Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας – Ενοποίηση εγγράφων που βεβαιώνουν την ύπαρξη ή μη έννομης σχέσης που συνδέεται με κληρονομικό δικαίωμα

Με το άρθρο 65 του νομοσχεδίου «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, θεσμοθετείται το ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας.

Με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η ενοποίηση των βασικότερων πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την ύπαρξη ή μη έννομης σχέσης που συνδέεται με κληρονομικό δικαίωμα και ειδικότερα: α) του πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομίας, β) του πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, γ) του πιστοποιητικού περί προσβολής – αμφισβήτησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος και δ) του πιστοποιητικού περί αναγγελίας κληρονομικού δικαιώματος, σε ένα ενιαίο πιστοποιητικό. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, έναν ενιαίο λειτουργικό σκοπό, αυτόν της γνωστοποίησης της πραγματικής κατάστασης που διαμορφώνεται μετά την κληρονομική διαδοχή στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στον συμβολαιογράφο, ώστε να ολοκληρωθούν κάθε φορά οι απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες, γεγονός που καθιστά πρόσφορη την ενοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις, οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και άλλες κατηγορίες προσώπων, εξοικονομείται χρόνος και αποφεύγεται ταλαιπωρία για την απόκτηση διαφορετικών πιστοποιητικών που βεβαιώνουν έννομες σχέσεις που πηγάζουν από το ίδιο βιοτικό συμβάν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 65
Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας

1. Θεσπίζεται ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας στο οποίο ενοποιούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
α) πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομίας από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο,
β) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο,
γ) πιστοποιητικό περί προσβολής – αμφισβήτησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος από το Πρωτοδικείο και
δ) πιστοποιητικό περί αναγγελίας ή μη κληρονομικού δικαιώματος από Ειρηνοδικείο.
Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομίας έχει χρονική διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών από την έκδοσή του.

2. Η αίτηση για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομίας είναι ενιαία για όλα τα δικαστικά καταστήματα της χώρας. Εφόσον πρόκειται για δικαστικά καταστήματα που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.-Π.Π.), η αίτηση και η παραλαβή του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομίας πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr. Εφόσον πρόκειται για δικαστικά καταστήματα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π., η αίτηση και η παραλαβή του ως άνω πιστοποιητικού πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Η υποβολή αίτησης για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομίας και η παραλαβή αυτού δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Source