ότι, για τους Π.Θ.Π.Φ.Σ. οι οποίοι λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση δεν εφαρμόζεται η απομείωση της λειτουργικής ενίσχυσης που ισχύει για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (άρθρο 3 παρ.7 του ν.4414/2016). (άρθρο 93)

3.
Καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας των Π.Θ.Π.Φ.Σ. (δικαιολογητικά, διάρκεια ισχύος και υποχρεώσεις του κατόχου αυτής, μέγιστος αριθμός αδειών κ.λπ.). (άρθρο 94)

4.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παραχώρηση της αιτούμενης από τον ενδιαφερόμενο θαλάσσιας έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία Π.Θ.Π.Φ.Σ., με τη σύναψη σχετικής σύμβασης παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και παραχωρησιούχου.

Η παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση των έργων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.2971/2001, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Σχετικά με τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου, τη λύση των συμβάσεων παραχώρησης, την εγκατάσταση του παραχωρησιούχου και τις απαγορεύσεις, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 13 έως 17 του ν.4282/2014. Κάθε ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή των προτεινομένων διατάξεων, μπορεί να ρυθμίζεται με κ.υ.α.(άρθρο 95)

5. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των κατόχων Π.Θ.Π.Φ.Σ. για υποβολή, κατ’ έτος, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), Τεχνικής Έκθεσης Λειτουργίας, με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των εν λόγω σταθμών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ.

Ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των σταθμών και των συνοδών έργων αυτών. (άρθρο 96)

ΜΕΡΟΣ Ε

1. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τους σταθμούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:

α. Προβλέπεται ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου: i) μεριμνά για την αναβάθμιση της ικανότητας υποδοχής ισχύος σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο, επικαιροποιώντας περιοδικά τα περιθώρια υποδοχής ισχύος των εν λόγω σταθμών, τα οποία κατανέμονται στις μνημονευόμενες δράσεις, ii) επιβάλλει κυρώσεις στον κάτοχο του σταθμού σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης ισχύος αυτού.

β. Καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης του κόστους των αναγκαίων έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) και του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με επιβάρυνση των παραγωγών που εκμεταλλεύονται τα έργα επέκτασης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και του Ε.Σ.Μ.Η.Ε σε ποσοστό 50% του κόστους κατασκευής των έργων αυτών.

γ. Προβλέπεται η αποδέσμευση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο και το σύστημα από μη λειτουργικούς σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.ΘΥ.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Επεκτείνεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α από τους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού σε περισσότερες υποδομές και εγκαταστάσεις αυτών (Δ.Ε.Υ.Α., αθλητικά κέντρα κ.λπ.) καθώς και για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών.

Ειδικά για τους σταθμούς των ο.τ.α., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος των προς συμψηφισμό παροχών κατανάλωσης.

ε. Παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους βεβαιώσεων παραγωγού ή αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της μνημονευόμενης απόφασης της Ρ.Α.Ε., να υποβάλουν αίτηση αποχώρησης, με την επιστροφή σε αυτούς από τον αρμόδιο διαχειριστή των αναλογούντων ποσών (τέλος σύνδεσης, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 97 – 102)

2. Περαιτέρω, προβλέπονται, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση χρησιμοποιημένων ανεμογεννητριών σε αιολικά πάρκα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της λειτουργικής ενίσχυσης για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας από τους εν λόγω σταθμούς.

β. Παρέχονται διευκολύνσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, μέσω της αναπροσαρμογής του περιθωρίου ισχύος, στα κορεσμένα δίκτυα Πελοποννήσου, Κρήτης και Εύβοιας.

γ. Συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του «Διαχειριστή Α.Π.Ε και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».

δ. Προβλέπεται η διαφοροποίηση των εσόδων του Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών αυτού, με βάση τα αναφερόμενα κριτήρια.

ε. Προβλέπεται ότι η καταβολή του συνόλου του τέλους έκδοσης Βεβαίωσης του άρθρου 17 του ν.4685/2020 εντός της οριζόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται την αναβίωση αυτοδικαίως Βεβαιώσεων Παραγωγού σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

στ. Θεσπίζεται η υποχρέωση των κατόχων άδειας εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους για την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ή εμπορικών αποθεμάτων.

ζ. Προστίθενται στους πόρους του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης (άρθρο 21 του ν.4342/2015) οι πάσης φύσεως ανακτήσεις ποσών των δικαιούχων φορέων του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» που καταβάλλονται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία, μέχρι τη σύσταση του ανωτέρω Ταμείου, διαχειρίζεται το Πράσινο Ταμείο.

