Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Σύσταση όλων των εταιριών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ) – Νέο νομοσχέδιο για το ΓΕΜΗ σε διαβούλευση

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο, και ώρα 21.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου (L 186)

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί:
Α. ενσωμάτωση του Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ης Ιουνίου 2019, όσο αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου (L 186),

Β. μεταφορά σε ένα κοινό σχέδιο νόμου των διατάξεων του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 227) και των άρθρων 85-114 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167) που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα κοινό νομοθέτημα και τη δημιουργία ενός κώδικα που θα συντελέσει στην δημιουργία ενός φιλικότερου πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων και

Γ. την επικαιροποίηση και τροποποίηση των ανωτέρω νομοθετημάτων με τρόπο που να αποτελούν ένα σύγχρονο πλέγμα διατάξεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, ώστε να πετύχουν την περαιτέρω απλούστευση διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμο.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 21.00 και θα ολοκληρωθεί την 5η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00 μμ.

—-

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

-Η ένταξη όλων των νομικών μορφών στην Υπηρεσία μιας Στάσης,

-η δυνατότητα όλων των νομικών μορφών να συστήνονται   μέσω της   ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ),

-η δημιουργία του μητρώου αποκλεισμένων διευθυντών,

-η  ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων αλλοδαπής,

-η επέκταση των διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα, για την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ήδη καταχωρισμένες σε αυτά.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Μακροπρόθεσμα, στόχος της ρύθμισης είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες στην εσωτερική αγορά και η δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες, με τρόπο που δύναται να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό και την παραγωγικότητα.  

Επίσης, η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών είναι προς όφελος των επιχειρήσεων και των μετόχων, καθώς εξοικονομούνται πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες διατάξεις ανά άρθρο του νομοσχεδίου

1  Ο σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου νόμου συνίσταται: α) στην ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 για τα ψηφιακά εργαλεία και τις σχετικές διαδικασίες που η Οδηγία ορίζει στους τομείς του εταιρικού δικαίου, β) στην ενοποίηση σε έναν νόμο, των κανόνων της σύστασης επιχείρησης και της δημοσίευσης των απαιτούμενων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., και γ) στην απλοποίηση διαδικασιών σε νομικό, διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, όπως προβλέπονται από την Οδηγία και εξειδικεύονται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

2  Το αντικείμενο του εισηγουμένου σχεδίου νόμου είναι η περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών σύστασης μέσω της Υ.Μ.Σ. και καταχώρισης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., με μείωση του κόστους και του χρόνου καταχώρισης. Η προσέγγιση στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου οδηγεί, σε αρκετές περιπτώσεις, σε σαφή και πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

3  Διατυπώνονται οι ορισμοί των βασικών όρων, τόσο αυτών που μεταφέρονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151, όσο και αυτών που αφορούν στη σύσταση επιχείρησης μέσω Υ.Μ.Σ. και τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ..

4 Ορίζεται ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει την εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ., του πληροφοριακού συστήματος που το υποστηρίζει και των υπηρεσιών που το τηρούν για λόγους διασφάλισης της νομιμότητας και της πληροφόρησης μεταξύ των εγγραφόμενων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Η εποπτεία του Υπουργού αφορά κυρίως στη μέριμνα για:

– την εφαρμογή της νομοθεσίας, των υπουργικών αποφάσεων και εγκύκλιων οδηγιών από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

– την επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών στην αρμόδια υπηρεσία της Κ.Ε.Ε.Ε., σχετικά με τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., τη διασύνδεση αυτών με άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά Μητρώα, την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. σε νέες διατάξεις,

– τη λογιστική παρακολούθηση και τον έλεγχο της είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

– τον έλεγχο των τμημάτων Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων, ως προς την τήρηση των προαπαιτούμενων λειτουργίας τους.

5 Το άρθρο 5 αναφέρεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που, στην περίπτωση των πληροφοριακών συστημάτων Υ.Μ.Σ. και Γ.Ε.Μ.Η., είναι το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.). Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (L 119), τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

6 Συστήνεται μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. στο οποίο εγγράφονται:
1. όλοι οι υπάλληλοι των ειδικών Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων,
2. οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. ή συμβολαιογράφοι Υ.Μ.Σ..

7 Με το άρθρο 7 διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και αφορά πλέον σε όλες τις νομικές μορφές που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εξαίρεση από την εν λόγω διαδικασία αποτελούν οι εταιρείες: α) που συστήνονται λόγω μετασχηματισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4601/2019 και β) οι εταιρείες ως προς τις οποίες απαιτείται για τη σύστασή τους η έκδοση σχετικής απόφασης από αρμόδια αρχή.

8 Με το άρθρο 8 παρ. 1 καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες σύστασης νομικών οντοτήτων και ορίζεται ποιες είναι οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) που είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους. Ορίζονται ως κατηγορίες Υ.Μ.Σ. οι εξής: οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, η Ειδική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών για συγκεκριμένους τύπους εταιρειών, η Ειδική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και οι κατάλληλα πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι, για τη σύσταση εταιρειών που απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Διευκρινίζεται ότι, όταν η σύσταση πραγματοποιείται σε Υπηρεσία μιας Στάσης των Επιμελητηρίων, δεν ισχύουν οι περιορισμοί χωρικής αρμοδιότητας των Επιμελητηρίων. Κατά συνέπεια, μια σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε Υ.Μ.Σ. Επιμελητηρίου, ανεξαρτήτως της έδρας.

Πέραν των ανωτέρω, υπάρχει η δυνατότητα σύστασης μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.), η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και στην οποία σταδιακά θα ενταχθούν όλοι οι νομικοί τύποι.

9  Στο άρθρο 9 περιγράφονται τα βήματα τόσο των ιδρυτών εταιρείας, όσο και των Υ.Μ.Σ., τα οποία οδηγούν, τελικά, στη σύσταση εταιρείας.

Στην παρ. 1 περιγράφονται τα βήματα των ιδρυτών μιας εταιρείας, όταν προσέρχονται σε Υ.Μ.Σ.. Για τη σύσταση μιας εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές, είτε προσερχόμενοι οι ίδιοι, είτε εξουσιοδοτώντας νόμιμα κάποιο πρόσωπο, ένα εξ αυτών ή τρίτο, προβαίνουν με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο στις ενέργειες που περιγράφει η παρ. 1.

Στην παρ. 2 διευκρινίζεται ότι τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που πρόκειται να συμμετάσχουν στη σύσταση εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση ελληνικού Α.Φ.Μ. στις Υπηρεσίες μιας Στάσης.

Στην παρ. 3 αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που για τη λειτουργία της εταιρείας απαιτείται η διενέργεια γνωστοποίησης, αυτή πραγματοποιείται μετά τη σύστασή της.

Στην παρ. 4 περιγράφονται, κατ’ αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην παρ. 1, οι ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί η Υπηρεσία Μιας Στάσης αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των ιδρυτών.

Στην παρ. 5 περιγράφονται οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η Υ.Μ.Σ. όπως επίσης οι περιπτώσεις στις οποίες αυτή απορρίπτει την αίτηση σύστασης της εταιρείας.

Στην παρ. 6 περιγράφονται οι διαδικασίες και οι σχετικές εγγραφές που πραγματοποιούνται τόσο στο πληροφοριακό σύστημα Υ.Μ.Σ., όσο και στα συνεργαζόμενα πληροφοριακά συστήματα TAXIS και e-ΕΦΚΑ, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.

Στην παρ. 7 σημειώνεται ότι, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι ενέργειες της παρ. 6, η εταιρεία έχει συσταθεί νόμιμα και έχει αποκτήσει τη νομική της προσωπικότητα.

10 Το άρθρο 10 αναφέρεται στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό μητρώο και στην απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Η παρ. 1 αναφέρεται στα στοιχεία που λαμβάνει το πληροφοριακό σύστημα TAXIS, ενώ η παρ. 2 αναφέρεται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής στο φορολογικό μητρώο, λόγω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων TAXIS και Υ.Μ.Σ..

