Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τηλεργασία στο Δημόσιο – Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Νέο σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη βουλή από το Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, εισάγεται ο θεσμός της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα και ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

ΜΕΡΟΣ Α

Τίθεται το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στην τηλεργασία στον δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

1. Προσδιορίζονται ο σκοπός, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων με τις ρητά οριζόμενες εξαιρέσεις (εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης), δίδονται επίσης οι έννοιες των όρων για την εφαρμογή αυτών. Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις:

α. Ρυθμίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

β. Καθορίζεται η έννοια της τηλεργασίας και τίθενται οι βασικές αρχές που τη διέπουν (οικειοθελής χαρακτήρας, αρχή της ίσης μεταχείρισης υπαλλήλων τηλεργαζόμενων και μη, προστασία προσωπικών δεδομένων, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής), τα χρονικά όρια και ο τόπος παροχής αυτής καθώς και λοιπά διαδικαστικά ζητήματα για την υλοποίησή της.    (άρθρα 1-5)

2. α.
Στο πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ορίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (ν. 4624/2019) προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

β. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις που βαρύνουν τον φορέα, ο οποίος με τη συνδρομή και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση των τηλεργαζόμενων, τον εφοδιασμό με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, τη δυνατότητα ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα του φορέα και τη χρήση με ασφάλεια των αρχείων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μέσω διαδικασιών κρυπτογράφησης και λήψης αντιγράφων ασφαλείας.

γ. Δεν επιτρέπεται η χρήση κάμερας ενσωματωμένης στη συσκευή τηλεργασίας, κατά τη διενέργεια τηλεδιασκέψεων και για τον έλεγχο της απόδοσης του τηλεργαζόμενου, για την πραγματοποίηση δε αυτών ο φορέας χρησιμοποιεί πλατφόρμες που υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφαλείας. (άρθρο 6)

3. Προβλέπεται ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας για τον τηλεργαζόμενο, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας του υπαλλήλου καθώς και κινδύνου της δημόσιας υγείας και έκτακτων συνθηκών και αναγκών (άρθρο 7)

4. Ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με την υλοποίηση της τηλεργασίας και ειδικότερα, καθορίζονται:
τα χρονικά όρια της τηλεργασίας [συνολικά έως σαράντα τέσσερις (44) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος που λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών],
το μέγιστο ποσοστό υπαλλήλων ανά Διεύθυνση που μπορεί να απασχολείται μέσω τηλεργασίας (25% επί του συνόλου των υπαλλήλων των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την τηλεργασία),
το ωράριο τηλεργασίας και ο τόπος παροχής αυτής (εντός των συνόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο του φορέα).    (άρθρα 8-11)

5. α. Προβλέπεται η υποχρέωση του φορέα να προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, με δυνατότητα επίσης για χρήση του προσωπικού τεχνολογικού εξοπλισμού του υπαλλήλου.

β. Ο φορέας επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισης του Σταθμού Τηλεργασίας και ευθύνεται για την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του, εφόσον δεν οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του τηλεργαζόμενου.    (άρθρο 12)

6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον καθορισμό των θέσεων εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης τηλεργασίας σε έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης καθώς και τον τρόπο περάτωσης της τηλεργασίας.    (άρθρα 13-16)

7. α. Προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των τηλεργαζόμενων, που είναι ίδια με εκείνα των υπαλλήλων που εκτελούν τα καθήκοντα τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα.
β. Προβλέπεται η αποσύνδεση του τηλεργαζόμενου από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί, μετά το πέρας του ωραρίου του. (άρθρα 17-18)

8.
Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση / καθορισμό, με κανονιστικές πράξεις, κατά περίπτωση:
i)    θεμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων αυτών τρίτων φυσικών προσώπων, των τηλεργαζόμενων κ.λπ., κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας,
ii)    των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και των έκτακτων συνθηκών και αναγκών που επιβάλλουν την εφαρμογή της τηλεργασίας,
iii)    των προβλημάτων υγείας των υπαλλήλων, της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης των προβλημάτων αυτών,
iv)    των χρονικών διαστημάτων έκδοσης των αποφάσεων του φορέα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των θέσεων εργασίας για τηλεργασία,
ν) του ποσοτικού ορίου των τηλεργαζόμενων υπαλλήλων,
vi) των εφαρμοστικών λεπτομερειών για τη διαχείριση της τηλεργασίας και τη μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους.    (άρθρο 19)

ΜΕΡΟΣ Β
Εισάγονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικοί και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

1.α Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4369/2016 αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού του δημόσιου τομέα (καθορισμός με υπουργική απόφαση του χρονικού διαστήματος διενέργειας αυτής, επιμήκυνση της προθεσμίας άσκησης των ενστάσεων και υποβολή αυτών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής κ.λπ.).