η. Προβλέπεται η εξαίρεση, από τον περιορισμό του ποσοστού διάθεσης του 2,5% του άρθρου 3 του ν.3889/2010, των εσόδων του Πράσινου Ταμείου που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

θ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των υπόχρεων μερών (διανομείς ενέργειας και εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας) και του επιμερισμού του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτά, προβλέπεται δε η καταβολή από τα υπόχρεα μέρη στο Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ) ποσού ισοδύναμου των επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των υποχρεώσεων αυτών. (άρθρα 103 – 115)

3. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Συγκεκριμένα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) να προβεί στη μίσθωση πλοίου Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 2022, το οποίο θα λειτουργεί ως πλωτή δεξαμενή της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. στη νήσο Ρεβυθούσα και θα λογίζεται ως μέρος των αποθηκευτικών του εγκαταστάσεων.

β. Εγκρίνεται, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., το σχετικό κόστος μίσθωσης του πλοίου Υ.Φ.Α., το οποίο ανακτάται από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. μέσω του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού του άρθρου 73 του ν.4001/2011 και καθορίζεται ο τρόπος ανάκτησης και καταμερισμού του σχετικού κόστους από τη λειτουργία του.

γ. Προβλέπεται η σύναψη συμβάσεων Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών, μεταξύ του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) και του κατόχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες, που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των νησιωτικών περιοχών που διασυνδέονται με το Σύστημα Μεταφοράς της ηπειρωτικής χώρας και δεν εμπίπτουν πλέον στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προς τον σκοπό διασφάλισης του εφοδιασμού τους.

– Οι ανωτέρω συμβάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).

– Όλα τα συναφή ζητήματα καθορίζονται με βάση τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (περιεχόμενο των προαναφερόμενων συμβάσεων, προϋποθέσεις σύναψης, υποχρεώσεις των μερών, τρόπος υπολογισμού του ανταλλάγματος που εκάστοτε παρέχεται για την κάλυψη του κόστους παροχής της υπηρεσίας πλέον εύλογου κέρδους, τρόπος κάλυψης του ανταλλάγματος αυτού μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος κ.λπ.).

–   Με υπουργική απόφαση, καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2004 μέχρι και την 31η.12.2021 και για τα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Σύρου και Πάρου, το ύψος του σχετικού ανταλλάγματος, το οποίο υπολογίζεται απολογιστικά βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων πλήρους κόστους, τα οποία παρέχονται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. Η κάλυψη του ανταλλάγματος γίνεται μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος.

δ. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων:

–   η ανάθεση, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Προμηθευτή φυσικού αερίου της παράδοσης φορτίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στον Τερματικό Σταθμό Υ.Φ.Α. της Ρεβυθούσας, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών φυσικού αερίου της χώρας, κατά την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2022, σε περίπτωση διακοπής προμήθειας φυσικού αερίου από τους υφιστάμενους προμηθευτές κατά την περίοδο αυτή,

–   η καταβολή αποζημίωσης, για οιεσδήποτε τυχόν επιβαρύνσεις λόγω ακύρωσης της παράδοσης, στον Προμηθευτή από τον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., μέσω του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» Α.Ε.», σε περίπτωση που η παράδοση μέρους ή του συνόλου των προαναφερόμενων έκτακτων φορτίων για το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2022 κατέστη μη αναγκαία, για την κάλυψη των αναγκών φυσικού αερίου της χώρας κατά την ως άνω περίοδο.

–   Η ρύθμιση ισχύει από την 1η.3.2022, οι δε σχετικές υπουργικές αποφάσεις δύνανται να καλύπτουν αναδρομικά, κατά τα οριζόμενα χρονικά διαστήματα, την ανάθεση για την παράδοση φορτίων και να εγκρίνουν την αποζημίωση των τυχόν επιβαρύνσεων που προέκυψαν λόγω της ακύρωσης μέρους ή του συνόλου της παράδοσης.

ε. Εισάγονται ρυθμίσεις για τον λογιστικό διαχωρισμό των εισροών και εκροών του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Υπολογαριασμός Εσόδων και Υπολογαριασμός Εξόδων) και προβλέπεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων καθώς και για τον καθορισμό του ποσοστού των εισροών που αποδίδεται, ως ανταποδοτικό τέλος, στον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., για την κάλυψη των λειτουργικών και διαχειριστικών δαπανών του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

στ. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. να συνάπτει, αποκλειστικά εντός του έτους 2022, μια ή περισσότερες συμβάσεις για την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος προς υποστήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.   (άρθρα 116 – 124)

4.α. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο σχετικά με τις Εγγυήσεις Προέλευσης ενέργειας (ορισμοί, αντιστοίχηση των Εγγυήσεων Προέλευσης με ποσότητα παραγόμενης ενέργειας, υποχρεώσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, φορείς και διαδικασία έκδοσης και ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης και περιεχόμενο αυτών, λειτουργία του Μηχανισμού Διασφάλισης Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης, αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις και μεταβατικής ισχύος διατάξεις κ.λπ.).

β. Σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης εκτέλεσης των συμβάσεων του έτους 2020 [συνολικού ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ] για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και μη παραλαβής των συμβατικών έργων για οποιοδήποτε λόγο, επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη συμβάσεων από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. εντός του έτους 2022 και αποκλειστικά μέχρι το τέλος του έτους αυτού, για το υπολειπόμενο ποσό όπως αυτό προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης καταβολών ή ενδεχόμενων αποζημιώσεων στον ανάδοχο.
(άρθρα 125 – 133)


ΜΕΡΟΣ ΣΤ

Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. α. Επαναπροσδιορίζονται τα αρμόδια όργανα για τη μίσθωση και την καταγγελία μίσθωσης των δημοτικών λατομείων.

β. Ορίζεται ο φορέας στον οποίο αποδίδονται τα ποσά των παραβόλων που αφορούν στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και των Περιοχών Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος (Π.ΓΘ.Ε), τα δε έσοδα από την καταβολή των παραβόλων διατίθενται αποκλειστικά για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.

γ. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους η ισχύς των αποφάσεων του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε δημόσια ή δημοτική έκταση, οι οποίες δεν έχουν λήξει έως τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων.(άρθρα 134 – 137)

2.Επανακαθορίζονται:
i) η ημερομηνία υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, που κατατίθεται από τους ιδιοκτήτες εκμετάλλευσης λατομείων, έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων και
ii) η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών καθώς και από εκμεταλλευτές μεταλλείων.
(άρθρα 138, 139)

3.Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων νομιμοποιούνται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, που έχουν κατασκευασθεί εντός λατομικού χώρου και λατομικών περιοχών χωρίς τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους. Μεταξύ άλλων, απαιτείται η καταβολή παραβόλου στην υπηρεσία έγκρισης της τεχνικής μελέτης, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του παραβόλου και απόδοσης αυτού.

Καταβληθέντα ποσά ενιαίων ειδικών προστίμων λόγω περαιωμένης διαδικασίας υπαγωγής πολεοδομικών παραβάσεων στις σχετικές διατάξεις περί αυθαιρέτων που αφορούν κατασκευή δομικών έργων συναφών προς τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις συμψηφίζονται με το οφειλόμενο παράβολο, όπως υπολογίζεται με τις προτεινόμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του υπολογιζόμενου σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις παραβόλου, δεν αναζητούνται.   (άρθρο 140)

4. α.  Παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης λατομικής περιοχής από μισθωτή

του όμορου χώρου, με απευθείας σύμβαση, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αδειοδότηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων και την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών χώρων (υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης).(άρθρα 141 – 145)

5. α. Καθορίζεται ο τρόπος τήρησης (σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων) του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών (Μ.Α.Χ.Μ.), που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που καταχωρούνται σε αυτό.

β. Προσδιορίζονται οι κυρώσεις (διοικητικές και πρόστιμα), που επιβάλλονται στους αξιολογητές Μ.Α.Χ.Μ., σε περίπτωση παραβίασης των οριζόμενων υποχρεώσεων αυτών. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

γ. Ορίζεται ρητά ότι, η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών. (Κατά τα ισχύοντα, είναι υποχρεωτική για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών.)

δ. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας και με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το διάγραμμα κάλυψης.(άρθρα 146 – 151)

6. α. Αυξάνονται κατά δύο (2), [από επτά (7) σε εννέα (9)], τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 (άρθρα 96 επ.) αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων, για τις οποίες ο φέρων οργανισμός της αυθαίρετης κατασκευής έχει εκτελεστεί ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει εγκατασταθεί πριν από τις 28.7.2011. (άρθρα 152 – 154)

7.
Επαναπροσδιορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην αναφερόμενη πολεοδομική ενότητα «Ελαιώνα» των μνημονευόμενων δήμων του νομού Αττικής (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, τράπεζες, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.) και ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης και αναβάθμιση ή και μεταρρύθμιση των νομίμως υφιστάμενων ή νομίμως υπαχθέντων σε νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κτιρίων. (άρθρο 155)

8.α.
Συμπληρώνεται το περιεχόμενο της προβλεπόμενης εξουσιοδότησης (έκδοση κ.υ.α.), με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων και ιδιωτικής χρήσης σταθμών επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων [άρθρο 114 παρ.7 (β), του ν.4070/2012] και επαναπροσδιορίζονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι για την εγκατάσταση των σταθμών αυτών.