Τέλος, η παρ. 3 αναφέρεται στη διαδικασία απόδοσης προσωρινού κλειδαρίθμου, προκειμένου να διευκολυνθεί ο υπόχρεος στην απόκτηση οριστικού κλειδαρίθμου που απαιτείται για την υποβολή των κατά νόμο δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα TAXIS.

11 Το άρθρο 11 αναφέρεται στην εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο εργοδοτών (e-ΕΦΚΑ) και στην απόκτηση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.).

Η παρ. 1 αναφέρεται στα στοιχεία που λαμβάνει το πληροφοριακό σύστημα e-ΕΦΚΑ, ενώ η παρ. 2 αναφέρεται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο εργοδοτών, λόγω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων e-ΕΦΚΑ και Υ.Μ.Σ., όπως και στη διαδικασία παράδοσης στο υπόχρεο πρόσωπο του Α.Μ.Ε. και τις απαραίτητες ενέργειές του προς τον e-ΕΦΚΑ.

12  Το άρθρο 12 περιγράφει τη διαδικασία σύστασης μέσω της e-Υ.Μ.Σ. (https://eyms.businessportal.gr/auth), η χρήση της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τους ενδιαφερόμενους για τη σύσταση της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι, μέσω της e-Υ.Μ.Σ. συστήνονται οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου ή διοικητικός έλεγχος, εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό ή το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 13.

Στην παρ. 2 περιγράφονται η αυθεντικοποίηση των ενδιαφερομένων στην e-Υ.Μ.Σ. και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων, όπως, επίσης, η σχετική συναίνεση που απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους για την πρόσβαση στα στοιχεία τους μέσω άλλων δημόσιων, διασυνδεόμενων, βάσεων δεδομένων. Επίσης, δηλώνονται τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή διαχείριση στην εταιρεία και τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα πρόσωπα (ακατάλληλοι διευθυντές) σε άλλο κράτος μέλος.

Στην παρ. 3 περιγράφονται όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αυτόματα πριν τη σύσταση, οι οποίοι είναι όμοιοι με αυτούς που πραγματοποιεί η Υ.Μ.Σ..

Η παρ. 4 περιγράφει τη διαδικασία υπογραφής της καταστατικής σύμβασης, με ηλεκτρονική ή ψηφιακή υπογραφή και την καταβολή των σχετικών τελών σύστασης.

Η παρ. 5 περιγράφει τις ηλεκτρονικές ενέργειες που πραγματοποιεί η e-Υ.Μ.Σ. μέσω της διασύνδεσης με τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου (TAXIS και e-ΕΦΚΑ) και τις σχετικές εγγραφές που πραγματοποιεί στις λοιπές δημόσιες βάσεις δεδομένων. Επίσης, πραγματοποιείται η ενημέρωση των ενδιαφερομένων ιδρυτών και προσώπων που ασκούν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας για τη σύσταση του νομικού προσώπου και την απόκτηση νομικής προσωπικότητας.

Η παρ. 6 διευκρινίζει το είδος της υπογραφής των πρότυπων καταστατικών, η οποία είτε ακολουθεί τους κανόνες της περ. 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού 910/2014 (ψηφιακή υπογραφή) είτε τους κανόνες της περ. 12 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Κανονισμού 910/2014 (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή) και η οποία αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη με την ιδιόχειρη.

Τέλος, η παρ. 7 διευκρινίζει ότι στην e-Υ.Μ.Σ. δεν απαιτείται υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων στο πληροφοριακό σύστημα, αλλά αυτά τηρούνται στο αρχείο του νομικού προσώπου που συστάθηκε και, σε περίπτωση διεξαγωγής δειγματοληπτικού ελέγχου, είναι άμεσα διαθέσιμα προς την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.

13 Το άρθρο 13 αναφέρεται στα πρότυπα καταστατικά. Ειδικότερα, η παρ. 1 αναφέρεται στο πρότυπο καταστατικό, το οποίο, είτε συμπληρώνεται από τους ιδρυτές και κατατίθεται στην Υ.Μ.Σ., είτε συμπληρώνεται δυναμικά στην e-Υ.Μ.Σ.. Και στις δύο περιπτώσεις το περιεχόμενο είναι αυστηρά καθορισμένο και οι ιδρυτές συμπληρώνουν μόνο τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου.

Η παρ. 2 αναφέρεται στην περίπτωση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, στο οποίο οι ιδρυτές ή οι ενδιαφερόμενοι για σύσταση εταιρείας μπορούν να προσθέσουν επιπλέον άρθρα, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενό τους δεν τροποποιεί ή δεν αναιρεί τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Επίσης, συμβολαιογραφικά έγγραφα, που συντάσσονται, περιέχουν υποχρεωτικά το ελάχιστο περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού. Μέχρι και την έκδοση της σχετικής ή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, οι υφιστάμενες αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών εξακολουθούν και εφαρμόζονται.

Η παρ. 3 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους αναζήτησης του πρότυπου καταστατικού.

Η παρ. 4 διευκρινίζει τις περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού, λόγω του ότι ειδικότερες διατάξεις απαιτούν τη χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου.

14 Το άρθρο 14 αναφέρεται στο κόστος σύστασης εταιρειών. Στην παρ. 1 αναλύεται το τέλος ενιαίου κόστους σύστασης, το οποίο συνίσταται στο κόστος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., στο κόστος καταχώρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και στο κόστος σύστασης.

Η παρ. 2 διευκρινίζει ότι στα ανωτέρω κόστη δεν περιλαμβάνονται κόστη του συμβολαιογράφου ή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η παρ. 3 αναφέρει τις περιπτώσεις επιστροφής και μη επιστροφής του κόστους σύστασης.

Η παρ. 4 αναφέρεται στο κόστος σύστασης μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης, το οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος παροχής των επιγραμμικών διαδικασιών.

Η παρ. 5 αναφέρεται στον τρόπο καταβολής των τελών, ο οποίος είναι σύμφωνος με τους κανόνες του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (πληρωμές SEPA) και οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με μεταφορά εμβάσματος. Άλλοι τρόποι πληρωμών δεν αναγνωρίζονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151.

15  Στην παρ. 1 γίνεται αναφορά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο αποτελεί το ενιαίο εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, όπου καταχωρίζονται και δημοσιεύονται οι πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας. Επίσης, αποτελεί το ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δημοσιότητας, κατά την έννοια που περιγράφεται στο άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (L 169). Το Γ.Ε.ΜΗ. στη χώρα μας αποτελεί τη μετεξέλιξη των Βιβλίων Εταιρειών που τηρούνταν στα Πρωτοδικεία και στα Ειρηνοδικεία, καθώς και του Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών που τηρούνταν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Επίσης, αντικατέστησε το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).

Στην παρ. 2 διευκρινίζεται ότι η τήρηση του ενιαίου μητρώου εμπορικής δημοσιότητας, δεν θίγει την αρμοδιότητα άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή των Επιμελητηρίων να τηρούν ειδικά μητρώα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και δεν σχετίζονται με την εμπορική δημοσιότητα.

