Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροποποιήσεις στην Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού σχετικά με τους φορείς φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΓΔΟΥ 499/2021 με την οποία τροποποιείται η  υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 468/17.05.2021 απόφαση «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021»

Με την τροποποίηση του άρθρου 4, ορίζεται ότι η προϋπόθεση που αναφέρεται στη περίπτωση ε’ [να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός], δεν ισχύει για τους:  φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://drasis.culture.gr) την 1η Απριλίου 2021, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και

Οι τροποποιήσεις αναλυτικά :

1. Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός, με την εξαίρεση των φορέων της περ. β του άρθρου 3 και των επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 για τους οποίους δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 468/17.05.2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει