Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροπολογία για την αύξηση κρατικής ενίσχυσης στους λογαριασμούς ρεύματος και διατάξεις που αφορούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή ρυθμίζονται τα ακόλουθα :

1.α. Τροποποιούνται μεταβατικές διατάξεις του ν. 4864/2021 αναφορικά με εκκρεμείς αιτήσεις ένταξης στις στρατηγικές επενδύσεις.

β.
Μετατίθεται κατά ένα (1) έτος (31.12.2022), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για άδεια λειτουργίας τουριστικών λιμένων.

2. α. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την εκτέλεση της λειτουργίας της υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία («transport on demand»), αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα μέσα στα όρια της νήσου Αστυπάλαιας. Η εν λόγω υπηρεσία διενεργείται από Πάροχο Υπηρεσίας Επιβατικών Μεταφορών κατά Παραγγελία (ΠΥΕΜΠ), στον οποίο μπορεί να συμμετέχουν ο Δήμος Αστυπάλαιας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κάθε Αναπτυξιακή Εταιρεία ή οργανισμός που συστήνεται από τους ανωτέρω φορείς, καθώς και σε σύμπραξη με φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

β. Δίδονται οι έννοιες των όρων, για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων και καθορίζονται οι αρμοδιότητες του ΠΥΕΜΠ, ο οποίος εκδίδει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας εντός της οριζόμενης προθεσμίας, όπου καθορίζονται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του, θέματα του προσωπικού κ.λπ.

γ. Προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν στην υπηρεσία επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία, εφόσον διαθέτουν οχήματα αμιγώς ηλεκτρικά, καθώς και το πλαίσιο ελέγχου και επιβολής προστίμου στους παραβάτες από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).

δ. Παρέχεται εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση, του ύψους ή της αναπροσαρμογής του κομίστρου, καθώς και του τρόπου είσπραξης αυτού.

3.Συμπληρώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο (άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021) για τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και τη χορηγούμενη από αυτόν επιδότηση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές και, σε σχέση με τα ισχύοντα, προβλέπονται τα εξής:

–   Ειδικά, για την περίοδο κατανάλωσης από την 1η.8.2021 μέχρι την 31η.12.2022, στους δικαιούχους επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οι καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων.

–   Με την προβλεπόμενη κ.υ.α. εξειδικεύονται οι κατηγορίες πελατών στους οποίους χορηγείται η επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, το είδος των τιμολογίων προμήθειας, τα ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και λοιπές προϋποθέσεις από άποψη κρατικών ενισχύσεων, η διαδικασία τυχόν ανάκτησης ενίσχυσης αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

– Επιτρέπεται, με κ.υ.α., η χρηματοδότηση από τον προαναφερόμενο λογαριασμό, του ειδικού λογαριασμού που έχει συσταθεί (άρθρο 26 του ν.4513/2018) για την ενίσχυση οικιακών καταναλωτών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα.

4. α. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα της διαδικασίας έγκρισης Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (υποβολή ενστάσεων, συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας κ.λπ.).

β. Συμπληρώνεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ν.4067/2012), με την πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας (σύνταξη μελέτης, έγκριση από τον οικείο δήμο) για την επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Στους εν λόγω χώρους και καταστήματα επιτρέπεται, επίσης η χρήση ηλεκτρικών συσκευών (θέρμανσης, φωτισμού, ανεμιστήρων με τις κατάλληλες προδιαγραφές).

5.Επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 139 του ν. 4759/2020 αναφορικά με την Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.), που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 139 του ν. 4759/2020). Ειδικότερα:

α. Η εν λόγω υπηρεσία ορίζεται επιπέδου αυτοτελούς τμήματος (αντί επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης που προβλέπεται σήμερα), υπαγόμενου απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, όπου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ασκεί τις αρμοδιότητές του ως προϊστάμενος τμήματος, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων). Γίνεται δε ειδική πρόβλεψη σχετικά με την τοποθέτηση μεταβατικά προϊσταμένου στη θέση αυτή, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης αυτής κατά τα ισχύοντα (ν.4369/2019).

β. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, για την άμεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Κ.Υ.ΔΟΜ., κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 μέσω ΑΣΕΠ, έως δέκα (10) ατόμων, κατηγορίας ΠΕ διαφόρων κλάδων (αρχιτεκτόνων, μηχανικών κ.λπ.), με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, και καθορίζεται η διαδικασία επιλογής αυτών.

6.   Συστήνονται δεκαπέντε (15) ακόμη οργανικές θέσεις προσωπικού στο Γραφείο Ελληνικού [σήμερα προβλέπονται είκοσι πέντε (25)] και παρέχεται δυνατότητα κάλυψης των ανωτέρω θέσεων συνολικά, πλην αποσπάσεων και μετατάξεων από φορείς του δημοσίου που προβλέπεται σήμερα, και με πρόσληψη προσωπικού, με σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), διάρκειας έως τριών (3) ετών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

7.Ανακατανέμονται οι ειδικότητες των θέσεων προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και προστίθενται οι κλάδοι : ί) ΠΕ περιβάλλοντος και Η) ΤΕ μηχανικών, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός θέσεων ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
    
    
    
    
    
    
Αιτιολογική έκθεση

Αρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου αναφορικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία επί επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στους προγενέστερους νόμους περί στρατηγικών επενδύσεων. Αρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται παράταση έως και την 31η.12.2022 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης των τουριστικών λιμένων.

Αρθρα 3-6: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα η δυνατότητα εκτέλεσης συγκοινωνίας με επιβατηγό αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και η υπηρεσία μεταφοράς κατά παραγγελία («transport on demand») στη Νήσο Αστυπάλαια, ως μια καινοτόμος υπηρεσία που θα εκτελείται με οχήματα αμιγώς ηλεκτρικά.

Αρθρο 7: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ραγδαίας αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρθρο 8: Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, κατά τη συγκέντρωση των αποδεικτικών εγγράφων δήλωσης ιδιοκτησίας ακινήτων, η οποία επιτυγχάνεται πλέον με συνδρομή των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και επέρχονται επιμέρους αλλαγές στη διαδικασία έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής.

Αρθρο 9: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η εν γένει επέκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί προς χρήση, καθώς και η αδυναμία εγκατάστασης και χρήσης ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, φωτισμού και ανεμιστήρων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και σε καταστήματα, στα οποία οι χώροι αυτοί έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Άρθρο 10: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα για την άμεση λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.)

Αρθρο 11: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επικαιροποιούνται ο αριθμός και οι ειδικότητες του απαιτούμενου προσωπικού του Γραφείου Ελληνικού και καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης των θέσεων αυτών.

Άρθρο 12: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ανακατανομή των ειδικοτήτων των θέσεων προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, που προβλέπονται
    
    

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Μεταβατική διάταξη για τις στρατηγικές επενδύσεις – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 29 του ν. 4864/2021
Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021 (Α’ 237), περί υποβληθεισών αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, προστίθενται νέο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, το νέο τρίτο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2, οι εκκρεμείς αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή των ν. 3894/2010 (Α’ 204) και 4608/2019 (Α’ 66), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος η σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), αξιολογούνται και λαμβάνουν τα κίνητρα του νόμου δυνάμει του οποίου έχει υποβληθεί η οικεία αίτηση υπαγωγής.

Ειδικά για τα υβριδικά έργα ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) που λαμβάνουν το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης, η οριστική προσφορά σύνδεσης δεν χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων του πρώτου εδαφίου, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010 και του ν. 4608/2019 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., δύνανται με αίτημά τους να τροποποιούν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες του άρθρου 2 και να λάβουν τα προβλεπόμενα σε εκάστη κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων κίνητρα. Στην περίπτωση αυτή οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, με την αίτησή τους, καταβάλλουν στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», πέραν της διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), επί της διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12, ως διαχειριστική αμοιβή για τη νέα αίτηση.».

