Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροποποιήσεις στα πρόστιμα απώλειας ΦΗΜ και μη τήρησης βιβλίων – Τροποποίηση του άρθρου 71Α του ΚΦΕ για τα κίνητρα ευρεσιτεχνίας

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς».

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα εξής, κατά βάση, ζητήματα:

1. Επεκτείνεται η χορήγηση, αναδρομικά από την 1η-8-2020, της ισόβιας τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν.4714/2020 (200 ευρώ ανά άτομο μηνιαίως) και στους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, στους έφεδρους αξιωματικούς, στους ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου που έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα και ενεπλάκησαν ή συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα οριζόμενα χρονικά διαστήματα. (Σήμερα, η παροχή αυτή καταβάλλεται μόνο στους Έλληνες οπλίτες που διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ.1 του ν.2641/1998).

Η εν λόγω παροχή είναι αφορολόγητη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 43Α του ν.4172/2013), δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.

2 Τροποποιούνται/συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος κερδών επιχειρήσεων από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, με ενσωμάτωση κριτηρίων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

3. Θεσπίζεται ανώτατο όριο στην επιβολή προστίμου για τη μη υποβολή έστω και μίας (1) εκ των προβλεπόμενων τριών (3) δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από οντότητες, στην περίπτωση που ελέγχεται, πρωταρχικός, η τήρηση λογιστικών αρχείων τους και το τυχόν επιβαλλόμενο πρόστιμο υπολογίζεται επί του μέσου όρου των δηλωθέντων εσόδων τους, βάσει των παραπάνω δηλώσεων φορολογίας των τριών τελευταίων ετών.
Τα θεσπιζόμενα ανώτατα όρια, δεν εφαρμόζονται στα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) όταν ο υπαίτιος είναι κάτοχος-χρήστης αυτών.

Επίσης, προστίθεται περίπτωση μη επιβολής προστίμου λόγω δήλωσης απώλειας ΦΗΜ πριν την έκδοση της εντολής επιτόπιου ελέγχου σε φορολογούμενους.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2021, δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 7: Με το άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), χορηγήθηκε από 1ης.8.2020 ισόβια μηνιαία τιμητική παροχή ποσού διακοσίων (200) ευρώ σε στρατεύσιμους οπλίτες που υπηρέτησαν στην Κύπρο κατά την πολεμική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2641/1998 (Α’ 211). Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ορίζεται ότι η ισόβια τιμητική παροχή θα χορηγηθεί αναδρομικά από 1ης.8.2020 και στους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, στους Έφεδρους Αξιωματικούς, στους ανακαταταγέντες Έφεδρους Αξιωματικούς, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου εφόσον έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα, δηλαδή σε όλους όσοι μετείχαν στα γεγονότα κατά την ως άνω πολεμική περίοδο. Η χορήγηση της ισόβιας τιμητικής παροχής και στα ανωτέρω πρόσωπα είναι αναγκαία για λόγους ίσης αντιμετώπισης αυτών που πολέμησαν στην Κύπρο και αναγνώρισης της προσφοράς τους, ανεξαρτήτως βαθμού (οπλίτης, υπαξιωματικός, αξιωματικός) και ιδιότητας (μόνιμος, έφεδρος, κληρωτός), ειδικά δε για τους κυπριακής καταγωγής πολεμιστές που σήμερα είναι Έλληνες πολίτες, η χορήγηση της παροχής είναι αυτονόητη αφού ως Έλληνες πλέον, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συμπολίτες τους.

Άρθρο 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 71Α του ν. 4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ, Α’ 167), όπως είχε προστεθεί με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), προκειμένου να συνάδει με τους αντικαταχρηστικούς κανόνες κατά της διάβρωσης της φορολογητέας βάσης των κρατών και των πρακτικών μεταφοράς κερδών από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (Base Erosion Profit Shifting, BEPS). Οι κανόνες BEPS έχουν αποτυπωθεί στις δημοσίευθείσες το 2015 Εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) καιτης ομάδας κρατών G20 για τις 15 Δράσεις των BEPS, μεταξύ των οποίων είναι η Δράση 5 για τις Επιζήμιες Φορολογικές Πρακτικές.


