Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροπολογία για την επέκταση μείωσης μισθωμάτων Ιουλίου, εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις ψηφιακές δημοσιεύσεις επί υλικού υποθέματος και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και ρυθμίσεις για τη δήλωση ακινησίας οχήματος

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών στη Βουλή προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για το μήνα Ιούλιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων.

2. Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) στις:

i) ψηφιακές εκδόσεις βιβλίων και βιβλίων για παιδιά, εγγεγραμμένων σε υλικό υπόθεμα και συσκευές εγγραφής – αναπαραγωγής ήχου και

ii) ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις οπτικών και ακουστικών βιβλίων μη συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων που προορίζονται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και αυτών που συνίστανται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο σε περιεχόμενο βίντεο ή ακουστικό μουσικό περιεχόμενο.

Αιτιολογική έκθεση :
Με την προτεινόμενη διάταξη, με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 40 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. και προστίθεται νέα παρ. 8 στο Κεφάλαιο Β’ αυτού, προβλέπεται η υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) στα βιβλία που παρέχονται σε υλικό υπόθεμα/συσκευή (εγγεγραμμένες οπτικές ή ακουστικές εκδόσεις), καθώς και στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις βιβλίων. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υπαγωγής των εν λόγω αγαθών παρέχεται από την Οδηγία 2009/47/ΕΚ με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του Παραρτήματος III της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ώστε να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. όχι μόνο στα βιβλία σε έντυπη μορφή αλλά και στα βιβλία, που είναι εγγεγραμμένα σε υποθέματα CD, CD-ROM, DVD, USB. Ανάλογη δυνατότητα παρέχεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1713 και στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις βιβλίων που εμπίπτουν στο σημείο 6 του Παραρτήματος III της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., ώστε ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III, να μην εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές παρεχόμενες υπηρεσίες, με εξαίρεση τις υπηρεσίες της παρ. 8 του Κεφαλαίου Β’ με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α..

3. Επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) μπύρας, στο πρόσωπο που τον κατέβαλε, ο Ε.Φ.Κ. που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε στα τελωνεία για προϊόντα μπύρας, τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, επεστράφησαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2020 έως και την 31η.5.2021, εφόσον η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και την 15η.5.2021.

4. Καταστρέφονται, με έξοδα του Δημοσίου, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, τα αποθέματα ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνικών προϊόντων παλαιού τύπου, που δεν διατέθηκαν έως την 20η.5.2019 και τα οποία δεν φέρουν τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

5. Προβλέπεται η καταστροφή, για λόγους δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος, κατασχεμένων από τις τελωνειακός αρχές ενεργειακών προϊόντων και εύφλεκτων ή επικίνδυνων χημικών υλικών, σε περίπτωση που αυτά δεν εκποιηθούν κατά την πρώτη μονοήμερη δημοπρασία, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.

6 .Προβλέπεται η κατοχή υπηρεσιακής ταυτότητας από τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ με υ.α. ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.

7. Επέρχονται διορθώσεις νομοτεχνικής φύσεως, με αναδρομική ισχύ, σε άρθρα του ν.4778/2021 όσον αφορά στο επίδομα απομακρυσμένων -παραμεθορίων περιοχών και στην αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

8. Καταργείται:
i) η υφιστάμενη Ειδική Επιτροπή με την οποία προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και
ii) η διαδικασία εκτίμησης της πραγματικής κατάστασης μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

9. Θεσπίζεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δυνατότητα αντικατάστασης, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, του ολοσχερώς κατεστραμμένου αυτοκινήτου, που έχει παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες, εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του.

Αιτιολογική έκθεση :
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες, επιτρέπεται η αντικατάσταση του αυτοκινήτου με απαλλαγή από το φόρο αυτόν, εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του.

10. Επεκτείνεται και στους αναπήρους που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι μεταμοσχευμένοι πνευμονοπαθείς, το ειδικό φορολογικό και δασμολογικό καθεστώς, που ισχύει κατά την εισαγωγή και κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων, των ειδικών αναπηρικών αμαξιδίων και λοιπών τεχνικών οργάνων και βοηθημάτων αυτών, για τους αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες.

Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από 4.12.2020 έχει εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

Αιτιολογική έκθεση :
Επέρχονται διορθώσεις στο άρθρο 72 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), με το οποίο προστέθηκαν νέες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία στους δικαιούχους απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου της υποπερ. δ’ της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166).
Ειδικότερα, ενώ στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ρητώς ότι στην υποπερ. δ’ της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 συμπεριλαμβάνονται και οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, καθώς και οι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι, οι εν λόγω κατηγορίες δεν αναφέρθηκαν εκ παραδρομής στο άρθρο.


11.   Διασαφηνίζεται, αναδρομικά από την 4η.12.2020, ότι:

-δεν αίρεται η ακινησία αυτοκινήτου οχήματος, όταν πρόκειται να διαγραφεί, ευρισκόμενο σε κατάσταση ακινησίας, από το Μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω παράδοσής του για ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με σκοπό την εξαγωγή του,

-δεν επέρχεται διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος από το Μητρώο οχημάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή μεταφοράς του εκτός της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή μεταφορά του εκτός της χώρας.

Αιτιολογική έκθεση :

Με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4758/2020 (Α’242) αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), ενώ κατά την αντικατάσταση, στην πλήρη αναφορά της παρ. 3, όπως διαμορφώθηκε τελικώς, εκ παραδρομής, δεν συμπεριελήφθησαν τα τρία τελευταία εδάφια αυτής, όπως αυτά είχαν προστεθεί με την περ. 1 της υποπαρ. Δ4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85). Καθώς τα εν λόγω εδάφια ρυθμίζουν σημαντικά ζητήματα διαγραφής οχημάτων από το μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απαιτείται η επαναφορά των εδαφίων αυτών.

Επιπροσθέτως, μετά και τη θέσπιση των ως άνω διατάξεων κρίθηκε απαραίτητη και η θέσπιση διαδικασίας διαγραφής οχήματος, από τα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία ηλεκτρονικά, χωρίς να γίνεται άρση της ακινησίας αυτής, καθώς η φύλαξη των στοιχείων κυκλοφορίας δεν γίνεται με παράδοση στη Δ.Ο.Υ, αλλά τα στοιχεία κρατούνται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση αυτή, παραδίδονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του προς διαγραφή οχήματος από τον ιδιοκτήτη/κάτοχο αυτού στην αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση μεταφορών, χωρίς να αίρεται η ακινησία του οχήματος.

12.   Τροποποιείται ο χρόνος λήξης της ειδικής διαχείρισης της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» και θεωρείται ότι αυτός έχει επέλθει, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού, εντός δώδεκα (12) μηνών, αντί εντός εννέα (9) μηνών που ισχύει σήμερα, από το πέρας της προβλεπόμενης διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών περί του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) τροποποιείται ως προς την προσθήκη του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 και διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α’ της παρ. 8, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ.1

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α’ της παρ. 8.».

Άρθρο 2

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις ψηφιακές δημοσιεύσεις επί υλικού υποθέματος και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις – Τροποποιήσεις του Παραρτήματος III και του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Η παρ. 40 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ. (ν. 2859/2000, Α’ 248), αντικαθίσταται ως εξής: j «40. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ4903), εκδόσεις αυτών, οπτικές ή ακουστικές, εγγεγραμμένες σε υλικό υπόθεμα των Δ.Κ. ΕΧ8523 και Δ.Κ. ΕΧ8543 και σε συσκευές της Δ.Κ. ΕΧ8519. Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902). Μουσική χειρόγραφη ή |:υπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (ΔΚ 4904). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξιτοις εκατό (6%).».

2. Στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «8. Οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις οπτικών και ακουστικών βιβλίων, εκτός από τις δημοσιεύσεις που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και τις δημοσιεύσεις που συνίστανται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριρ λόγο σε περιεχόμενο βίντεο ή ακουστικό μουσικό περιεχόμενο. Ο συντελεστής του φόρου για την παροχή υπηρεσιών της παρούσας ορίζεται σε έξιτοις εκατό (6%).».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, με την εξαίρεση εκείνων που εμπίπτουν στην παρ. 8 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III.».

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για τον Ειδικό φόρο Κατανάλωσης ληγμένων προϊόντων μπύρας που μετά τη διάθεσή τους στην αγορά επεστράφησαν στον πωλητή εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε στα τελωνεία για προϊόντα μπύρας τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, επεστράφησαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2020 έως και την 31η.5.2021, περίοδος κατά την οποία βρίσκονταν οι επιχειρήσεις σε αναστολή λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης μπύρας, αν η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και την 15η.5.2021.

