Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροπολογία για μειώσεις ΕΝΦΙΑ και καταβολή δόσεων

Με τροπολογία που κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας « Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 4223/2013 σχετικά με την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα εξής κατά βάση σημεία:

Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα φυσικά πρόσωπα που τελούν σε οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής [προηγείται η έκπτωση επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας τους (παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013) και ακολουθεί η περαιτέρω έκπτωση λόγω οικονομικής αδυναμίας (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013)].

Αίρεται η δυνατότητα της εφάπαξ πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής των δέκα (10) ισόποσων δόσεων.

2. Παρατείνεται κατά ένα έτος, ήτοι έως την 31η.12.2022, αντί έως την 31η.12. 2021, που ισχύει:

– η ημερομηνία λήξης της παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

– η ημερομηνία παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

3.Θεσπίζονται διατάξεις για την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων σε δικαιούχους, για ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022», από την 24η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Ιανουαρίου 2022, σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας και ειδικότερα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων – ΕΛ.Γ.Α. να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη.

β. Καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, που καταβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 30ής.6.2022, στους απασχολούμενους, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022». [Σήμερα ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ ετησίως]

γ. Ορίζονται αναφορικά με το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» και σε καμία περίπτωση πέραν της 30ής.6.2022:

– οι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο, αντί μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο,

– δυνατότητα του υπαλλήλου που εργάζεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι τις 22:00, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

4. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4258/2014 (άρθρο 26) σχετικά με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη των υποβρυχίων (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΟΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ». Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Διατίθεται, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β αυτών. [Μέχρι 31.3.2022 έχει εγκριθεί η διάθεση πιστώσεων ύψους διακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (285.000.000) ευρώ για την ολοκλήρωση των εργασιών των ανωτέρω Υ/Β.]

β. Χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών, επί των εγκριθεισών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πιστώσεων, έως και τον Ιούνιο 2022.
    


Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
    

Με το προτεινόμενο άρθρο 1:
α) Καθορίζεται η σειρά με την οποία υπολογίζεται η μείωση της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), προκειμένου να είναι σαφές ότι αυτή προηγείται της μείωσης της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, και
β) ορίζεται ότι η πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί μέχρι την 15η του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2:
α) αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει από τη λήξη του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους, το οποίο προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α’ 66), και
β) δίνεται η δυνατότητα να παραχωρηθούν σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και μέχρι τις 31.12.2022, ακίνητα της περ. α’ της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα.

Με το προτεινόμενο άρθρο 3: αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που ανέκυψε λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» που σημειώθηκε από την 24η.1.2022 έως και την 31η.1.2022 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Η αντιμετώπιση αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες για τις ζημιές που υπέστησαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Επίσης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη σχετική διαδικασία.

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4 επιφέρει την ολοκλήρωση των απαραίτητων εναπομεινασών εργασιών και δοκιμών εν πλω (SAT), με τη συμμετοχή υποκατασκευαστών εσωτερικού/εξωτερικού, στα υποβρύχια (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ» που βρίσκονται στους χώρους της «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» (εφεξής Ε.Ν.Α.Ε. ή Ναυπηγεία Σκαραμαγκά).

Οι κυριότερες δοκιμές και εργασίες αφορούν:

α. στις τελικές ρυθμίσεις, δοκιμές και συντηρήσεις των κινητήρων προώσεως των Υ/Β,
β. στην ολοκλήρωση πιστοποίησης του συστήματος εκτόξευσης κατευθυνόμενων βλημάτων SUBHARPOON, καθώς και του συστήματος εκτόξευσης αντιμέτρων κατά τορπιλών (TCM),
γ. στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και ρυθμίσεων, που αφορούν τους ιστούς των Υ/Β (περισκόπια, ιστοί Ρ/Ε, ESM, αναπνευστήρας),
δ. στην αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκόψει από τις δοκιμές των Υ/Β, καθώς και στην εκπλήρωση απαιτήσεων αναβάθμισης λογισμικού πλήθους συστημάτων, λόγω εξέλιξης των αντίστοιχων εκδόσεων των υποκατασκευαστών,
ε. στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων εργασιών, δοκιμών εν πλω και ρυθμίσεων.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 1 κρίνεται απαραίτητη: α) η νομοτεχνική διόρθωση για τη σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.φ.Ι.Α. – πράξης προσδιορισμού φόρου, και β) η διευκόλυνση των φορολογουμένων για την εξόφληση του ΕΝ.φ.Ι.Α. σε δέκα ισόποσες δόσεις.

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 2: Μέσα από την παράταση των διαλαμβανόμενων προθεσμιών επιλύεται μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τη μειωμένη αγροτική παραγωγή και τη στήριξη του αγροτικού πληθυσμού.

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 3: 0 «Παγετός Ιανουάριος 2022» που σημειώθηκε από τις 24.1.2022 έως και την 31.1.2022 έπληξε με σφοδρότητα τη γεωργική παραγωγή της χώρας. Σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές στη φυτική παραγωγή οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., μέσω της διαδικασίας των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Είναι επιτακτική ανάγκη οι ζημιές να αποτιμηθούντο συντομότερο δυνατό και να καταβληθούν τάχιστα στους δικαιούχους οι προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης την οποία δικαιούνται, έτσι ώστε να επακολουθήσει σε σύντομο χρόνο η καταβολή των υπολοίπων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 4: Χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) δεν θα καταστεί εφικτό να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε τέσσερα (4) Υ/Β του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της «Ελληνικά Ναυπηγεία» (Ε.Ν.Α.Ε.), με σκοπό την ττλήρη επιχειρησιακή τους αξιοποίηση.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Μειώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και καταβολή των μηνιαίων δόσεων – Τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του ν. 4223/2013
1. Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’287) τροποποιείται ως προς τη βάση υπολογισμού των μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η παρ. 2Α διαμορφώνεται ως εξής: «2Α. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 4, χορηγείται μείωση ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε του άρθρου 4, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή της παρούσας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ιτου άρθρου 8 του ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς τον χρόνο καταβολής και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του επόμενου έτους.».

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 και επόμενων.

Άρθρο 2
Παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων -Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 4537/2018

Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), περί παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων, περί ανάρτησης στην προβλεπόμενη ιστοσελίδα των ακινήτων που εξαιρούνται της παραχώρησης χρήσης και περί παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων, παρατείνονται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α’ 66), παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1 Ιανουάριου 2022 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της οικείας Περιφέρειας για να παραχωρηθούν κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ν. 4061/2012.

β) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνητα της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα, μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες. Τα ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.».

Άρθρο 3
Μέτρα αποκατάστασης των ζημιών σε καλλιέργειες που επλήγησαν από παγετό

1. Ειδικά για τις ζημίες που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» από την 24η Ιανουάριου 2022 έως και την 31η Ιανουάριου 2022, σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής φύσης του στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1669), των παρ. 1 καί 2 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β1 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1239).

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ1 αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β1 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

3. Αποκλειστικά για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων:

α. Οι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α1 176) ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.

β. Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι τις 22:00, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ’ αρ. 287819/10.8.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β1 1163).

4. Οι παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» της παρ. 1 και για τον σκοπό αυτό και σε καμία περίπτωση πέραν της 30ής Ιουνίου 2022.

Άρθρο 4
Ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), προστίθενται εδάφια εικοστό έκτο και εικοστό έβδομο ως εξής:

«Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή των αναγραφόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α’ 196), το άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), το άρθρο 249 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), το άρθρο 188 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) και το άρθρο 11 του ν. 4890/2022 (Α’ 23) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2022.».
Αθήνα, 9η Μαΐου 2022

Source