Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΄΄ΆΡΓΟΣ΄΄ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΗ Α ’ και Β ’

Εισάγεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων συντροφιάς και ειδικότερα:

1.α. Ορίζεται ο σκοπός των προτεινομένων διατάξεων (προστασία των ζώων συντροφιάς και εξασφάλιση της ευζωίας τους, ενίσχυση της ιδιοκτησίας, και θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων).
Δίδονται οι έννοιες των όρων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου και προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή αυτών.

β. Προβλέπεται η δημιουργία, η τήρηση και η διαχείριση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (Ε.Μ.Ζ.Σ.), το οποίο μπορεί να διαλειτουργήσει μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και με αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο Ε.Μ.Ζ.Σ. δημιουργούνται και λειτουργούν Υπομητρώα (Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς, Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς, Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων, Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων κ.λπ.), προσδιορίζονται δε οι πιστοποιημένοι χρήστες αυτών καθώς και τα στοιχεία που καταχωρίζονται.
Ρυθμίζονται, με κ.υ.α., οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων (οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας του Ε.Μ.Ζ.Σ. και των Υπομητρώων του, περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε Υπομητρώου, η διαδικασία πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους πιστοποιημένους χρήστες και σε όσους αποκτούν πρόσβαση στο Ε.Μ.Ζ.Σ., η διαδικασία μεταφοράς των δεδομένων από το υπάρχον μητρώο και οι προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κ.λπ.).

γ. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο καταγραφής των ζώων συντροφιάς (δεσποζόμενων και αδέσποτων) σχετικά με την ηλεκτρονική σήμανση και έκδοση εγγράφου ταυτοποίησης από πιστοποιημένους κτηνιάτρους και την καταχώριση στο Ε.Μ.Ζ.Σ. Η δαπάνη της σήμανσης και καταγραφής των δεσποζόμενων βαρύνει τους ιδιοκτήτες ενώ των αδέσποτων τον οικείο δήμο, κατά τα ισχύοντα.

δ. Διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων (φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως του ποσοστού αυτής), στους οποίους μπορεί να παρέχεται δωρεάν από τους δήμους η στείρωση και ο εμβολιασμός των ζώων συντροφιάς καθώς και η σήμανση αυτών, όταν η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους λοιπούς οριζόμενους χώρους. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής δωρεάν τροφής και φαρμάκων στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται καθώς και στους αναδόχους.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου μπορούν να εξειδικεύονται οι κατηγορίες ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων και να ορίζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια για τη δωρεάν σήμανση, καταγραφή στο Ε.Μ.Ζ.Σ., στείρωση και εμβολιασμό των ζώων συντροφιάς.

ε. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς τα οποία φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του διαβατήρίου τους και εν γένει τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεών τους, οι δήμοι και οι περιφέρειες καθώς και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές με μέριμνα και δαπάνες του οικείου φορέα ή οργάνου.

στ. Επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο, που αφορά τα έγγραφα ταυτοποίησης (διαβατήριο) των ζώων συντροφιάς.

ζ. Ορίζεται η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου και ταυτοποίησης γεννητόρων μη σημασμένων ζώων συντροφιάς, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί, κακοποιηθεί ή έχουν εντοπισθεί νεκρά κ.λπ. με τη συνεργασία του Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ., προβλέπεται δε η επιβολή των μνημονευομένων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στον ιδιοκτήτη του θηλυκού γεννήτορα. (άρθρα 1 – 6)

2 .α. Καθορίζεται το πλαίσιο υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για τον σκοπό δε αυτό δημιουργείται και λειτουργεί Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στο Ε.Μ.Ζ.Σ., όπου καταχωρίζονται τα στοιχεία του προς υιοθεσία ζώου από τους εμπλεκόμενους στην υιοθεσία φορείς.

β. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο σχετικά με την εκτροφή, την αναπαραγωγή και την εμπορία ζώων συντροφιάς (λειτουργία και εγγραφή επιχειρήσεων στο οικείο Υπομητρώο του Ε.Μ.Ζ.Σ., υποχρεώσεις εκτροφέων, απαγορεύσεις σχετικά με την πώληση και τη μεταφορά των ζώων κ.λπ.), με ειδική αναφορά για τα προγράμματα αναπαραγωγής σκύλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, μεταξύ των οποίων η στείρωση υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις ή αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ.), υποχρέωση η οποία άρχεται την 1η-3-2022, ενώ τα σχετικά πρόστιμα για την παράβαση αυτής επιβάλλονται από την 1η-9-2022.

δ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς και δεν υιοθετηθεί, το παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, με την καταβολή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ, για σκύλο, ή εκατό (100) ευρώ, για γάτα ή άλλο ζώο συντροφιάς.

