Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στη βουλή το νομοσχέδιο Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις


Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του Υπ.Εργασίας

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΜΕΡΗ Α’και Β’

1.α. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (Τ.Ε.Κ.Α.). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα του Ταμείου οπουδήποτε στην Επικράτεια.

β. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ταμείου ορίζεται η 1η. 1.2022. (άρθρα 1-4)

2. Ορίζονται:
– ο σκοπός ίδρυσης του Τ.Ε.Κ.Α. ήτοι, η χορήγηση επικουρικής σύνταξης για την κάλυψη των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου στους ασφαλισμένους και τα δικαιοδόχα πρόσωπα, με εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών,

– τα ασφαλιστέα πρόσωπα,

– το χρονικό διάστημα που θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο,

– οι πόροι του Ταμείου, στους οποίους μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προβλέπεται, επίσης, ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης για την κάλυψη αποκλειστικά των λειτουργικών εν γένει δαπανών του.   (άρθρα 5-8)

3. Προβλέπεται ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του Τ.Ε.Κ.Α. υπόκεινται σε κρατήσεις, οι οποίες σχηματίζουν το αποθεματικό λειτουργίας του Τ.Ε.Κ.Α. και χρησιμοποιούνται, ιδίως, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ταμείου. Το ύψος των εν λόγω κρατήσεων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του ένα τοις εκατό (1%) επί των καταβαλλόμενων εισφορών, καθορίζεται ετησίως με υ.α.  (άρθρο 9)

4. Καθορίζονται:
– τα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Κ.Α. [Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθύνων Σύμβουλος],
– η σύνθεση και η θητεία των μελών του Δ.Σ.,
– η διαδικασία επιλογής και ορισμού των μελών του Δ.Σ. (προεπιλέγονται από ανεξάρτητο Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο μπορεί να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο σύμβουλο προσλήψεων), τα κωλύματα διορισμού τους, οι υποχρεώσεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των καθηκόντων τους (προβλέπεται μεταξύ άλλων χρηματικό πρόστιμο), κ.λπ.
– οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. (ουμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας μεταξύ των μελών του για τη μελέτη, προώθηση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου καθώς και η δυνατότητα ανάθεσης βασικών λειτουργιών διακυβέρνησης του Ταμείου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός του Ταμείου), ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ.
– οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου. (άρθρα 10-22)

5. α. Συνιστάται στο Τ.Ε.Κ.Α., θέση Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Προβλέπεται ο τρόπος επιλογής του (το Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο σύμβουλο κατά τη διαδικασία επιλογής) και η εργασιακή σχέση πρόσληψής του.

Οι αποδοχές και οι εν γένει απολαβές και αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται με κ.υ.α. και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών, των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Εάν για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου επιλεγεί πρόσωπο που είναι δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα, η τοποθέτηση γίνεται με υ.α. ενώ κατά τον χρόνο της θητείας του στο Ταμείο, διατηρείται το καθεστώς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, το οποίο απορρέει από την οργανική του θέση. Ο χρόνος της θητείας του στο Ταμείο θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για τη συμμετοχή του σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ευθύνης.

β. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

γ. Συνίσταται για την επικουρία του Διευθύνοντος Συμβούλου ιδιαίτερο γραφείο, το οποίο στελεχώνεται από τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο θέσεις συνεργατών, ένας (1) εκ των οποίων δύναται να είναι μετακλητός. Η πλήρωση των θέσεων των συνεργατών γίνεται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρα 23-27)

6 .Συνιστώνται στο Τ.Ε.Κ.Α.:

α. Επενδυτική Επιτροπή συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, με την οριζόμενη σύνθεση και σκοπό την υποστήριξη του Δ.Σ. στη χάραξη και παρακολούθηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.

-Με απόφαση του εν λόγω οργάνου μπορούν να προστίθενται έως δύο (2) εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ως μέλη στην Επενδυτική Επιτροπή ανάλογα με τις ανάγκες του Ταμείου.

-Προσδιορίζονται, επίσης, τα προσόντα των μελών της ανωτέρω Επιτροπής και οι αρμοδιότητες αυτής και καθορίζονται συναφή ζητήματα (θητεία μελών Επιτροπής κ.λπ.).

β. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με την κείμενη περί Ν.Σ.Κ. νομοθεσία και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτού.

–   Για τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, οι οργανικές θέσεις του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται αντίστοιχα κατά δύο (2) θέσεις Παρέδρων και τρεις (3) θέσεις Δικαστικών Πληρεξουσίων.

-Στο συνιστώμενο Γραφείο λειτουργεί, επίσης, σύμφωνα με τις οικείες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις, Τριμελής Επιτροπή, όπου εισάγονται εισηγήσεις για τις υποθέσεις αρμοδιότητας αυτής.

γ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, με την οριζόμενη αρμοδιότητα. Για τις ανάγκες λειτουργίας του εν λόγω Τμήματος συνιστώνται δύο (2) θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, η πρόσληψη των οποίων πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα. (άρθρα 28 και 29)

7. Ορίζεται ότι το Τ.Ε.Κ.Α. έχει τα ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου, ενώ απαλλάσσεται από κάθε τέλος, φόρο, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. και των φόρων δωρεάς και κληρονομιάς, από κάθε παράβολο και κράτηση για την παράσταση και εκπροσώπηση αυτού ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιοσδήποτε ένδικου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων.(άρθρο 30)

8. Καθορίζεται το Σύστημα Διακυβέρνησης του Τ.Ε.Κ.Α. και μεταξύ άλλων:

α.Ορίζονται η αναλογιστική λειτουργία, η διαχείριση κινδύνων και ο εσωτερικός έλεγχος ως βασικές λειτουργίες του ανωτέρω Συστήματος, οι οποίες ασκούνται από τα πρόσωπα ή τους επικεφαλής των οικείων οργανικών μονάδων που επιλέγονται από το Δ.Σ., κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα αυτών.

β.
Περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και της Αναλογιστικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Κ.Α., η οποία στελεχώνεται από τουλάχιστον έναν (1) αναλογιστή και εξειδικευμένα πρόσωπα.

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: i) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις που καταρτίζει το Τ.Ε.Κ.Α. (περιεχόμενο, σύνταξη κ.λπ.),

ii) τις συμβάσεις που συνάπτοντας κατά τα οριζόμενα, μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και του Τ.Ε.Κ.Α. με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών [εφαρμογή οικείου Κανονισμού Προμηθειών και κείμενης σχετικής νομοθεσίας (ν. 4412/2016)].

δ.
Προβλέπεται η εξαίρεση του Τ.Ε.Κ.Α. από κάθε διάταξη που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ενώ σε περίπτωση που αυτό ενταχθεί στο εν λόγω Μητρώο, η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης σχετικής νομοθεσίας (ν.4270/2014) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων περιορίζεται στα ρητά οριζόμενα πεδία. (άρθρα 31-38)

9. α. Συνιστώνται στο Τ.Ε.Κ.Α. εκατό (100) θέσεις προσωπικού, με την οριζόμενη κατανομή (25 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 45 θέσεις ΠΕ, 15 θέσεις ΤΕ, 10 θέσεις ΔΕ και 5 θέσεις ΥΕ). Έως την πλήρωση των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η κάλυψη των θέσεων που απαιτούν επιστημονική εξειδίκευση ιδίως σε σχέση με την επενδυτική και αναλογιστική λειτουργία, τον εσωτερικό έλεγχο, και τη διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται με πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ι.δ.α.χ. ή ι.δ.ο.χ), κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

β. Ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης του Ταμείου από μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., οι οποίοι καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις και διέπονται από την αντίστοιχη κείμενη νομοθεσία.

γ. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του Τ.Ε.Κ.Α. πραγματοποιείται με διορισμό ή πρόσληψη ενώ κατά την πρώτη διετία από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων μπορεί να πραγματοποιείται και με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (χρόνος υπηρεσίας, διάρκεια και ανανέωση απόσπασης κ.λπ.).

δ. Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλου και μετά την ολοκλήρωση του χρόνου απόσπασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα και κατά παρέκκλιση του ν.4440/2016 (νόμος περί κινητικότητας).   (άρθρο 39)

10.   Ορίζονται οι υποχρεώσεις τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για το κάθε είδους προσωπικό του Τ.Ε.Κ.Α., καθώς και των συνεργατών αυτού ή τρίτων που συμμετέχουν σε εργασίες του Ταμείου. (άρθρο 40)

11.   Συνιστάται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με την οριζόμενη συγκρότηση, το οποίο είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Τ.Ε.Κ.Α., με εξαίρεση την υπηρεσιακή κατάσταση των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου, ως προς τους οποίους έχει ανάλογη εφαρμογή ο Υπαλληλικός Κώδικας (ν. 3528/2007). (άρθρο 41)

12. α.
Ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικής ευθύνης των υπαλλήλων του Τ.Ε.Κ.Α. και μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η μη τήρηση της υποχρέωσης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις σχετικές ποινές της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα) (περικοπή αποδοχών έως και 12 μηνών και διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα).

β. Προβλέπεται η συγκρότηση πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οριζόμενη σύνθεση, το οποίο είναι αρμόδιο για την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του Ταμείου ενώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου καθορίζονται ζητήματα λειτουργίας αυτού. (άρθρο 42)

ΜΕΡΟΣ Γ

1. Οφείλονται μηνιαία και καταβάλλονται ανά τακτά περιοδικά διαστήματα οι εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών στο Τ.Ε.Κ.Α. κατ’ αναλογική εφαρμογή του 4387/2016.   (άρθρο 43)

2. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται εκπρόθεσμα από τον υπόχρεο στο Τ.Ε.Κ.Α. βαρύνονται με τους τόκους και τις προσαυξήσεις, που προβλέπονται για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.

β. Οι απαιτήσεις του Τ.Ε.Κ.Α. για ληξιπρόθεσμες εισφορές εισπράττονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του α.ν. 86/1967. Η ποινική δίωξη των οφειλετών ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών δεν αναστέλλεται παρά μόνο με πλήρη εξόφλησή τους.   (άρθρο 44)

3. α. Υπογράφεται μεταξύ του Τ.Ε.Κ.Α. και του e-ΕΦΚΑ προγραμματική σύμβαση, αναφορικά ιδίως με την πρόσβαση στα στοιχεία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και τον τρόπο διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο φορέων και καθορίζονται με υ.α. η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης στο Ταμείο των εισφορών των ασφαλισμένων, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.

β. Ανέρχεται μέχρι του ποσοστού 0,1% επί του συνόλου των εσόδων που εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για λογαριασμό του Ταμείου, η αποζημίωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Ταμείο. (άρθρο 45)

4. α. Δημιουργείται και τηρείται μηχανογραφικά για κάθε ασφαλισμένο του Τ.Ε.Κ.Α. ατομικός λογαριασμός, στον οποίο απεικονίζονται λογιστικά τα οριζόμενα στοιχεία (καταβλητέες εισφορές, οφειλόμενες εισφορές, αποδόσεις από την επένδυση των καταβληθεισών εισφορών κ.λπ.).

β. Παρατίθενται οι περιπτώσεις κατάργησης του ατομικού λογαριασμού κάθε ασφαλισμένου.

γ. Μεταφέρεται στο αποθεματικό παροχών του Τ.Ε.Κ.Α. το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού μετά την κατάργησή του.  (άρθρο 46)

5. Ορίζονται οι γενικές αρχές επενδυτικής πολιτικής των περιουσιακών στοιχείων του Τ.Ε.Κ.Α. με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων, την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του στη βάση της αρχής της συνετής διαχείρισης και της ανάπτυξης της οικονομίας.  (άρθρο 47)

6. α. Παρέχει το Τ.Ε.Κ.Α. προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής στους ασφαλισμένους, το οποίο αξιολογείται από το Δ.Σ. ως το πλέον ενδεδειγμένο για τον μέσο ασφαλισμένο, και στο οποίο οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται αυτόματα.

β. Δύναται το Ταμείο να παρέχει στους ασφαλισμένους περισσότερα του ενός επενδυτικά προγράμματα κύκλου ζωής με διαφοροποιημένο επενδυτικό κίνδυνο σε σχέση με το προκαθορισμένο.(άρθρο 48)

7. Διαχειρίζεται το ΤΕΚΑ τις επενδύσεις του, εξασφαλίζοντας κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση, και παρέχεται σε αυτό η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διαχείρισης μέρους των περιουσιακών του στοιχείων με εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων.(άρθρο 49)

8. Καθίσταται αρμόδιος για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Τ.Ε.Κ.Α ο Διαχειριστής Επενδύσεων και περιγράφονται οι επί μέρους αρμοδιότητές του.
(άρθρο 50)

9. α. Διορίζει το Τ.Ε.Κ.Α έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες, ήτοι πιστωτικό ίδρυμα που κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία άδεια και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου και καθορίζονται οι υποχρεώσεις του.

