Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τα νέα ψηφιακά έργα της ΑΑΔΕ – Οι στόχοι για τα mydata και για άλλες εφαρμογές που μεταφέρονται το 2022 – Αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΣΠ.1.2.127 Διενέργεια τουλάχιστον 700 ελέγχων σε τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων. ΓΔΦΔ ΦΑΕ, ΔΟΥ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ Τμήματα Ελέγχων 2 ΣΜ.1.1.43 Διασταύρωση για τον εντοπισμό ενδείξεων διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων Φ.Π.Α με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, αξιοποιώντας και διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΦΣ Τμήματα Α, Β, Γ, Δ 3 ΣΜ.1.1.50 Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) για το 2015 μέχρι 31.7.2021 και για το 2016 μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΦΣ Τμήματα Α, Β, Γ, Δ 4 ΣΜ.1.2.54 Τροποποίηση υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτρονικής διαβίβασης στην ΑΑΔΕ των παραστατικών που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ, μέχρι 31.8.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήμα Α Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ΣΜ.1.2.55 Τροποποίηση υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτρονικής διαβίβασης στην ΑΑΔΕ των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων ή από ΦΗΜ που είναι εγκατεστημένοι σε προμηθευτές πρατηρίων καυσίμων και μηχανογραφική υλοποίηση, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ, ΓΔΗΛΕΔ ΔΕΛ, ΔΙΔΥΠΟΔ, ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ ΔΕΛ / Τμήματα Α, ΙΒ,

ΔΙΔΥΠΟΔ / Τμήμα Ε’, ΔΑΦΕ / Τμήμα Γ’, ΔΙΕΠΙΔΙ / Τμήμα Β’

6 ΣΜ.1.2.58 Σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του ΚΦΔ σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008», μέχρι 30.6.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήμα Η 7 ΣΜ.1.2.59 Κατανομή στόχων ελέγχων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα για το έτος 2021, κατόπιν διαβούλευσης, και υποβολή στο ΑΤΥΓΔΦΔ και στον Διοικητή, μέχρι 31.3.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήματα Β, Γ, Δ, Ζ 8 ΣΜ.1.2.60 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης φορολογικών ελέγχων για την επίτευξη των στόχων του ελεγκτικού μηχανισμού και υποβολή του στο ΑΤΥΓΔΦΔ, μέχρι 30.4.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήματα Β, Γ, Δ, Ζ 9 ΣΜ.3.3.72 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας σχετικά με την εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις – Φυσικά Πρόσωπα, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ ΔΕΛ / Τμήμα ΙΑ 10 ΣΜ.3.3.73 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας σχετικά με την εκκαθάριση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις – Νομικά Πρόσωπα, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ ΔΕΛ / Τμήμα ΙΑ 11 ΣΜ.2.1.74 Μελέτη αναφορικά με τη

διαδικασία απόδοσης Α.Φ.Μ. μέσω υπηρεσίας myAADElive, μέχρι 30.4.2021.

ΓΔΦΔ ΔΕΛ ΔΕΛ / Τμήμα ΙΑ, ΙΓ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 12 ΣΜ.2.1.75 Μελέτη αναφορικά με τη διαδικασία ορισμού φορολογικού εκπροσώπου μέσω υπηρεσίας myAADElive, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ ΔΕΛ / Τμήμα ΙΑ, ΙΓ 13 ΣΜ.3.1.552 Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΛ, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Α’, Β’, Γ’, Δ, Ε’, ΣΥ, Ζ, Η’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΒ’ και ΙΓ’ 14 ΣΜ.3.1.80 Σύνταξη εγκυκλίου επικαιροποιημένων διατάξεων αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, μέχρι 31.10.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΕ Τμήμα Α 15 ΣΜ.3.3.81 Καθορισμός λειτουργικών απαιτήσεων για την κατάργηση της χρήσης των προεκτυπωμένων εντύπων Α2, Α3, Α5, Α8 και Δ1, μέσω της αυτόματης έκδοσης αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΕ Τμήματα Α, Β, Δ 16 ΣΜ.2.1.104 Έκδοση απόφασης (ΚΥΑ) για τη δημιουργία ιστότοπου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για τη παροχή δημόσιας πληροφορίας μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (παρ. 4Α του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, όπως ισχύει), μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ, ΓΔΗΛΕΔ ΔΕΕΦ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ ΔΕΕΦ / Τμήμα Β, ΔΙΕΠΙΔΙ / Τμήμα Α,

ΔΑΦΕ / Τμήμα Α

17 ΣΜ.2.1.108 Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις -πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο), μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Α 18 ΣΜ.1.2.109 Καθορισμός των κριτηρίων ελέγχου, του αριθμού ελέγχων ανά Δ.Ο.Υ. και έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, από τους συμβολαιογράφους και τους υποθηκοφύλακες, μέχρι 31.7.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Α Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 19 ΣΜ.1.2.110 Συντονισμός για τη διενέργεια, μέχρι 31.12.2021, των ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Α 20 ΣΜ.2.1.116 Επανακαθορισμός των απαιτήσεων της ψηφιοποίησης της δήλωσης φόρου Άτυπης Δωρεάς / Γονικής Παροχής, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Β 21 ΣΠ.3.1.133 Διενέργεια τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικών ελέγχων εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας * ανά Φορολογική Περιφέρεια, μέχρι 31.12.2021. *Το αντικείμενο του ελέγχου καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της ΦΠ κατόπιν εισηγήσεως του Οικ. Επιθεωρητή. ΓΔΦΔ Φορολογικές

