Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροπολογία για τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Με το άρθρο 3 της τροπολογίας του Υπ. Παιδείας στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο, ρυθμίζονται θέματα και η διαδικασία αναζήτησης οφειλών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι).

Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 23 του ν.4009/2011, αναφορικά με την υποχρέωση απόδοσης υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ποσών (ποσοστό 7%) από τα εισοδήματα των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από επιχειρηματική δραστηριότητα.

α. Μειώνεται κατά δέκα έτη ο χρόνος παραγραφής, και παραγράφονται μετά την πάροδο δεκαετίας (αντί εικοσαετίας κατά τα ισχύοντα) από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου γεννήθηκαν:
– οφειλές που θα προκύψουν από την ανωτέρω υποχρέωση, οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομική επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων) που γεννήθηκαν έως τις 31.12.2017,
– οφειλές από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας που γεννήθηκαν από το έτος 2016 και εφεξής.

β. Προβλέπεται ότι, οφειλές έως του ποσού των εξήντα (60) ευρώ ανά έτος και συνολικά για όλα τα παρελθόντα έτη, δεν αναζητούνται, δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε των Α.Ε.Ι. και εάν έχει εκδοθεί ακυρώνεται αυτοδικαίως.
Τυχόν εκδοθείσες πράξεις προσδιορισμού οφειλών έως την 31η.12.2009 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν για οφειλές έως την ημερομηνία αυτή, ενώ κατά το μέρος που αφορούν οφειλές από 1η.1.2010 έως 31.12.2017 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν απαιτείται η έκδοση νέας πράξης προσδιορισμού οφειλής.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα, συμψηφισμού των οφειλών καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων από επιχειρηματική δραστηριότητα με ποσά που καταβλήθηκαν από αυτούς προς τον Ε.Λ.Κ.Ε του οικείου Α.Ε.Ι. για το έτος 2015 και εφεξής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Περαιτέρω, θεωρούνται νόμιμες, αποδόσεις ποσών που έγιναν σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις και τα αντίστοιχα ποσά δεν αναζητούνται,

δ. Προβλέπεται ότι, δεν αναζητούνται οφειλές και διαγράφεται η σχετική απαίτηση, στην περίπτωση που κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης προσδιορισμού αυτών, οι υπόχρεοι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης έχουν αποβιώσει.

ε. Παρατείνεται έως την 31η.12.2009, το χρονικό διάστημα απαλλαγής των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., από κάθε είδους ευθύνη από τη μη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης αυτών από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) τροποποιούνται, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, από το έτος 2018 και εξής, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περ. θ’ της παρ. 2. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αποδίδεται από τους υπόχρεους στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε.. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
Οφειλές από την ανωτέρω αιτία, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά έτος, δεν αναζητούνται, δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και, εάν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται αυτοδικαίως.».

2. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 τροποποιούνται, προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά ατομική επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων και λογιστικών αρχείων, οι οποίες γεννήθηκαν έως τις 31.12.2017 προσδιορίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος προερχόμενου από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς και παραγράφονται με την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας, οι οποίες γεννήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου εισοδήματος που προέρχεται από την εν λόγω δραστηριότητα (μερίσματα, διανομή κερδών κ.λπ.) και παραγράφονται με την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον υπόχρεο. Οφειλές, το ύφος των οποίων προσδιορίζεται έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ συνολικά για όλα τα παρελθόντα έτη, δεν αναζητούνται και δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και εάν έχει εκδοθεί ακυρώνεται αυτοδικαίως. Τυχόν εκδοθείσες πράξεις προσδιορισμού οφειλών που προέρχονται από εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς έως την 31η.12.2009 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορούν οφειλές έως την ημερομηνία αυτή, ενώ κατά το μέρος που αφορούν στον προσδιορισμό οφειλής από εισοδήματα που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από 1.1.2010 έως 31.12.2017 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν απαιτείται η έκδοση νέας πράξης προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..».

3. Η περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Οφειλές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας, που προσδιορίζονται σε εφαρμογή των περ. β) και γ), δύνανται να συμψηφιστούν με ποσά που καταβλήθηκαν εμπροθέσμως από τους υπόχρεους προς εξόφληση των οφειλών τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα έτη 2015 και εξής σύμφωνα με τα ποσοστά που ίσχυσαν κατά τον χρόνο απόδοσής τους και εφόσον το ύφος αυτών υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η δυνατότητα συμψηφισμού αφορά αποκλειστικά τυχόν υπερβάλλον καταβληθέν ποσό από αυτό που αντιστοιχεί στο ύψος του επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής εγκρίνεται ο συμψηφισμός οφειλών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. Η παρούσα καταλαμβάνει και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές των Α.Ε.Ι., για τους οποίους εκκρεμεί ο προσδιορισμός των οφειλών τους για χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία αφυπηρέτησης τους.
Καταβολές ποσών που έγιναν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α’ 218), την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α’78) και ακολούθως με την περ. στ) του άρθρου 59 του ν. 4009/2011 (Α’195), το άρθρο 18 του ν. 4283/2014 (Α’189), το άρθρο 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και το άρθρο 23 του ν. 4009/2011 και ως προς τις οποίες δεν παρέχεται δυνατότητα συμψηφισμού σύμφωνα με την παρούσα, θεωρούνται νόμιμες, σύμφωνα με τα ποσοστά που ίσχυαν κατά τον χρόνο καταβολής τους και δεν αναζητούνται.».

3. Οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης, που έχουν αποβιώσει κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., δεν αναζητούνται και διαγράφεται η σχετική απαίτηση.

4. Οι διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη από τη μη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των A.E.I, από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς έως την 31η.12.2009.