β. Ευθύνεται έναντι του Ταμείου ο θεματοφύλακας για κάθε ζημία που υφίσταται λόγω μη εκτέλεσης των υποχρεώσεών του ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτών και δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του, εάν ανέθεσε σε τρίτο το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων των οποίων ανέλαβε τη φύλαξη.
(άρθρο 51)

10.α. Δικαιούνται ισόβια μηνιαία επικουρική σύνταξη γήρατος, εφόσον συνταξιοδοτηθούν για την αυτή αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους, όλοι οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Κ.Α., που έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και, ειδικά οι ασφαλισμένοι αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον έχουν καταβάλει πλήρως ή έχουν προβεί σε ρύθμιση για τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς το Ταμείο, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα.

β.
Επιστρέφεται, κατά τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, στους ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., ποσό ίσο με τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στο Ταμείο σε πραγματικές τιμές. (άρθρα 52 και 53)

11 .α. Δικαιούνται μηνιαία επικουρική σύνταξη αναπηρίας οι ασφαλισμένοι του Ταμείου, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη για την αυτή αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η καταβολή αυτής.

β. Δικαιούνται επίσης σύνταξη, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του Τ.Ε.Κ.Α., ο οποίος έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, αν/και για όσο χρόνο συνταξιοδοτούνται για την αυτή αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισης, τα προβλεπόμενα πρόσωπα.

γ. Τίθεται ως προϋπόθεση για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης αναπηρίας ή λόγω θανάτου, το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου να μην υπολείπεται του κεφαλαίου που θα είχε συσσωρευτεί στην περίπτωση ασφαλισμένου στο Ταμείο με δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και αποδοχές ίσες με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό υπαλλήλου για πλήρη απασχόληση, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά την επέλευση του κινδύνου και σε αντίθετη περίπτωση, η διαφορά καλύπτεται με μεταβίβαση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.   (άρθρα 54 και 55)

12.   Συνυπολογίζονται από 1η.1.2022 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται στο Τ.Ε.Κ.Α. και ο χρόνος ασφάλισης που έχει προηγουμένως διανυθεί σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης και το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται διακριτά για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε κάθε φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε φορέα και για κάθε χρονικό διάστημα.   (άρθρο 56)

13.   Εφαρμόζονται αναλογικά οι ισχύουσες διατάξεις, για τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων κύριας και επικουρικής σύνταξης, και για τις εισφορές οι οποίες παρακρατούνται από τις επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Τ.Ε.Κ.Α. για την κάλυψη παροχών ασθένειας σε είδος από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).(άρθρο 57)

14.   Υποβάλλεται, για την άσκηση του δικαιώματος της επικουρικής σύνταξης του παρόντος λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σχετική αίτηση συνταξιοδότησης στο Τ.Ε.Κ.Α., εφαρμοζομένων αναλογικά, για την έναρξη και λήξη του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης από το Ταμείο, των αντιστοίχων διατάξεων που αφορούν στο δικαίωμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.(άρθρο 58)

15. α. Καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό η απομείωση των πόρων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές, λόγω της εισαγωγής και λειτουργίας του κεφαλαιοποιητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης και διασφαλίζεται διαχρονικά η επάρκεια των παροχών των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Κλάδου αυτού.

β. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία κάλυψης της διαφοράς των πόρων από ασφαλιστικές εισφορές καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.

γ. Συνυπολογίζεται το άθροισμα των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων του Τ.Ε.Κ.Α. στη διαμόρφωση του ποσού της καταβαλλόμενης από τον e-ΕΦΚΑ επικουρικής σύνταξης. (άρθρο 59)

16. α. Εγγυάται το Κράτος, κατά τον χρόνο επέλευσης των καλυπτόμενων κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων, την καταβολή ελάχιστης ανταποδοτικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης.

