Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροπολογία για τα τουριστικά καταλύματα και παράταση στην ισχύ της ρύθμισης για τις καταγγελίες συμβάσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις

Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και κατά βάση τα εξής:

1.α. Παρατείνεται μέχρι την 31η.3.2022 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, η δυνατότητα μίσθωσης με απευθείας ανάθεση, κύριων ή μη τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς και η ισχύς μισθώσεων που έχουν ήδη συναφθεί και λήγουν την 31η.12.2021.

Σε περίπτωση συνέχισης της διαμονής προσώπων στα εν λόγω καταλύματα πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής, καταβάλλεται πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.

β. Παρατείνεται από την κατά περίπτωση λήξη τους έως και την 31η.3.2022, η ισχύς ισόποσων πιστωτικών σημειωμάτων που δύνανται κατ’ εξαίρεση να προσφέρουν στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρημάτων κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης, οι τουριστικές επιχειρήσεις. Ομοίως παρατείνεται η ισχύς τους και στις καταγγελίες συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων (Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου για τις περιπτώσεις αυτές).

2.α.
Προσαυξάνεται σε 50% (από 30% που ισχύει σήμερα) το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών προβλέπονται όροι περί: ί) μη λήψης οποιοσδήποτε κρατικής ενίσχυσης για περίοδο άνω των 10 ετών και σε αντίθετη περίπτωση επιστροφή τους και Η) καταβολής ειδικής εισφοράς σε περίπτωση συντελεστή δόμησης ορισμένου ύψους.

β. Επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των μνημονευόμενων τουριστικών καταλυμάτων και δραστηριοτήτων, η διάνοιξη οδών και σε δημόσια δάση και εκτάσεις κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Προβλέπεται η, κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων, δημιουργία πρόσθετων χώρων βοηθητικής χρήσης για την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

δ.
Τροποποιούνται ρυθμίσεις για τις θέσεις στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείων.

3.Συμπληρώνονται διατάξεις αναφορικά με τη δημιουργία ζώνης παραλίας. Ειδικότερα, προβλέπεται, κατά παρέκκλιση ισχυουσών ρυθμίσεων, δυνατότητα υποβολής αίτησης επίσπευσης για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης τμήματος παραλίας που βρίσκεται μπροστά και κατά μήκος ξενοδοχειακού καταλύματος από τις οριζόμενες τουριστικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή η προβλεπόμενη αποζημίωση καταβάλλεται από τις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση του οικείου δήμου ή του Δημοσίου.

4.Εισάγονται ρυθμίσεις για την τουριστική αξιοποίηση και προστασία της περιοχής Ναυάγιο Ζακύνθου, η οποία ανακηρύσσεται σε Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας. Η διοίκηση και διαχείριση αυτής ανατίθεται στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας ιου Ναυαγίου Ζακύνθου, η οποία συγκροτείται και λειτουργεί κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Μεταξύ άλλων, η εν λόγω Επιτροπή δύναται κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο ανάθεσης μελετών ή εργασιών για τη συντήρηση κ.λπ. της περιοχής του Ναυαγίου.

5.Παρατείνεται μέχρι την 30η.6.2022 η χρονική διάρκεια της λουτρικής περιόδου 2021 της Ιατρικής Πηγής (Λουτροπηγής) Αιδηψού Εύβοιας και για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στον Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και των εκδοθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. αυτού, ορίζεται με κ.υ.α. το ανώτατο όριο των λούσεων και το ποσό αποζημίωσης δικαιούχων και τυχόν συνοδών τους.

6. α. Παρέχεται δυνατότητα στο Υπουργείο Τουρισμού να σχεδιάζει και να διοργανώνει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης ή κατάρτισης κ.λπ. στους μνημονευόμενους τουριστικούς τομείς. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις προς τους επιμορφούμενους-καταρτιζόμενους καθώς και λοιπά αναφερόμενα ζητήματα. Τα ως άνω προγράμματα υλοποιούνται μεταξύ άλλων από δημόσιες ή ιδιωτικές δομές με τις οποίες ουνάπτονται σχετικές συμβάσεις.

