Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροπολογία με νέες διατάξεις και ρυθμίσεις για τους πηρόπληκτους

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με τίτλο «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α’ 138} και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α’ 143} και άλλες διατάξεις»

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Αυξάνονται οι πιστώσεις του:

– τακτικού προϋπολογισμού έτους 2021 του Υπουργείου Οικονομικών κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων αναγκών που ανέκυψαν λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας το έτος 2021.

– Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τριακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (350.000.000 €) στο εθνικό σκέλος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εξέλιξη της πανδημίας του ιού Covid 19 καθώς και από τις μεγάλης έκτασης πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.

2.Δύνανται να εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε., εντός των εγκεκριμένων ορίων του, έργα, στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή ευρωπαϊκοί και διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί, με χορήγηση δανείων.

3.Θεσπίζονται κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις για την περίπτωση της καταγγελίας συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών μεταξύ, αφενός τουριστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στους αναφερόμενους δήμους της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου – Αυγούστου 2021 και αφετέρου:
i) πελατών, όπως αυτοί καθορίζονται ειδικότερα και
ii) τουριστικών επιχειρήσεων με έδρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.


Προβλέπεται, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η δυνατότητα προσφοράς, από την τουριστική επιχείρηση που εδρεύει στους ανωτέρω πληγέντες δήμους, στον πελάτη ή στην τουριστική επιχείρηση κατά περίπτωση, ισόποσου πιστωτικού σημειώματος αντί της επιστροφής χρημάτων, κατά τους ειδικότερα καθοριζόμενους όρους, διαδικασίες και περιπτώσεις.

4.  Ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από την 1η.7.2021 έως την 30η.9.2021, δεν λαμβάνονται υπόψη στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν.4354/2015, οι αποζημιώσεις υπερωριακής απασχόλησης και οδοιπορικών που καταβάλλονται από την εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» στους εργαζομένους της, για τη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια καθώς και στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που επήλθαν εξ αυτής της αιτίας.

5. α.
Εισάγονται διευκρινήσεις επί των αναφερόμενων σημείων του άρθρου έβδομου της από 13.8.2021 ΠΝΠ (ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών).

β. Ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο δέκατο της ανωτέρω ΠΝΠ για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες στα πληγέντα, από τις πυρκαγιές Ιουλίου -Αυγούστου 2021, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι στεγαστικής συνδρομής, δεν λαμβάνεται υπόψη, κατά τον προσδιορισμό του ανώτατου ορίου της, η παλαιότητα του κτίσματος. Σε περίπτωση δε που, σε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις, έχει ληφθεί υπόψη, διενεργείται εκ νέου υπολογισμός από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τυχόν διαφορά καταβάλλεται στους δικαιούχους.

6. Επεκτείνεται η χορήγηση των ειδικών αποζημιώσεων εργασίας πέραν του πενθημέρου (ύψους 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης) και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες (2,77 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης) και στους μαθητές των σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2021 του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» αυξάνονται κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601061 με τίτλο «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες καθώς και με την αποκατάσταση των προκαλούμενων ζημιών» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

Άρθρο 2
Αύξηση προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων έτους 2021

Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώσεις κατά τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000) ευρώ στο εθνικό σκέλος. Οι προστιθέμενες πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601001 με τίτλο «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

Άρθρο 3

Ένταξη έργων στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα, των οποίων συμμετέχουν με πόρους ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή ευρωπαϊκοί και διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί, με χορήγηση δανείων, δύνανται να εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εντός των εγκεκριμένων ορίων του.

Άρθρο 4

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων, που εδρεύουν στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου -Αυγούστου 2021, και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, ως «πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, και δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του πρώτου εδαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), που εδρεύουν στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου – Αυγούστου 2021, και αφετέρου πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 27 Ιουλίου 2021 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 2 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέφει στον πελάτη οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, το οποίο ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

4. Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώσει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέφει στον πελάτη, σύμφωνα με την παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

5. Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.

6. Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά το παρόν άρθρο δύνανται να μεταβιβάζονται από τον λήπτη τους σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς πρόσθετο κόστος. Εφόσον πρόκειται για πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (A‘ 12), η δυνατότητα μεταβίβασης χωρίς κόστος ισχύει με την προϋπόθεση, ότι οι πάροχοι των επιμέρους υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο οργανωμένο ταξίδι συμφωνούν με τη μεταβίβαση χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

7. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση.

8. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση στον πελάτη το επιστρεπτέο κατά την παρ. 3 χρηματικό ποσό.

9. Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018.

10. Το παρόν εφαρμόζεται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο 5

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων, που εδρεύουν στους Δήμους Μαντού δ ίο υ-Λίμνης- Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου -Αυγούστου 2021

1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), που εδρεύουν στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου – Αυγούστου 2021, και αφετέρου είτε τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 που εδρεύουν οπουδήποτε στην ημεδαπή είτε τουριστικών επιχειρήσεων της αλλοδαπής, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 27 Ιουλίου 2021 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση, που εδρεύει στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας ή Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου –

Αυγούστου 2021, υποχρεούται να επιστρέφει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοσή του.

3. Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέφει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση το σύμφωνα με την παρ. 2 οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

4. Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων που εκδίδονται κατά τις παρ. 2 και 3 δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλόμενων τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια τουριστική επιχείρηση χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο 6

Ειδική ρύθμιση για τις αποζημιώσεις υπερωριακής απασχόλησης που καταβάλλονται στους εργαζομένους της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)

1. Αποζημιώσεις υπερωριακής απασχόλησης και οδοιπορικών που καταβάλλονται από την εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» οτους εργαζομένους της, οι οποίοι συμμετείχαν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια και στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που επήλθαν εξ αυτής της αιτίας, δεν λαμβάνονται υπόφη στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

2, Η παρ, 1 ισχύει από την 1η.7.2021 έως την 30η.9.2021.

Άρθρο 7
Διευκρινίσεις για το ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών

1. Οι δικαιούχοι των πληρωμών της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας για τις πληρωμές μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

2. Οι δικαιούχοι των πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας για τις πληρωμές μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ετησίως.

Άρθρο 8

Προσδιορισμός ανώτατου ορίου της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κατοικιών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου δέκατου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), όπως προσδιορίζεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η οποία κυρώνεται με το άρθρο 1 του παρόντος, δεν υπερβαίνει το 80% της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του κτίσματος. Κατά τον υπολογισμό της αξίας δεν λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα αυτού. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανυπολογίζονται οίκοθεν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου δέκατου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σε συνδυασμό με το προηγούμενο εδάφιο και τυχόν διαφορά καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 9
Ειδική αποζημίωση μαθητών σχολών Πυροσβεστικού Σώματος

1. Στην περ. δ’ της παρ. Δ’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), ως προς την ειδική αποζημίωση που χορηγείται στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, προστίθενται οι λέξεις «και του Πυροσβεστικού Σώματος» και η περ. δ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«δ. Οι ειδικές αποζημιώσεις των περ. α’ και β’ καταβάλλονται και στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό τους».

2. Η περ. α’ του άρθρου 3 της κοινής απόφασης υπό στοιχεία 80423 Φ.501.34/2.4.2018 (Β’ 1198) των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καταργείται.