β. Με υ.α., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι παράμετροι προσδιορισμού της πραγματικής αξίας των καταβληθεισών εισφορών, καθώς και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή των προαναφερομένων ρυθμίσεων. (άρθρο 60)

17. Υποχρεούται το Τ.Ε.Κ.Α. να παρέχει πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σε κάθε ενδιαφερόμενο κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.(άρθρο 61)

18.   Παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα ή συνδυασμό προγραμμάτων από το προκαθορισμένο, μεταξύ των προσφερόμενων από το Τ.Ε.Κ.Α., κ.λπ.   (άρθρο 62)
 
19.   Παρέχεται η δυνατότητα σε πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους και για τα οποία επήλθε λόγος διακοπής στην ασφάλιση, αναγόμενος στην απώλεια της ασφαλιστέας ιδιότητας, να συνεχίσουν προαιρετικά, για έως και τρία (3) έτη, την ασφάλισή τους στο Ταμείο, καταβάλλοντας μηνιαίως την εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, υπολογιζόμενη επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό υπαλλήλων.(άρθρο 63)

20.   Παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Κ.Α., που έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών, να καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται, προκειμένου να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης δεκαπέντε (15) ετών. (άρθρο 64)

21. Δικαιούται ο ασφαλισμένος, ο συνταξιούχος και όποιος έχει έννομο συμφέρον και υφίσταται ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Τ.Ε.Κ.Α., να ασκήσει ενώπιον των συνιστώμενων Διοικητικών Επιτροπών ενδικοφανή προσφυγή εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης.   (άρθρο 65)

22. α. Συνιστώνται και συγκροτούνται στο Τ.Ε.Κ.Α., με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι τρεις (3) τριμελείς Διοικητικές Επιτροπές, αρμόδιες για την εξέταση των ως άνω ενδικοφανών προσφυγών.

β. Παρέχεται δικαίωμα στο Ταμείο για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. (άρθρο 66)

23.   Υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή οι απαιτήσεις του Τ.Ε.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία,   (άρθρο 67)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Περιλαμβάνονται εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1.Παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση ζητημάτων, όπως ιδίως:

α. ο καθορισμός, με κ.υ.α., των αποδοχών και των εν γένει απολαβών και αποζημιώσεων του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Τ.Ε.Κ.Α., των εξειδικευμένων προσώπων για τις βασικές λειτουργίες του Ταμείου και των προσώπων με θέσεις ευθύνης στην οργανική μονάδα του Ταμείου που είναι αρμόδια για την επενδυτική λειτουργία, τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου (Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015).

– Οι αποδοχές και οι εν γένει απολαβές και αποζημιώσεις όλων των ανωτέρω προσώπων δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (άρθρο 28 παρ.3 του ν. 4354/2015),

β. η κατάρτιση του Οργανισμού, των Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας, Ασφάλισης και Παροχών, Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας και Επενδύσεων του Ταμείου,

γ. ο καθορισμός της τεχνικής βάσης για τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης κ.λπ.

δ. ο καθορισμός επιμέρους θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εποπτείας της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πιθανές κυρώσεις και μέτρα που επιβάλλονται στο πλαίσιο της εποπτείας αυτής και λοιπά συναφή ζητήματα.(άρθρο 68)

2. α. Προβλέπεται ότι έως τον διορισμό του πρώτου Δ.Σ., το Τ.Ε.Κ.Α. διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται ως μεταβατικό όργανο διοίκησης του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα και μπορεί να προσλαμβάνει συντονιστή έργου, επιφορτισμένο με διοικητικά – επιτελικά καθήκοντα με τη σύναψη σχετικής σύμβασης όπου προσδιορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις αυτού ενώ οι δαπάνες της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

β. Παρατίθενται οι αρμοδιότητες του ανωτέρω μεταβατικού οργάνου, όπου μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η μέριμνα, μέσω σύναψης σχετικών συμβάσεων, για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τις ψηφιακές λειτουργίες και τη στελέχωση του Ταμείου, καθώς και για τη στέγαση, για τις ανάγκες της οποίας το εν λόγω όργανο μπορεί να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη μεταβίβαση κατά κυριότητα ή παραχώρηση κατά χρήση ακίνητων του Δημοσίου από την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ή άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα.