16  Στο Γ.Ε.ΜΗ εγγράφονται αποκλειστικά τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία. Στο άρθρο 16 γίνεται αναλυτική καταγραφή των υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Καταργείται η δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής και υπάρχει πλέον μόνο πρόβλεψη υποχρέωσης ή μη, εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην παρ. 1 γίνεται αναφορά στα νομικά πρόσωπα και στα υποκαταστήματα αλλοδαπής που είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση ύπαρξης νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που ασκούν εμπορία και δεν γίνεται ειδική αναφορά, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί που επιθυμούν να κάνουν εξαγωγή των προϊόντων τους, επιτρέπεται η εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υπό την προϋπόθεση ότι διενεργούν εμπορικές πράξεις

Στην παρ. 2, γίνεται αναφορά στην υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των φυσικών προσώπων που διενεργούν εμπορικές πράξεις κατ’ επάγγελμα, δηλαδή, μετέρχονται εμπορικές πράξεις ως συστηματική βιοποριστική απασχόληση, με σκοπό το κέρδος και φέρουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο, όπως ορίζουν η εμπορική νομοθεσία, η νομολογία και οι γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.. Για την εγγραφή ενός φυσικού προσώπου στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να συντρέχουν ως προς τη δραστηριότητά του οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Στην παρ. 3 γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις της κοινωνίας δικαιώματος, δηλαδή, στο από κοινού δικαίωμα δύο ή περισσότερων προσώπων, όπως αυτό προκύπτει από κληρονομικό δικαίωμα, τα οποία επιθυμούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα των δικαιοπαρόχων τους. Τόσο οι υπάρχουσες κοινωνίες κληρονόμων, όσο και αυτές που δημιουργούνται στο εξής, υποχρεούνται εντός ενός έτους από την από κοινού διενέργεια πράξεων να επιλέξουν τον νομικό τύπο που επιθυμούν να λάβουν και να προβούν σε σύσταση εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι κοινωνίες διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ.. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί μετατροπή κοινωνίας κληρονόμων σε κάποιο εταιρικό τύπο, δεδομένου ότι δεν αποτελεί τύπο που αναγνωρίζεται από το εταιρικό δίκαιο και δεν συγκαταλέγεται στα υποκείμενα μετασχηματισμών του άρθρου 2 του ν. 4601/2019 (Α’ 44).

Σύμφωνα με την παρ. 4, στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται ηλεκτρονικά, εκτός από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και τα υποκαταστήματά τους, τα οποία, όμως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των ετησίων τελών τήρησης μερίδας.

Στην παρ. 5 γίνεται αναφορά στις ενώσεις προσώπων, οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., επειδή διέπονται από διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Πρόκειται για τα σωματεία (άρθρα 78 έως και 107 ΑΚ), τα ιδρύματα (άρθρα 108 έως και 121 ΑΚ), τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122 έως και 126 ΑΚ), τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών, τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και τον α.ν. 378/1968 (Α’ 82), τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α’ 192) και τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α’ 220), καθώς και τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α’ 132).

17 Στο άρθρο 17 περιγράφεται η διαδικασία με την οποία υλοποιείται η υποχρέωση της εμπορικής δημοσιότητας, όπου αυτή απαιτείται. Περιλαμβάνει δυο υποχρεωτικά βήματα τα οποία συντελούνται ταυτόχρονα: α) την αρχική εγγραφή ή καταχώριση της πράξης ή του στοιχείου στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) τη δημοσίευση της πράξης ή του στοιχείου στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση, η εμπορική δημοσιότητα ολοκληρώνεται μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν και τα δυο βήματα.

18  Στην παρ. 1 γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας. Σύμφωνα με τον ορισμό της περ. ιγ’ του άρθρου 3, «συστατική δημοσιότητα» ορίζεται ως η καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ..

Συνεπώς, για τους υπόχρεους εγγραφής της παρ. 1 του άρθρου 16, με εξαίρεση τα υποκαταστήματα αλλοδαπής (περ. ιβ’ έως και ιδ’), με την καταχώριση και δημοσίευση των σχετικών πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., επέρχονται άμεσα τα έννομα αποτελέσματα για τις κάτωθι πράξεις:

α. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας των υπό σύσταση νομικών προσώπων,
β. τροποποίηση καταστατικού,
γ. πραγματοποίηση μετασχηματισμού κάθε είδους (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση),
δ. λύση, κατόπιν απόφασης των εταίρων ή έκδοσης σχετικής διοικητικής πράξης, αναβίωση της εκκαθάρισης και αναβίωση του νομικού προσώπου,
ε. διαγραφή.

Στην παρ. 2 γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας για τους υπόχρεους εγγραφής του άρθρου 16, που είναι η δημιουργία μαχητού τεκμηρίου εμπορικής ιδιότητας. Δηλαδή, η εγγραφή των ως άνω υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. τους προσδίδει εξ ορισμού την εμπορική ιδιότητα.

19 Στην παρ. 1, γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι υποχρεωτικές κατά τον νόμο διατυπώσεις δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων, οι οποίοι δεν μπορούν να τις αντιτάξουν έναντι των καλόπιστων τρίτων. Θεσπίζεται, ωστόσο, μαχητό τεκμήριο γνώσης, σύμφωνα με το οποίο οι τρίτοι δεσμεύονται μόνο αν αποδειχθεί ότι είχαν προηγούμενη γνώση αυτών.

Η παρ. 2 αφορά στην περίπτωση, στην οποία υπάρχει διάσταση μεταξύ του περιεχομένου της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίσθηκε με εκείνο που δίδεται σε δημοσιότητα, το οποίο δεν δύναται να αντιταχθεί κατά τρίτων. Οι τρίτοι, ωστόσο, μπορούν να το επικαλεστούν, εφόσον καλόπιστα δεν γνώριζαν το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2017/1132. Στην παρ. 3 γίνεται αναφορά στη δυνατότητα των τρίτων να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία και πριν την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, εφόσον η έλλειψή της δεν τα καθιστά ανίσχυρα.

Η παρ. 4 αφορά στην έναρξη προθεσμιών για τα ένδικα βοηθήματα, στις περιπτώσεις όπου η ημέρα καταχώρισης διαφέρει από την ημέρα δημοσίευσης, και για τον λόγο αυτό ως ημέρα καταχώρισης θεωρείται η ημέρα δημοσίευσης.

Στην παρ. 5 γίνεται αναφορά στις συνέπειες από την παράλειψη της υποχρέωσης δημοσιότητας από τους υπόχρεους, η οποία συνεπάγεται την πλήρη αδυναμία τους να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, καθώς και προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.. Οι συνέπειες αυτές αίρονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας ή τη λήψη πιστοποιητικού καλής λειτουργίας.

20  Σύμφωνα με την παρ. 1, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας συστήνεται Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., που αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.). Στην παρ. 1 περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι αρμοδιότητές της και σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η υποχρέωση εφαρμογής των οδηγιών του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος έχει την εποπτεία τόσο της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. και της Υ.Μ.Σ., όσο και των υπηρεσιών που το υποστηρίζουν. Στελεχώνεται, βάσει των αναγκών της, με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στον ρόλο της, που είναι η ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και προστασία των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.. Επίσης, εξουσιοδοτείται να προβεί στη σύσταση του Μητρώου Πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και να υποστηρίζει τους εν λόγω χρήστες με τις αναγκαίες ενέργειες.

Σύμφωνα με την παρ. 2, στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας, η αρμοδιότητα του ελέγχου νομιμότητας που ασκούνταν από τα αρμόδια τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας καταργείται και οι οριζόμενες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνες, τόσο για τον έλεγχο νομιμότητας, όπου απαιτείται, όσο και για την καταχώριση και δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Επίσης, στο πλαίσιο της ταχύτερης εξυπηρέτησης των υπόχρεων γίνεται διεύρυνση των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με την ένταξη των συμβολαιογράφων σε αυτές.

Ως αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται οι:

α) i. Οι ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή: Πρόκειται για τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Εταιρειών, τα οποία, πέραν του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων και στοιχείων των εταιρειών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), είναι αποκλειστικά αρμόδια ιδίως για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, που σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων, τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, τον προέλεγχο και τη δέσμευση επωνυμίας.

ii. Οι ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Πρόκειται για τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τα οποία, πέραν του ελέγχου νομιμότητας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών εργαζομένων και των κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης, είναι αποκλειστικά αρμόδια ιδίως για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων στοιχείων ή δηλώσεων που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων, τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου, τον προέλεγχο και τη δέσμευση επωνυμίας.

