Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τη μείωση προκαταβολής φόρου και την απαλλαγή μισθωμάτων για το μήνα Μάιο

14 Μάιος 2021

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τη μείωση προκαταβολής φόρου και την απαλλαγή μισθωμάτων για το μήνα Μάιο

Δείτε το κείμενο του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις» με τις σημαντικές τροπολογίες επέκτασης της απαλλαγής μισθωμάτων για το Μάιο και τη μείωση προκαταβολής φόρου και συντελεστή φορολογίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο και από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.