β. Προβλέπεται η απαγόρευση της λειτουργίας του σταθμού επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σε περίπτωση μη τήρησης της προαναφερόμενης κ.υ.α., με την οποία μπορούν, επίσης, να καθορίζονται και να εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις και οι αρμόδιοι για την επιβολή τους φορείς.

γ. Επανακαθορίζεται ο χρόνος ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). (άρθρα 156 – 157)

9. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τα απόβλητα και τα λύματα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Ορίζεται ότι, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την ανάθεση συμβάσεων εκτέλεσης έργων υποδομής διαχείρισης λυμάτων που εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, καθώς και λοιπά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβάνουν στο αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων, πέραν της κατασκευής, την κανονική λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων για διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών, ως υποχρέωση του αναδόχου. Η δαπάνη για την κανονική λειτουργία και συντήρηση των έργων υποδομής διαχείρισης λυμάτων βαρύνει τον Κύριο των έργων.

β. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών με τις προβλεπόμενες πληθυσμιακές προδιαγραφές. (άρθρο 159)

10. Στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, συστήνονται: i) Ομάδες Διοίκησης Έργου και ii) Επιτροπή Συντονισμού και Καθοδήγησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με το οριζόμενο έργο. Καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης και η σύνθεση των μελών της εν λόγω Επιτροπής. (άρθρο 160)

11.
Ανατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος» η αρμοδιότητα επαλήθευσης της αντιστάθμισης και ελέγχου της ενδεχόμενης υπεραντιστάθμισης για όσα έργα υποδομών διαχείρισης αποβλήτων έχουν χαρακτηριστεί ως Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον προσδιορισμό με κ.υ.α., των διαδικασιών επαλήθευσης της αντιστάθμισης και ελέγχου υπεραντιστάθμισης για τα ανωτέρω έργα, των διαδικασιών και προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος.   (άρθρο 161)

12.   Επανακαθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης της δαπάνης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων αποχέτευσης, από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης για τους μνημονευόμενους οικισμούς που βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) ή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.). Συγκεκριμένα, η εν λόγω δαπάνη, η οποία δεν βαρύνει τους κυρίους των ακινήτων, μπορεί να χρηματοδοτείται:

α. στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του «ΕΣΠΑ 20142020», εφόσον η κατασκευή έχει πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο φορέα και η δαπάνη έχει πληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, καθώς και στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 «ΕΣΠΑ 2021-2027»,

β. από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός των εκάστοτε ετήσιων ορίων του και εντός του προϋπολογισμού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά περίπτωση για έργα αποχέτευσης που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, εφόσον η σχετική κατασκευή δεν έχει υλοποιηθεί, με την οριζόμενη προϋπόθεση,

γ. από το Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων. (άρθρο 162)

13. α. Εισάγεται η υποχρέωση για τους κυρίους των ακινήτων, στους μνημονευόμενους οικισμούς, που βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή της Ε.Υ.Α.Θ., εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να πραγματοποιήσουν τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο αποχέτευσης.

β. Προβλέπεται η επιβολή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στους μη συνδεόμενους με το δίκτυο αποχέτευσης κυρίους ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης, ή σε περιοχή αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή της Ε.Υ.Α.Θ.

γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κ.υ.α., των φορέων που επιβάλλουν το πρόστιμο, του τρόπου βεβαίωσης και του τρόπου είσπραξης του προστίμου, του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου για κάθε έτος μη συμμόρφωσης και του λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται αυτό καθώς και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος.   (άρθρο 163)

14.α. Παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης δράσεων με κ.υ.α., για την παροχή οικονομικών κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης ακινήτων στους μνημονευόμενους οικισμούς με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή της οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Οι δράσεις μπορούν να αφορούν την επιδότηση της ιδιωτικής δαπάνης για την προσαρμογή της αποχέτευσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, προκειμένου να οδηγούνται τα λύματα στο φρεάτιο της εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου αποχέτευσης, το οποίο έχει κατασκευαστεί από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.

β. Με κ.υ.α. καθορίζεται επίσης, το αντικείμενο της δράσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη των οικονομικών κινήτρων, οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι διαδικασίες αίτησης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών, ο φορέας και η πηγή χρηματοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της δράσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. (άρθρο 164)

Source