β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος ορισμού του γραμματέα των τμημάτων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.    (άρθρα 20-21)

2. Συμπληρώνεται το άρθρο 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών που συστήνονται στους δήμους, προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, αυτοί αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4354/2015 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις περί αποδοχών δημοσιογράφων, εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται ως δημοσιογράφοι. Η προτεινόμενη διάταξη καταλαμβάνει και τους ήδη απασχολούμενους στις θέσεις αυτές.    (άρθρο 22)

3. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.2266/1994 αναφορικά με τον διορισμό στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα συγγενούς αποβιώσαντος υπαλλήλου εξαιτίας και κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού του καθήκοντος. Ειδικότερα:
Επεκτείνεται το δικαίωμα διορισμού και στο πρόσωπο με το οποίο ο θανών είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ παράλληλα καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ως προς τον διορισμό.    (άρθρο 23)

4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων και συγκεκριμένα:
Θεσπίζεται η υποχρέωση των πειθαρχικών οργάνων και των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού να ενημερώνουν αμελλητί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για την εξέλιξη διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) και πειθαρχικών διαδικασιών,
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., ειδικότερων ζητημάτων που άπτονται τόσο των τυπικών μορφών πειθαρχικής διαδικασίας όσο και των πειθαρχικών υποθέσεων.    (άρθρο 24)

5.α. Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, οι σχετικές με την καταβολή μισθωμάτων συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου δαπάνες, οικονομικού έτους 2020, οι οποίες δεν καταβλήθηκαν κατά το έτος αυτό, επειδή δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

β. Επιτρέπεται στους δήμους ορεινών και νησιωτικών περιοχών και στα νομικά πρόσωπα αυτών καθώς και στους ο.τ.α. β’ βαθμού όπου ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής και στους υπαλλήλους τους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου καθώς και σε μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.ΓΙ.), (άρθρα 25-26)

Σχέδιο νόμου

ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι ο προσδιορισμός της έννοιας και των βασικών αρχών της τηλεργασίας, ο καθορισμός του χρονικού πλαισίου και του τόπου παροχής της, καθώς και της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος για τηλεργασία εκ μέρους των υπαλλήλων και της έκδοσης της σχετικής απόφασης και του περιεχομένου της.

Άρθρο 3 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Τηλεργασία: Μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης εργασίας στο πλαίσιο της οποίας ο μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή ο υπάλληλος που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, εκτελεί τα καθήκοντά του χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, εξ αποστάσεως,
β) Τηλεργαζόμενος: Ο παρέχων εξ αποστάσεως εργασία μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.
γ) Φορέας: Περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση όπως ορίζεται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΑΊ43), τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’314).

Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικό έργο, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. Εξαιρούνται πάντως του πεδίου εφαρμογής το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 5 Αρχές τηλεργασίας

Οι αρχές που διέπουν τον θεσμό της τηλεργασίας είναι:
α) Οικειοθελής χαρακτήρας: Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον τηλεργαζόμενο και δεν συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή.
β) Αρχή της ίσης μεταχείρισης: Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μη τηλεργαζόμενους υπαλλήλους, όπως ειδικότερα ορίζονται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου αυτές εφαρμόζονται.
γ) Προστασία προσωπικών δεδομένων: Ο φορέας πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον τηλεργαζόμενο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του.
δ) Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής: Ο φορέας σέβεται την ιδιωτική ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών του τηλερναζόμενου. Σε περίπτωση που τεθεί οποιοδήποτε είδος συστήματος παρακολούθησης του χρόνου εργασίας, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα, να είναι ανάλογο του στόχου που υπηρετεί και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

Αρθρο 6
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και την εθνική νομοθεσία και ιδίως τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Ο φορέας, με τη συνδρομή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, είναι υπεύθυνος να ενημερώνει επαρκώς, να εκπαιδεύει και να συνδράμει τους τηλεργαζόμενους στην εφαρμογή των διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. Για την πρόσβαση στο δίκτυο, ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: α) διασφαλίζει ότι υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης σε πόρους πληροφοριακών συστημάτων του φορέα, β) καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η απομακρυσμένη πρόσβαση, γ) διασφαλίζει τη σύνδεση σε υπολογιστικά συστήματα του φορέα μέσω υπηρεσίας «απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας» μόνο μέσω σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου με κρυπτογραφημένη και προστατευμένη δρομολόγηση δεδομένων, δ) εγκαθιστά ασφαλές πρωτόκολλο ασύρματης σύνδεσης με ισχυρό κωδικό στη συσκευή τηλεργασίας που χρησιμοποιεί ο τηλεργαζόμενος, όταν ο τελευταίος συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω ασύρματου δικτύου και ε) διασφαλίζει ότι αποφεύγεται η χρήση αρχείων με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε υπηρεσίες προσωπικής διαδικτυακής αποθήκευσης των τηλεργαζόμενων.

