Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροποποίηση της απόφασης για τον ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία τροποποιείται η  3345/2.6.2022 ΚΥΑ  «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β’ 2798).

1. Μετά το άρθρο Γ.16, προστίθεται νέο άρθρο Γ.17 ως προς την δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος σε διαδοχικούς κύκλους, το οποίο έχει ως εξής:

Υλοποίηση Προγράμματος σε διαδοχικούς κύκλους.

Η υλοποίηση του Προγράμματος δύναται να πραγματοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους. Με το παρόν καθορίζεται ο Α’ Κύκλος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης, κατά τον οποίο αξιολογούνται Αιτήσεις Χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί από την έναρξη της περιόδου υποβολής έως την 30η Νοεμβρίου 2022. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ορίζει τις προθεσμίες των επιμέρους κύκλων υποβολής αιτήσεων ανά κατηγορία.

Η ένταξη επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε κύκλου και τον καθορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν μετά την αρχική ένταξη, είναι δυνατό να τροποποιείται η σχετική απόφαση του Φορέα Υλοποίησης για να περιλάβει και τις περιπτώσεις αιτήσεων που έχουν δικαιωθεί κατά το στάδιο αυτό».

2. Στο άρθρο Γ.2 στον έκτο ορισμό για «Κατηγορίες Ενεργειών» η φράση «Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.» αντικαθίσταται από τη φράση «Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης.»

3. Στο άρθρο Γ.3, παρ. 1 σημείο xii η φράση «Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό “ΠΑΥΣΗ”.» αντικαθίσταται με τη φράση «Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις εστίασης που έχουν δηλωμένο ενεργό ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ στο φορολογικό μητρώο».

4. Στο άρθρο Γ.4 στο σημείο «vi. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6» διαγράφεται όλη η γραμμή Π1 του πίνακα.

5. Στο άρθρο Γ.4 στο σημείο «vi. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6» η γραμμή Π2 του πίνακα, που είχε ως εξής:

6. Στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου Γ.5, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 6» που είχε ως εξής:

7. Στο σημείο vi της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€.» αντικαθίσταται με τη φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€».

8. Στο πίνακα της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 6» που είχε ως εξής:


9. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία
3345/2.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β’ 2798).

Γ2  Ορισμοί

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΙΙ υιοθετούνται οι κάτωθι βασικοί ορισμοί:

Δικαιούχοι/ Ωφελούμενοι

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΙΙΙ και λαμβάνουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση ενίσχυση.

Προμηθευτές

Για τους σκοπούς του Προγράμματος ΙΙΙ, προμηθευτές είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ρόλους στο Πρόγραμμα ΙΙΙ:

1.  Ως Κατασκευαστές ή επίσημοι αντιπρόσωποι ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς ή ανεξάρτητοι εισαγωγείς ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη υποβολής και βεβαίωσης των χαρακτηριστικών των εν λόγω ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθούν από το Πρόγραμμα ΙΙΙ και να καταστούν επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα ΙΙΙ.

2.  Ως εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες μεταπωλούν τα εγκεκριμένα από το Πρόγραμμα ΙΙΙ ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Δικαιούχους/ Ωφελούμενους, λαμβάνουν την εκδοθείσα επιταγή (voucher) έναντι μέρους ή του συνόλου του κόστους και εξοφλούνται από το Πρόγραμμα ΙΙΙ.

Επιταγή/ voucher/ Κουπόνι

Άυλη επιταγή με τη μορφή οκταψήφιου κωδικού, που εκδίδεται εις όφελος του δικαιούχου και χρησιμοποιείται στην αγορά των επιλέξιμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Φορέας Υλοποίησης

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ ΜΑΕ)

Υπουργείο Ευθύνης και Φορέας Χρηματοδότησης

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών

Κατηγορίες Ενεργειών

Για τους σκοπούς του Προγράμματος προβλέπονται έξι (6) διακριτές κατηγορίες ενεργειών, στις οποίες κατανέμεται ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος.

■   Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.

■   Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.

■   Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 

■   Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

■   Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.

■   Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.
■   Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης.

Άρθρο Γ.3

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλεξιμότητας

1……………

Οι υπό α’ και β’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

xii.    Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (Άρθρο Γ.5, οι σχετικές προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία)

•   Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένα επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

•  Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.

•  Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.

•   Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό “ΠΑΥΣΗ”.

•  Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις εστίασης που έχουν δηλωμένο ενεργό ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ στο φορολογικό μητρώο

2. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας Δικαιούχων του παρόντος άρθρου δύναται να εξειδικευτούν από τον Φορέα Υλοποίησης, στην Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Γ.15.

3. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ελέγχονται με τρεις (3) διακριτούς τρόπους:

–  Μέσω άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου, όπως Taxis και ΕΡΓΑΝΗ. Για τον σκοπό αυτό, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα δίνεται η συγκατάθεση για την αναζήτηση των αναγκαίων στοιχείων εκ μέρους του Προγράμματος μέσω άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου.