β. Τα τμήματα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, τα οποία συστήνονται σε κάθε Επιμελητήριο του ν. 4497/2017 (Α’ 171). Τονίζεται ότι οι αρμοδιότητες των τμημάτων Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι διακριτές από τις λοιπές υπηρεσίες που μπορούν τα Επιμελητήρια, ως αυτοδιοικούμενα ν.π.δ.δ. σωματειακής φύσεως, να παρέχουν στα μέλη τους. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν παροχή δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα, τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα επιμελητήρια προς τα μέλη τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές, και, σε καμία περίπτωση, δεν συνδέονται με αυτές.

γ. Οι εξουσιοδοτημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. Οι συμβολαιογράφοι, που πιστοποιούνται και εντάσσονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., δύνανται να οριστούν ως Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και να πραγματοποιούν καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρότυπων συμβολαιογραφικών πράξεων που συντάσσουν και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτούν εμπορική δημοσιότητα. Πρόκειται για μια εναλλακτική επιλογή που δίδεται στους υπόχρεους, οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα, παρακάμπτοντας τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς, ωστόσο, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των τελών στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά το άρθρο 50 που αποτελούν εξ ολοκλήρου πόρους της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο κάθε υπόχρεος που απευθύνεται σε συμβολαιογράφο.

Στην παρ. 3 περιγράφονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων. Καθίστανται αποκλειστικά αρμόδιες ιδίως τόσο για τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας, όπου απαιτείται, όσο και για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτούν εμπορική δημοσιότητα των υπόχρεων εγγραφής που ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους, την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων, τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου, τον προέλεγχο και τη δέσμευση επωνυμίας.

Στην παρ. 4 αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων. Σε περίπτωση που στην έδρα ή την εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αμιγή Επιμελητήρια, η αρμόδια Υ.Γ.ΕΜΗ. ορίζεται με βάση τον κύριο αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Με υπουργική απόφαση καθορίζεται η υλική αρμοδιότητα του καθενός από τα Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Τέλος, δίδονται διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις αλλαγής της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Στις παρ. 5 και 6 περιγράφονται τα προαπαιτούμενα που πληρούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, ώστε να καταστούν κατάλληλες για να επιτελέσουν το έργο με το οποίο είναι επιφορτισμένες και να ανταποκριθούν στον χρόνο ελέγχου νομιμότητας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 25. Για τον σκοπό αυτό υποχρεούνται: α. να εντάξουν το συντομότερο δυνατό στον οργανισμό τους τμήμα ή διεύθυνση, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από τον αριθμό των υπόχρεων, με μοναδικό και αποκλειστικό αντικείμενο τις υπηρεσίες που αφορούν στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β. να στελεχώσουν την οργανική τους μονάδα με το κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Ο προϊστάμενος είναι υπάλληλος, μόνιμος ή Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, γ. να προσλάβουν εξειδικευμένο δικηγόρο, με σκοπό την επικούρηση αυτών κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σε περίπτωση, που ο όγκος εργασίας μιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δεν δικαιολογεί την πρόσληψη δικηγόρου πλήρους απασχόλησης (ήτοι, εφόσον ο αριθμός πράξεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος νομιμότητας είναι μικρότερος από 250 ετησίως), τα Επιμελητήρια δύνανται να προσλαμβάνουν δικηγόρο μερικής απασχόλησης.

Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα του δικηγόρου καλύπτονται από τα επιμελητήρια και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την παρ. 7, εάν, κατόπιν ελέγχου, προκύψει ότι κάποια από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δεν συμμορφώνεται με όλα ή κάποιο από τα ανωτέρω, τότε, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η λειτουργία της αναστέλλεται έως ότου συμμορφωθεί με τα προαπαιτούμενα, και οι υπόχρεοι εξυπηρετούνται από όμορη υπηρεσία, η οποία θα λαμβάνει και τα σχετικά τέλη.

21  Σύμφωνα με την παρ. 1 ορίζεται ότι το Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται σε ηλεκτρονική και ψηφιακή μορφή ως βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διανέμεται μέσω διαδικτυακού ιστότοπου.

Κατά την παρ. 2, ορίζονται περιοριστικώς τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων που απαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., δηλαδή:
α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών,
β) η Μερίδα και
γ) ο Φάκελος.

Με τη διάταξη επιδιώκεται να υπάρξει βεβαιότητα ως προς το i) ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία που απαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ. και τι καταχωρίζεται σε αυτά, ii) ποιος και iii) πού τα τηρεί. Επομένως, δεν πρόκειται για κάποιο «υποσύστημα» ενός πληροφοριακού συστήματος που μπορεί να μεταβάλλεται, αλλά για περιοριστική περιγραφή εκ του νόμου.

Στην παρ. 3 ορίζεται το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. και προβλέπεται η παροχή κωδικών πρόσβασης για τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., είτε πρόκειται για υπαλλήλους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε για εξωτερικούς χρήστες.

22 Στην παρ. 1 διευκρινίζεται ότι η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων, σωρευτικώς και στα τρία αρχεία και βάσεις δεδομένων που το απαρτίζουν: α) στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, β) στη Μερίδα και γ) στον Φάκελο, καθώς και την απόδοση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.).

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι μετά την εγγραφή, χορηγείται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος είναι μοναδικός και παραμένει ίδιος μετά τον μετασχηματισμό, τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε ό,τι αφορά στον τρόπο σχηματισμού του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., τα επτά (7) πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στον μοναδικό αύξοντα αριθμό, τα δύο (2) ψηφία που έπονται αποτελούν τον κωδικό της κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι αριθμοί που ακολουθούν, αφορούν στον αριθμό των υποκαταστημάτων του υπόχρεου.

Στην παρ. 3 προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις αναγράφεται υποχρεωτικώς ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ..

Στις παρ. 4 και 5 προβλέπονται τα στοιχεία δημοσιότητας που αναγράφονται στα έγγραφα, τα παραστατικά και τους διαδικτυακούς τόπους των υπόχρεων. Παρομοίως, στην παρ. 5 προβλέπεται η αναγραφή του καλυφθέντος και του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εφόσον υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

Σύμφωνα με την παρ. 6, πέραν του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι αποκτούν και αριθμό, ο οποίος αποτελεί ευρωπαϊκό μοναδικό ταυτοποιητή (EUID) που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μητρώων μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πλατφόρμας. Ο EUID σχηματίζεται από στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κράτους μέλους του μητρώου, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας και άλλα χαρακτηριστικά,   για   να   αποφεύγονται   σφάλματα ταυτοποίησης.

Κατά την παρ. 7, η παράλειψη των υπόχρεων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των παρ. 3 έως και 5, συνιστά παράβαση της νομοθεσίας και επισύρει επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 51.
 
23 Με τις διατάξεις του άρθρου 23, θεσπίζονται τα σχετικά με την ολοκλήρωση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι κάθε καταχώριση συντελείται με την αποθήκευση των δεδομένων, που διαβιβάσθηκαν, στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.

Στην παρ. 2 ρυθμίζεται η αυτόματη αποστολή από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού καταχώρισης, όπου περιέχεται και ο μοναδικός για κάθε καταχώριση Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης.

Στην παρ. 3 αναδεικνύεται η σημασία του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης, αφού κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με αυτόν και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο, που τη διενήργησε.

Με την παρ. 4 τίθεται ένα μαχητό τεκμήριο νομιμότητας και ορθότητας κάθε καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τη διόρθωσή τους. Δηλαδή, η καταχώριση τεκμαίρεται ως ορθή και νόμιμη, εκτός και αν γίνει διόρθωση σφάλματος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27.

24  Στην παρ. 1: διευκρινίζεται ότι το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το εθνικό Μητρώο κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ (L 258) και διασυνδέεται με τα Μητρώα εταιρειών των κρατών μελών λαμβάνοντας πληροφορίες για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί τις πληροφορίες των άρθρων 32, 34 και 38 σε άλλα εθνικά Μητρώα των κρατών μελών και πληροφορεί ενδιαφερόμενους χρήστες για στοιχεία, πράξεις ή δεδομένα που ζητούνται μέσω της ευρωπαϊκής πύλης e-justice portal (https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-el.do?init=true).

