Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος περιοριστικών μέτρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
(ΕΥΔΕ ΒΕΚ)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(Ενημέρωση: 02-04-2021)

«Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19»

1. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθεί ηλεκτρονικά; Θα μπορούσε κανείς να βρει κάπου έτοιμη (σε μορφή αρχείου) την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ που απαιτείται στο πλαίσιο της αίτησης για την πρόσκληση «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς τα νόσου Covid- 19»,προκειμένου να αντιγράψει επακριβώς το κείμενο και να μην υπάρξουν λάθη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του οδηγού, δύναται:

Α) να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα gov.gr, από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να σφραγισθεί, αλλά να κατατεθεί στο ΠΣΚΕ το αρχείο που παράγεται κατόπιν πιστοποίησης από το gov.gr, ώστε να είναι δυνατή η αυθεντικοποίηση της υπεύθυνης δήλωσης.

Β) να υπογραφεί σε έντυπη μορφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να σφραγισθεί με τη σφραγίδα της επιχείρησης και να ανεβεί scan-αρισμένη στο ΠΣΚΕ.

Η υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση Β παρέχεται από το ΠΣΚΕ σε επεξεργάσιμη μορφή (www.ependyseis.gr). Ο χρήστης, αφού επιλέξει την παρούσα δράση, θα βρει την υπεύθυνη δήλωση όπως και τον οδηγό της δράσης στην καρτέλα «Πληροφορίες»

2. Θα ήθελα να μου πείτε αν πρέπει υποχρεωτικά η υπεύθυνη δήλωση να γίνει μέσω του gov.gr ή με γνήσιο υπογραφής από τα ΚΕΠ καθώς ο πίνακας de minimis δεν μπορεί να επισυναφθεί στο gov.gr.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ερώτηση 1. Σε περίπτωση που υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα από το gov.gr KAI μόνο για τον Πίνακα de minimis, αυτός δύναται να αναρτηθεί με υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα επιχείρησης και επισύναψή του ως πρόσθετου δικαιολογητικού.

3. Ο ΚΑΔ του παραρτήματος, για να είναι επιλέξιμος πρέπει να είναι ο Κύριος ΚΑΔ; Μπορεί να είναι Δευτερεύων ΚΑΔ αλλά να είναι αυτός με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο Ε3 του 2019;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης (Κεφ.4, Παρ.2), προϋπόθεση για τη συμμετοχή, είναι: “να διέθεταν την 18.12.2020 ενεργό ΚΑΔ στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Κεφ. 5″ .

4. Οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς ΔΟΥ, επισυνάπτουν στο ΠΣΚΕ τη βεβαίωση οφειλών; Οι επιχειρήσεις στέλνουν ταχυδρομικά τη βεβαίωση οφειλών ή τη φορολογική τους ενημερότητα στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: η επισύναψη της φορολογικής ενημερότητας ή η αποστολή της βεβαίωσης οφειλών, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του οδηγού, δεν αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στη δράση, και δεν αποτελούν μέρος των δικαιολογητικών. Eπιπλέον, σε συνέχεια τροποποίησης της πρόσκλησης δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα για την πληρωμή των δικαιούχων.

5. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την προϋπόθεση επιλεξιμότητας που αναφέρει το ΦΕΚ “Εφόσον δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους από τον Καν. 1407/2013 ΚΑΔ, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα III, να διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι η ενίσχυση που λαμβάνουν δυνάμει της παρούσης δεν αφορά στις μη επιλέξιμες δραστηριότητες”. Αυτό πως εξετάζεται; προσκομίζεται κάποιος πίνακας με τα έσοδα για τον επιλέξιμο ΚΑΔ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται με την αίτηση είναι αυτά που αναφέρονται αποκλειστικά στον οδηγό της δράσης, όπως ισχύει. Δεν προσκομίζεται στο στάδιο αυτό κανένα άλλο πρόσθετο δικαιολογητικό.