Άρθρο 2

Παράταση προθεσμίας για υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων – Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012

Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Στους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος τουριστικούς λιμένες χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας, εφόσον ο φορέας διαχείρισης του λιμένα υποβάλει μέχρι τις 31.12.2022:

α) αίτηση συνοδευόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, όπου αυτή απαιτείται, ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης,

β) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων,

γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοιχεία β’, δ’ και ε’ της περ. 1 της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118),

δ) τη δημοσιευμένη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης απόφαση χωροθέτησης ή την απόφαση έγκρισης της θέσης δημιουργίας του τουριστικού λιμένα για τις περιπτώσεις τουριστικών λιμένων προ της δημοσίευσης του ν. 2160/1993. Για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, την αίτηση της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβάλει και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ο δε οικείος φορέας διαχείρισης υποχρεούται νατ ου παράσχει κάθε συνδρομή, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων, των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Τις συνέπειες μη εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης φέρει σε κάθε περίπτωση ο οικείος φορέας διαχείρισης.».
Άρθρο 3
Σκοπός και πάροχος υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία στα όρια της νήσου Αστυπάλαια

1. Ρυθμίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία («transport on demand») που εκτελείται αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα μέσα στα όρια της νήσου Αστυπάλαιας.

2. Η υπηρεσία της παρ. 1 διενεργείται από πάροχο υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία, στον οποίο δύναται να συμμετέχουν αυτοτελώς ή από κοινού, ο Δήμος Αστυπάλαιας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κάθε Αναπτυξιακή Εταιρεία ή αναπτυξιακός οργανισμός που συστήνεται από τους ανωτέρω φορείς, καθώς και σε σύμπραξη με φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

3. α. Ως «επιβατική μεταφορά κατά παραγγελία («transport on demand»)» νοείται η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών, η οποία χαρακτηρίζεται από ευέλικτη δρομολόγηση και για την οποία απαιτείται διάδραση μεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία και των τελικών χρηστών πριν την παροχή της υπηρεσίας.

β. Ως «εικονική στάση» νοείται το σημείο ενδιαφέροντος ή κόμβος μεταφορών που έχει προκαθοριστεί ως στάση των οχημάτων που εκτελούν την υπηρεσία επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία, χωρίς να ανήκει σε συγκεκριμένη διαδρομή και το οποίο δύναται να επιλέγεται ελεύθερα από τους τελικούς χρήστες της υπηρεσίας ως σημείο επιβίβασης ή αποβίβασής τους.
Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Παρόχου Υπηρεσίας Μεταφορών κατά Παραγγελία

Στις αρμοδιότητες του Παρόχου Υπηρεσίας Επιβατικών Μεταφορών κατά Παραγγελία (ΠΥΕΜΠ) περιλαμβάνονται:

(α) Η εκτέλεση επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία με ηλεκτρικά αυτοκίνητα οχήματα, είτε επιβατηγό έως εννέα (9) θέσεων μαζί με τη θέση του οδηγού είτε με λεωφορεία,

(β) η προμήθεια και αξιοποίηση των απαιτούμενων οχημάτων και η δημιουργία και χρησιμοποίηση των αναγκαίων εγκαταστάσεων για τη φόρτιση, τη συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και τη στάθμευση,

(γ) ο καθορισμός του τρόπου διάδρασης της υπηρεσίας της επιβατικής μεταφοράς κατά παραγγελία με τους τελικούς χρήστες, καθώς και η προμήθεια, λειτουργία και συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής,

(δ) η εκπόνηση μελετών συναφών με την οργάνωση και λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου της υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία («transport on demand»), (ε) η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την έκδοση της απόφασης για το κόμιστρο,

(στ) η είσπραξη και ο έλεγχος είσπραξης του κομίστρου,

(ζ) ο καθορισμός των προκαθορισμένων εικονικών στάσεων στις οποίες δύνανται να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται οι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας,

(η) η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται.
Άρθρο 5
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Παρόχου Υπηρεσίας Επιβατικών Μεταφορών κατά Παραγγελία