β.
Με κ.υ.α. δύναται να προσλαμβάνονται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των προβλεπόμενων μαθημάτων καθώς και το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 121 ν. 4790/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε καταληκτική ημερομηνία διάρκειας των μισθώσεων να είναι η 31η. 3.2022, β) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία πέραν της οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σε περίπτωση που συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, γ) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί, κατόπιν προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19, και οι οποίες έχουν παραταθεί έως και την 31η.12.2021 να δύνανται να παραταθούν εκ νέου, από τη λήξη τους έως και την 31η.3.2022, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης.3.2022. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 31ης.3.2022, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει των υπό στοιχεία 6382/13.4.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-ΟΑΥ), 7135/26.04.2021 (ΑΔΑ:6ΒΨΑ465ΧΘΟ-ΜΡΙ), 7869/12.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΟΞ465ΧΘΟ-Π6Υ), 11493/29.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ), 12294/09.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ),12348/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ), 12776/19.07.2021(ΑΔΑ: 9ΠΕ8465ΧΘΟ-Υ8Π), 12981/21.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7), 13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-064), 13638/29.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΓ465ΧΘΟ-ΑΩ2), 13706/30.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΑΣΕ465ΧΘΟ-

Σ11), 16544/17.09.2021 (ΑΔΑ:9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 και των οποίων η ισχύς έληξε την 31η.10.2021 και παρατάθηκαν έως και την 31η.12.2021, δύνανται, με πράξη του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν εκ νέου απάτη λήξη τους έως και την 31η.3.2022, επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοίού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Οι δαπάνες των μισθώσεων του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.».


Άρθρο 2
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Στην παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), στην οποία περιέχονται κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί της καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέφει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα της παρ. 2, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την 31η.12.2021, παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 31η.3.2022.».

Άρθρο 3
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Στην παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), στην οποία περιέχονται κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί της καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέφει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοσή του. Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα της παρ. 1 των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την 31η.12.2021, παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 31η.3.2022.».

Άρθρο 4
Σύνθετα τουριστικά καταλύματα – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 8 ν. 4002/2011

Στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), περί των προϋποθέσεων δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, προστίθεται περ. η’ ως εξής:

«η. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, κατά την έννοια της παρ. 2α, μπορεί να προσαυξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

αα. Κατεδαφίζονται τμήματα ή αποσύρονται κτίρια του υφιστάμενου τουριστικού καταλύματος, που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της υλοποιημένης δόμησης και δεν ικανοποιούν τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης.

ββ. Οι πάσης φύσεως εντός του γηπέδου κατασκευές, υφιστάμενες και νέες, πληρούν τους ισχύοντες κατά τον χρόνο κατασκευής τους όρους και περιορισμούς δόμησης, εντάσσονται, τουλάχιστον, στην κατηγορία Α’ του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), και καλύπτουν τις απαιτήσεις του Αναθεωρημένου Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

γγ. Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί επιστρέφεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δδ. Η αξιοποίηση συνδυάζεται με τη γενικότερη ανάπλαση των κτισμάτων και τη συνολική αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων. Εφόσον συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υπολογίζεται επί της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας των υφιστάμενων και νέων τουριστικών εγκαταστάσεων. Αν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης είναι μεγαλύτερος του 0,15, η υπαγωγή στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται υπό τον όρο της καταβολής της ειδικής εισφοράς της υποπερ. αα’ της περ. β’.

Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων διαπιστώνεται με πράξη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή η μακροχρόνια εκμίσθωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 5 και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η ως άνω διαπιστωτική πράξη. Η περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται σωρευτικά με το άρθρο 10, περί απόσυρσης παλαιών τουριστικών καταλυμάτων.».

Άρθρο 5

Διάνοιξη οδών και συνοδά έργα προς εξυπηρέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 5 ν. 4179/2013

Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), περί της διάνοιξης οδών και περί λοιπών συνοδών έργων σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, για την εξυπηρέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη, β) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 8 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Επιτρέπεται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις η διάνοιξη οδών και λοιπών συνοδών έργων για την εξυπηρέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό εμβαδόν των διανυσσομένων οδών δεν προσμετράται στο ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό 20% του δάσους ή της δασικής έκτασης των προς διάθεση για τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις χώρων της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 998/1979. Για την εξυπηρέτηση των ως άνω εγκαταστάσεων, επιτρέπεται η διάνοιξη οδών και σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979. Ειδικότερα, για την περίπτωση της εξυπηρέτησης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, η διάνοιξη οδών στις εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας αυτής στην οικεία τεχνική και περιβαλλοντική μελέτη για την ανεπάρκεια της διαθέσιμης προς αξιοποίηση ιδιωτικής δασικού χαρακτήρα έκτασης για τον σκοπό αυτό.».