4. Ο τηλεργαζόμενος υποχρεούται να κάνει αποκλειστική χρήση του επίσημου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορέα κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας.

5. Για τη χρήση τερματικής συσκευής και αποθηκευτικών μέσων, με επιμέλεια του φορέα εγκαθίσταται στην τεχνολογική συσκευή της τηλεργασίας σύστημα εναντίον των ιών (antivirus) και «τείχος προστασίας» (firewall). Ο φορέας επιμελείται: α) την τακτική ενημέρωση των προαναφερόμενων συστημάτων, β) την εγκατάσταση των πλέον πρόσφατων ενημερώσεων του λογισμικού εφαρμογών και του λειτουργικού συστήματος στη συσκευή της τηλεργασίας, γ) τη χρήση των πλέον πρόσφατων εκδόσεων προγραμμάτων πλοήγησης στο διαδίκτυο από τον τηλεργαζόμενο με τη μη τήρηση ιστορικού ή τη διαγραφή του μετά το πέρας της τηλεργασίας, δ) τον διαχωρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την τηλεργασία στη συσκευή της τηλεργασίας, και ε) τη χρήση διαδικασιών κατάλληλης κρυπτογράφησης και διαδικασιών λήψης αντιγράφων αρχείων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση συστημάτων λήψης και εγγραφής κινούμενων εικόνων του τηλεργαζόμενου (κάμερα) που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή τηλεργασίας, κατά τη διενέργεια τηλεδιασκέψεων και για τον έλεγχο της απόδοσης του τηλεργαζόμενου. Αν τεθεί σε λειτουργία οποιοδήποτε σύστημα, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της εργασίας που παρέχει ο φορέας και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

7. Για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, ο φορέας χρησιμοποιεί πλατφόρμες που υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση και προστασία του συνδέσμου της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης.

8. Σε περίπτωση που ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν διασφαλίζει κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές των ως άνω παραγράφων, η τηλεργασία δεν αρχίζει ή διακόπτεται.

9. Πριν την έναρξη της τηλεργασίας, με ευθύνη του φορέα, διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 7
Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας

1. Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο.

2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 13, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο.

3. Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρθρο 8 Χρονικά όρια τηλεργασίας

1.Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους, οι οποίες καθορίζονται ειδικότερα στην απόφαση του άρθρου 13.

2.Η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα τέσσερις (44) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Οι ως άνω ημέρες λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών.

3.Αποκλείεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους.

4.Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7.

Αρθρο 9
Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας

1. Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση Αυτοτελών Τμημάτων.

2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 7.

Άρθρο 10 Ωράριο τηλεργασίας

Ο τηλεργαζόμενος εκτελεί τα καθήκοντά του μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις εντός του ωραρίου λειτουργίας του φορέα όπου υπηρετεί.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρθρο 11 Τόπος παροχής τηλεργασίας

1.Η τηλεργασία μπορεί να παρασχεθεί από την οικία του τηλεργαζόμενου ή από οποιονδήποτε άλλο σταθερό χώρο εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα όπου υπηρετεί και εντός των συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο της Διεύθυνσης του φορέα σύμφωνα με το άρθρο 14.
2. Ο υπάλληλος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο επιλεγόμενος χώρος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που καθιστούν εφικτή την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας και συνάδει με τους γενικούς κανόνες πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας. Με την παροχή τηλεργασίας τεκμαίρεται ότι ο τηλεργαζόμενος τηρεί όλους τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας και ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.

Αρθρο 12 Σταθμός Τηλεργασίας

1. Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο. Εφόσον ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθμό Τηλεργασίας, ο υπάλληλος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού.

2. Ο φορέας επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισης του Σταθμού Τηλεργασίας και ευθύνεται για την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του, εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη ή η καταστροφή δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του τηλεργαζόμενου.