6. Στην Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr και εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, το σημείο 1 δεν το συμπληρώνουμε απλά το αφήνουμε όπως είναι με κενά (και παραμένουν και τα 14 σημεία) ή το διαγράφουμε τελείως και μένουν τα υπόλοιπα 13 σημεία?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, στο σημείο 1 θα πρέπει να συμπληρώνεται με την αναφορά «ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ», ώστε σε κάθε περίπτωση να είναι 14 οι παράγραφοι της υπεύθυνης δήλωσης.

7. Μπαίνοντας στο πρόγραμμα να κάνω την αίτηση για την στήριξη του λιανεμπορίου για την περίοδο των Χριστουγέννων θα ήθελα να σας τονίσω μια αστοχία της αίτησης. Δεν μας αφήνει να επιλέξουμε για την περιφέρεια Κοζάνης τους δήμους Εορδαίας, Βοίου και Σερβίων ενώ στις προϋποθέσεις γράφει ότι είναι όλη η περιφέρεια Κοζάνης. Θα διορθωθεί; Τι πρέπει να κάνουμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές διορθώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε πλέον να περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές που αναφέρονται στον οδηγό. Επίσης τονίζεται ότι κατά την αξιολόγηση, εφόσον προκύπτει από το δικαιολογητικό taxis και από τα λοιπά συμπληρωθέντα στοιχεία (τοποθεσία και ΤΚ), ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση όντως είναι εντός των συγκεκριμένων Δήμων και πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις θα αξιολογείται θετικά.

8. Από λάθος επισύναψα λάθος δικαιολογητικά. Τι κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ύπαρξη λανθασμένων δικαιολογητικών κατά την διαδικασία αξιολόγησης θα οδηγήσει σε απόρριψη, καθώς δεν θα είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσθήκη ή διόρθωση αυτών από τους αξιολογητές. Κατά συνέπεια θα πρέπει να από- οριστικοποιηθεί η αίτηση και να υποβληθεί εκ’ νέου. Η από-οριστικοποίηση είναι δυνατή μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη υποβολών μετά από ηλεκτρονικό αίτημα (e-mail) στο Help Desk ([email protected]), αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ (Επιλογή καρτέλας «HELP DESK» από το ΠΣΚΕ). Τονίζεται ότι η από-οριστικοποίηση οδηγεί σε αλλαγή της σειράς κατάταξης και επανα-κατάταξη βάση της νέας ημερομηνίας οριστικοποίησης. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η από-οριστικοποίηση δεν είναι εφικτή η υποβολή νέας πρότασης.
H FIFO αξιολόγηση δεν επηρεάζει την προοπτική χρηματοδότησης καθώς όσες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια θα ενισχυθούν.

9. Η αίτηση μου απορρίφτηκε επειδή είχα υποβάλει τα δικαιολογητικά που ζητούσε η αρχική έκδοση του οδηγού και δεν έλαβα υπόψη τις τροποποιήσεις που επήλθαν. Τι κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: σε κάθε περίπτωση απόρριψης πρότασης, η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει εκ νέου πρόταση στο πρόγραμμα και ισχύουν τα αναφερόμενα στην ερώτηση 8 για την από-οριστικοποίηση της πρότασης.

10. Μόλις ολοκλήρωσα την αίτηση της ατομικής μου επιχείρησης για ένταξη στο ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και στο πεδίο επισύναψης της υπεύθυνης δήλωσης, ανέβηκε η μία σελίδα από τις δυο, ανέβηκε η υπεύθυνη δήλωση αλλά όχι η επόμενη σελίδα που ήταν ο πίνακας ενισχύσεων de minimis και τον οποίο σας επισυνάπτω. Παρακαλώ για την βοήθεια και την ενημέρωση σας για το πως θα πρέπει να ενεργήσω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: θα πρέπει να ακολουθήσετε αρχικά τα αναφερόμενα στην ερώτηση 8 για τα λάθος δικαιολογητικά (από-οριστικοποίηση) και στη συνέχεια να υποβάλετε εκ νέου την αίτησή σας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις ερωτήσεις 1 και 2 για το πώς υποβάλλεται η Υπεύθυνη δήλωση και ο πίνακας de minimis.