Σύμφωνα με την παρ. 2, καθίσταται υποχρεωτική η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και TAXIS και προβλέπεται η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των δυο πληροφοριακών συστημάτων.

Κατά την παρ. 3 δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ. με άλλα μητρώα που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης από τον υπόχρεο. Στο πλαίσιο, αυτό εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα της αρχής «μόνον άπαξ» με την υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο σε μία αρχή.

Σύμφωνα με την παρ. 4, δίδεται η δυνατότητα στα ιδρύματα του ν. 4261/2014 (Α’ 107), του ν. 4537/2018 (Α’ 84) και του ν. 4021/2011 (Α’ 218) να λαμβάνουν τα δημόσια δεδομένα του Γ.Ε.ΜΗ. προς εξυπηρέτησή τους και προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163). Η χορήγηση των δεδομένων αποκλείει εμπορική χρήση αυτών και πραγματοποιείται με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, το εμπορικό απόρρητο και τις λοιπές προβλέψεις του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Περιορισμοί που τίθενται από ειδικότερες διατάξεις για χορήγηση αυτών εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου απαιτείται συναίνεση των υποκειμένων για χορήγηση προσωπικών δεδομένων, αυτή δίδεται πριν τη χορήγηση αυτών. Τα δεδομένα διατίθεται στα ιδρύματα κατόπιν καταβολής σχετικού κόστους χρήσης της υπηρεσίας.

25 Περιγράφεται η διαδικασία υποβολής αίτησης από τον υπόχρεο και στη συνέχεια οι έλεγχοι που διενεργούνται από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τις πράξεις και στοιχεία που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας πριν την καταχώριση και δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ..

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1, για τις πράξεις που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας οι υπόχρεοι υποβάλλουν στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γ.Ε.ΜΗ. συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα τόσο τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος και του διαβιβάζοντος την αίτηση, όσα και τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται για κάθε καταχώριση.

Με την παρ. 2 διευκρινίζεται ότι ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ειδικά τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 34 και 38 και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής οι υπόχρεοι χρησιμοποιούν ζεύγος κωδικών πρόσβασης που χορηγούνται από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της ΚΕΕΕ. Ο κάθε υπόχρεος δικαιούται ένα και μοναδικό ζεύγος κωδικών που αποδίδεται κατόπιν ελέγχου νομιμοποίησης του αιτούντος και στη συνέχεια επιβεβαίωσης της ταυτότητας του αιτούντος, μέσω του συστήματος TAXIS ή άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου.

Με την παρ. 3, προβλέπεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημέρα γέννησης της υποχρέωσης τήρησης δημοσιότητας, εντός των οποίων οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά για τα υποκαταστήματα των άρθρων 43 και 44 η αίτηση δύναται να υποβάλλεται από τους υπόχρεους εντός τριών (3) μηνών από την καταχώριση στο εθνικό μητρώο. Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας, υποβάλλονται στον υπόχρεο διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες εξειδικεύονται με υπουργική απόφαση.

Με την παρ. 4 ρυθμίζεται η διενέργεια ελέγχου της αίτησης καταχώρισης από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τις πράξεις που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υποχρέωση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., με την παραλαβή της αίτησης και των λοιπών στοιχείων, να προβεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε συγκεκριμένες ενέργειες (πρωτοκόλληση, έλεγχο τήρησης της προθεσμίας της παρ.  3, έλεγχο πληρότητας, έλεγχο νομιμότητας και έλεγχο καταβολής των τελών). Σημειώνεται ότι η καταβολή των προβλεπόμενων τελών αποτελεί προϋπόθεση της αποδοχής της καταχώρισης της αίτησης από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, τίθεται προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ώστε να προβεί στους ανωτέρω ελέγχους, καθώς και στην καταχώριση και δημοσίευση της πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η παρ. 6 προβλέπει την πρόσκληση του υπόχρεου από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης και των λοιπών εγγράφων, εάν ο έλεγχος νομιμότητας ή πληρότητας καταδείξει ελλείψεις. Συνολικά, οι διαδικασίες των παρ. 5 και 6 δεν επιτρέπεται να υπερβούν τις είκοσι μία (21) ημέρες.

26 Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται σημαντική απλοποίηση στη διαδικασία δημοσιεύσεων εταιρικών πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1, προβλέπεται η δυνατότητα των υπόχρεων να καταχωρίζουν και να δημοσιεύουν με δική τους ευθύνη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. (με τη χρήση των κωδικών που τους δίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21) τις πράξεις και στοιχεία που απαιτούν δημοσιότητα χωρίς να προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Η εν λόγω δυνατότητα συνιστά μείωση διοικητικών βαρών για τους υπόχρεους σε ό,τι αφορά στον χρόνο αναμονής της καταχώρισης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη μη συμμόρφωση με τον παρόντα νόμο και τον ειδικότερο νόμο που διέπει μια εταιρεία, ανάλογα με τον νομικό της τύπο. Η ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και τη νομιμότητα των αυτόματων καταχωρίσεων ανήκει αποκλειστικά στο πρόσωπο που τις διενεργεί.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των αυτόματων καταχωρίσεων ανήκουν οι εξής πράξεις:

α. οι πράξεις για τα στοιχεία για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης, αλλά η δημοσιότητα έχει δηλωτικό χαρακτήρα, β. οι συστατικές πράξεις που έχουν περιβληθεί τον τύπο του πρότυπου συμβολαιογραφικού εγγράφου ή τη μορφή πρότυπης πράξης, το περιεχόμενο της οποίας έχει καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που έχουν καταρτιστεί από πιστοποιημένους συμβολαιογράφους Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται και δημοσιεύονται από τους ίδιους τους συμβολαιογράφους, ενώ τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από μη πιστοποιημένους συμβολαιογράφους καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. αυτόματα, με επιμέλεια των υπόχρεων, δεδομένου ότι οι μη πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.. Την ευθύνη της νομιμότητας και της πληρότητας των σχετικών πράξεων φέρει ο συμβολαιογράφος που καταρτίζει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Σύμφωνα με την παρ. 2, από τις αυτόματες καταχωρίσεις εξαιρούνται ρητά όλες οι πράξεις που αφορούν σε μετασχηματισμούς, για τους οποίους, σε κάθε περίπτωση, απαιτείται έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25.

Η διάταξη της παρ. 3 αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρισης εγγράφων και στοιχείων στις αυτόματες καταχωρίσεις. Το πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε για την καταχώριση των εν λόγω πράξεων να αρκεί η συμπλήρωση πεδίων στο σύστημα και όχι το «ανέβασμα» εγγράφων. Για κάθε αίτηση αυτόματης καταχώρισης που είναι διαθέσιμη ψηφιοποιημένη, ο αυτόματος τρόπος υποβολής της καθίσταται αποκλειστικός.

Η παρ. 4 προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής δειγματοληπτικού ελέγχου για τις αυτόματες καταχωρίσεις που δεν περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και σχετικές διοικητικές κυρώσεις για την περίπτωση που προκύψει καταχώριση ψευδών ή παραπλανητικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων.

27 Με τις διατάξεις του άρθρου 27 καθορίζεται η διαδικασία, που ακολουθείται για τη διόρθωση ή τη διαγραφή καταχωρίσεων λόγω σφαλμάτων, υπό ένα σύστημα και μία διαδικασία, που παρέχουν ανά πάσα στιγμή την ακριβή, γενική εικόνα των υπόχρεων.

Η παρ. 1 ρυθμίζει την περίπτωση της διόρθωσης σφάλματος, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου. Προβλέπεται ότι η διόρθωση ή η διαγραφή έχει τις έννομες συνέπειες των άρθρων 18 και 19, εκτός αν οι καταχωρίσεις αφορούν επουσιώδη σφάλματα που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες σε τρίτους, οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή αναφέρει την αναδρομική ισχύ της.

