Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροπολογία για τη διευκόλυνση της αντικατάστασης των πληρωμάτων που βρίσκονται στην αλλοδαπή, λόγω της πανδημίας του κορονοϊου

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα;

Παρατείνεται εκ νέου, για τρεις μήνες (από την 1η.10.2021 έως και την 31η.12.2021), για τα πλοία υπό ελληνική σημαία συγκεκριμένων προδιαγραφών, η μη εφαρμογή των προβλεπόμενων απαιτήσεων οργανικής σύνθεσης της οικείας εγκριτικής απόφασης (ελάχιστος αριθμός Ελλήνων ναυτικών) και η μη επιβολή των σχετικών κυρώσεων (καταβολή συνολικών εισφορών με βάση την οργανική σύνθεση).

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 2
   

Οι δυσχέρειες στην αντικατάσταση των πληρωμάτων έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την παλιννόστηση των ναυτικών, των οποίων η σύμβαση εργασίας -ναυτολόγησης έχει λήξει, με αρνητικές συνέπειες στην ψυχική τους υγεία και ως εκ τούτου στην ελκυστικότητα της εικόνας του ναυτικού επαγγέλματος. Παράλληλα, η εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλής δραστηριοποίηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων διαταράσσεται, καθόσον ο προγραμματισμός των διαδικασιών και η τήρηση των συνθηκών για τη μετακίνηση και διέλευση των πληρωμάτων και, μάλιστα, ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ε.Ε., είναι εξαιρετικά δύσκολος και ευμετάβλητος, λόγω των διαρκών και διαφορετικών μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη διεθνώς, για τη διαχείριση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Με την άρση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, που αφορούν στην ελληνική ιθαγένεια ή σε ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., αναμένεται να διευκολυνθούν τόσο ο επαναπατρισμός των Ελλήνων ναυτικών, που βρίσκονται επί των πλοίων έχοντας υπερβεί τον συμβατικό χρόνο ναυτολόγησής τους, όσο και οι σχετικές διαδικασίες εύρεσης και μετακίνησης πληρωμάτων στον λιμένα που επιτρέπεται και είναι εφικτή η αντικατάστασή τους.


Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Κάλυψη δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης, εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω του διεθνούς οργανισμού «ΝΑΤΟ Support & Procurement Organization» (NSPO) και της υπηρεσίας αυτού «ΝΑΤΟ Support & Procurement Agency» (NSPA)

1. Δαπάνες του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που αφορούν στην προμήθεια ανταλλακτικών, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης, εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών των εναέριων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των ειδικών διαγωνιστικών διαδικασιών του διεθνούς οργανισμού «ΝΑΤΟ Support and Procurement Organization» (NSPO, πρώην NAMSO) και της υπηρεσίας αυτού «ΝΑΤΟ Support and Procurement Agency» (NSPA), συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστικού κόστους και της συνδρομής, που πραγματοποιήθηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 2020 και 2021 σε βάρος του υπ’ αρ. 203642/2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας και δύνανται να πληρωθούν σε βάρος της οικείας πίστωσης Χ.Ε.Π. με νέο Χ.Ε.Π. που εκδίδεται εντός του οικονομικού έτους 2021 με δυνατότητα παρατάσεως έως την 31η.12.2022, στο όνομα του υπολόγου διαχειριστή.

2. Οι δαπάνες διαχειριστικού κόστους και συνδρομής της παρ. 1 δύνανται να πληρωθούν σε βάρος της οικείας πίστωσης με νέο Χ.Ε.Π. που εκδίδεται προς τούτο εντός του έτους οριστικής εκκαθάρισης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα επιπρόσθετης παρατάσεως, στο όνομα του υπόλογου διαχειριστή.

Άρθρο 2
Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η.10.2021 έως και την 31η.12.2021, στα πλοία υπό ελληνική σημαία άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφασης καί δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8.

2. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. 1 δύναται να παρατείνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από το πέρας του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.