11. Ύστερα από υποβολή της αίτησης στο ependyseis.gr για το πρόγραμμα ενίσχυσης λόγω τοπικών μέτρων Χριστουγέννων, διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής έχει δηλωθεί διαφορετικός ΙΒΑΝ στην αίτηση και διαφορετικός στην Υ.Δ. του παραρτήματος 2. Και τα 2 ΙΒΑΝ είναι του επιχειρηματία, υπάρχει πρόβλημα στην χρηματοδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: υπάρχει πρόβλημα, λόγω μη ταυτότητας εντύπου υποβολής και υπεύθυνης δήλωσης ως προς τον λογαριασμό. Θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου η αίτηση (δες απάντηση σχετικά με λάθος δικαιολογητικά για τον τρόπο της εκ νέου υποβολής, ερώτηση 8).

12. Έχω υποβάλει αίτημα από την πρώτη ημέρα, και στη συνέχεια διαπίστωσα ότι η Υπεύθυνη Δήλωση έχει τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα ολοκλήρωσα την αίτηση για μια επιχείρηση αλλά δεν έβαλα στην υπεύθυνη δήλωση την περ.14 που προστέθηκε εκ των υστέρων που αφορά τον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. Υπάρχει πρόβλημα; Θα πρέπει να ξανακάνω εκ νέου την αίτηση και αν ναι, θα πρέπει εσείς να μου την ακυρώσετε πρώτα; Και τι γίνεται με τη σειρά κατάταξής μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ύπαρξη λανθασμένων δικαιολογητικών κατά την διαδικασία αξιολόγησης θα οδηγήσει σε απόρριψη, καθώς δεν θα είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσθήκη ή διόρθωση αυτών από τους αξιολογητές. Κατά συνέπεια θα πρέπει να από- οριστικοποιηθεί η αίτηση και να υποβληθεί εκ νέου. Η από-οριστικοποίηση είναι δυνατή μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη υποβολών μετά από ηλεκτρονικό αίτημα (e-mail) στο Help Desk ( [email protected]), αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ (Επιλογή καρτέλας «HELP DESK» από το ΠΣΚΕ. Τονίζεται ότι η από-οριστικοποίηση οδηγεί σε αλλαγή της σειράς κατάταξης και επανα-κατάταξη βάση της νέας ημερομηνίας οριστικοποίησης.

13. Που μπορώ να βρω την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αναλυτική προκήρυξη και άλλα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμες στην καρτέλα «Πληροφορίες» στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr ).
Επιπλέον υπάρχουν και στον σύνδεσμο http://eysed.gge.gov.gr και ειδικότερα στις «Θεματικές Κατηγορίες» κατηγορία: 3. Τοπικά Μέτρα Χριστουγέννων 2020
Απευθείας σύνδεσμος είναι ο http://eysed.gge.gov.gr/?cat=30

14. Διατηρώ κουρείο στην Μάνδρα Αττικής, και υποχρεώθηκα να παραμείνω κλειστός τα Χριστούγεννα. Γιατί δεν δικαιούμαι επιδότησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
: Με βάση τις τροποποιήσεις του οδηγού, αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ και ο 96.02 [Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, εκτός από 96.02.2 – υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων, 96.02.13.01 – υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας, 96.02.13.02 – υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής), 96.02.13.03 – υπηρεσίες μακιγιέρ – αισθητικού και 96.02.19.01 -υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)]

15. Διατηρώ υποκατάστημα στην κοινότητα Θεσπιέων αλλά η έδρα μου είναι εκτός των αναφερομένων περιοχών. Δικαιούμαι να υποβάλλω αίτηση στο πρόγραμμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: η υποβολή της πρότασης αφορά όλες τις επιχειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα στις αναφερόμενες περιοχές. Τονίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 1 πρότασης ανά ΑΦΜ.