ε. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορούν να αυξάνονται τα ως άνω ποσά ή να μειώνονται ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται επιπλέον ποσό για τα έξοδα φιλοξενίας και διατροφής που πρέπει να καταβάλλει ανά μήνα φιλοξενίας ο ιδιοκτήτης που παραδίδει το ζώο του στο δήμο. (άρθρα 7 – 9)

3 .α. Επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δήμων, για τα αδέσποτα ζώα, μεταξύ των οποίων:
– υποχρεούνται να διαθέτουν εφεξής ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, με τον αναγκαίο προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων για την υλοποίησή του και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης,
– υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση, με κατάλληλο τρόπο, των αναγκών φιλοξενίας, προσωρινής διαμονής, περίθαλψης και εν γένει φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είτε με τη δημιουργία και λειτουργία τουλάχιστον ενός (1) καταφυγίου από τους ίδιους τους δήμους ή στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους δήμους ή ως μέλος συνδέσμου δήμων, είτε μέσω της συστηματικής συνεργασίας με φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (εξαιρούνται οι δήμοι κάτω των 3000 κατοίκων),
– οφείλουν να διασφαλίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την αποτελεσματική παροχή των αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών από κατάλληλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε με προσφυγή στις διαδικασίες ανάθεσης (ν.4412/2016) είτε με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (άρθρο 6, ν.2527/1997). Με τις ίδιες διαδικασίες, οι δήμοι μπορούν να συμβάλλονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών σταβλίτη καθώς και για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης για τα καταφύγια που λειτουργούν. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθρου 89 του ν.4604/2019,
– έχουν τη δυνατότητα να ιδρύουν και αποτεφρωτήρια ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους,
– οφείλουν να διαθέτουν όχημα περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό.

β. Παρέχεται στο δήμο η δυνατότητα, για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, να συνάψει προγραμματική σύμβαση και με αναπτυξιακό οργανισμό ή με δίκτυα δήμων και περιφερειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Καταργείται η δυνατότητα επιβολής από τους δήμους ειδικών δημοτικών τελών σχετικά με την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς. [Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 4 παρ.3β, ν.4039/2012), επιτρέπεται η επιβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους έως 3 ευρώ, ανά σημαινόμενο ζώο]. (άρθρο 10)

4.α. Θεσπίζεται ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος», στόχος του οποίου είναι η χρηματοδότηση των δήμων για την υλοποίηση των προαναφερόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων και επιμέρους δράσεων, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και οχημάτων, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων καταγραφής, στείρωσης και εμβολιασμού καθώς και τη δημιουργία καταφυγίων, κτηνιατρείων, αποτεφρωτηρίων και περιφραγμένων πάρκων σκύλων, την κάλυψη του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους και με το πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο.
– Προβλέπεται η επιχορήγηση του προγράμματος από τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν.4509/2017 (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού υπό τη μορφή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία εξυπηρετούνται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και ενίσχυση δήμων με πόρους από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ιδίου Υπουργείου) καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.
– Με κ.υ.α., καθορίζονται οι πόροι, η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος χρηματοδότησης των δήμων, των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνδέσμων δήμων για τους σκοπούς εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται ετησίως, το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε δήμος για την υλοποίηση δράσεων του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις επιδόσεις κάθε δήμου ως προς την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού του προγράμματος. Σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος είναι δυνατόν να επιβάλλεται με όμοια απόφαση παρακράτηση μέρους του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που δικαιούται ο δήμος, η οποία μπορεί να ανέλθει σε ποσό που αντιστοιχεί σε έως δύο (2) μήνες, σε ετήσια βάση.

β. Επιτρέπεται στους δήμους να παρέχουν κίνητρα (διατακτικές ή μείωση έως 10% των δημοτικών τελών κ.λπ.) για να ενθαρρύνουν τους δημότες ή/ και τους κατοίκους τους ιδιοκτήτες σκύλων και γατών να προβαίνουν σε σήμανση και καταχώριση αυτών στο Ε.Μ.Ζ.Σ., τη στείρωσή τους καθώς και την υιοθεσία αδέσποτων ζώων. (άρθρα 11, 12)

5.α. Δημιουργείται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.), Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ.), το οποίο υπάγεται στο Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής.
Αντικείμενο του συνιστώμενου εργαστηρίου είναι η συγκέντρωση, η φύλαξη, η επεξεργασία και η ανάλυση γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς, η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια όργανα ελέγχου για την προαγωγή της ευζωίας τους και την ταυτοποίηση γεννητόρων εγκαταλελειμμένων, νεκρών ή κακοποιημένων ζώων.

