Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη στεγαστική πολιτική και τις διατακτικές σίτισης

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή “Μάτι” και άλλες διατάξεις»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται κατά βάση ζητήματα στεγαστικής συνδρομής νέων ατόμων, νέων ζευγαριών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εισάγονται ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, και ρυθμίζονται λοιπά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΗ Α’, Β’ και Η’

1. α. Θεσπίζεται πρόγραμμα:

– «Σπίτι μου», που αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων, σε νέα άτομα ή νέα ζευγάρια, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με τη συμμετοχή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στη χρηματοδότηση των δανείων, – στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη» [μίσθωση για τρία (3) έτη κενών ιδιωτικών κατοικιών των προγραμμάτων “ESTIA II” και “ESTIA 2021”, σε άτομα ηλικίας 25-39 ετών]

– «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» (αποσκοπεί στην ένταξη κενών κατοικιών στη μισθωτική αγορά με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την αναβάθμισή τους)
β. Καθορίζονται το αντικείμενο, οι βασικοί όροι και οι δικαιούχοι των ανωτέρω προγραμμάτων (άρθρα 1-4,8,9 και 35)

2.Δίνεται η έννοια της κοινωνικής αντιπαροχής και εξειδικεύονται βασικοί όροι της σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής και της διαδικασίας επιλογής του σχετικού αναδόχου. (άρθρα 5-7)

ΜΕΡΟΣ Γ’

1.Καθιερώνεται η ειδική κατηγορία χρήσης γης «κοινωνική κατοικία», ως υποσύνολο της ειδικής κατηγορίας χρήσης γης «κατοικία» και ορίζεται σε ποιες γενικές κατηγορίες χρήσης γης αντιστοιχεί. (άρθρα 10 και 11)

2. Ανακαλούνται αυτοδικαίως και αζημίως εντός της οριζόμενης προθεσμίας, για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, παραχωρήσεις κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας, προς άλλους δημόσιους φορείς για την εκπλήρωση δημόσιου σκοπού, ο οποίος όμως δεν πραγματοποιήθηκε εντός δεκαπενταετίας από την παραχώρηση. (άρθρο 12)

3.Εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 18Α του ν.δ. 797/1971, τις οποίες εφαρμόζει το αρμόδιο Μονομελές Εφετείο του άρθρου 19 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001), και η διαδικασία κατεπείγοντος προσδιορισμού αποζημίωσης επί απαλλοτριωτέων ακινήτων του Δημοσίου. (άρθρο 13)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Εισάγονται ρυθμίσεις με στόχο την αξιοποίηση της δωρεάς της Κυπριακής Δημοκρατίας (ν. 4888/2022), ως αντικείμενο του Προγράμματος «Στεγαστικής Αποκατάστασης των Πυρόπληκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής». Ειδικότερα μεταξύ άλλων ορίζεται:

– το αντικείμενο του εν λόγω προγράμματος (ανέγερση κοινωνικών κατοικιών για τους δικαιούχους στα οριζόμενα ακίνητα),

– η αναθέτουσα αρχή για την κατασκευή των κατοικιών,

– ο φορέας διαχείρισης των οριζοντίων ιδιοκτησιών των κατασκευών,

– ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου (με δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού της δωρεάς με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού),

– οι δικαιούχοι των κατοικιών,

– η διαδικασία παραχώρησης, οι σχετικές υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων καθώς και η διαδικασία ανάκλησης της παραχώρησης.
(άρθρα 14-20)

ΜΕΡΟΣ Ε’

1. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος καθορισμού των εισοδηματικών κριτηρίων, για τις παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 21)
2. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τις υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (π. Ο.Ε.Κ.) από επιχειρήσεις. Προβλέπεται, για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, η συνέχιση της χρήσης των ακινήτων από τις μισθώτριες επιχειρήσεις, με την υποχρέωση καταβολής σχετικού αντιτίμου.(άρθρο 22)

3. Ρυθμίζεται το ζήτημα διάθεσης κατοικιών του π. Ο.Ε.Κ. προς τους επιλαχόντες κληρούχους, μετά την παρέλευση είκοσι πέντε (25) ετών από τη διενέργεια της κλήρωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 23)

4. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της, μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η διάρκεια της εκκαθάρισης της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (Ο.Χ.Α.Ε.). (άρθρο 24)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

1.Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.). Ειδικότερα:

– Αίρονται:
i) η απαγόρευση της υπαγωγής των αναφερόμενων συνταξιούχων αρχιπλοίαρχων και αρχιμηχανικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο καθεστώς ασφάλισης του Ν.Α.Τ. και
ii) η υποχρέωση χορήγησης της δήλωσης του ν.1599/1986 από εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρίας, αναφορικά με το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου του πλοίου, επί πιστοποιητικού απόδειξης υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία και του συνακόλουθου χρηματικού προστίμου σε περίπτωση μη χορήγησής της.

– Εισάγεται υποχρέωση για το Ν.Α.Τ. σχετικά με την κατάρτιση, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, των ισολογισμών των αναφερόμενων ετών, ενώ για τον ισολογισμό του έτους 2023 και εφεξής η σχετική προθεσμία ορίζεται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης. (άρθρα 2528)

2.Αυξάνονται από δέκα (10) σε είκοσι (20) οι συνεργάτες που δύνανται να υπηρετούν στη Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). (άρθρο 29)

3. α. Αναγνωρίζεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης αγροτών στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), ο χρόνος ασφάλισής τους έως την αναφερόμενη ημερομηνία στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του εν λόγω οργανισμού.

β. Καταργείται η υποχρέωση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στην περίπτωση καταβολής τους για λογαριασμό προσώπου το οποίο δεν είχε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ανωτέρω ασφαλιστικού οργανισμού. (άρθρο 30)

4.Υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). για τις αναφερόμενες αιτίες και οι σπουδαστές κολλεγίων που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση. (άρθρο 31)

5.Προβλέπεται η ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης των μελών διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστών των μνημονευόμενων νομικών προσώπων (εφόσον λαμβάνουν αμοιβή). (άρθρο 32)

ΜΕΡΟΣ Ζ’

1.α. Ορίζεται ότι οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται προς εργαζομένους, εμπίπτουν στην έννοια της παροχής σε είδος, αναγκαίας για τη λειτουργία της επιχείρησης και δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές και άλλου είδους εισφορές, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Διευκρινίζεται το είδος των διατακτικών σίτισης, που εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία. (άρθρο 33)

2. Τίθεται ανώτατο ύψος δαπάνης, για τα οριζόμενα τέλη λειτουργίας του σύντομου κωδικού 1555, που υποχρεούται να καταβάλλει στον εκάστοτε πάροχο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για όλο το διάστημα λειτουργίας του (τα σχετικά ποσά θα καθορίζονται με κ.υ.α.). (άρθρο 34)

Source