Περιφέρειες

Τμήμα Α 22 ΣΜ.1.2.146 Ολοκλήρωση της καταχώρησης των εισπρακτέων απαιτήσεων στο Υποσύστημα Υποθέσεων του ICISnet και συμφωνία αυτών με το χειρόγραφο βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων και το βιβλίο οφειλετών για το σύνολο των υποθέσεων από τα Τελωνεία Α’ Πειραιά, Αθηνών, Οινόης , Α’ και Γ’ Θεσσαλονίκης, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ και ΕΦΚ Τελωνεία Α’ Πειραιά,

Αθηνών, Οινόης, Α’ και

Γ’ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δικαστικού 23 ΣΠ.1.2.168 Διενέργεια τουλάχιστον 7.200 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY. ΓΔΤ και ΕΦΚ Τελωνεία Τελωνεία Γ

Εισαγωγής Πειραιά, Α Εισαγωγών –

Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κήπων και Κακαβιάς / Τμήματα Δίωξης

Λαθρεμπορίου, Ελέγχου Διελεύσεων

24 ΣΠ.1.2.173 Διαπίστωση τουλάχιστον 30% παραβατικότητας στους ελέγχους από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου (ΘΟΕ). ΓΔΤ και ΕΦΚ ΕΛΥΤ Αττικής Τμήμα ΘΟΕ 25 ΣΜ.1.1.145 Συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση της αρμοδιότητας της ΕΜΕΙΣ σχετικά με τον χαρακτηρισμό τελωνειακών οφειλών άνω του 1.500.000 € ως ανεπίδεκτων είσπραξης, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ και ΕΦΚ ΔΤΔ Τμήμα Δ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 26 ΣΜ.1.2.200 Συντονισμός για την ολοκλήρωση της καταχώρησης των εισπρακτέων απαιτήσεων στο Υποσύστημα Υποθέσεων του ICISnet και συμφωνία αυτών με το χειρόγραφο βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων και το βιβλίο οφειλετών για το σύνολο των υποθέσεων, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ και ΕΦΚ ΔΤΔ Τμήμα Δ 27 ΣΜ.2.1.201 Εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του καθεστώτος εξαγωγής με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του από τα Τελωνεία και τους οικονομικούς φορείς, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ & ΕΦΚ ΔΤΔ Τμήμα Α 28 ΣΠ.2.2.244 Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 100 δειγμάτων σε εξειδικευμένα θέματα τελωνειακού ενδιαφέροντος με σκοπό τη δασμολογική τους κατάταξη και την εφαρμογή περιορισμών και απαγορεύσεων. ΓΔΓΧΚ Β ΧΥ Αθηνών / ΧΥ Κεντρικής Μακεδονίας Όλα τα τμήματα /

Όλα τα τμήματα

29 ΣΠ.2.2.245 Έλεγχος Ποιότητας Επιφανειακών υδάτων της χώρας (ποτάμια, λίμνες, παράκτια ύδατα): 68.000 παράμετροι σε δείγματα επιφανειακών νερών. ΓΔΓΧΚ Α ΧΥ Αθηνών / ΧΥ Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας Τμήμα Γ / Τμήμα Α 30 ΣΠ.2.2.247 Διεκπεραίωση του συνόλου (100%) των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές Αρχές, εντός τριμήνου (εκτός των περιπτώσεων τελωνειακών και ειδικών υποθέσεων, π.χ. ΣΔΟΕ, όπου συμφωνείται μικρότερος χρόνος). ΓΔΓΧΚ Β ΧΥ Αθηνών / ΧΥ Κεντρ. Μακεδονίας Τμήμα Γ / Τμήμα Β 31 ΣΜ.2.2.549 Εισήγηση σχεδίου Κανονιστικής Πράξης σχετικά με την διαδικασία δειγματοληψίας, εξέτασης των δειγμάτων πετρελαιοειδών και οριστικής γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη αυτών σε εφαρμογή της προσθήκης παρ. 4 στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ και ΕΦΚ / ΓΔΓΧΚ ΔΣΤΕΠ / ΔΕΒΧΠ ΔΣΤΕΠ / Τμήματα Γ και Δ, ΔΕΒΧΠ /

Τμήμα Α

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 32 ΣΜ.2.2.257 Κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων ελέγχων και επιθεωρήσεων στον τομέα των ενεργειακών και χημικών προϊόντων, ως Εθνική Αρμόδια Αρχή, μέχρι 30.4.2021, με έμφαση σε δράσεις αιχμής με σκοπό την αξιολόγηση της επικινδυνότητας αυτών, τον εντοπισμό λαθραίων / παραποιημένων/μη συμμορφούμενων προϊόντων καθώς και την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. ΓΔΓΧΚ ΔΕΒΧΠ Τμήμα Α, Β, Γ 33 ΣΠ.2.2.266 Διεξαγωγή τουλάχιστον δύο ημερίδων με θέματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών. ΓΔΓΧΚ ΔΕΒΧΠ / ΔΕΣΥΠΕ Όλα τα τμήματα /