β. Προβλέπεται η επιχορήγηση, εφάπαξ, του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., από τον κρατικό προϋπολογισμό με ποσό έως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, για την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης. (άρθρα 13)

6. Προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) δεν επιθυμεί να το στειρώσει, υποχρεούται, από την 1η.3.2022, να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού στο Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ.
– Καθορίζεται η διαδικασία λήψης του γενετικού υλικού και θεσπίζεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς, για τη λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς.
– Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. μπορεί να καθορίζεται το ύψος του ηλεκτρονικού παραβόλου για λοιπά ζώα, καθώς και για λοιπές υπηρεσίες πλην των ανωτέρω.
– Το ποσό του παραβόλου καταβάλλεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ., κατά δέκα τοις εκατό (10%) στον κτηνίατρο που έλαβε το γενετικό υλικό και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στους δήμους, για την υποστήριξη δράσεων για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (άρθρο 14)

7 . Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει:
– τη διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες και σε ειδικές εγκαταστάσεις, τη μετακίνηση και τη μεταφορά τους, την πρόσβαση των σκύλων βοηθείας και των ζώων θεραπείας σε χώρους καθώς και σε παραλίες οργανωμένες και μη, την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απόβλητα,
– τη διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς, την απαγόρευση συμμετοχής ζώων σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες,
– την κακοποίηση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων πέραν του φόνου και του βασανισμού και των περιπτώσεων θερμοπληξίας, ηλεκτροπληξίας, κρυοπαγημάτων, ακρωτηριασμού, πυροβολισμού, κάθε είδους μάχης μεταξύ ζώων, εγκατάλειψη νεογέννητων κ.λπ.,
– την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων, με ειδική αναφορά για την αντιμετώπιση της λεϊσμανίωσης. (άρθρα 15 – 27)

8.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα καταφύγια ζώων συντροφιάς και τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Με κ.υ.α. καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας) που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να κατασκευάζουν και να λειτουργούν περιφραγμένα πάρκα σκύλων στους κοινόχρηστους χώρους του σχεδίου πόλης και των οικισμών (πλατείες, πάρκα και άλση), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 28 – 30)

9.α. Προβλέπεται η διοργάνωση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων και η προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων που είναι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, καθώς και των προσώπων που εν γένει ασχολούνται με τα ζώα συντροφιάς.
Επίσης, προβλέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών, προβολών, σεμιναρίων αντιμετώπισης και χειρισμού αδέσποτων ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της φιλοζωίας και της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς σε νηπιαγωγεία και σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Με κ.υ.α. καθορίζονται ο τρόπος, τα κριτήρια, η διαδικασία και το ύψος της χρηματοδότησης των ως άνω προγραμμάτων.

β. Συμπεριλαμβάνεται εφεξής, στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, η εκπαίδευση σχετικά με την προστασία της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

γ. Εισάγονται συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας του ζώου στις οριζόμενες περιπτώσεις κακοποίησης, καταγγελίας κ.λπ. (άρθρα 31 – 33)

10.α. Αναπροσαρμόζονται οι ποινικές κυρώσεις και ιδίως οι χρηματικές ποινές σχετικά με τη μεταχείριση ζώων συντροφιάς (εγκατάλειψη, εισαγωγή, εμπορία, αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων σκύλων και συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε εκθέσεις, κακοποίηση, βάναυση μεταχείριση κ.λπ.).

β. Επανακαθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα (κατά βάση αυξάνονται ή θεσπίζονται νέα) σχετικά με την παράβαση των διατάξεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.
Τα εν λόγω πρόστιμα, τα οποία αποτελούν έσοδα των δήμων στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση, διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων, την ίδρυση νέων κ.λπ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και αναπροσαρμογής των ως άνω προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Από αυτή την πρόβλεψη εξαιρούνται τα επιβαλλόμενα από τις τελωνειακές αρχές πρόστιμα για τις μνημονευόμενες παραβάσεις (εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι, εισαγωγή σκύλων και γατών που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση, μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών των αναφερόμενων μέσων μεταφοράς κ.λπ.), τα οποία εισπράττονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

γ. Προβλέπεται η τήρηση «Μητρώου Παραβατών» στην Εισαγγελία Αθηνών, όπου καταγράφονται με μέριμνα των κατά τόπο Εισαγγελέων, όσοι έχουν τελεσίδικη ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην εγκατάλειψη και την κακοποίηση ζώων συντροφιάς. Το μητρώο αυτό διαλειτουργεί με το Ε.Μ.Ζ.Σ. και η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό αποκλείει τη δυνατότητα καταχώρισής του στο Ε.Μ.Ζ.Σ. ως ιδιοκτήτη ή αναδόχου ζώου ή υπεύθυνου ευζωίας ζώου για λογαριασμό νομικού προσώπου. (άρθρα 34 – 36)