3. Ο Σταθμός Τηλεργασίας που παρέχει ο φορέας χρησιμοποιείται από τον υπάλληλο αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

4. Ο φορέας παρέχει στον τηλεργαζόμενο οδηγίες για τη χωροθέτηση και κατάλληλη διαμόρφωση του Σταθμού Τηλεργασίας, ώστε να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες προϋποθέσεις εργονομίας και ασφάλειας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρθρο 13 Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου ή σε συντομότερα χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τμήματος του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, καθώς και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων του, η εκτέλεση των οποίων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεργασίας, με απόφασή του, καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες γιατηλεργασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της. Η ως άνω απόφαση τελεί υπό την έγκριση του οικείου Προϊσταμένου του οργάνου του προηγούμενου εδαφίου, ο οποίος αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την γνωστοποίησή της σε αυτόν.

Άρθρο 14
Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας

1. Ο υπάλληλος που επιθυμεί να τηλεργαστεί, υποβάλλει έγγραφο αίτημα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα όπου υπηρετεί. Στο αίτημα του υπαλλήλου αναφέρονται: α) ο αριθμός των ημερών και το συνολικό χρονικό διάστημα που επιθυμεί να τηλεργαστεί επί τη βάσει των χρονικών ορίων που τίθενται στο άρθρο 8 και στην απόφαση του άρθρου 13 και β) η διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στο αίτημα ο υπάλληλος δηλώνει αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό Τηλεργασίας και δύναται να προτείνει, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες έναρξης και λήξης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του εντός του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί.

2. Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου του εκάστοτε Τμήματος, γνωστοποιεί, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, προς τον υπάλληλο την απόφασή του επί του αιτήματος του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

3. Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα κοινοποιεί τις αποφάσεις επί των αιτημάτων για τηλεργασία στον άμεσα Προϊστάμενο του και στον Προϊστάμενο της αρμόδιας μονάδας για ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού που συντονίζει και ελέγχει την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας.

4. Για τα αυτοτελή Τμήματα του φορέα που δεν ανήκουν σε Διευθύνσεις, τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ασκεί ο Προϊστάμενος για τα θέματα προσωπικού.


Αρθρο 15 Περιεχόμενο απόφασης τηλεργασίας

Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος περί τηλεργασίας, γνωστοποιείται εγγράφως στον τηλεργαζόμενο το σύνολο των εξής πληροφοριών: α) ο τόπος παροχής της τηλεργασίας,

β) τα χρονικά όρια της τηλεργασίας δυνάμει των άρθρων 10 και 14,
γ) ο αναγκαίος για την παροχή της τηλεργασίας εξοπλισμός (Σταθμός Τηλεργασίας), οι όροι χρήσης αυτού και τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης, οι περιορισμοί στη χρήση του και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών,
δ) ο τρόπος και τα μέσα ελέγχου και καταγραφής του ημερήσιου χρόνου εργασίας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
ε) οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Άρθρο 16 Περάτωση τηλεργασίας

Η τηλεργασία δύναται να περατωθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του τηλεργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση αποδοχής του από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 13 ή από τον φορέα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση πέντε (5) εργασίμων ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 17
Δικαιώματα και υποχρεώσεις τηλεργαζόμενων

1. Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπαλλήλους που εκτελούν τα καθήκοντά τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα.

2. Οι τηλεργαζόμενοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι γενικοί κανόνες πρόληψης και ασφάλειας των άρθρων 5 και 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119)], ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση στο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο που διαχειρίζονται από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις αναφορικά με την υποχρέωση εχεμύθειας για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων ο τηλεργαζόμενος λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτής.
4. Ο τηλεργαζόμενος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Αρθρο 18 Αποσύνδεση τηλεργαζόμενου

Μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόμενος αποσυνδέεται από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.    Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Β’. Με το ίδιο διάταγμα δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων των τηλεργαζόμενων και τρίτων φυσικών προσώπων, οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την προστασία των δεδομένων κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας.

2.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού δύναται να εξειδικεύονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες της παρ. 2 του άρθρου 7 που επιβάλλουν ως μέσο πρόληψης και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προστασίας των πολιτών την εφαρμογή της τηλεργασίας και δύναται να αναπροσαρμόζονται το χρονικό διάστημα, καθώς και το ποσοστό των υπαλλήλων του φορέα που θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς τηλεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.

3.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας εξειδικεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 προβλήματα υγείας και δύναται να τροποποιούνται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας. Στην ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται ανά περίπτωση, καθώς και η τυχόν διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των εν λόγω προβλημάτων υγείας.

