Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στο 79,7% του συνολικού κόστους εργασίας το μισθολογικό κόστος για το 2020 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για το κόστος εργασίας στην Ελλάδα, για το έτος 2020, στις επιχειρήσεις των κλάδων Β έως Σ της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΣΤΑΚΟΔ 08/NACE Αναθ. 2 εξαιρουμένου του κλάδου Ξ (Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση).

Βασικός σκοπός της έρευνας κόστους εργασίας είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή εικόνα της δομής του κόστους εργασίας σε εθνικό επίπεδο, με την παραγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον αριθμό των μισθωτών, τις ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν, τις ώρες εργασίας που αμείφθηκαν και το κόστος εργασίας με ανάλυση στις βασικές του συνιστώσες.

Ως κόστος εργασίας νοείται το σύνολο των δαπανών που επωμίζονται οι εργοδότες προκειμένου να απασχολήσουν εργαζόμενους. Για τον υπολογισμό του κόστους εργασίας οι τυχόν επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο εργοδότης αφαιρούνται.

Το μισθολογικό κόστος είναι η κυρίαρχη συνιστώσα του κόστους εργασίας καθώς αντιστοιχεί σε ποσοστό 79,7% του συνολικού κόστους εργασίας ενώ στους διάφορους κλάδους της οικονομίας το ποσοστό του κυμαίνεται από 74,5% έως 83,7%. Η δεύτερη μεγαλύτερη συνιστώσα είναι οι εργοδοτικές εισφορές σε ποσοστό 20,1% ενώ οι υπόλοιπες συνιστώσες αποτελούν το 0,7% του κόστους εργασίας (Γράφημα 1, Πίνακες 1,2).

Γράφημα 1: Σύνθεση Κόστους Εργασίας των τομέων οικονομικής δραστηριότητας Β έως Σ (εκτός του κλάδο Ξ – Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση), 2020

Πίνακας 1: Σύνθεση Κόστους Εργασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας επιχείρησης, 2020


* Το ποσό αφαιρείται για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους εργασίας
** Το ποσοστό υπολογίζεται επί του κόστους εργασίας (συνολικό κόστος μείον επιδοτήσεις)


Πίνακας 2: Σύνθεση Κόστους Εργασίας ανά μέγεθος επιχείρησης, 2020


* Το ποσό αφαιρείται για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους εργασίας
** Το ποσοστό υπολογίζεται επί του κόστους εργασίας (συνολικό κόστος μείον επιδοτήσεις)

Οι μέσες ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ανά μισθωτό το 2020 είναι 1.508 και παρουσιάζουν μείωση κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2016 (1.581). Η μεγαλύτερη μείωση στις ώρες εργασίας, παρατηρείται σε κλάδους που επηρεάστηκαν σημαντικά από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19, όπως οι κλάδοι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (Θ), με πραγματοποιηθείσες ώρες 704 το 2020 και 1.261 το 2016 (-44,2%), και Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (Ρ), με πραγματοποιηθείσες ώρες 1.061 το 2020 και 1.642 το 2016 (-35,4%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στον κλάδο των Κατασκευών (ΣΤ) με 1.784 ώρες το 2020 έναντι 1.561 το 2016 (+14,3%) (Γράφημα 2, Πίνακας 3).
 
Γράφημα 2: Μέσες ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν και μέσο ωριαίο κόστος μισθωτών ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας επιχείρησης


-Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Β-Σ. Δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος Ξ (Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση)
-Το μέσο ωριαίο κόστος υπολογίζεται επί των ωρών που πραγματοποιήθηκε εργασία

Πίνακας 3: Μέσες ώρες εργασίας, μέσο ωριαίο κόστος μισθωτών (σε ευρώ) ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας επιχείρησης

Όσον αφορά στο μέσο ωριαίο κόστος ανά μισθωτό για το 2020, η μεγαλύτερη τιμή παρατηρείται στους κλάδους των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων (25,9 ευρώ), ενώ η χαμηλότερη στον κλάδο Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (Θ), και στον κλάδο Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Ν) (10,1 ευρώ) (Γράφημα 2, Πίνακας 3).

Σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης, ο μικρότερος αριθμός ωρών που πραγματοποιήθηκαν ανά μισθωτό το 2020, παρατηρείται στις επιχειρήσεις με 10 έως 49 μισθωτούς, ο οποίος είναι 1.348 ώρες, και παρουσιάζει την μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με το 2016 (-4,7%). Ο μεγαλύτερος αριθμός ωρών παρατηρείται στις επιχειρήσεις με 250-499 μισθωτούς (1.739) και, σε σύγκριση με το 2016, παρουσιάζει μείωση κατά 1,4% (Γράφημα 3, Πίνακας 4).
 
Το μεγαλύτερο μέσο ωριαίο κόστος μισθωτών παρατηρείται στις κατηγορίες των επιχειρήσεων με 250 έως 499 μισθωτούς (15,9 ευρώ) και 1.000 μισθωτούς και άνω (15,5 ευρώ), ενώ το χαμηλότερο στην κατηγορία των επιχειρήσεων με 10 έως 49 μισθωτούς (12,2 ευρώ). Σε σύγκριση με το 2016, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στις επιχειρήσεις με 1.000 μισθωτούς και άνω (-15,8%) και η μικρότερη στις επιχειρήσεις με 10-49 μισθωτούς (-2,4%) (Γράφημα 3, Πίνακας 4).

Γράφημα 3: Μέσες ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν και μέσο ωριαίο κόστος μισθωτών ανά μέγεθος επιχείρησης


-Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Β-Σ. Δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος Ξ (Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση)
-Το μέσο ωριαίο κόστος υπολογίζεται επί των ωρών που πραγματοποιήθηκε εργασία


Πίνακας 4: Μέσες ώρες εργασίας, μέσο ωριαίο κόστος μισθωτών (σε ευρώ) ανά μέγεθος επιχείρησης


-Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Β-Σ. Δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος Ξ (Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση)
-Το μέσο ωριαίο κόστος υπολογίζεται επί των ωρών που πραγματοποιήθηκε εργασία

 

Source