Άρθρο 6

Χώροι βοηθητικής χρήσης και λοιπές συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων
1. Για την εξυπηρέτηση τουριστικών καταλυμάτων όλων των κατηγοριών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, η δημιουργία πρόσθετων χώρων βοηθητικής χρήσης με μέγιστη επιφάνεια μέχρι το επτά τοις εκατό (7%) της συνολικής υφιστάμενης δόμησης του καταλύματος, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι πρόσθετοι χώροι βοηθητικής χρήσης είναι αναγκαίοι με τα σημερινά δεδομένα για την εξυπηρέτηση του τουριστικού καταλύματος και τη λειτουργία του με βάση τα σύγχρονα πρότυπα και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης κατηγορίας καταλύματος,

β) Οι πρόσθετοι χώροι βοηθητικής χρήσης αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση, ιδίως, ειδικών τουριστικών υποδομών, ή στην περιβαλλοντική ή ενεργειακή αναβάθμιση του τουριστικού καταλύματος, ιδίως, στο πλαίσιο εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού ενεργειακής εξοικονόμησης και συστημάτων εξοικονόμησης φυσικών πόρων.
Α.

V) Η αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας συνοδεύεται από ειδική τεχνική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και αποστολής των πρόσθετων χώρων βοηθητικής χρήσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας.

2. Στα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1, επιτρέπεται, επιπλέον, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, η χωροθέτηση βοηθητικών ή συνοδών χρήσεων στο ακίνητο στο οποίο τα καταλύματα αυτά βρίσκονται εγκατεστημένα, για την εγκατάσταση των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, όπως υποσταθμοί, αντλιοστάσια, συστήματα και εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, υποδομές συγκέντρωσης απορριμμάτων, ή την εγκατάσταση ανοικτών αθλητικών χώρων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του καταλύματος.

Άρθρο 7
Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων – Τροποποίηση παρ. 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 68 ν. 4582/2018

1. Η παρ. 6 του άρθρου 68 του ν. 4582/2018 (Α’ 208), περί του ελάχιστου μήκους της εσοχής που δημιουργείται στο πεζοδρόμιο για τη στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση καιτην αποβίβασή τους, καθώς και για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των αποσκευών τους, τροποποιείται ώστε ειδικά για την εσοχή που δημιουργείται επί τμήματος πεζόδρομου ή πλατείας το ελάχιστο μήκος να ορίζεται στα δέκα (10) μέτρα, και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η εσοχή που δημιουργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή παραχωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 3, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή δημιουργείται επί τμήματος πεζόδρομου ή πλατείας, οπότε δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) μέτρων.».

2. Στο άρθρο 68 του ν. 4582/2018 προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Η εσοχή της παρ. 1 επιτρέπεται να δημιουργηθεί και σε τμήμα πεζόδρομου ή πλατείας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η είσοδος του ξενοδοχειακού καταλύματος βρίσκεται έμπροσθεν αυτών. Η εσοχή της παρούσας επιτρέπεται να δημιουργηθεί μόνο σε περιπτώσεις πεζοδρόμων ή πλατειών, όπου, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, επιτρέπεται η διέλευση, στάση ή στάθμευση οχημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η διέλευση, στάση ή στάθμευση τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητων, τα οποία εξυπηρετούν τους πελάτες του ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση και την αποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και την εκφόρτωση των αποσκευών τους.».

Άρθρο 8

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και καταβολή αποζημίωσης από ιδιώτη για προκειμένη συντέλεση απαλλοτρίωσης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 2971/2001
Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), περί της εφαρμογής των διατάξεων περί απαλλοτριώσεων λόγω ρυμοτομίας για τη δημιουργία παραλίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς την αναφορά στην Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου, β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, ως προς την απάλειψη της αναφοράς σε κοινότητες, γ) προστίθενται τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για την παραλία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαλλοτριώσεων λόγω ρυμοτομίας. Αρμόδια υπηρεσία για την περαιτέρω διαδικασία είναι η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου. Δήμοι, που ωφελούνται από τη δημιουργία της παραλίας, δύνανταινα συνεισφέρουν στην αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων, που καταλαμβάνει η παραλία, κατά τα οριζόμενα με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδικά για κάθε περίπτωση.

Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων εδαφίων, ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα’, ββ’ και δδ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), δύνανται να υποβάλλουν αίτηση, προς την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου, για την επίσπευση της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης του τμήματος της ζώνης παραλίας, που βρίσκεται έμπροσθεν και κατά μήκος της ιδιοκτησίας του ξενοδοχειακού καταλύματος, με καταβολή του συνόλου της προβλεπόμενης αποζημίωσης από αυτά, χωρίς να προκαλείται εκ του γεγονότος αυτού καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση του οικείου Δήμου ή του Δημοσίου. Η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου υποχρεούται να ολοκληρώσει την ως άνω διαδικασία άμεσα και κατά προτεραιότητα και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον γνωμοδοτήσεις φορέων ή άλλων υπηρεσιών.

Μετά από την ολοκλήρωση της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης, το τμήμα της ζώνης παραλίας περιέρχεται στην κοινή χρήση και η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου ενημερώνει την οικεία Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλοντάς της τα σχετικά έγγραφα. Για την παραχώρηση της χρήσης του τμήματος της παραλίας που περιέρχεται στην κοινή χρήση, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων παραχώρησης χρήσης των άρθρων 13 έως και 16 Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285).» .


Άρθρο 9 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου

1. Η οριοθετημένη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, όπως προσδιορίζεται στην υπ’ αρ. 146652/13.8.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΌ.Α.) στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» (Δ’ 298), και ειδικότερα από το σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=202945,5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0 Υ=4196503) μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο), ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, αποτελεί, ενόψει της εξέχουσας τουριστικής σημασίας της για τη χώρα, Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας.

2. Η διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων διοίκησης και διαχείρισης της ως άνω οριοθετημένης ζώνης, ανάθεσης σύνταξης μελετών και έργων και υποβολής κάθε αναγκαίας αίτησης για την έκδοση των αδειών διενέργειάς τους, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, τη συντήρησή του, την ασφαλή διαμόρφωση των διόδων πρόσβασης σε αυτό και την προστασία των επισκεπτών, ανατίθεται σε Επιτροπή ΠρότυπηςΤουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου.

3. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ως εξής:

α) ένα (1) μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Τουρισμού και έχει την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής ή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,

β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

γ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Δήμο Ζακύνθου,

δ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους υφιστάμενους τοπικούς συλλόγους ξενοδόχων και ε) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου.

Ειδικά, για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης της οριοθετημένης ζώνης της παρ. 1, που αφορούν στη διαμόρφωση, συντήρηση ή χρήση αιγιαλού ή παραλίας, συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Στο σύνολο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και κινητών πραγμάτων που εντοπίζονται στην Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας διενεργούνται νομίμως πράξεις διοίκησης, διαχείρισης, συντήρησης και κατάλληλης διαμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 2, προς τον σκοπό της ασφάλειας των επισκεπτών, της προσβασιμότητας της περιοχής και της βιωσιμότητας και προστασίας του τουριστικού εκθέματος εντός αυτής, με τήρηση όλων των ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων και πολεοδομικών κανόνων.

5. Για τη διενέργεια όλων των έργων διοίκησης και διαχείρισης της Πρότυπης Τουριστικής Περιοχής Αξιοποίησης και Προστασίας που αφορούν ενδεδειγμένες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, αποφυγής κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, συντήρησης, προστασίας και ασφαλούς διαμόρφωσης των διόδων πρόσβασης σε αυτό, η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο ανάθεσης μελετών ή εργασιών για τη συντήρηση και αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, για τη διάνοιξη οδών, την κατάλληλη αντιστήριξη και την ασφαλή διαμόρφωση των διόδων πρόσβασης σε αυτό. Η χρηματοδότηση των μελετών και των έργων αυτών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού με ειδική χρηματοδότηση που του χορηγείται για τον σκοπό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι συμβάσεις ανάθεσης μελετών και έργων για τους σκοπούς του παρόντος υπογράφονται από τον Υπουργό Τουρισμού.

6. Ως κατεπείγουσα ανάγκη που πληροί τους όρους εφαρμογής της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την ανάθεση έργων και μελετών συντήρησης της παρ. 5 νοείται η διακινδύνευση της ασφάλειας και της υγείας των επισκεπτών του ναυαγίου, η απειλή ουσιώδους καταστροφής ή υποβάθμισηςτου γεωμορφολογικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την απώλεια βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού και ο άμεσος κίνδυνος διάλυσης ή σημαντικής καταστροφής των σωζώμενων κινητών πραγμάτων σε αυτό.

7. Κάθε αναγκαία άδεια για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων επεμβάσεων συντήρησης, αντιστήριξης, διάνοιξης οδών και διαμόρφωσης ασφαλούς πρόσβασης στην περιοχή χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή σε αυτά των αναγκαίων δικαιολογητικών, άλλως με κοινή απόφαση των συναρμοδίων κατά τα ανωτέρω Υπουργών, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών, με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών και λοιπών όρων για την ορθή και ασφαλή διενέργεια των εργασιών και επεμβάσεων. Για την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται υποβολή σχετικής μελέτης στην κατά περίπτωση αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και κάθε συναρμόδιο φορέα και διατύπωση γνώμης ως προς τους αναγκαίους όρους. Η γνώμη παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, άλλως, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ως θετική για την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 10
Αποζημίωση λουτροθεραπειών που διενεργούνται στην Λουτροπηγή Αιδηψού

1. Προς τον σκοπό της ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης της Ιατρικής Πηγής (Λουτροπηγής) Αιδηψού Εύβοιας, η χρονική διάρκεια της λουτρικής περιόδου 2021 παρατείνεται μέχρι την 30ή.6.2022.

2. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 30.6.2022:

α) κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των εκδοθεισών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Τουρισμού το ανώτατο όριο των λούσεων και το ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί σε κάθε λουτροθεραπεία που διενεργείται στην Ιατρική Πηγή (Λουτροπηγή) Αιδηψού Εύβοιας.

β) Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καλύπτεται από έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

γ) Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στο είδος των παθήσεων, στον τρόπο και στη διαδικασία χορήγησης της ως άνω αποζημίωσης ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας οργανικής μονάδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

δ) Για πρόσωπα με τετραπληγία ή παραπληγία δύναται να αποζημιώνεται και ο συνοδός για το κόστος μετακίνησης του, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τις αποζημιώσεις μετακίνησης ασθενών.».


Άρθρο 11
Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού

1. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να σχεδιάζει και να διοργανώνει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης ή κατάρτισης ή άτυπης μάθησης, σε θέματα του τουριστικού τομέα, και των ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς και της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στον τουρισμό.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβούλιου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθορίζονται οι ειδικότητες, οι θεματικές και η τοπική εμβέλεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης ή κατάρτισης, το περιεχόμενο, ο τρόπος υλοποίησης και διδασκαλίας, η διάρκεια σε ώρες, οι όροι παρακολούθησης, αξιολόγησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραμμάτων σπουδών, ο αριθμός, η διαδικασία καί τα κριτήρια επιλογής των επιμορφούμενων ή καταρτιζόμενων, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις προς αυτούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι δομές υλοποίησης, οι όροι και η διαδικασία επιλογής αυτών, τα θέματα διδασκόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του παρόντος. Η ως άνω απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

3. Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων της παρ. 1 οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής. Όταν τα προγράμματα αυτά παρέχονται από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4763/2020.

4. Τα προγράμματα της παρ. 1 υλοποιούνται από εκπαιδευτικές μονάδες ή εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού ή και από άλλες δομές, δημόσιες ή ιδιωτικές, με τις οποίες συνάπτονται σχετικές συμβάσεις, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), ή μνημόνια συνεργασίας, που ρυθμίζουν τους όρους αυτής. Όταν τα προγράμματα αυτά παρέχονται από Κ.Δ.Β.Μ., δύναται να πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 57 του ν. 4763/2020, περί των πιστοποιημένων προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ..

5. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να προβαίνει σε προγραμματισμένες ή έκτακτες επιθεωρήσεις των όρων και της ποιότητας της παρεχόμενης επιμόρφωσης ή κατάρτισης στις δομές υλοποίησης των προγραμμάτων της παρ. 1.

6. Τα προγράμματα της παρ. 1 χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή προγράμματα, καθώς και από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού.

7. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να προσλαμβάνεται για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία των προβλεπόμενων μαθημάτων. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3105/2003 (Α’ 29), περί της πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της τουριστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, και τη διαδικασία του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166). Με όμοια απόφαση, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 του ν. 4829/2021, δύνανται να προσλαμβάνονται αναπληρωτές

εκπαιδευτικοί και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός έτους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3105/2003, καθώς και το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’6).

8. Κάθε έτος το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού διαμορφώνει την ετήσια στρατηγική προγραμματισμού των προγραμμάτων αυτών.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), δύνανται να σχεδιάζονται και διοργανώνονται, από κοινού, προγράμματα της παρ. 1 και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικότερων ζητημάτων καταβολής τυχόν οικονομικών ενισχύσεων προς επιμορφούμενους ή καταρτιζόμενους, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.