Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τι αλλάζει στην εναλλακτική φορολόγηση φυσικών προσώπων που υπάγονται στο άρθρο 5Α του ΚΦΕ

Αιτιολογική έκθεση
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις προτείνονται λόγω της ανάγκης ρητής νομοθετικής πρόβλεψης για τη συνολική φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων αλλοδαπής των φυσικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α ΚΦΕ (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ν. 4172/2013, Α’ 167) και λοιπών ζητημάτων, που προέκυψαν κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της διάταξης και ειδικότερα της παρ. 5 του άρθρου αυτού

Άρθρο 52

Ρυθμίσεις για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 5Α και άρθρου 72 του ν. 4172/2013

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παράγραφο 2 κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, το συνολικό ποσό του καταβλητέου στην ημεδαπή φόρου για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης του οικείου φορολογικού έτους, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που ορίζεται στην παρ. 2. Το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει βάσει της νομοθεσίας για το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης του έτους αυτού, μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό φόρου της παρ. 2 για το οικείο φορολογικό έτος. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, δεν δύναται να υπερβαίνει το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης βάσει της νομοθεσίας.»

2. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 80 ως εξής:

«80. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α του παρόντος, το φορολογικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 5 του ίδιου άρθρου, εφόσον καταβάλλουν το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το φορολογικό έτος 2021 έως και την 30η.6.2022, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 5Α του παρόντος και εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ανακαλούνται.»

(Η παρ. 1 του άρθρου 52 ισχύει για το φορολογικό έτος 2021 και επόμενα.)

Source