Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εγκρίσεις χρήσεων γης στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας – Υποβολή αιτήσεων

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Δ.Α.Ο.Κ.Α.

Το Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) εγκρίνει την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών χρήσεων γης όπως και την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα στις περιοχές εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο) για τις οποίες έχουν θεσπιστεί ειδικά διατάγματα χρήσεων και συγκεκριμένα:

· Στις περιοχές του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας έχουν εφαρμογή τα εξής διατάγματα όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
– Π.Δ. της 14.12.88/3.2.1989 (ΦΕΚ 60 Δ) : Καθορισμός χρήσεως γης στην περιοχή Θησείου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.
– Π.Δ. της 16.8/3.9.1993 (ΦΕΚ 1075 Δ) : Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη του Δήμου Αθηναίων.
– Π.Δ. της 25.8/16.9.1993 (ΦΕΚ 1150 Δ) : Καθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή του ΜΕΤΣ του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).
– Π.Δ. της 5/7.10.1993 (ΦΕΚ 1329 Δ) : Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης της περιοχής της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.
– Π.Δ. της 2/13.7.1994 (ΦΕΚ 704 Δ) : Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.
– Π.Δ. 18.3/9.4.1998 (ΦΕΚ 233 Δ): Καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Ψυρρή – Κέντρου (Ομόνοιας), του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών. Ειδικότερα, για την οδό Ευριπίδου (από την οδό Αθηνάς έως την Πλ. Κουμουνδούρου) που έχει χαρακτηρισθεί ως «χώρος παραδοσιακού εμπορίου» ισχύει το Π.Δ. 15.11/11.12.2012 (ΦΕΚ 390 ΑΑΠ): Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 18-3-1998 π.δ/ τος «Καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Ψυρρή – Κέντρου (Ομόνοιας), του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (Δ΄ 233)».
– Π.Δ. 23.7/19.8.1998 (ΦΕΚ 616 Δ) : Καθορισμός χρήσεων της γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του Μεταξουργείου, του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών όπως τροποποιήθηκε με το από 30.7/14.8.2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 883 Δ).

· Αιτήσεις για χρήσεις γης και κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βρίσκονται συνημμένες στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα.

· Προκειμένου να εγκριθεί η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα, λαμβάνονται πάντα υπόψη από την Υπηρεσία οι ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται με την υπ’ αρ. 52907/28.12.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

· Η αίτηση (υπογεγραμμένη) με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο [email protected] και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (τηλέφωνο, e–mail), προκειμένου να είναι εφικτή η αναζήτηση τυχόν διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο μηχανικό του Τμήματος. Οι εγκρίσεις από την Υπηρεσία αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά, το καθένα σε ξεχωριστό αρχείο pdf με όνομα (π.χ. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ).

· Επικοινωνία με Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών ΔΑΟΚΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