γ. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι αποδοχές και οι εν γένει απολαβές και αποζημιώσεις του Προέδρου και των υπολοίπων μελών του προαναφερόμενου οργάνου, με ανώτατο όριο τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (άρθρο 28 παρ.3 του ν. 4354/2015).

δ. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συνεπικουρείται από Μονάδα Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από δέκα (10) συνεργάτες, εκ των οποίων οι τρεις (3) μπορούν να είναι μετακλητοί. Για τη στελέχωση και τη λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές ρυθμίσεις για το Ιδιαίτερο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Τ.Ε.Κ.Α. (άρθρο 69)

3. Για τα πρώτα πέντε (5), κατ’ ανώτατο όριο, έτη λειτουργίας του Τ.Ε.Κ.Α., οι αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής ανατίθενται, μέσω σύναψης σχετικής σύμβασης, στην Επενδυτική Επιτροπή της Ανώνυμης Εταιρείας «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης – Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΚΤ -Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (άρθρο 12 του ν. 2768/1999), η οποία ορίζεται, με την ανωτέρω σύμβαση, ως μεταβατικός Διαχειριστής Επενδύσεων για μέρος ή το σύνολο των προς επένδυση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.(άρθρα 70 και 71)

4.Ορίζεται η διαδικασία επιλογής του συμβούλου προσλήψεων κατά την πρώτη εφαρμογή των προτεινομένων ρυθμίσεων και προβλέπεται η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών από το Δ.Σ. του Ταμείου έως τη σύσταση των αρμόδιων Διοικητικών Επιτροπών.  (άρθρα 72 και 73)

ΜΕΡΗ Ε’ και ΣΤ’

1.Επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς απόκτησης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

Ορίζονται με σαφήνεια οι δικαιούχοι χορήγησης Α.Μ.Κ.Α και οι προϋποθέσεις ενεργοποίησής του.

Προβλέπεται η απενεργοποίηση λειτουργίας, για κατόχους που χάνουν το δικαίωμα νόμιμης παραμονής στη χώρα καθώς και ο λόγος άρσης της απενεργοποίησης.

Καταργούνται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης), στο Δ.Σ. των αρμόδιων φορέων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους ως προς την υποχρέωση ενημέρωσης της Η.ΔΙ.Κ.Α. για κάθε καταχώριση Α.Μ.Κ.Α. που διενεργείται στα μητρώα τους ή για κάθε σχετική μεταβολή των εργασιακών και ασφαλιστικών στοιχείων των πολιτών.  (άρθρο 74)

2. α. Καθορίζεται το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., για κύρια σύνταξη (13,33%) και για υγειονομική περίθαλψη (6,95%), από πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.). και τίθεται ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς.

β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για την καταβολή των προαναφερόμενων εισφορών.

γ. Εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών, για ειδικές περιπτώσεις προσώπων επί των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ.

δ. Ορίζεται ο χρόνος έκδοσης των Π.Π.Υ. επί των οποίων έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω. (άρθρο 75)

3. Τροποποιείται, αναδρομικά από 1.1.2020, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης από εργόσημο του π. Ο.Γ.Α.   (άρθρο 76)

4 .Καθορίζεται, όσον αφορά τις εκκρεμείς και νέες αιτήσεις για παροχές σε χρήμα και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., η διαδικασία της βεβαίωσης της πιθανής ημερομηνίας τοκετού και της διαπίστωσης ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επιμέρους κανονισμούς των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.
(άρθρο 77)

5. Εξαιρούνται οι συντάξεις/κύριες συντάξεις που χορηγούνται από το πρώην Ν.Α.Τ. και δεν έχουν επανυπολογισθεί ή υπολογισθεί δυνάμει των μνημονευόμενων διατάξεων του κ.ν. 792/1978 από τον επανυπολογισμό:

α. και την αναπροσαρμογή, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία, των ήδη καταβαλλόμενων, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, κύριων συντάξεων,

β. από 1.10.2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ποσοστά αναπλήρωσης από τον σχετικό πίνακα της κείμενης νομοθεσίας, των συντάξεων, που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, γ. από 1.10.2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ποσοστά αναπλήρωσης από τον σχετικό πίνακα της κείμενης νομοθεσίας, των κύριων συντάξεων, που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. (άρθρο 78)