Η παρ. 2 ρυθμίζει την περίπτωση της διόρθωσης σφάλματος, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η οποία έχει αναδρομική ισχύ.

28  Η παρ. 1 προβλέπει τις περιπτώσεις που δικαιολογούν τη διαγραφή ενός υπόχρεου φυσικού προσώπου από το Γ.Ε.ΜΗ..

Η παρ. 2 προβλέπει ότι ένα νομικό πρόσωπο διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. μόνο κατόπιν περάτωσης της εκκαθάρισης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση ύπαρξης περιουσιακού στοιχείου του οποίου παραλείφθηκε η εκκαθάριση, με αίτηση στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όποιου έχει έννομο συμφέρον, το νομικό πρόσωπο επανέρχεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, περατώνεται η εκκαθάρισή του και διαγράφεται εκ νέου.

Σύμφωνα με την παρ. 3, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. οποιοσδήποτε μη υπόχρεος στο Γ.Ε.ΜΗ., ανεξαρτήτως του λόγου εγγραφής του. Η διαγραφή πραγματοποιείται είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου-μη υπόχρεου είτε αυτεπάγγελτα από την ΥΓ.Ε.ΜΗ..

Η παρ. 4 προβλέπει τη θέση σε καθεστώς αναστολής καταχώρισης των υπόχρεων, στις εξής περιπτώσεις:

α. αν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. αν παραμένει το νομικό πρόσωπο χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για πάνω από τέσσερις (4) μήνες, γ. αν για ένα (1) έτος μετά τη θέση για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης, ο υπόχρεος δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,

δ. αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,

ε. αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι ειδικότεροι νόμοι.

Σύμφωνα με την παρ. 5, η κατάσταση αναστολής ανακαλείται μόνο εφόσον εκπληρωθούν οι ανωτέρω υποχρεώσεις. Έως τότε επιτρέπονται μόνο οι αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις.

Η παρ. 6 προβλέπει ότι η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο για τη θέση υπόχρεου σε αναστολή καταχωρίσεων, όσο και για την απόφαση της ανάκλησής της.

29 Με τις διατάξεις του άρθρου 29 καθορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες διενεργείται αυτεπάγγελτη καταχώριση, διόρθωση, μεταβολή ή διαγραφή από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Η παρ. 1 αναφέρεται στις αυτεπάγγελτες ενέργειες που πραγματοποιεί η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. μετά από έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει με βεβαιότητα την ύπαρξη συγκεκριμένων πράξεων και στοιχείων, για τα οποία απαιτείται δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Πριν προβεί στις ενέργειες αυτές, η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή του. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αρμόδια ΥΓ.Ε.ΜΗ. διαπιστώσει την καταχώριση λανθασμένων πράξεων ή στοιχείων που έγιναν αυτόματα από τους ίδιους τους υπόχρεους.

Η παρ. 2 προβλέπει την αυτεπάγγελτη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ, χωρίς η αρμόδια υπηρεσία να υποχρεούται στην τήρηση της διαδικασίας κλήσης του υπόχρεου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά.

30 Η παρ. 1 προβλέπει την υποχρέωση των γραμματειών των κατά τόπους δικαστηρίων να διαβιβάζουν άμεσα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. τις δικαστικές αποφάσεις, αιτήσεις ή δηλώσεις που αναφέρονται στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 29, μέσω του ΟΣΔΔΥ ή σε περίπτωση μη λειτουργίας, του με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Η παρ. 2 προβλέπει την υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων λειτουργών, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων περί απορρήτου, να ενημερώνουν άμεσα εγγράφως την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον διαπιστώσουν οποιοδήποτε νομικό γεγονός, δήλωση ή έγγραφο το οποίο συνιστά λόγο εγγραφής, καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ..

31 Στην παρ. 1 γίνεται αναφορά στη δικαστική προστασία του υπόχρεου, στην περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αρνείται την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή κατόπιν αίτησής του και παραλείπει να απαντήσει αιτιολογημένα, εντός προθεσμίας είκοσι μίας (21) ημερών. Ο υπόχρεος, μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δύναται να ζητήσει δικαστική προστασία, προκειμένου να γίνει δεκτό το περιεχόμενο της ως άνω αίτησής του προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

Περαιτέρω, ορίζεται η διαδικασία (εκούσια δικαιοδοσία) σύμφωνα με την οποία ο υπόχρεος μπορεί να Ζητήσει από το δικαστήριο την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Ομοίως, ορίζονται τα πρόσωπα από πλευράς Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τα οποία υποχρεωτικώς κλητεύονται στη δίκη, δηλαδή, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και ο θιγόμενος υπόχρεος, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.

Τέλος, γίνεται αναφορά στην περίπτωση κατά την οποία η άρνηση αφορά, συγκεκριμένα, στη σύγκρουση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου του αιτούντος υπόχρεου, με ήδη υπάρχουσα προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή σήμα, οπότε και απαιτείται η κλήτευση εξαιρετικά και του δικαιούχου του δικαιώματος αυτού.

Επίσης, γίνεται αναφορά στη δυνατότητα ρύθμισης επείγουσας κατάστασης με προσωρινή διαταγή κατά τον Κ.Πολ.Δ., σε περίπτωση που υπάρχει λόγος επείγοντος.

Στην παρ. 2 γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ακολουθείται μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή, καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., κατόπιν ηλεκτρονικής ενημέρωσης από την γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου, ενεργεί αυθημερόν κατά το οριζόμενα στο διατακτικό της απόφασης. Αν δεν υφίσταται πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης των γραμματειών των δικαστηρίων με το Γ.Ε.ΜΗ., ο ενδιαφερόμενος υπόχρεος ή τρίτος, δύναται να επιδώσει με δικαστικό επιμελητή την απόφαση αυτή στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η οποία ενεργεί ομοίως προς τη συμμόρφωσή της με το διατακτικό της απόφασης.

32 Στην παρ. 1 γίνεται αναλυτική αναφορά των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. από όλους ανεξαιρέτως τους υπόχρεους εγγραφής.

Στις παρ. 2 και 3 αναφέρονται αναλυτικά τα ατομικά στοιχεία που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και γίνεται διάκριση μεταξύ των ατομικών στοιχείων που απαιτούνται για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και των ατομικών στοιχείων που απαιτούνται για τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. Συγκεκριμένα, ο χρόνος και ο τόπος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας αποτελούν ατομικά στοιχεία καταχωριζόμενα στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά μη δημοσιευτέα.
 

33 Στο άρθρο 33 γίνεται αναλυτική αναφορά των πράξεων και στοιχείων των προσωπικών εταιρειών που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ., πέραν των προβλεπομένων του άρθρου 32 που αφορούν σε όλους τους υπόχρεους.

34 Στο άρθρο 34 γίνεται αναλυτική αναφορά των πράξεων και στοιχείων των κεφαλαιουχικών εταιρειών, που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ., πέραν των προβλεπομένων του άρθρου 32 που αφορούν σε όλους τους υπόχρεους.
 

35 Στην παρ. 1 αναφέρεται ότι η εγκατάσταση (καταχώριση) των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πραγματοποιείται με απλή εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 38 ή 42.

Στην παρ. 2 διευκρινίζεται ότι, όταν οι υποχρεώσεις δημοσιότητας του υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας (είτε Ε.Ε., είτε τρίτης χώρας) διαφέρουν από το δίκαιο της χώρας προέλευσης, σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζονται οι κανόνες δημοσιότητας της χώρας μας.