1. Ο Πάροχος Υπηρεσίας Επιβατικών Μεταφορών κατά παραγγελία, εντός τριών (3) μηνών από τη σύστασή του, εκδίδει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο καθορίζονται κατ’ ελάχιστον:

(α) ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του,

(β) ο τρόπος πρόσληψης, οι λόγοι και η διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις αυτού, ο χρόνος εργασίας και ανάπαυσης, οι πειθαρχικές ευθύνες, οι πειθαρχικές ποινές, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Άρθρο 6
Συμμετοχή στην υπηρεσία των επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία

1. Στην υπηρεσία των επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία που διοργανώνει ο ΠΥΕΜΠ δύνανται να έχουν πρόσβαση:

(α) Επιχειρήσεις που, κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), εκμισθώνουν Επιβατηγό Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό, όταν αυτά είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους καθορίζονται από τον ΠΥΕΜΠ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 13, 20 και 21 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) περί ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, συμβάσεων μίσθωσης και σημείου έναρξης της μίσθωσης, το άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί ελάχιστης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης, καθώς και η παρ. 11 της υπ’ αρ. 15732/2012/2012 (Β’ 3053) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτυών και Τουρισμού περί του ελάχιστου τιμήματος της μίσθωσης.

(β) Επιβατηγό Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, όταν αυτά είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους καθορίζονται από τον ΠΥΕΜΠ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ταξιμέτρου του άρθρου 90 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) και της υπ. αρ. Α54501/5518/2014 (Β’ 227) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί καθορισμού κομίστρου στα Επιβατηγό Δημοσίας Χρήσης αυτοκίνητα.

2. Τα οχήματα των περ. (α) και (β) της παρ. 1, όταν εκτελούν μεταφορική υπηρεσία εκτός της υπηρεσίας των επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία, οφείλουν να συμμορφώνονται με τον ν. 4070/2012 για τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και τον ν. 4093/2012 για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

3.  Ο έλεγχος και η επιβολή προστίμου στους παραβάτες του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου του ν. 4070/2012 και του ν. 4093/2012, διενεργείται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στους χώρους ευθύνης τους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση του ΠΥΕΜΠ, καθορίζονται ή αναπροσαρμόζονται τα κόμιστρα μεταφοράς επιβατών με επιβατικά ή λεωφορεία ηλεκτρικά οχήματα που εκτελούν το έργο του παρόχου της υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία («transport on demand»), τα όρια βάρους των αποσκευών χωρίς καταβολή κομίστρου, οι συντελεστές κομίστρου για μεταφορά υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών και ασυνόδευτων μυροδεμάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον τρόπο είσπραξης, διάθεσης εισιτηρίων, καρτών πολλαπλών διαδρομών ή καθορισμένης χρονικής διάρκειας και επιβαλλόμενων επιβαρύνσεων ή εκπτώσεων επί της τιμής αυτών.

Άρθρο 7
Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης – Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 9 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021

Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), η παρ. 3 τροποποιείται στο δεύτερο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση των δικαιούχων της επιδότησης, στο τρίτο εδάφιο ως προς τα θέματα που λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της κοινής απόφασης και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εξηκοστό πρώτο

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (ΑΊ29), δύναται να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’179).

3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης και ειδικά για την περίοδο κατανάλωσης από την 1η.8.2021 μέχρι τις 31.12.2022 δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι και καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος των τιμολογίων προμήθειας, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς μ’ αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία τυχόν ανάκτησης ενίσχυσης αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης. Σε περίπτωση δε που η επιδότηση αφορά καταναλωτές αγροτικής χρήσης, στην ως άνω κοινή απόφαση, συμπράττει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 δύναται να επιδοτείται μέρος της δαπάνης για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ποσού που διατίθεται κατ’ έτος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Το ποσό αυτό μεταφέρεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.

6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταφέρει στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 ποσό έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V», παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας καί Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης, τηρούμενων των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 ο ειδικός λογαριασμός για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 200).

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, ο ειδικός λογαριασμός για τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το άρθρο 26 του ν. 4513/2018 (Α’ 9).».