11.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την περισυλλογή, υγειονομική ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, αποτεφρωτήρια και κοιμητήρια ζώων ιδρύονται και λειτουργούν από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδέσμους αυτών καθώς και από φυσικά πρόσωπα υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Επιτρέπεται δε στους ο.τ.α. να συμβάλλονται με ιδιωτικά αποτεφρωτήρια και κοιμητήρια ζώων, σύμφωνα με τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις (ν.4412/2016).

β. Ανατίθεται στον Συνήγορο του Πολίτη η αρμοδιότητα, για τη διαμεσολάβηση σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

γ. Συγκροτείται, με υπουργική απόφαση, επταμελής Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης, με την οριζόμενη σύνθεση και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της (παρακολούθηση εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων, επιστημονική υποστήριξη των αρμοδίων αρχών με την εκπόνηση μελετών και τη σύνταξη προτάσεων, την παροχή γνώμης προς τις αρμόδιες αρχές για σχετικά ζητήματα κ.λπ.).

δ. Προβλέπεται η υποχρέωση των δήμων να ορίζουν υπεύθυνο πρόσωπο (υπάλληλο ή αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο), για θέματα ζώων συντροφιάς, το οποίο φροντίζει για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Στις περιπτώσεις αυτές, κατ’ εξαίρεση, τροποποιείται ο Οργανισμός της Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ε. Προβλέπεται ο καθορισμός Βασικών Δεικτών Απόδοσης, από την οριζόμενη ως αρμόδια αρχή υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, με πρώτο χρόνο εφαρμογής το έτος 2023, για την παρακολούθηση της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων κάθε δήμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

στ. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακής εφαρμογής και ιστοσελίδας που θα λειτουργούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για την αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων καθώς και κάθε παράβασης του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

ζ. Επιτρέπεται η επιχορήγηση, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 202 ν.3463/2006), των φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Υπομητρώο του Ε.Μ.Ζ.Σ. που τηρείται στο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

η. Ορίζεται ότι, η επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτών σκύλων πιστοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ν.4763/2020). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι εκπαιδευτές σκύλων εργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. (άρθρα 37 – 44)

12.α. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό ειδικότερων θεμάτων εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων.

β. Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου θεσμικού πλαισίου (καθορισμός προθεσμιών για: την παράδοση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της υπάρχουσας διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Μ.Ζ.Σ., την εγγραφή των εκτροφέων στα οικεία Υπομητρώα, την συμμόρφωση προς τις προτεινόμενες προδιαγραφές των λειτουργούντων καταφυγίων κ.λπ.).

γ. Παρατίθενται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που καταργούνται με την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρα 45 – 47)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Περιλαμβάνονται λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα:

α. Εισάγονται παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία (πιστοληπτική πολιτική διαδικασία, ισχύοντες όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία συνομολόγησης), ως προς τη συνομολόγηση δανείων μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) και των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων ο.τ.α., στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εξυπηρέτηση και τα έξοδα των οποίων χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Υπουργείων.
Για τη σύναψη των ανωτέρω δανείων απαιτείται απόφαση αποδοχής των όρων του μόνο από την οικονομική επιτροπή του οικείου ο.τ.α. ή από το διοικητικό συμβούλιο στην περίπτωση συνδέσμου δήμων ή νομικού προσώπου αυτών, η δε απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ο.τ.α. αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

β. Διευρύνονται οι κατηγορίες δαπανών που εξαιρούνται από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ο.τ.α. προς τρίτους για τις οποίες δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών (περ. β, της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.4714/2020) και συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις και οι δαπάνες που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους ή έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση.
Ειδικά, για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ο.τ.α. της 30ης.6.2021 προς τρίτους δεν υφίσταται η υποχρέωση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών για κατάθεση των απαιτούμενων χρηματικών ποσών στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στον δεσμευμένο τομέα του Τ.Π.Δ. για την κάλυψη των εν λόγω υποχρεώσεων (μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών). Ποσά που έχουν κατατεθεί στον ανωτέρω λογαριασμό μπορούν να αποδεσμευτούν, κατόπιν αίτησης του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών προς το Τ.Π.Δ. εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

γ. Παρατείνεται από τη λήξη της (30.6.2021) έως την 30η.6.2022, η δυνατότητα παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων από τους δήμους σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή του και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. (άρθρα 48 – 52)