Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λειτουργία Δικαστηρίων, εγγραφή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών – Σε διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης

Τέθηκε από χθες, 10.2.2021 και ώρα 19.00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «EΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1939 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 24η.2.2021 και ώρα 19.00.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Σύμφωνα με την ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης:

Kεφάλαιο Α’: Στο πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου επιδιώκεται η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 στην εθνική έννομη τάξη, καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, καθώς και η σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του γραφείου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.
Προβλέπονται, ακόμη, οι ανακριτικές πράξεις στις οποίες προβαίνουν οι ως άνω εισαγγελείς, η συνδρομή και η συνεργασία άλλων Αρχών στο έργο τους και η Εθνική Αρχή που είναι αρμόδια για την επίλυση διαφωνίας που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την Εθνικής Εισαγγελικής Αρχής.

Κεφάλαιο Β’: Με την πρώτη διάταξη του κεφαλαίου αυτού δίδεται η δυνατότητα στις διοικήσεις των δικαστηρίων να προσδιορίσουν τις ματαιωθείσες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, υποθέσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, προτείνεται διάταξη για τη συμπερίληψη στη σύνθεση του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως μέλους, εκπρόσωπος του Γραφείου Ελλάδας της UNICEF.
Προβλέπεται, ακόμη, η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, καθώς και η αντικατάσταση διατάξεων που προβλέπουν τα αρμόδια όργανα για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης των δικαστικών λειτουργών. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα της υπερβολικής εκτάσεως των δικογράφων, της ενημέρωσης του κοινού για απόφαση που λήφθηκε στη διάσκεψη της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., της συμμετοχής των εισηγητών του Σ.τ.Ε. στη σύνθεση των σχηματισμών σε συμβούλιο, καθώς και της καθυστέρησης στην εξέλιξη εισηγητών του Σ.τ.Ε. που έχουν τα απαραίτητα έτη υπηρεσίας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, λόγω μη ύπαρξης κενών θέσεων του επόμενου βαθμού.
Υπάρχει, ακόμη, πρόβλεψη για τη σταδιακή κατάργηση της έγχαρτης διαδικασίας και την ομαλή λειτουργία των Γραμματειών του Σ.τ.Ε. και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αποκλειστικώς με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και τη συγκρότηση ομάδων από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους για την υποστήριξη του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και του νέου έργου της ψηφιακής αναβάθμισης του συστήματος αυτού. Τέλος, ρυθμίζεται το ζήτημα του περιεχομένου της εισηγήσεως που συντάσσει ο εισηγητής δικαστής ενώπιον του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ).

Κεφάλαιο Γ’: Στο τέταρτο κεφάλαιο επιδιώκεται η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση και εν γένει αναβάθμιση των καταστημάτων κράτησης, των ακινήτων  στα οποία στεγάζονται τα καταστήματα κράτησης και του συνόλου των οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση των φυλακών.

Κεφάλαιο Δ’: Με την παρούσα ρύθμιση επιτυγχάνεται βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα χιλιάδες μέλη των επαγγελματικών επιμελητηρίων που δραστηριοποιούνται στους επαγγελματικούς κλάδους των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

Κεφάλαιο Ε’: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου για την εκδίκαση διαφορών, που αναφύονται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.

Κεφάλαιο ΣΤ’:
Με την πρώτη καταργούμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υποχρέωσης προηγούμενης προσαγωγής πράξης ή βεβαίωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο περί μη υποβολής ή εκκρεμότητας ενώπιόν του, προκειμένου να προχωρήσουν οι δίκες επί αγωγών κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με αξιώσεις που συνδέονται με τις δαπάνες τους. Επίσης, προβλέπεται κατάργηση των άρθρων 16 έως 21 του νόμου 4596/2019 (Α’ 32) που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τέλος, αντιμετωπίζεται το ζήτημα του τρόπου παράστασης στο Σ.τ.Ε. μετά την κατάργηση της δυνατότητας υπογραφής του δικογράφου της προσφυγής από τον ίδιο τον διάδικο

Κεφάλαιο Ζ’: Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται μεταβατικές διατάξεις για τη δημοσίευση της αρχικής πρόσκλησης των προς επιλογή υποψηφίων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, για τη στελέχωση της γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για την πρώτη τριετία λειτουργίας του, καθώς και για τις εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε πρώτο στάδιο με γνωστοποίηση αυτών στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων από τον εισαγγελέα που είχε αρχικώς επιληφθεί και ακολούθως με παραπομπή αυτών στο ομώνυμο γραφείο, υπό την συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939. Τέλος, εισάγεται μεταβατική διάταξη για την παραπομπή των διαφορών σχετικά με την ιθαγένεια στα αρμόδια διοικητικά εφετεία.

Κεφάλαιο Η’: Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κεφάλαιο Θ’: Ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.