2. Δικαιούχος της επιστροφής ή του συμψηφισμού είναι το πρόσωπο που κατέβαλε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, με την υποβολή του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, τελωνειακού παραστατικού. Το δικαίωμα της επιστροφής ή του συμψηφισμού παρέχεται με την υποβολή αίτησης, κατόπιν έγκρισης του τελωνείου, υποβολής του τελωνειακού παραστατικού και καταστροφής των προϊόντων υπό τελωνειακή εποπτεία.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο τύπος της αίτησης, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της, η διαδικασία καταστροφής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 4

Καταστροφή αποθεμάτων ενσήμων ταινιών καπνικών παλαιού τύπου -Τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4411/2016

Στο άρθρο εικοστό ένατο του Μέρους Δεύτερου του ν. 4411/2016 (Α’ 142) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Τα αποθέματα ενσήμων ταινιών του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) που δεν διατέθηκαν έως την 20η.5.2019, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 106Β του ν. 2960/2001 και τα οποία δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του ίδιου άρθρου του ως άνω Κώδικα και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού» (L 96), καταστρέφονται με έξοδα του Δημοσίου, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία καταστροφής των αποθεμάτων των ως άνω ενσήμων ταινιών, συγκρότησης των επιτροπών καταστροφής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 5

Διαχείριση κατασχεμένων ενεργειακών προϊόντων και εύφλεκτων ή επικινδύνων υλικών – Τροποποίηση άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1. Στο άρθρο 171 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται παρ. ΙΑ, ως εξής:

«ΙΑ. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, ειδικά τα κατασχεμένα από τις τελωνειακός αρχές ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72, πλην των προϊόντων της περ. α’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και τα εύφλεκτα ή επικίνδυνα χημικά υλικά, σε περίπτωση που αυτά δεν εκποιηθούν κατά την πρώτη μονοήμερη δημοπρασία, καταστρέφονται, για λόγους δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση εξακρίβωσης της χημικής ταυτότητας αυτών από τη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., κατά περίπτωση, είτε με τη λήψη και εξέταση δειγμάτων είτε βάσει σχετικών εγγράφων. Η καταστροφή διενεργείται σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ή αδειοδοτημένων φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Για την καταστροφή συγκροτείται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον προϊστάμενο του τελωνείου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου καταστρέφονται τα προϊόντα αυτά ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, έναν (1) υπάλληλο με ελεγκτικά καθήκοντα του ίδιου τελωνείου, καθώς και έναν (1) υπάλληλο της κατά τόπον αρμόδιας στον χώρο καταστροφής των προϊόντων αυτών χημικής υπηρεσίας. Για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής εκδίδεται απόφαση του ως άνω προϊσταμένου του τελωνείου, στην οποία μνημονεύονται τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους και ορίζονται ο χρόνος και ο χώρος καταστροφής. Για την καταστροφή συν|ίάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο α) αναφέρονται τα είδη των προϊόντων, η ποσότητα αυτών και η δασμολογική τους διάκριση, καθώς και ο χρόνος και ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η καταστροφή και β) βεβαιώνεται ότι τα υπολείμματα και απορρίμματα τηςί καταστροφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.».

Άρθρο 6

Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για τον καθορισμό υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. – Προσθήκη παρ. 18Α στο άρθρο 30 του ν.3296/2004

Στο άρθρο 30 του ν. 3296/2004 (Α’ 253) προστίθεται νέα παρ. 18Α ως εξής:,

«18Α. Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης των δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 7

Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών – Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση υποχρεωτικού ωραρίου – Διορθώσεις παραπομπών στα άρθρα 9 και 13 του ν. 4778/2021

1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), οι λέξεις «του άρθρου 25» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου 47» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η χορήγηση του επιδόματος της παρ. 1 συνδέεται με την πραγματική άσκηση καθηκόντων στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών. Ειδικότερα, η προσαύξηση, σύμφωνα με την απόφαση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 47, χορηγείται υπό την προϋπόθεση της .υποχρεωτικής παραμονής στην ίδια υπηρεσία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο/(^) ετών και όχι περισσότερο από έξι (6) έτη, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υποχρεωτικής παραμονής στην ίδια υπηρεσία. Σε περίπτωση παραμονής για διάστημα μικρότερο των δύο (2j ετών, τα ποσά που χορηγήθηκαν, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.».

