Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροποποίηση καταστατικών αθλητικών σωματείων

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προθεσμίες εναρμόνισης των αθλητικών συλλόγων με το νέο αθλητικό νόμο. Με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και με γνώμονα την έγκυρη και κυρίως έγκαιρη ενημέρωση των φορέων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, ζητήσαμε από τον επιστημονικό συνεργάτη της Accountwave σε θέματα αθλητικών φορέων, νομικό σύμβουλο αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και νομικό εκπρόσωπο δεκάδων αθλητικών σωματείων κ. Άγγελο Πατρώνη, τη συμβολή του στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες για τα σωματεία του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Στη σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα, η χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε ένα αθλητικό σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και όχι απλώς «ΔΙΚΑΙΩΜΑ» για συμμετοχή στις αθλητικές διοργανώσεις της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας.

Ταυτόχρονα αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ειδικότερα, με βάση το πλαίσιο που θέτει ο Νόμος και συγκεκριμένα το άρθρο 53, ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α’/19-6- 2021), «Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1,2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020», τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να προβούν έως τις 30/06/2022 σε τροποποίηση του καταστατικού τους, με σκοπό την προσαρμογή τους στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του νόμου 4726/2020.

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση του αθλητικού σωματείου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδικότερα τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει εφεξής να λαμβάνουν υπόψη τους τα κάτωθι δεδομένα, με βάση την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία:

Α. Ως προς τη σχέση αθλητικού σωματείου – Αθλητικής Ομοσπονδίας:

– Αν μέσα σε δύο χρόνια από την εγγραφή του στην Ομοσπονδία το σωματείο δεν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο μητρώο, διαγράφεται αυτόματα (Πάντως επισημαίνεται ότι, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μπορεί να μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, και χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση)

– Μόνο τα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών.

Β. Ως προς τα κωλύματα εγγραφής μελών

Δε μπορεί να γίνει μέλος του Σωματείου όποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.2725/1999 όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα    
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του αθλητικού Νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Γ. Ως προς τις μεταγραφές αθλητών

Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του.
Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων.

Δ. Ως προς τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων.
Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων.

Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.     

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρόνος στενεύει επικίνδυνα για τα αθλητικά σωματεία, και αυτό γιατί μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, η διάλυση ενός σωματείου, που δεν έχει εναρμονιστεί με τα όσα προβλέπει ο νόμος αποτελεί μονόδρομο.

Άγγελος Πατρώνης
Δικηγόρος Αθλητικού Δικαίου – Επιστημονικός συνεργάτης της Accountwave