Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας προστίθενται η Ανγκουίλα, οι Μπαχάμες και οι Νήσοι Τερκς και Κάικος

Η ΕΕ εξακολουθεί να προάγει τον θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό και να αντιμετωπίζει τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές. Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να προσθέσει την Ανγκουίλα, τις Μπαχάμες και τις Νήσους Τερκς και Κάικος στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Με τις προσθήκες αυτές, ο ενωσιακός κατάλογος περιλαμβάνει πλέον 12 περιοχές δικαιοδοσίας:

– Αμερικανική Σαμόα
– Ανγκουίλα
– Μπαχάμες
– Φίτζι
– Γκουάμ
– Παλάου
– Παναμάς
– Σαμόα
– Τρίνινταντ και Τομπέιγκο
– Νήσοι Τερκς και Κάικος
– Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι
– Βανουάτου

Το Συμβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας δεν συνεργάζονται σε φορολογικά θέματα και τις καλεί να εργαστούν από κοινού με την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» της ΕΕ προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί.

Οι Νήσοι Τερκς και Κάικος εγγράφονται για πρώτη φορά στον κατάλογο. Οι Μπαχάμες είχαν ήδη εγγραφεί στον κατάλογο το 2018 και η Ανγκουίλα μία φορά το 2020.

Zbyněk Stanjura, Υπουργός Οικονομικών της Τσεχίας

Η δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι προς όφελος όλων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ και οι διεθνείς εταίροι έχουν κοινό συμφέρον να καταπολεμήσουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών. Πιστεύω ότι και οι 12 χώρες του καταλόγου θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους και να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουν να διαγραφούν από τον κατάλογο αυτόν κατά την επόμενη αναθεώρησή του που θα πραγματοποιηθεί εντός 6μήνου.

Λόγοι για την προσθήκη της Ανγκουίλας, των Μπαχαμών και των Νήσων Τερκς και Κάικος

Ο αναθεωρημένος ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (παράρτημα I) περιλαμβάνει χώρες που είτε δεν έχουν συμμετάσχει σε εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ σχετικά με τη φορολογική διακυβέρνηση είτε δεν έχουν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους για την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στη συμμόρφωση με ένα σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολόγηση και την εφαρμογή διεθνών προτύπων που αποσκοπούν στην πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών.

Ο λόγος για τη συμπερίληψη της Ανγκουίλας, των Μπαχαμών και των Νήσων Τερκς και Κάικος στον κατάλογο είναι ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτές οι τρεις περιοχές δικαιοδοσίας, οι οποίες εφαρμόζουν μηδενικό ή ονομαστικό μόνο συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών, προσελκύουν κέρδη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα (κριτήριο 2.2 του καταλόγου της ΕΕ). Ειδικότερα, δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς σε ορισμένες συστάσεις του φόρουμ του ΟΟΣΑ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (FHTP) σε σχέση με την επιβολή των απαιτήσεων περί οικονομικής υπόστασης, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις τους στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας», η οποία προετοιμάζει τις επικαιροποιήσεις του καταλόγου, συνεργάζεται στενά με διεθνείς φορείς, όπως το FHTP, για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έγγραφο για την τρέχουσα κατάσταση (παράρτημα II)

Εκτός από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, το Συμβούλιο ενέκρινε το σύνηθες συνοδευτικό έγγραφο για την τρέχουσα κατάσταση (παράρτημα ΙΙ), το οποίο αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία της ΕΕ με τους διεθνείς εταίρους της και τις δεσμεύσεις των εν λόγω χωρών να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία τους ώστε να συμμορφώνονται με τα συμφωνηθέντα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Με το εν λόγω έγγραφο αναγνωρίζεται το συνεχιζόμενο εποικοδομητικό έργο στον τομέα της φορολογίας και επικροτείται η θετική προσέγγιση που υιοθετούν οι συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίες για την εφαρμογή των αρχών της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Η δέσμευση των Βερμούδων όσον αφορά τις συστάσεις του FHTP του ΟΟΣΑ σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων περί οικονομικής υπόστασης θεωρήθηκε ότι έχει εκπληρωθεί, με αποτέλεσμα τη διαγραφή της αναφοράς στην εν λόγω περιοχή δικαιοδοσίας από το έγγραφο για την τρέχουσα κατάσταση.

Επιπλέον, η Τυνησία εκπλήρωσε τη δέσμευσή της σχετικά με το ελάχιστο πρότυπο υποβολής εκθέσεων ανά χώρα (δράση 13 της BEPS) και, κατά συνέπεια, διαγράφηκε από το σχετικό τμήμα του παραρτήματος ΙΙ.

Η Κόστα Ρίκα εκπλήρωσε τη δέσμευσή της να τροποποιήσει το καθεστώς των ειδικών οικονομικών ζωνών, το οποίο θεωρήθηκε επιζήμιο από το FHTP, και δεν περιλαμβάνεται πλέον στο παρόν τμήμα. Ωστόσο, στο τμήμα που αφορά τα καθεστώτα απαλλαγής του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης (FSIE) διατηρείται η αναφορά στην εν λόγω περιοχή δικαιοδοσίας. Η προθεσμία για την εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης (η οποία αναλήφθηκε επίσης από τέσσερις άλλες περιοχές δικαιοδοσίας) είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει επίσης δύο νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο των εργασιών του FHTP σχετικά με τα επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα: τόσο η Αρμενία όσο και το Εσουατίνι δεσμεύτηκαν να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν τα προτιμησιακά φορολογικά τους καθεστώτα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Το υπόλοιπο του παραρτήματος ΙΙ παραμένει αμετάβλητο.

Ιστορικό

Ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Αποτελεί μέρος της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολόγηση και σκοπός του είναι να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι περιοχές δικαιοδοσίας αξιολογούνται βάσει δέσμης κριτηρίων που έχει καθορίσει το Συμβούλιο. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολόγηση και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών. Οι εργασίες με αντικείμενο τον κατάλογο είναι μια δυναμική διαδικασία. Από το 2020, το Συμβούλιο επικαιροποιεί τον κατάλογο δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη αναθεώρηση του καταλόγου έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο για την τρέχουσα κατάσταση (παράρτημα ΙΙ) στο οποίο παρατίθενται οι συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν επιτύχει περαιτέρω βελτιώσεις στις φορολογικές πολιτικές τους ή στη σχετική συνεργασία.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου καταρτίζονται από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» του Συμβουλίου, η οποία είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση των φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο πρόεδρος της Ομάδας διατηρεί τακτικό διάλογο με τις ενδιαφερόμενες περιοχές δικαιοδοσίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της δημοσιεύονται στην έκθεση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» προς το Συμβούλιο.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (έγγρ. 12613/22)
Έκθεση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» προς το Συμβούλιο (έγγρ. 12612/22)
Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας (γενικές πληροφορίες)
Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων)
Σελίδα της συνεδρίασης

Source