4.    Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται, σε περιόδους εκτάκτων συνθηκών, να τροποποιηθούν τα χρονικά διαστήματα έκδοσης των αποφάσεων του φορέα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των θέσεων εργασίας που καθιστούν εφικτή την εκτέλεσή της υπό καθεστώς τηλεργασίας.

5.    Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα, δύναται να αυξάνεται το αναφερόμενο στο άρθρο 9 ποσοτικό όριο των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τμήμα του εκάστοτε φορέα που μπορούν να τηλεργαστούν και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά ποσοστό 50% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω οργανικής μονάδας, των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

6.    Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και ιδίως τα τεχνικά, οργανωτικά και διαδικαστικά πρότυπα για τη διαχείριση της τηλεργασίας από τις υπηρεσίες με γνώμονα τη μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΡΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α..

Άρθρο 20
Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – Άσκηση ένστασης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016

Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
«α) Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού πραγματοποιείται κάθε έτος. Το χρονικό διάστημα διενέργειας της ετήσιας αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.»
Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης. Στην περίπτωση υποβολής της ένστασης εγγράφως στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, αυτή την προωθεί στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.».

Αρθρο 21
Γραμματειακή υποστήριξη Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007

Το εδάφιο μετά την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007 (Α’ 26) αντικαθίσταται και μεταφέρεται μετά την περ. ζ) της παρ. 1, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «1. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, λειτουργεί σε τρία τμήματα και αποτελείται από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) έξι (6) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με ισάριθμους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) δύο (2) εν ενεργεία προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με δύο (2) αναπληρωτές τους εν ενεργεία προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων ή διευθύνσεων του ίδιου Υπουργείου,
δ) τον προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου διαπράχθηκε το πειθαρχικό παράπτωμα, με αναπληρωτή του άλλον προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του ίδιου ως άνω Υπουργείου, οριζόμενους πριν από την έναρξη της θητείας με απόφαση του οικείου Υπουργού. Όταν η πειθαρχική υπόθεση αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στο Συμβούλιο μετέχει ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, οριζόμενος με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Προκειμένου για υπαλλήλους Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχει προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και
ε) δύο (2) προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων δήμων από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, με τους αναπληρωτές τους, OL οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ύστερα από κλήρωση, κατ” ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 146Β.
στ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών.
ζ) Δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.. Αν η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών.
Γραμματέας των τριών τμημάτων είναι υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζεται με τρεις αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης με την απόφαση ορισμού μελών.».

Αρθρο 22

Αποδοχές δημοσιογράφων Ο.Τ.Α – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν.
3584/2007
Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που για τις θέσεις της παρ. 1 προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, αυτοί αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 314) και τις κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις περί αποδοχών δημοσιογράφων, εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται ως δημοσιογράφοι. Το παρόν καταλαμβάνει και όσους απασχολούνται ήδη στις θέσεις αυτές.».

Αρθρο 23

Διορισμός στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος υπαλλήλου – Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγος του ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος. Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά: α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το οποίο ο θανών είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα τέκνα του θανόντος, γ) οι γονείς του θανόντος, δ) τα αδέρφια του θανόντος. Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης. Η αίτηση συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται, από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται, από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος. Ο διορισμός ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.»

Αρθρο 24

Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων
1.    Τα πειθαρχικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υποχρεούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας, να ενημερώνουν αμελλητί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την παρακολούθηση εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) και των πειθαρχικών διαδικασιών. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υποχρεούνται επιπλέον να ενημερώνουν αμελλητί την ηλεκτρονική βάση και για την εξέλιξη των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων.

2.    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τόσο για τις τυπικές μορφές πειθαρχικής προδικασίας όσο και για τις πειθαρχικές υποθέσεις, όσοι έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων, οι έχοντες πρόσβαση στη βάση δεδομένων, τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, ο χρόνος τήρησής τους, τυχόν στάδια έναρξης λειτουργίας της, οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία αυτής.

Άρθρο 25
Μισθώματα Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών

Δαπάνες που αφορούν στην καταβολή των μισθωμάτων για το οικονομικό έτος 2020 που βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν καταβλήθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος, λόγω της αδυναμίας εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (ΑΊ45) καθώς και τις παρ. 1 και 8 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 26
Κίνητρα σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), μετά τη φράση «μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής», προστίθεται η φράση «στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,» και μετά τη φράση «πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) » και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι ορεινοί Δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι ΟΤΑ β’ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.».

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.