Άρθρο 8
Διαδικασία έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής – Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 5 άρθρου 10 του ν. 4447/2016

Στο άρθρο 10 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), περ Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 επικαιροποιούνται οι παραπομπές στις εφαρμοζόμενες διατάξεις, β) στην παρ. 3 εξειδικεύονται οι περιοχές στις οποίες καταρτίζονται Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, γ) στην παρ. 5 εξειδικεύεται ο τρόπος έκθεσης και δημοσίευσης των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής, καθώς και υποβολής ενστάσεων και προσδιορίζεται η διαδικασία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10

Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής

1. Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής, το οποίο περιλαμβάνειτο Ρυμοτομικό Σχέδιο καιτην Πράξη Εφαρμογής. Με τα σχέδια αυτά εξειδικεύονται, σε κλίμακα πόλης ή οικισμού ή τμημάτων αυτών ή σε ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, οι ρυθμίσεις των Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων περί χρήσεων γης και όρων δόμησης και καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι της προς πολεοδόμηση περιοχής, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.

2. Για την κατάρτιση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων των άρθρων 7 kol 8. Αν δεν έχει εγκριθεί για την προς πολεοδόμηση περιοχή Τοπικό ή Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η περιοχή συνεχίζει να καλύπτεται από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, ακολουθείται η διαδικασία πολεοδόμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 έως 14 και 15 του ν. 2508/1997 (Α’ 124) και το άρθρο 12 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), αν πρόκειται για περιοχή που έχει καθορισθεί ως περιοχή ανάπλασης, ή για προβληματική περιοχή προς πολεοδομική αναμόρφωση, ή για οικισμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, αντίστοιχα.

3. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής καταρτίζονται για το σύνολο των περιοχών των Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή και για τμήμα αυτών, το οποίο πρέπει πάντως να αποτελεί πολεοδομική ενότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο οικείο Τοπικό ή Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή υποενότητα πολεοδομικής ενότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κοινωφελείς σκοποί.

4. α) Η διαδικασία σύνταξης των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής εκκινεί από τον οικείο Δήμο. Η διαδικασία μπορεί να εκκινήσει και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου δήμου.

β) Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν από την έγκρισή τους, εκτίθενται με το σχετικό κοσμηματογραφικό διάγραμμα στον οικείο Δήμο επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Για το γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο (2) εφημερίδες, τοπικής ή εθνικής κυκλοφορίας, και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Μετά την 1.1.2021, όλα τα έγγραφα που αφορούν την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, κειμένων καί χαρτών μελετών, σχεδίων εγκριτικών πράξεων μελετών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με τα γεωχωρικά δεδομένα κάθε σταδίου της μελέτης, τα κτηματογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες, καθώς και ηλεκτρονικά έντυπα του δήμου για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων. Το κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης για ενημέρωση, μεταφόρτωση των δεδομένων και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής άδειας. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέσα στην προθεσμία αυτή, να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου ενστάσεις, τις οποίες ο Δήμος οφείλει να εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον, μετά από την εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες προς ενημέρωση του κοινού. Μετά από την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών, τα Ρυμοτομικά Σχέδια προωθούνται προς έγκριση.

γ) Η έγκριση των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής γίνεται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η ανωτέρω γνώμη παρέχεται υποχρεωτικώς μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την περιέλευση στο οικείο συμβούλιο του σχετικού φακέλου προς γνωμοδότηση. Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώμη.

δ) Με την απόφαση της περ. γ’ κυρώνεται και η οικεία Πράξη Εφαρμογής, όπου απαιτείται, η οποία συντάσσεται ταυτόχρονα και σε άμεση συσχέτιση με τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983 (Α’ 33).

ε) Η έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του από 17.7/16.8.1923 ν.δ. (Α’ 228).