6.Προσδιορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και διακοπής της ασφάλισης προσώπων που ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στον π. Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.) και υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 79)

7. α. Συνιστάται αυτοτελής μονάδα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό, με τις μνημονευόμενες συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες και την ονομασία «Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Μ.Ε.Κ.Υ.), για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της άσκησης πολιτικών αρμοδιότητας του ανωτέρω Υπουργείου. Οι λειτουργικές δαπάνες της εν λόγω Μονάδας εγγράφονται στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου.

– Παράλληλα καταργείται το αμειβόμενο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης επιπέδου Τμήματος που είχαν συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου υπήρχε πρόβλεψη για σύσταση αμειβόμενων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, καθώς και 10 θέσεων Ε.Ε.Π. και 5 θέσεων διοικητικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ, όπως επίσης και για δυνατότητα απόσπασης προσωπικού για την υποβοήθηση του οικείου έργου.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. (διορισμός, προσόντα, ασυμβίβαστα, διάρκεια θητείας και ανανέωση αυτής κ.λπ.)

γ. Στην ανωτέρω Μονάδα συνιστώνται εννέα (9) θέσεις μετακλητών Ειδικών Εμπειρογνωμόνων οι οποίες πληρώνονται σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα και τα ειδικότερα οριζόμενα για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων [έως 3 θέσεις με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και οι υπόλοιπες με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας] κατά παρέκκλιση της κατά περίπτωση κείμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εν λόγω αποσπάσεις (διάρκεια, δυνατότητα ανανέωσης, χρόνος υπηρεσίας.

δ. Συνιστώνται, επίσης, δύο (2) θέσεις, κατηγορίας ΠΕ, για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου της Μ.Ε.Κ.Υ. οι οποίες καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση του νόμου περί κινητικότητας κατά το χρονικό διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα

ε. Ορίζεται σε ενενήντα (90) ο αριθμός των επιτρεπόμενων, κατ’ έτος, ημερών εκτός έδρας για τον επικεφαλής και τους μετακλητούς Ειδικούς Εμπειρογνώμονες της Μ.Ε.Κ.Υ..

στ. Παρέχεται η δυνατότητα: ϊ. μετάβασης του επικεφαλής και των μετακλητών Ειδικών Εμπειρογνωμόνων της Μ.Ε.Κ.Υ. στο εξωτερικό, με υπουργική απόφαση και για διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερών ετησίως, για λόγους κατάρτισης και μετεκπαίδευσης σε κρατικούς φορείς άλλων χωρών, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα ή Πανεπιστήμια,

Η. διοργάνωσης, από τη Μ.Ε.Κ.Υ., επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και εγχωρίων ή διεθνών σεμιναρίων, σε θέματα πολιτικής που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,

Hi. σύναψης μνημονίων συνεργασίας με τους ενδεικτικά μνημονευόμενους φορείς του δημόσιου τομέα για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς επεξεργασία.

ζ. Καθορίζονται οι αποδοχές του επικεφαλής και των μετακλητών Ειδικών Εμπειρογνωμόνων της Μ.Ε.Κ.Υ. με βάση την υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 και παρέχεται η δυνατότητα στο αποσπώμενο στην εν λόγω Μονάδα προσωπικό να επιλέγει μεταξύ των αποδοχών της θέσης προέλευσης και αυτών που ορίζονται για το Ε.Ε.Π. της Μ.Ε.Κ.Υ.

η. Επιτρέπεται η άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου από τους μετακλητούς Ειδικούς Εμπειρογνώμονες, της Μ.Ε.Κ.Υ., υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

θ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την:

i. τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας στην οποία υποχρεούνται ο επικεφαλής και το σύνολο του προσωπικού της Μ.Ε.Κ.Υ.
ii παροχή πρόσβασης της Μ.Ε.Κ.Υ. στα μνημονευόμενα στοιχεία και δεδομένα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ι. Με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μ.Ε.Κ.Υ. προγράμματα ερευνητικών επισκέψεων και ανταλλαγών, διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών δραστηριοτήτων).
(άρθρα 80 και 81)