β. Στην υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4778/2021 οι λέξεις «του άρθρου 25» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου 47» και η υποπερ. ββ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«(ββ) Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των υπαλλήλων της Α.Α.Α.Ε., καθορίζεται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων σύμφωνα με την απόφαση της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 47 μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο.».

γ. Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4778/2021 οι λέξεις «του άρθρου 25» αντικαθίσταται από τις λέξεις «του άρθρου 47» και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, είτε όλες τις ημέρες του μήνα, είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της περ. α’ της παρ. 1 σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 47.».

2. Η παρ. 1 ισχύει από τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4778/2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 8

Κατάργηση της Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης – Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν.

2960/2001– Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) καταργείται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται τα απαραίτητα ή πρόσφορα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ή του κυλινδρισμού του κινητήρα των επιβατικών αυτοκινήτων, δικαιολογητικά στοιχεία καθώς και η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 καταργείται.

3. Οι υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017/21.12.2017 (Β’ 4700) και ΔΟΡΓ. Β1157701 ΕΞ 2017/17 (ΑΔΑ: ΨΤΨΔ46ΜΠ3Ζ-4ΝΔ) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την 30Π.9.2021 για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων υπολογισμού του ιστορικού τέλους ταξινόμησης βάσει της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, σε συνδυασμό με την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και το άρθρο 49 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

Άρθρο 9

Αντικατάσταση λόγω ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από άτομα με αναπηρία με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται παρ. 8Α, ως εξής:

«8Α. α. Όταν καταστρέφεται ολοσχερώς αυτοκίνητο που έχει παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τη νομοθεσία που ισχύει για τα άτομα με αναπηρίες, είναι δυνατή η αντικατάστασή του με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του.

β. Το δικαίωμα αντικατάστασης αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής σύμφωνα με την παρ. 1 παρέχεται άπαξ ανά δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται στην τελωνειακή αρχή:

βα) αίτηση για την παραλαβή νέου αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, ββ) ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων της οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει την ολική καταστροφή,

βγ) πράξη οριστικής διαγραφής από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του αυτοκινήτου που καταστράφηκε,

βδ) βεβαίωση ότι το αυτοκίνητο που καταστράφηκε έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου μέσω τελωνειακής αρχής και,

βε) βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε. ότι το αυτοκίνητο που εγκαταλείφθηκε σύμφωνα με την περ. δ έχει χαρακτηριστεί ως Όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ. Κ.Ζ.).»

Άρθρο 10

Απαλλαγές από Φ.Π.Α. σε μειονεκτούντες ιδιοκτήτες Ι.Χ. – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 1798/1988

1. Η υποπερ. δ’ της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166), τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «ή καρδιακή» πριν τη λέξη «ανεπάρκεια» και της λέξης «πνευμονοπαθείς» πριν τη λέξη «μεταμοσχευμένοι» και η υποπερ. δ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«δ. πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ή καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι ή».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 4η .12.2020, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 4758/2020 (Α’ 242).

Άρθρο 11

Ρυθμίσεις για τη δήλωση ακινησίας οχήματος – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), προστίθενται έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφια, ως εξής:

«3. Αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία.

Όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο του προηγουμένου εδαφίου τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων των προηγουμένων εδαφίων, η διαδικασία ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων για την επιβολή των κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με την είσπραξη και απόδοση του διοικητικού προστίμου.

Όταν πρόκειται να διαγράφει όχημα ευρισκόμενο σε κατάσταση ακινησίας από το Μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω παράδοσής του για ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με σκοπό την εξαγωγή του, δεν αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία κυκλοφορίας του, άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας, ή παραδίδονται από τον ίδιο τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη του προς διαγραφή οχήματος, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας βρίσκονται στην κατοχή του λόγω θέσης του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επέρχεται διαγραφή οχήματος από το Μητρώο οχημάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή μεταφοράς του εκτός της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουμένως τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή μεταφορά του εκτός της χώρας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 4η.12.2020, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 4758/2020 (Α’ 242).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Παράταση ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.— Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4664/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της ειδικής διαχείρισης και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»

2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 αρχίζει από την 7η.7.2021.