5. Η έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια μπορεί να γίνει και με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Στην περίπτωση αυτή, τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν από την έγκρισή τους, εκτίθενται με το σχετικό κτηματογραφίκό διάγραμμα στα οικεία δημοτικά καταστήματα επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας διενεργείται στο οικείο ή στα οικεία δημοτικά καταστήματα

με επιμέλεια των οικείων Ο.Τ.Α., οι οποίοι εν συνεχεία διαβιβάζουν το σύνολο αυτών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο (2) εφημερίδες, τοπικής ή εθνικής κυκλοφορίας με επιμέλεια των οικείων Ο.Τ.Α.. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατ’ εξαίρεση η συλλογή δηλώσεων δύναται να εκκινεί και προ της έκθεσης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για λόγους επείγοντος ή και διευκόλυνσης της διαδικασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ολοκληρώνεται προ της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, ενστάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις οποίες οφείλει να εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών, από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον, μετά από την εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες προς ενημέρωση του κοινού. Μετά από την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών, τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής προωθούνται προς έγκριση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.

6. Μετά από την έγκριση των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής απαγορεύεται η τροποποίησή τους για μία πενταετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες καθίστανται αναγκαίες ειδικότερες επιμέρους τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή.

7. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται η «Ρυμοτομική Μελέτη», νοείται εφεξής το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του παρόντος.

8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής μπορεί να επιβάλλεται αναστολή οικοδομικών αδειών και εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

Άρθρο 9
Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 20 και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012

1. Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή υπόγεια, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται βάσει μελέτης συνταχθείσας από διπλωματούχο μηχανικό αντίστοιχής ειδικότητας, εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου και πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4654) και το εκάστοτε ισχύον πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.».

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, περί προσωρινών κατασκευών σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε καταστήματα που χρησιμοποιούν νόμιμα κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ επιτρέπεται και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, φωτισμού, καθώς και ανεμιστήρων. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, φέροντας την κατάλληλη σήμανση.».

Άρθρο 10
Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης – Τροποποίηση άρθρου 139 του ν. 4759/2020

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), το πρώτο εδάφιο, περί υπαγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύεται, προστίθεται περ. γ, η ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων της Κ.Υ.ΔΟΜ. και οι αναφορές στις οικοδομικές άδειες της παρ. 1, αφαιρούνται και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 2 αντικαθίσταται, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 139

Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, απευθείας υπαγόμενου στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος του οποίου ασκεί την αρμοδιότητα τελικής υπογραφής, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στις εξής περιπτώσεις:

α. οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των τριών χιλιάδων (3000) τ.μ., ή

β. αν η προέγκριση ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση του τελευταίου εδαφίου ή

γ. όποια αρμοδιότητα αποδίδεται σε αυτή από άλλες διατάξεις.

Στις περ. α’ και β’, η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την έκδοση της πράξης από την Κ.Υ.ΔΟΜ., αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. ή αντί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν καταβολής παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι μελέτες και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχονται από την Κ.Υ.ΔΟΜ. εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού πληρωμής του παράβολου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, ενημερώνεται ο χειριστής της υποβληθείσας αίτησης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες για την εξέταση ή διαβίβαση του φακέλου στην Κ.Υ.ΔΟΜ. από τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

2. Η έναρξη λειτουργίας της Κ.Υ.ΔΟΜ. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Στο Αυτοτελές Τμήμα Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Μηχανικών. Μεταβατικά, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της παρούσας θέσης ευθύνης, σύμφωνα με τον ν. 4369/2016 (Α1 33), προϊστάμενος τοποθετείται υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας και κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) για τις θέσεις ευθύνης. Για την τοποθέτηση του ως άνω υπαλλήλου, συνεκτιμώνταιτα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές του ικανότητες.».

