Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το ελεγκτικό πλαίσιο από την ΕΛΤΕ για τους ελέγχους επίτευξης Οροσήμων έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΕΛΤΕ

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ’ αρ. 220/5/11.07.2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι επίτευξης Οροσήμων Δημοσίευσης Πρόσκλησης, Διακήρυξης και Ανάθεσης Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 28-9-2021 (ΦΕΚ Β’ 4498/29.09.2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 52415 ΕΞ 2022/15.04.2022 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1927/19.04.2022) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ισχύει, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 10152/21 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 ως «Έκθεση Διασφάλισης» και η οποία καλύπτει όσα προβλέπονται στην ανωτέρω Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Τα σχετικά υποδείγματα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος και συμπεράσματος με επιφύλαξη συμπεριλαμβάνονται ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης της ΕΛΤΕ.

Το περιεχόμενο των αντίστοιχων Προγραμμάτων Ελέγχου συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω Απόφασης της ΕΛΤΕ.

Για το κείμενο της Απόφασης πατήστε εδώ.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι επίτευξης Οροσήμων Δημοσίευσης Πρόσκλησης, Διακήρυξης και Ανάθεσης Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 28-9-2021 (ΦΕΚ Β’ 4498/29.09.2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 52415 ΕΞ 2022/15.04.2022 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1927/19.04.2022) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ισχύει, με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου 10152/21 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου 10152/21 της 6ης Ιουλίου 2021για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας

3. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

4. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 119126 ΕΞ 28-9-2021 (ΦΕΚ 4498 Β’ 29/09/2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52415 ΕΞ 2022/15.04.2022 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1927/19.04.2022) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 30/09/2021 Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74791 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 31/05/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 4498 Β’ 29/09/2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

6. Τις διατάξεις όπως ισχύουν του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

7. Την υπ’αριθμ. 220/5/11.07.2022 απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελεί ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των διαδικασιών αναφορικά με τη Δημοσίευση της Πρόσκλησης, τη Διακήρυξη και την Ανάθεση Σύμβασης για την επίτευξη Οροσήμων και την υλοποίηση δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 .

2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 30/09/2021 Απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ με θέμα την «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74791 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 31/05/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 28-9-2021 (ΦΕΚ 4498 Β’ 29/09/2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52415 ΕΞ 2022/15.04.2022 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1927/19.04.2022) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εγκρίνει το Πρόγραμμα Εργασιών Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ελεγκτή που θα διενεργήσει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής στα πλαίσια του ελέγχου διασφάλισης και περιλαμβάνει διαδικασίες για τις ακόλουθες ενότητες:
α. Έλεγχος Δημοσίευσης Πρόσκλησης
β. Εξέταση μη ύπαρξης ενδείξεων απάτης
γ. Εξέταση μη διπλής χρηματοδότησης
δ. Εξέταση μη σύγκρουσης συμφερόντων
ε. Εξέταση συμμόρφωσης του Έργου με την αρχή της «Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»
στ. Έλεγχος Διακήρυξης
ζ. Έλεγχος Ανάθεσης Σύμβασης

Άρθρο 2
Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης».

2. Η «Έκθεση Διασφάλισης» συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου για την πιστοποίηση της
α. Δημοσίευσης της Πρόσκλησης
β. Της μη ύπαρξης ενδείξεων απάτης
γ. Της μη διπλής χρηματοδότησης
δ. Της μη σύγκρουσης συμφερόντων
ε. Της συμμόρφωσης του Έργου με την αρχή της «Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»
στ. Διακήρυξης
ζ. Ανάθεσης Σύμβασης

3. Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».
Η Έκθεση Διασφάλισης αναφέρει τυχόν περιορισμούς στο εύρος εργασίας ως προς τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού ή και άλλου προσώπου και συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Όπως ισχύει για κάθε υποχρεωτικό έλεγχο, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες καταρτίζουν φάκελο ελέγχου και υπάγονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας της ΕΛΤΕ. Ο φάκελος ελέγχου περιλαμβάνει την ελεγκτική εργασία, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και την ελεγκτική μεθοδολογία που έχει θεσπίσει κάθε ελεγκτική εταιρεία και τα ελεγκτικά τεκμήρια που υποστηρίζουν την «Έκθεση Διασφάλισης».

4. Η «Έκθεση Διασφάλισης» συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας

5. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Άρθρο 3
Μορφή και Περιεχόμενο της Έκθεσης Διασφάλισης

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Υπόδειγμα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
Β. Υπόδειγμα συμπεράσματος με επιφύλαξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)

Άρθρο 4
Πρόγραμμα Εργασιών Διασφάλισης

Το Πρόγραμμα Εργασιών Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ελεγκτή συμπληρώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή που συντάσσει και υπογράφει την Έκθεση Διασφάλισης και αποτελεί αναπόσπαστο συνοδευτικό έγγραφο της Έκθεσης Διασφάλισης.
Στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονται τα παρακάτω Προγράμματα Εργασιών Διασφάλισης:
• Ελέγχου Δημοσίευσης Πρόσκλησης – Ενότητα 2.2 της Λίστας Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων «Δ8_Ε2_Β Λίστα Ελέγχου Εξέτασης Κρατικών ενισχύσεων»
• Ελέγχου Διακήρυξης – Ενότητα 2.2 της Λίστας Ελέγχου Μη Κρατικών Ενισχύσεων «Δ8_Ε2_Α Λίστα Ελέγχου Εξέτασης Μη Κρατικών ενισχύσεων»
• Ελέγχου Ανάθεσης Σύμβασης – Ενότητα 2.3 της Λίστας Ελέγχου Μη Κρατικών Ενισχύσεων «Δ8_Ε2_Α Λίστα Ελέγχου Εξέτασης Μη Κρατικών ενισχύσεων»

Άρθρο 5
ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ

Source