Η παρ. 3 διευκρινίζει ότι, εφόσον η αλλοδαπή εταιρεία εγκαταστήσει – πέραν του ενός – υποκαταστήματα στη χώρα μας, μπορεί να επιλέξει να τηρεί την εμπορική δημοσιότητα του παρόντος νόμου σε ένα από αυτά, με σχετική αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

Στην παρ. 4 γίνεται αναφορά στο μη αντιτάξιμο έναντι τρίτων οποιουδήποτε ελαττώματος, σχετικά με τους νομίμους εκπρόσωπους της αλλοδαπής εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν προηγούμενη γνώση. Όμοια αναφορά γίνεται στην παρ. 4, σχετικά με το μη αντιτάξιμο έναντι τρίτων ως προς την εξουσία των ως άνω εκπροσώπων, όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας. Τα ανωτέρω βρίσκονται σε συνέπεια με την Οδηγία 2017/1132 (L 169), όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4548/2018.

36  Στην παρ. 1 διευκρινίζεται ότι, πέραν των ενδείξεων που φέρουν τα έγγραφα παραγγελίας και οι επιστολές που αναφέρονται στο άρθρο 22, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για υποκαταστήματα αλλοδαπής, γίνεται μνεία του αριθμού καταχώρισης υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ..

Στην παρ. 2 διευκρινίζεται ότι, στις επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, όταν πρόκειται για υποκατάστημα τρίτης χώρας, αναφέρονται, τόσο το μητρώο εγγραφής, όσο και ο αριθμός καταχώρισης σε αυτό.

37 Η παρ. 1 του άρθρου 37 διευκρινίζει ότι τα υποκαταστήματα χωρών της Ε.Ε. μπορούν να συσταθούν εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, χωρίς οι αιτούντες να προσέλθουν σε Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Ωστόσο, μπορεί να ζητηθεί από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση υποκαταστήματος, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες αντιποίησης ή παραποίησης ταυτότητας.

Η παρ. 2 θέτει κανόνες καταχώρισης ενός υποκαταστήματος Ε.Ε., οι οποίοι είναι ανάλογοι με τη σύσταση εταιρείας και περιορίζονται στον έλεγχο της δικαιοπρακτικής ικανότητας, στην αυθεντικοποίηση του προσώπου που καταχωρίζει το υποκατάστημα, στην εξακρίβωση της νομιμότητας του σκοπού και της επωνυμίας του υποκαταστήματος, καθώς και των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται προς καταχώριση.

Η παρ. 3 διευκρινίζει ότι το Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, επαληθεύει τις σχετικές πληροφορίες και, εφόσον δεν υπάρξει οποιοδήποτε κώλυμα, η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται. Εξαίρεση αποτελούν τα υποκαταστήματαπιστωτικών,ασφαλιστικώνκαι

αντασφαλιστικών εταιρειών της Ε.Ε. τα οποία λαμβάνουν πρώτα τη σχετική έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η παρ. 4 διευκρινίζει ότι η καταχώριση υποκαταστήματος ολοκληρώνεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών ενημερώνεται αρμοδίως από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

Στην παρ. 5 διευκρινίζεται ότι το Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει τα υπόλοιπα μητρώα χωρών Ε.Ε. για την καταχώριση και λαμβάνει και σχετική επιβεβαίωση της γνωστοποίησης.

Η παρ. 6 αναφέρεται στην καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας ελληνικού δικαίου που καταχωρίσθηκε σε άλλο κράτος μέλος, για το οποίο το Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνει την σχετική γνωστοποίηση καταχώρισης.

38 Στο άρθρο 38 γίνεται αναλυτική αναφορά των πράξεων και στοιχείων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε., που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ., πέραν των προβλεπομένων του άρθρου 32 που αφορούν σε όλους τους υπόχρεους.

39 Στο άρθρο 39 αναφέρονται οι μεταβολές στις πράξεις και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε., που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και κοινοποιούνται, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων (BRIS), στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία.

40 Η παρ. 1 αναφέρεται στη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και στοιχείων, που αναφέρονται στο άρθρο 38 και τίθεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο οικείο μητρώο της χώρας προέλευσης. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να προσέρχονται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

Στην παρ. 2 διευκρινίζεται ότι οι κανόνες για τη δικαιοπρακτική ικανότητα, ο τρόπος αυθεντικοποίησης του προσώπου που καταχωρίζει το υποκατάστημα, η εξακρίβωση της νομιμότητας του σκοπού και της επωνυμίας του υποκαταστήματος, καθώς και των πράξεων που υποβάλλονται προς καταχώριση και δημοσίευση ισχύουν και στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων του άρθρου 37.

41 Η παρ. 1 του άρθρου 41 αναφέρεται στη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος και στη διαγραφή του από το Γ.Ε.ΜΗ. και στη σχετική υποχρέωση του Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώσει, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, το μητρώο του κράτους μέλους, στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία για τη διακοπή της λειτουργίας του στην Ελλάδα.

Η παρ. 2 διευκρινίζει ότι το Γ.Ε.ΜΗ., για τις ενέργειες της παρ. 1, λαμβάνει σχετική – ηλεκτρονική – γνωστοποίηση από το μητρώο του κράτους μέλους.

42  Στο άρθρο 42 γίνεται αναλυτική αναφορά των πράξεων και στοιχείων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ., πέραν των προβλεπομένων του άρθρου 32 που αφορούν σε όλους τους υπόχρεους.

43 Στο άρθρο 43 τίθενται ειδικότερες διατάξεις για τη δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων των υποκαταστημάτων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρ. 1 αναφέρεται στη σχετική υποχρέωση δημοσιότητας των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Η παρ. 2 διευκρινίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της παρ. 1 συντάσσονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους, στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.

Η παρ. 3 θέτει απαιτήσεις πρόσθετης πληροφόρησης και περιγράφει σειρά στοιχείων και πληροφοριών που παρουσιάζονται από τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρ. 4 διευκρινίζει ότι τα στοιχεία της παρ. 3, η ακρίβειά τους και η αντιστοιχία τους με τους ετήσιους λογαριασμούς, ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία με τη διατύπωση σχετικής γνώμης.

Η παρ. 5 διευκρινίζει ότι τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζονται ισοδύναμα με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες.

44 Το άρθρο 44 αφορά στη δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των υποκαταστημάτων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες.

Η παρ. 1 αναφέρεται στα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες και στη σχετική τους υποχρέωση δημοσιότητας των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Η παρ. 2 διευκρινίζει ότι, εφόσον οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ (L 372), ή κατά ισοδύναμο τρόπο και εφόσον στην τρίτη χώρα, στην οποία εδρεύει το ίδρυμα πληρούται ο όρος της αμοιβαιότητας για τα ενωσιακά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 43.

Η παρ. 3 διευκρινίζει ότι τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες, υποβάλλουν προς καταχώριση και δημοσιότητα ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αφορούν στη δραστηριότητά τους αναλογικά με αυτά που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε..

Τέλος, η παρ. 4 διευκρινίζει ότι τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες, αντιμετωπίζονται ισοδύναμα με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

45 Το άρθρο 45 αφορά στη δημιουργία Μητρώου αποκλεισμένων Διευθυντών στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στο ειδικό αυτό Μητρώο, όπως ορίζεται στην παρ. 1, εγγράφονται τα πρόσωπα που δεν δύναται να ασκούν τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης των εταιρειών. Όταν υπάρχει ταύτιση της διοίκησης και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων με την ιδιότητα του εταίρου, τότε ο αποκλεισμός επεκτείνεται και στην εταιρική ιδιότητα. Τέλος, πληρεξούσιοι υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, που έχουν διαγνωστεί ως ακατάλληλοι, δεν δύναται να   ασκούν τις   εξουσίες πληρεξουσιότητας του υποκαταστήματος.
Κρίνονται ακατάλληλα και τίθενται στο Μητρώο ακατάλληλων Διευθυντών τα πρόσωπα που:
– στερούνται ή έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα,
– έχουν τιμωρηθεί στο παρελθόν με τις ποινικές διατάξεις των άρθρων 176 έως και 181 του ν. 4548/2018,
– έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση, διακεκριμένη κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη ή απάτη με υπολογιστή ή απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, λαθρεμπορία, διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α., και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
–  έχουν συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παιδική εργασία,
– έχουν καταχωρισθεί ως ακατάλληλα σε άλλα κράτη μέλη.