Η εφαρμογή των κανόνων αυτών αξιολογείται από το Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών Πρακτικών (Forum on harmful tax practices, FHTP) του Ο.Ο.Σ.Α.. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι μια ρύθμιση που επιφυλάσσει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση βάσει ορισμένων κριτηρίων, προκειμένου να μην θεωρηθεί επιζήμιο, θα πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη ουσιαστικής δραστηριότητας. Μάλιστα, όσον αφορά σε διατάξεις που προβλέπουν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για επιχειρηματικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις που επωφελούνται πράγματι πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες δραστηριότητες.

Δεδομένου ότι από το ως άνω Φόρουμ του Ο.Ο.Σ.Α. έχει κριθεί ότι το άρθρο 71Α του ΚΦΕ περιέχει πιθανόν επιζήμια στοιχεία, προτείνεται η τροποποίησή του, ώστε να αρθούν τα επιζήμια χαρακτηριστικά του. Παράλληλα, προκειμένου το θεσμικό πλαίσιο να καταστεί πιο ελκυστικό, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του και πλέον στο άρθρο 71Α του ΚΦΕ εντάσσονται και άλλα εισοδήματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, πέραν των κερδών από την πώληση προϊόντων παραγωγής της επιχείρησης ή από την παροχή των υπηρεσιών για τα οποία χρησιμοποιήθηκε η ευρεσιτεχνία.

Άρθρα 9 και 10: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις τροποποιούν τις υφιστάμενες διατάξεις των άρθρων 54Ε και 54ΣΤ του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013:

– εξορθολογίζεται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, μέσω του καθορισμού ανώτατων ορίων,

– τροποποιείται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013, ώστε το προβλεπόμενο στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 πρόστιμο, όταν διαπιστώνεται η μη διαφύλαξη ή η μη προσκόμιση, ύστερα από πρόσκληση του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, των ΦΗΜ, των φορολογικών μνημών, καθώς και των αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, να επιβάλλεται μόνο στο πλαίσιο διενέργειας μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης,

– τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013, εναρμονίζοντας τη διαδικασία επιβολής και κοινοποίησης του σχετικού προστίμου, με τα υπόλοιπα πρόστιμα του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 28 και 62 του ως άνω Κώδικα.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013 δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια που ορίζονται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ίδιου νόμου, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

   

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Άρθρο 7: Η επέκταση χορήγησης της ισόβιας τιμητικής παροχής είναι αναγκαία για λόγους ίσης αντιμετώπισης αυτών που πολέμησαν στην Κύπρο και αναγνώρισης της προσφοράς τους, ανεξαρτήτως βαθμού (οπλίτης, υπαξιωματικός, αξιωματικός) και ιδιότητας (μόνιμος, έφεδρος, κληρωτός), ενώ συμπεριλαμβάνει και τους κυπριακής καταγωγής πολεμιστές που σήμερα είναι ‘Ελληνες πολίτες.

Άρθρο 8: Οι υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 71Α του ΚΦΕ κρίθηκαν ως καθεστώς υπό παρακολούθηση (regime under review) από το φόρουμ Επιζήμιων φορολογικών Πρακτικών του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD FHTP), καθόσον δεν είναι συμβατές με την προσέγγιση της αναλογίας σύνδεσης «nexus ratio», όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην Έκθεση 2015 του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Δράση 5 των BEPS. Συγκεκριμένα, δεν πληρούται το κριτήριο της ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από το υφιστάμενο καθεστώς του άρθρου 71Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος απολαμβάνουν των φορολογικών κινήτρων, ανεξάρτητα από το αν έχουν πραγματοποιήσει τις σχετικές δαπάνες για τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση ευρεσιτεχνίας ή όχι.

Άρθρα 9 και 10: Λόγω του ύψους των επιβαλλομένων προστίμων σε περίπτωση που διαπιστώνονται οι παραβάσεις που ορίζονται στο άρθρο 54Ε του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
   

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Άρθρο 7: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, στους Έφεδρους Αξιωματικούς, στους ανακαταταγέντες Έφεδρους Αξιωματικούς, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, εφόσον έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα, οι οποίοι υπηρέτησαν στην Κύπρο κατά την πολεμική περίοδο, που ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2641/1998.

Άρθρο 8: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Άρθρα 9 και 10: Οι διατάξεις των άρθρων 54 Ε και 54 ΣΤ του ν. 4174/2013 εφαρμόζονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Επέκταση της χορήγησης της τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020
Στο άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Από 1ης.8.2020, το παρόν ισχύει και για τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, τους έφεδρους αξιωματικούς, τους ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα.

