Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το ψηφισθέν εργασιακό νομοσχέδιο

18 Ιούνιος 2021

Το ψηφισθέν εργασιακό νομοσχέδιο

Δείτε ή κατεβάστε από εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»

Συνημμένα