Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στη Βουλή ο Κώδικας Νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών

Κατατέθηκε στη Βουλή η κύρωση του Κώδικα Νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, κυρώνεται σύμφωνα με τις παρ.6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο προαναφερόμενος Κώδικας και ειδικότερα:

1. Επικαιροποιείται και συστηματοποιείται σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία αναφορικά με:
α. τους φορείς και τον τρόπο άσκησης της κρατικής εποπτείας στον τομέα των θαλάσσιων ενδομεταφορών,
β. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές από ή προς λιμένες νησιών (τακτική και έκτακτη δρομολόγηση πλοίων, εκτέλεση και διακοπή δρομολογίων κ.λπ.),
γ. τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, έναντι μισθώματος, με απευθείας ανάθεση, με φορείς του Δημοσίου κ.λπ.),
δ. τον τρόπο αποπληρωμής των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής),
ε. την προστασία ναυτικών και εργαζομένων ξηράς, στο πλαίσιο εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ή απόδοση κρατικών επιχορηγήσεων για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών, σε περίπτωση ανεξόφλητων μισθών κ.λπ.),
στ. τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις καθώς και της προστασίας της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας,
ζ. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εκτέλεσης θαλάσσιων ενδομεταφορών μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων,
η. τη μεταφορά εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων,
θ. τα δικαιώματα των επιβατών (χρηματικές αποζημιώσεις, εκπτώσεις ή επιστροφές ναύλου κ.λπ.) καθώς και τις υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων,
ι. τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για μη τήρηση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου. 

2. Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και πίνακες των κωδικοποιητικών και των κωδικοποιούμενων διατάξεων.

Δείτε την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης και τις προτεινόμενες διατάξεις ή κατεβάστε τις από εδώ:

Source