Όλα τα τμήματα

34 ΣΜ.1.2.282 Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής για την αντικατάσταση των Βιβλιαρίων Συντήρησης Επισκευής των ΦΗΜ με ηλεκτρονικές υποβολές, έως 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΙΔΥΠΟΔ ΔΙΔΥΠΟΔ/Ε’ 35 ΣΜ.3.1.69 Παραμετροποίηση του ΟΠΣ ELENXIS για παρακολούθηση της βεβαίωσης από έμμεσες τεχνικές ελέγχου, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ ΔΑΤΕ /

Αυτ. Τμήμα Ε’,

ΔΙΕΠΙΔΙ/Α’,Β’, Γ’

36 ΣΜ.3.3.294 Τυποποίηση διαδικασίας υποβολής αιτημάτων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

– Καθορισμός απαιτήσεων και ανάλυση εφαρμογής για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισής τους, μέχρι 31.12.2021.

ΓΔΗΛΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ / ΣΤ’ 37 ΣΠ.3.3.296 Ολοκλήρωση 7 Αναφορών στο MIS παρακολούθησης της Φορολογικής Συμμόρφωσης, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΤΕ ΔΥΠΗΔΕΔ/Β’,

ΔΑΦΕ / Α’, Γ’,

ΔΙΕΠΙΔΙ/Α’, Β’, Γ’, ΔΑΤΕ / Αυτ. Τμήμα Ε’

38 ΣΠ.3.3.297 Ολοκλήρωση 8 Αναφορών στο MIS για τη Φορολογική Πολιτική του Υπ. Οικ., μέχρι 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ ΔΥΠΗΔΕΔ / Β’, ΔΑΦΕ / Α’ Γ’, ΔΙΕΠΙΔΙ / Α’ Β’ 39 ΣΜ.2.1.311 Κύκλωμα Άμεσης Επιστροφής

Φ.Π.Α., μέχρι 31.8.2021.

ΓΔΗΛΕΔ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΑΤΕ ΔΙΕΠΙΔΙ/ Β’,

ΔΑΦΕ /Γ’,

ΔΑΤΕ / Αυτ. Τμήμα Ε’

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 40 ΣΜ.3.3.314 Ολοκλήρωση της ανάπτυξης στο περιβάλλον του ELENXIS των παρακάτω φορολογιών: Α. Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας β. Ετήσιο τέλος χώρου καπνιζόντων γ. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας δ. Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης ε. Φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα δωμάτια, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΤΕ ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ. / Γ’, ΔΑΤΕ /

Αυτ. Τμήμα Ε’

41 ΣΜ.3.2.325 Ενέργειες για τη στελέχωση της ΑΑΔΕ μέχρι 31.12.2021, στο πλαίσιο επίτευξης και διατήρησης του επιπέδου στελέχωσης 13.322 οργανικά υπηρετούντων. ΓΔΑΔΟ ΔΔΑΔ Τμήμα Β’ 42 ΣΜ.3.4.397 Ολοκλήρωση των κατά λόγο αρμοδιότητας ενεργειών της Υπηρεσίας για τη στέγαση των Ελεγκτικών Κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης, μέχρι 30.9.2021. ΓΔΟΥ ΔΠΚΥ Τμήμα Γ’ 43 ΣΜ.3.4.398 Ολοκλήρωση των κατά λόγο αρμοδιότητας ενεργειών της Υπηρεσίας για τη στέγαση της

Α’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και της Γ.Δ.Ο.Υ., μέχρι 30.9.2021.

ΓΔΟΥ ΔΠΚΥ Τμήμα Γ’ 44 ΣΜ.3.5.451 Σύνταξη πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, μέχρι 31.12.2021. ΑΤΥΥΠΔ ΑΤΥΥΠΔ ΑΤΥΥΠΔ 45 ΣΜ.3.1.34 Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της ΔΝΥ, μέχρι 31.12.2021. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ Διεύθυνση Νομικής

Υποστήριξης

Τμήματα Α, Β 46 ΣΜ.3.1.510 Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργων, το αργότερο μέχρι 31.12.2021. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΣΣ Τμήμα Ε 47 ΣΜ.3.1.520 Συντονισμός των Υπηρεσιών της

ΑΑΔΕ για συγκέντρωση στοιχείων και υποβολή τους προς ανάρτηση στην πλατφόρμα ISORA εντός των εκάστοτε οριζόμενων προθεσμιών.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΣΣ Τμήματα Α, Β 48 ΣΜ.3.1.534 Σύνταξη και υποβολή αρμοδίως για δημοσίευση της μηνιαίας Έκθεσης για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων, το αργότερο εντός 20 ημερών από τη λήψη των οριστικών στοιχείων εσόδων. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΣΣ Τμήμα Β