–  Μέσω υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή κατά τη φάση υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

–  Μέσω κατάλληλων δειγματοληπτικών ελέγχων σε Ωφελούμενες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων υποβάλλονται από τις τελευταίες τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων.

4. Ο υποβάλλων την Αίτηση Χρηματοδότησης για λογαριασμό της επιχείρησης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει, ιδιαίτερα δε για:

•  τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης,

•  την κάλυψη των αναγκαίων προϋποθέσεων συμμετοχής,

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενότητας.

5. Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτήν. Οποιαδήποτε ψευδής αναφορά ή αναντιστοιχία με τα πραγματικά στοιχεία, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, ενδέχεται να επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο Γ.4

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα III καθίσταται εφικτή για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Άρθρου Γ.3. Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιείται εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης:

•  Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας)

•  Συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κάτωθι κριτηρίων και πολλαπλασιαστών ανά Κατηγορία Ενέργειας του Προγράμματος (Άρθρο Γ.5):

vi. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6

Α/Α Κριτήριο Εύρος Τιμών Υπολογισμός
Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή
Κ1

Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

0,000

19.600

Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κ2

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

0,000

2.000,00

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000

Στην    περίπτωση    επιχειρήσεων    που

συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3

Μήνες Λειτουργίας

0,000

2.000,00

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/Α Πολλαπλασιαστής Τιμές Υπολογισμός
ΟΧΙ ΝΑΙ

Μέγιστη Τιμή

Π1

Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

0,000

800,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%

Π2

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,000

1.200,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Π1

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,000

2.000,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*25%

Βαθμολογική κλίμακα 0,000 10.000,00  

■   Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορίες ενέργειας. Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία και είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).

■  Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών θα αντλούνται από το ίδιο έτος αναφοράς. Ειδικότερα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση του 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2020 (περίοδος αναφοράς 01.01.2020-31.12.2020).

■  Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η χρήση λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31.12 εκάστου έτους, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην αμέσως ανωτέρω επισήμανση (αξιοποίηση δεδομένων προσωπικού και κύκλου εργασιών για περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).

■  Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, των οποίων η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση δεν είναι πλήρους 12μηνης διάρκειας (π.χ. νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του έτους αναφοράς της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης), θα πραγματοποιείται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.

■   Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας δε γίνεται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.

■ Η κατάταξη πραγματοποιείται ανά κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο Γ.5, σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, βάσει της βαθμολογικής τους κατάταξης, έως του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού (Δημόσιας Δαπάνης) του Προγράμματος.

Άρθρο Γ.5

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες

1. Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:

α/α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΩ ΟΡΙΟ

Κατηγορία

1

Αντικατάσταση EFT/POS

Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη

2 ανά επιχείρηση

Κατηγορία

2

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει

Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή.

Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van)

Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης

Κατηγορία

3

Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά από την ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis)

Κατηγορία

4

Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS

Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS

Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

Κατηγορία

5

Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ

Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ

Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ

Κατηγορία

6

Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών
Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ
Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (ΦΤΜ εστιατορίου και ΑΔΗΜΕ εστιατορίου) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών

Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ
Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ

2. Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).

3. Οι επιλέξιμες ενέργειες και Δαπάνες του παρόντος άρθρου δύναται να εξειδικευτούν από τον Φορέα

Υλοποίησης, στην Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Γ.15.

Άρθρο Γ.6

Προϋπολογισμός Προγράμματος III – Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης

1. Καθεστώς Ενίσχυσης: Οι ενισχύσεις διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid).

2. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα III χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ – 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ).

3. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ΙΙΙ επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής :

i.   Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 1 (Αντικατάσταση EFT/POS), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 15.000.000,00€.

ii.   Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 2 (Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20.000.000,00€.

iii.   Για τις δαπάνες της κατηγορίας 3 (Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 33.210.000,00€.

iv.   Για τις δαπάνες της κατηγορίας 4 (Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 37.000.000,00€.

v.   Για τις δαπάνες της κατηγορίας 5 (Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 45.500.000,00€.

vi.   Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€.
vi.  
Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€

Ο Προϋπολογισμός ανά κατηγορία δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση.

Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης των εγκεκριμένων αιτήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος ΙΙΙ (συνολική Δημόσια Δαπάνη), όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΙΙ δίνεται στους δυνητικούς Δικαιούχους η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), ανά κατηγορία ως ακολούθως:

α/α

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

Κατηγορία 1

€150,00

€150,00

100%

Κατηγορία 2

Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00

Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00

90%

Κατηγορία 3

€300,00

€300,00

100%

Κατηγορία 4

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00

90%

Κατηγορία 5

Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

100%

Κατηγορία 6

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

100%

Κατηγορία 6

Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €150,00

Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €150,00

100%

 

 Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source