Το Γ.Ε.ΜΗ. επικοινωνεί ηλεκτρονικά μέσω του BRIS και λαμβάνει πληροφορίες για τον σκοπό αυτό.

Στην παρ. 2 διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που πρόκειται να αναλάβουν τη διαχείριση μιας εταιρείας ως εκπρόσωποι, γνωστοποιούν στο Γ.Ε.ΜΗ. περιστάσεις αποκλεισμού τους.

Στις παρ. 3 και 4 περιγράφεται η δυνατότητα του Γ.Ε.ΜΗ. να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα ευρωπαϊκά μητρώα και, ειδικότερα, πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον λόγο αποκλεισμού.

46 Σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπόχρεοι υποχρεούνται να επιλέξουν επωνυμία ή διακριτικό τίτλο που διαφοροποιείται επαρκώς από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή δεν προσκρούει στην νομοθεσία και στα χρηστά ήθη. Η κατοχύρωση της επωνυμίας πραγματοποιείται στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. σε εθνικό επίπεδο. Οι ήδη καταχωρισμένες επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι που έχουν δεσμευτεί με το προϊσχύον καθεστώς, σε επίπεδο νομού, δεν θίγονται, εκτός αν έχουν μοναδικό χαρακτήρα, οπότε αυτόματα αποκτούν πανελλήνια ισχύ.

Η παρ. 2 διευκρινίζει ότι η δέσμευση της επωνυμίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, οπότε ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και υποβάλλει σχετική αίτηση. Η ισχύς της δέσμευσης της επωνυμίας διαρκεί δυο μήνες, μετά την πάροδο των οποίων απαιτείται δέσμευση εκ νέου ή νέα αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.

Η παρ. 3 διευκρινίζει ότι αποφάσεις των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων αλλά και της διοικητικής επιτροπής σημάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που αφορούν σε επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους και αποφάσεις περί κοινοτικών σημάτων, είναι ισχυρές και είναι υποχρεωτικά εκτελεστές από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

47 Στην παρ. 1 προβλέπεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερόμενου στη δωρεάν πρόσβαση, λήψη, αποθήκευση και αναπαραγωγή οποιασδήποτε πράξης ή στοιχείου που δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Η παρ. 2 προβλέπει τα στοιχεία που διατίθενται δωρεάν στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων (BRIS), στα οποία έχει πρόσβαση ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Η παρ. 3 προβλέπει τη δυνατότητα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου να λάβει ηλεκτρονικά, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης, πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα, τα οποία εμφανίζονται στη μερίδα οποιουδήποτε υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Περαιτέρω, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει ηλεκτρονικά αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά πράξεων ή στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο, αλλά δεν δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχουν υποχρέωση χορήγησης αντιγράφων για πράξεις και στοιχεία από τον φάκελο ή τη μερίδα του υπόχρεου για τα οποία έχει παρέλθει εικοσαετία. Στην παρ. 4 περιγράφεται το ελάχιστο περιεχόμενο του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας, το οποίο χορηγείται σε κάθε εγγεγραμμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν σωρευτικά τα αναφερόμενα στην παρ. 4. Η δυνατότητα έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού προϋποθέτει διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η παρ. 5 διευκρινίζει την αποδεικτική ισχύ και τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού.

48  Το άρθρο 48 αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν στο κοινό, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου (www.gov.gr)

Πιο συγκεκριμένα, οι αναρτημένες πληροφορίες, οι οποίες διατίθενται και στα αγγλικά, αφορούν:

α) στους κανόνες σύστασης και λειτουργίας των εταιρειών, στη χρήση των πρότυπων καταστατικών, στους κανόνες αυθεντικοποίησης, στο ύψος των τελών και στις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

β) στους κανόνες καταχώρισης υποκαταστημάτων και ειδικότερα στην επιγραμμική – ηλεκτρονική διαδικασία καταχώρισης, στους κανόνες αυθεντικοποίησης, στα σχετικά τέλη και στις αρμόδιες υπηρεσίες,

γ) στα μέλη που ασκούν διοίκηση ή εκπροσώπηση σε μία εταιρεία, στην περιγραφή των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης μιας εταιρείας στις συναλλαγές της με τρίτους, καθώς και στους κανόνες που διέπουν το Μητρώο αποκλεισμένων διευθυντών, δ) στις ισχύουσες διατάξεις του εταιρικού δικαίου, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους και έγγραφα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη.

49 Προβλέπεται η δυνατότητα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ σε μια ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τα προς καταχώριση έγγραφα, στοιχεία ή δηλώσεις υποβάλλονται σε επικυρωμένη μετάφραση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του περιεχομένου του εγγράφου, στοιχείου ή δήλωσης μεταξύ της ελληνόγλωσσης και της ξενόγλωσσης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει πάντα η ελληνόγλωσση.

50 Η παρ. 1 διευκρινίζει ότι τα τέλη που καταβάλλουν οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., προπληρώνονται, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες. Τα τέλη εξειδικεύονται σε τέσσερις κατηγορίες που είναι οι εξής: α. ανταποδοτικά τέλη τήρησης μερίδας, β. ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γ. ανταποδοτικά τέλη για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων,

δ. ανταποδοτικά τέλη για προέγκριση επωνυμίας.

Ειδικά το ύψος των τελών τήρησης μερίδας διαμορφώνεται αναλογικά και αντιστοιχεί στον χρόνο, για τον οποίο ο υπόχρεος έλαβε υπηρεσίες από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

Σύμφωνα με την παρ. 2, ειδικά το ύψος των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων υπολογίζεται βάσει του διοικητικού κόστους των επιγραμμικών διαδικασιών.

Η παρ. 3 ορίζει τις περιπτώσεις δωρεάν διάθεσης πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με την παρ. 4, τα τέλη που καταβάλλονται στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελούν εξ ολοκλήρου   πόρους του   κρατικού προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων αποτελούν πόρους των επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών των πιστοποιημένων Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Από τα ποσά αυτά, το 5% του συνόλου των εσόδων των επιμελητηρίων διατίθενται στην Κ.Ε.Ε.Ε., με σκοπό την κάλυψη: α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., β) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., γ) των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιμελητηρίων των οποίων οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, και δ) των δαπανών λειτουργίας των επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 51.

Με την παρ. 5 αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και προβλέπονται συνέπειες για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, πέραν των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ., με υπαιτιότητά τους, δεν ανταποκριθούν στις προθεσμίες που τάσσονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 25, ο υπόχρεος που είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση, απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών της τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου έτους. Για την εφαρμογή της παρ. 5, προβλέπεται στην παρ. 6 η υποχρέωση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., με κάθε υποβολή αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., να χορηγεί στον αιτούντα έντυπο ή ηλεκτρονικό   αντίγραφο της πρωτοκολλημένης   και χρονολογημένης αίτησης καταχώρισης. Το αντίγραφο συνοδεύεται από γραπτή ενημέρωση του υπόχρεου σχετικά με τα δικαιώματά του και τις προϋποθέσεις απαλλαγής του από τα τέλη τήρησης μερίδας του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με την παρ. 7, από την καταβολή των τελών εξαιρούνται οι υπόχρεοι εγγραφής, το μητρώο των οποίων τηρείται στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

51 Σε περιπτώσεις παράλειψης υποβολής στοιχείων για καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλονται, κατά το άρθρο 51, διοικητικές κυρώσεις.

52 Δημιουργείται υπομητρώο στο Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική, μη εμπορική δραστηριότητα, με σκοπό τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των προσώπων που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα σε ένα συγκεκριμένο μητρώο.

53 Συγκεντρώνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του σχεδίου νόμου.
 
54 Συγκεντρώνονται οι μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου.

55 Συγκεντρώνονται οι καταργούμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου.