Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Συμπεράσματα του Ε.Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

(2021/C 413 I/01)

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία της προώθησης και της ενίσχυσης των μηχανισμών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, της δίκαιης φορολόγησης, της παγκόσμιας φορολογικής διαφάνειας και της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

2. ΕΚΤΙΜΑ την αδιάλειπτη παραγωγική συνεργασία σε θέματα φορολογίας μεταξύ της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) (στο εξής: Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας») της ΕΕ και των περισσότερων περιοχών δικαιοδοσίας σε ολόκληρο τον κόσμο·

3. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την πρόοδο στις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας μέσω των ενεργών μέτρων που έχουν ληφθεί εντός των συμφωνημένων προθεσμιών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που είχε εντοπίσει η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας»·

4. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η Τουρκία να πληροί το κριτήριο 1.1 του καταλόγου της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συμπεράσματά του της 18ης Φεβρουαρίου 2020 και της 22ας Φεβρουαρίου 2021· ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ τη δέσμευση της τουρκικής κυβέρνησης της 19ης Μαΐου 2021 να ενεργοποιήσει αποτελεσματικά τις σχέσεις αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών έως τις 30 Ιουνίου 2021 με όλα τα κράτη μέλη με τα οποία η Τουρκία διατηρεί διπλωματικές σχέσεις· και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Τουρκία για την ενεργοποίηση των σχέσεων ανταλλαγής με ορισμένα επιπλέον κράτη μέλη· ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω δέσμευση και τεχνικές εργασίες για την αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων από την Τουρκία προς όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα διεθνή πρότυπα και να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 22ας Φεβρουαρίου 2021· ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η πρόοδος που έχει σημειώσει η Τουρκία εξακολουθεί να μην συνάδει πλήρως με τις δεσμεύσεις που απαιτούνται βάσει των προαναφερόμενων συμπερασμάτων· ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι οι πληροφορίες για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 και μετά πρέπει να αποστέλλονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη· ΚΑΛΕΙ την Τουρκία να αρχίσει επειγόντως ή να συνεχίσει τις διμερείς τεχνικές εργασίες με τα κράτη μέλη και να επιλύσει τα εκκρεμή τεχνικά ζητήματα για την αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021· ΘΕΩΡΕΙ ότι τα πρακτικά βήματα στον τομέα της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών αποτελούν ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος που θα μπορούσε να συμβάλει στη φορολογική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας· ΚΑΛΕΙ την Ομάδα να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την τεχνική πρόοδο όσον αφορά την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη· ΚΑΛΕΙ την Ομάδα να ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό και να συνεχίσει να διατηρεί και να ενισχύει τον διάλογο και την τεχνική παρακολούθηση της εφαρμογής της αποτελεσματικής ανταλλαγής δεδομένων με την Τουρκία σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα διεθνή πρότυπα και να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα στα οποία δεν έχει σημειωθεί πρόοδος· ΘΕΩΡΕΙ ότι μόνο η αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη θα ήταν επαρκής για την εκπλήρωση των απαιτήσεων βάσει των προαναφερόμενων συμπερασμάτων του Συμβουλίου· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2021 και τη σημασία της διασφάλισης της αποτελεσματικής ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

5. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΛΥΠΗ ΤΟΥ διότι ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους εντός της συμφωνημένης προθεσμίας και δεν συμμετέχουν σε ουσιαστικό διάλογο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάληψη τέτοιων δεσμεύσεων και ΚΑΛΕΙ τις εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας να συνεργαστούν με την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας», προκειμένου να επιλυθούν τα εναπομένοντα ζητήματα·

6. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκθεση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», ως έχει στο έγγραφο 12212/21·

7. ΕΓΚΡΙΝΕΙ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας («ενωσιακός κατάλογος») ως έχει στο παράρτημα I·

8. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ, ως έχει στο παράρτημα ΙΙ, σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

1.   Αμερικανική Σαμόα

Η Αμερικανική Σαμόα δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

2.   Φίτζι

Τα Φίτζι δεν είναι μέλος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους («Παγκόσμιο Φόρουμ»), δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, δεν έχουν γίνει μέλος του πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς για την BEPS, δεν έχουν εφαρμόσει τα ελάχιστα πρότυπα του ΟΟΣΑ κατά της BEPS και δεν έχουν ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

3.   Γκουάμ

Το Γκουάμ δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

4.   Παλάου

Το Παλάου δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

5.   Παναμάς

Ο Παναμάς δεν έχει χαρακτηριστεί τουλάχιστον «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό. Ο Παναμάς έχει επιζήμιο καθεστώς απαλλαγής του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

6.   Σαμόα

Η Σαμόα έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.

7.   Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Το Τρινιδάδ και Τομπάγκο δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει χαρακτηριστεί τουλάχιστον «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχει επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

8.   Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι

Οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι δεν εφαρμόζουν αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτώνται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, δεν δεσμεύθηκαν να εφαρμόζουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκαν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά.

9.   Βανουάτου

Το Βανουάτου δεν έχει χαρακτηριστεί τουλάχιστον «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, διευκολύνει υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης

1.   Διαφάνεια

1.1.   Δέσμευση να εφαρμοστεί αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, είτε με την υπογραφή της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών είτε μέσω διμερών συμφωνιών

Η ακόλουθη περιοχή δικαιοδοσίας αναμένεται να ανταλλάξει αποτελεσματικά πληροφορίες με τα 27 κράτη μέλη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 6 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2021 και στην παράγραφο 4 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021.

Τουρκία

1.2.   Συμμετοχή ως μέλος στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους («Παγκόσμιο Φόρουμ») και ικανοποιητικός χαρακτηρισμός ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος

Για την ακόλουθη περιοχή δικαιοδοσίας που δεσμεύθηκε να έχει επαρκή χαρακτηρισμό μέχρι τα τέλη του 2018, αναμένεται συμπληρωματική εξέταση από το Παγκόσμιο Φόρουμ:

Τουρκία

Για την ακόλουθη αναπτυσσόμενη χώρα χωρίς χρηματοοικονομικό κέντρο, που δεσμεύθηκε να έχει επαρκή χαρακτηρισμό μέχρι τα τέλη του 2019, αναμένεται συμπληρωματική εξέταση από το Παγκόσμιο Φόρουμ:

Μποτσουάνα

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας αναμένουν συμπληρωματική επανεξέταση από το Παγκόσμιο Φόρουμ:

Ανγκουίλα, Μπαρμπάντος, Ντομίνικα, Σεϋχέλλες

1.3.   Υπογραφή και κύρωση της πολυμερούς σύμβασης του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής (ΣΑΔΣ) ή σύνολο συμφωνιών που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

Οι ακόλουθες αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς χρηματοοικονομικό κέντρο, που σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεών τους, έχουν λάβει προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για να υπογράψουν τη ΣΑΔΣ:

Ταϊλάνδη

2.   Δίκαιη φορολόγηση

2.1.   Ύπαρξη επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας, οι οποίες δεσμεύτηκαν να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τα επιζήμια καθεστώτα απαλλαγής του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης που εφαρμόζουν, έχουν λάβει προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους:

Κόστα Ρίκα, Χονγκ Κονγκ, Μαλαισία, Κατάρ, Ουρουγουάη

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας, οι οποίες δεσμεύτηκαν να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα στο πεδίο εφαρμογής του Φόρουμ για τα επιβλαβή καθεστώτα, έχουν λάβει προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους:

Τζαμάικα, Ιορδανία, Βόρεια Μακεδονία, Κατάρ