Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τίτλοι κτήσης – Με ΑΠΔ θα αποδίδονται οι εισφορές στα Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Από πότε ισχύουν οι νέες διατάξεις, ποιες είναι οι εξαιρέσεις

Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο “Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις” (δείτε εδώ αναλυτικά τις διατάξεις).

Με το άρθρο 75 του νομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής :

α. Καθορίζεται το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., για κύρια σύνταξη (13,33%) και για υγειονομική περίθαλψη (6,95%), από πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.). και τίθεται ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς.

β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για την καταβολή των προαναφερόμενων εισφορών.

γ. Εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών, για ειδικές περιπτώσεις προσώπων επί των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ.

δ. Ορίζεται ο χρόνος έκδοσης των Π.Π.Υ. επί των οποίων έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω. 

Δείτε την αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 (Α’201) με τίτλο «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αμειβομένων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)».

Με την παρ. 1 καθορίζεται το ποσοστό της εισφοράς που παρακρατείται στην πηγή από τα Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.). Τίθεται ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς ίσο με την πρώτη μηνιαία ασφαλιστική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 39 και της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016. Με την παρ. 2 ορίζεται ως υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης των εισφορών ο εκδότης του Π.Π.Υ. Με την παρ. 3 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης που προκύπτει από τις καταβληθείσες εισφορές. Για το σκοπό αυτό,ο συντάξιμος μισθός προσδιορίζεται κατά τη συνήθη διαδικασία εύρεσης συντάξιμων αποδοχών για μη μισθωτούς, ήτοι η καταβληθείσα εισφορά διαιρείται με το συντελεστή 0,20.

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται μέσω Π.Π.Υ. λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτών (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. Αποσαφηνίζεται ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης, καθώς και οι λοιπές διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως ενδεικτικά οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Με την παρ. 5 αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, με βάση την οποία έχει δοθεί εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υπέρ e-Ε.φ.Κ.Α. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016, η εξαίρεση ισχύει και για την παρακράτηση εισφορών από το Π.Π.Υ. προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με την παρ. 6 αποσαφηνίζεται ότι ότι σε περίπτωση που προκύπτει απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.φ.Κ.Α. λόγω της πραγματικής απασχόλησης, αυτή υπερισχύει.

Με την παρ. 7 εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών μέσω Π.Π.Υ., για ειδικές περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών, όπου κρίνεται ότι δεν συνιστούν ασφαλιστέες ιδιότητες. Η παράγραφος 7 ισχύει για Π.Π.Υ. που εκδίδονταιαπό δημοσιεύσεωςτου παρόντος νόμου για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Με την παρ. 8 καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών από Π.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 01.02.2019 (χρόνος έναρξης εφαρμογής του αρ. 55 ν. 4509/2017) έως 31.12.2019, καθώς το προίσχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον υπολογισμό του χρόνου ασφάλισης ήταν ανεφάρμοστο.. Ειδικώς στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης απασχόλησης, όπως ισχύουν από 01.01.2020, μετά την τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020, δεδομένου ότι ο χρόνος ασφάλισης ανατρέχει σε προγενέστερη περίοδο ασφάλισης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 9, οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για Π.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί από 01.01.2020.

Δείτε τη σχετική διάταξη νόμου

Άρθρο 75
Ασφαλιστικές εισφορές επί Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4509/2017

Ο τίτλος και το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201)), περί της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) των αμειβόμενων με Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 55

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α..) αμειβομένων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.)

1. Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα). Η εισφορά υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού και διαμορφώνεται σε 13,33% υπέρ κύριας ασφάλισης και σε 6,95% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, εκ της οποίας 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα. Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ανά Π.Π.Υ., ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ανά Π.Π.Υ.

2. Οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο στο σύνολό τους. Υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης είναι ο εκδότης του παραστατικού. Οι εισφορές δηλώνονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα, και καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της δήλωσης μήνα. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ή καταβολής επιβάλλονται σε βάρος του εκδότη του Π.Π.Υ. οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία επιβαρύνσεις.

3. Ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει ως το πηλίκο της συνολικά καταβαλλόμενης εισφοράς για κύρια ασφάλιση, δια της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει δεν μπορεί να ξεπερνά τον ένα (1) πλήρη μήνα ανά Π.Π.Υ. (κάθε ημέρα ασφάλισης ισοδυναμεί με 1/25 του μήνα), με ημερομηνία έναρξης της ως άνω ασφάλισης την πρώτη του μήνα που εκδίδεται το Π.Π.Υ.. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί διά του συντελεστή 0,20.

4. Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτών (πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Προς τον σκοπό αυτό, μικρότερα του μήνα διαστήματα ασφάλισης (ημέρες ασφάλισης) εκλαμβάνονται ως υποδιαιρέσεις του πλήρους μήνα. Ο χρόνος ασφάλισης αντιμετωπίζεται ως χρόνος μη μισθωτού και για τις ανάγκες εφαρμογής της παράλληλης ασφάλισης του ν. 4387/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4387/2016.

5. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, με βάση την οποία έχει δοθεί εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, καταβάλλεται εισφορά υγείας στον φορέα που έχει επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του.

6. Η αμοιβή με Π.Π.Υ. δεν αναιρεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για την αιτία έκδοσης του Π.Π.Υ., με βάση τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών και δεν απαλλάσσει τον εκδότη του Π.Π.Υ. και τον αμειβόμενο με Π.Π.Υ. από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 38 έως 40 του ν. 4387/2016.

7. Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται τα πρόσωπα, υπέρ των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ. για τα κάτωθι:

α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.

β) Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ) Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

8. Για το διάστημα από 1ης.2.2019 έως 31.12.2019 διενεργείται εκκαθάριση των εισφορών που έχουν καταβληθεί από Π.Π.Υ. κατόπιν διαίρεσης του συνολικού ετήσιου ποσού των εισφορών που έχει καταβληθεί μέσω Π.Π.Υ. για κύρια σύνταξη δια του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει από την εκκαθάριση δεν μπορεί να ξεπερνά τους έντεκα (11) πλήρεις μήνες ασφάλισης. Οι καταβληθείσες εισφορές για κύρια ασφάλιση επιμερίζονται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης που δημιουργούνται. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης απασχόλησης, παρά μόνον ως προς το κατώτατο όριο εισφορών, όπως ίσχυε την 31η.12.2019.

9. Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν για Π.Π.Υ. που εκδίδονται από 1ης.1.2020. Ειδικά για παραστατικά που εκδίδονται βάσει γραπτών συμβάσεων που είχαν καταρτιστεί πριν από την 1η.2.2019, το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή από 1ης.9.2021.

Η παρ. 7 ισχύει για Π.Π.Υ. που εκδίδονται από την δημοσίευση του παρόντος.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού από τον εκδότη στον e-Ε.Φ.Κ.Α., η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για τα ανωτέρω πρόσωπα, η κατανομή του υπολογιζόμενου χρόνου, η διαδικασία εξαίρεσης της παρ. 7, τα κριτήρια και η διαδικασία ελέγχου ορθής υπαγωγής, οι λεπτομέρειες περί εκκαθάρισης της παρ. 8 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».