Για την κρίση του δικαιώματος των υπηρετησάντων στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου προσκομίζονται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και βεβαίωση από την Εθνική Φρουρά, με την οποία πιστοποιείται ότι ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20.7.1974 έως 20.8.1974 ή συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τηλλυρία και τη Λευκωσία ή το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους, κατά περίπτωση.

Αιτήσεις που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, εξετάζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»


Άρθρο 8


Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών Πρακτικών (Forum on harmful tax practices, FHTP) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των κερδών επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας – Αντικατάσταση άρθρου 71Α ν. 4172/2013

1. Το άρθρο 71Α του ν. 4172/2013 (ΑΊ67) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 71Α

Κίνητρα ευρεσιτεχνίας

1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα κέρδη αυτά. Η απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση για την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας.

2. Το ποσό της απαλλαγής προκύπτει ως ακολούθως:


Ο αριθμητής δύναται να προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των συνολικών δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»: Αυτή για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εμπίπτει σε μία (1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: αα) «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας», που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα.

αβ) «Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας» κατοχυρωμένο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), αποκλεισμένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο έχει, επίσης, κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος, το οποίο:

i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή

ii) είναι μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης.

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας παραμένουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσης για την οποία ζητείται η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος.

β. «Επιλέξιμες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το ποσό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες πραγματοποιούνται, κατά το τρέχον και τα προηγούμενα φορολογικά έτη, από την ίδια την επιχείρηση ή έχουν ανατεθεί σε τρίτα, μη συνδεδεμένα με την επιχείρηση πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 και συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας.

γ. «Συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το σύνολο των επιλέξιμων και μη δαπανών έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον και τα προηγούμενα φορολογικά έτη. Στην έννοια των μη επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται οι δαπάνες απόκτησης της ευρεσιτεχνίας και οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που έχουν ανατεθεί σε τρίτα συνδεδεμένα με την επιχείρηση πρόσωπα κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 και οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας.

δ. «Κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας»: Το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα έσοδα από την πώληση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μετά την αφαίρεση των επιλέξιμων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά και τα οποία πραγματοποιήθηκαν το τρέχον φορολογικό έτος. Επίσης, ως κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας νοούνται και τα κέρδη από την πώληση προϊόντων παραγωγής της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτά παρήχθησαν σε εγκαταστάσεις της ίδιας της επιχείρησης ή τρίτων, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, κατά το μέρος που αναλογούν στη χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

4. Το ποσό της απαλλαγής, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα, κατά το μέρος που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται κάθε φορά.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, τα κριτήρια χαρακτηρισμού των επιλέξιμων και μη δαπανών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α., οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης στο παρόν άρθρο για τα συγκεκριμένα κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, μετά από αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

2. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στα έσοδα που πραγματοποιούνται τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά.


Άρθρο 9

Καθορισμός ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση της διαδικασίας επιβολής και κοινοποίησης με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Τροποποίηση άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 (Α’170, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ., α) στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. α’ καθορίζονται ανώτατα όρια στα επιβαλλόμενα πρόστιμα, β) στην περ. β’ εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής του προστίμου και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α1 251) χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για την εφαρμογή του παρόντος, η μη επίδειξη για οποιοδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό έλεγχο εξισώνεται με μη τήρηση αυτών.

Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.

β) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης της παρ. 7 του άρθρου 25 διαπιστώνεται ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση του άρθρου 14 φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το πρόστιμο της περ. α), εκτός εάν πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου έχει δηλωθεί απώλεια των Φ.Η.Μ..»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 τροποποιείται, προκειμένου να εναρμονιστεί η διαδικασία επιβολής και κοινοποίησης του προστίμου της παρ. 1 με τα υπόλοιπα πρόστιμα του ίδιου Κώδικα, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου της παρ. 1, ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 28.»

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013, όπως τροποποιούνται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, καταλαμβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Άρθρο 10

Μη εφαρμογή ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) – Τροποποίηση άρθρου 54ΣΤ ν. 4174/2013

1. Η υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013 (Α’ 170) τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί εξαίρεση από την εφαρμογή των ανωτάτων ορίων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 Ε, και διαμορφώνεται ως εξής:

«αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε, χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια της ίδιας ως άνω περίπτωσης,».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, καταλαμβάνει και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