Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων και κοινοτήτων: Πώς θα γίνεται η καταβολή του ηλεκτρονικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ΔανείωνΣύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση
25538/2022:

Η είσπραξη του τέλους διαφήμισης για τις ενέργειες που ανήκουν στην κατηγορία Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10/1958 βασιλικού διατάγματος (Α’ 171)*, δύναται να πραγματοποιηθεί με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.
 
Η πληρωμή του οφειλόμενου τέλους διαφήμισης από τον υπόχρεο πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και θεωρείται εμπρόθεσμη πληρωμή εάν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής επιβάλλεται πρόστιμο επί του τέλους διαφήμισης για κάθε μήνα καθυστέρησης, όπως ορίζεται.

Για την ηλεκτρονική πληρωμή της ανωτέρω οφειλής εκδίδεται μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Τ.Π. και Δανείων. Για την ηλεκτρονική πληρωμή τελών διαφήμισης στο Τ.Π. και Δανείων ο υπόχρεος υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) κωδικό υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή, β) την ημερομηνία λήξης εμπρόθεσμης καταβολής, γ) την φορολογική περίοδο που αφορά η πληρωμή, δ) το καθαρό ποσό τιμολογίων της ανωτέρω περιόδου, το οποίο καταβάλλεται. Η ηλεκτρονική πληρωμή ολοκληρώνεται, όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί με χρήση ΤΠΕ η επιβεβαίωση της συναλλαγής, η χρέωση του λογαριασμού ή της κάρτας του και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή.

Εάν η ηλεκτρονική πληρωμή δεν είναι επιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί, ο υπόχρεος ενημερώνεται αυτόματα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται εξ αρχής.

Η πληρωμή θεωρείται έγκυρη όταν παραλαμβάνεται στα αρχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε και ο υπόχρεος δύναται να παραλάβει με χρήση ΤΠΕ το σχετικό αποδεικτικό συναλλαγής.

Το κόστος συναλλαγών επιβαρύνει τον τηρούμενο λογαριασμό των τελών διαφήμισης στο Τ.Π. και Δανείων.

Η έναρξη ισχύος της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2004/20-04-2022)

* Κατηγορία Δ’

α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.
Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.
β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.
Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες:
– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,
– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
– η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων,
– εκδηλώσεις – εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήματος.
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράπονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμίδας.
δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source