2. Για την άμεση κάλυψη των αναγκών της Κ.Υ.ΔΟΜ., είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού έως δέκα (10) ατόμων κατηγορίας Π.Ε. αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων μηχανικών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί για μια φορά για ίσο χρονικό διάστημα, αποκλείόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Οι εν λόγω προσλήψεις πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την έκδοση σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά κατηγορία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και τον τρόπο απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τη διαδικασία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο όργανο της οποίας τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο και κοινοποιεί την απόφασή του στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος καί Ενέργειας, προκειμένου το αρμόδιο όργανο αυτής να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Το προσωπικό της παρούσας έχει τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 11

Προσωπικό Γραφείου Ελληνικού – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 6 του ν. 4062/2012

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί της στελέχωσης του Γραφείου Ελληνικού, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Α) Στο Γραφείο συστήνονται σαράντα (40) οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανικών, ειδικοτήτων: Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

β) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος,

γ) μια (1) θέση ΠΕ Γεωτεχνικοί, ειδικοτήτων: Γεωπόνοι και Δασολόγοι,

δ) δυο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, μια (1) ειδικότητας Προϊστορικών – Κλασικών και μια (1) Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών,

ε) δύο (2) θέσεις αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των οποίων ένας (1) κατώτερος και ένας (1) ανώτερος,

στ) μια (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής, η) δυο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,

θ) δυο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών,

ι) δυο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικών-Γραμματέων, ια) μια (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) βοηθητικού προσωπικού.

Β) Οι ως άνω θέσεις δύνανται να καλύπτονται με μετάταξη προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α~ 143). Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μετάταξη του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου προέλευσης, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.

Γ) Οι θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η απόσπαση διενεργείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του φορέα προέλευσης. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

Δ) Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί για μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα, αποκλεισμένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πραγματοποιείται, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την έκδοση σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά κατηγορία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και τον τρόπο απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τη διαδικασία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αρμόδιο όργανο της οποίας τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων καιαπορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργείτον έλεγχο νομιμότητας καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο και κοινοποιείτην απόφασή του στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου το αρμόδιο όργανο αυτής να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

Άρθρο 12

Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης -Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 4872/2021

Στο άρθρο 11 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) περί στελέχωσης της Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: α) στην παρ. 1 ανακατανέμονται οι ειδικότητες των θέσεων προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προσδιορίζονται οι προδιαγραφές των πτυχίων της υποπερ. αα) της περ. α και προστίθενται υποπερ. αε) και βγ) στις περ. α και β αντίστοιχα, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 διορθώνεται η ονομασία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων kol το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11

Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, συστήνονται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:

αα) Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού – οικονομικού, με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,

αβ) πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών, αγ) μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ γεωτεχνικών, αδ) μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ πληροφορικής, αε) μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ περιβάλλοντος, β) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων: βα) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ διοικητικού-οικονομικού, ββ) μια (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροφορικής, και βγ) μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ μηχανικών,

γ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του κλάδου διοικητικών γραμματέων,

δ) δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων της παρ. 1 είναι τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

2. Η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποσπάσεων είκοσι (20) υπαλλήλων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ο αριθμός των αποσπασμένων υπαλλήλων δύναται να τροποποιείται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών. Για τις αποσπάσεις ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3. Ειδικά για την περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη δημάρχου ή περιφερειάρχη, αντίστοιχα.

3. α) Οι θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, με εξαίρεση τις θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήμισυ με αποσπάσεις προσωπικού, το οποίο απασχολείται ως μόνιμο προσωπικό ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει ο αρμόδιος για θέματα ΔΑΜ Υπουργός, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι αξιολογούνται από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, ο οποίος εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό. Η απόσπαση πραγματοποιείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και έκδοσης σχετικής απόφασης του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

β) Η κάλυψη των θέσεων της παρ. 1 δύναται να πραγματοποιηθεί και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα, καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πραγματοποιείται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) με την έκδοση σχετικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η συνολική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των αιτήσεων, διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία, επιφυλασσομένης της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της προκήρυξης και του κατ’ ένσταση ελέγχου των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Η πρόσληψη με σχέση έμμισθης εντολής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208).

γ) Η λήξη της σύμβασης πρόσληψης ή της απόσπασης του προσωπικού της παρ. 1 μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή.

δ) Για το προσωπικό της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

4. Ως διευθυντές και προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ ορίζονται μέλη του προσωπικού της με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης και τοποθετούνται με απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

5. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».