Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροποποιήσεις στον Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) με τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»  προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα, στον Πρόεδρο του αρμόδιου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να εισάγει εφέσεις, εφέσεις – αγωγές και αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις που εκκρεμούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέραν της τριετίας, για να δικασθούν από πενταμελή σύνθεσή του που συνεδριάζει σε συμβούλιο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, με εξαίρεση όσες υποθέσεις αφορούν κανονισμό σύνταξης για πρώτη φορά ή εμφανίζουν αποδεικτική δυσχέρεια απαιτώντας ιδίως την εξέταση μαρτύρων.

Για τις προαναφερόμενες υποθέσεις μπορεί ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου να διατάσσει την συνεκδίκαση ή τον χωρισμό των δικογράφων (άρθρο 92 του ν. 4700/2020).

2. Προβλέπεται η χορήγηση και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 του ν. 2521/1997 αποζημίωσης [συμμετοχή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.), στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) καθώς και σε άλλες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, το ύψος της οποίας καθορίζεται με τις προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις, κατά περίπτωση].

3. Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και συγκεκριμένα:

α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών και, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την αυτοτέλεια ως προς τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος προσφέρει τις νομικές του υπηρεσίες σε συγκεκριμένο εντολέα αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, ο έμμισθος δικηγόρος δεν υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα και στην υπαλληλική ιεραρχία του εντολέα, δεν υποχρεούται να εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα, ως φυσικά πρόσωπα, τα μέλη της διοίκησης και τους υπαλλήλους του εντολέα και δεν υποχρεούται να παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, πέραν του εντολέα, εκτός αν τέτοια υποχρέωση προβλέπεται ρητά στη σύμβαση έμμισθης εντολής.


Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

    

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιταχύνεται η εκδίκαση σημαντικών κατηγοριών συνταξιοδοτικών υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα εκδικάζονταν σε αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εν όψει δε της αρχή της δίκαιης δίκης, αν ο διάδικος φορέας δημόσιας εξουσίας εκφράσει αντιρρήσεις ως προς την εφαρμογή της ρύθμισης, αυτές απορρίπτονται όταν η εκδίκαση στο ακροατήριο συνεπάγεται για τον ιδιώτη διάδικο καθυστέρηση μη συμβατή προς την ανωτέρω αρχή.

Άρθρο 2: Με τη χορήγηση της αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2521/1997 (Α’174) στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων επιδιώκεται η ισότιμη αντιμετώπιση των τριών ανωτάτων δικαστικών λειτουργών με τους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ευθύνης των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών έναντι των εντολέων τους και της ευθύνης των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξειδικεύεται η νομική έννοια της σύμβασης έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με κανόνες που έχει διαπλάσει η νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    
Άρθρο 1: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρόνος εκδίκασης των συνταξιοδοτικών υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, σε σημείο που να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θεωρηθεί μη συμβατός προς την αρχή της δίκαιης δίκης.

Άρθρο 2: Το γεγονός ότι η αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2521/1997 (Α’ 174), δοθείσης της ουσιαστικής λειτουργίας αυτής ως επιμισθίου, δεν χορηγείται και στους ως άνω τρεις ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, υποβαθμίζει τον ρόλο τους, αν και αυτοί συγκαταλέγονται επίσης, μαζί με τους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, στην ηγεσία της δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Άρθρο 3: Η ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών διευρύνθηκε υπέρμετρα και αναιτιολόγητα μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012. Η παρ. 1 του άρθρου 270 σε συνδυασμό με τα άρθρα 249 και 258 παρ. 1 του ν. 4072/2012 θεμελιώνουν πλέον την ευθεία, απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη των εταίρων της αστικής εταιρίας για τα χρέη του νομικού προσώπου, ενώ η παράλειψη ειδικότερης ρύθμισης στον ν. 4194/2013 κατέστησε άνευ αντικειμένου την πρόβλεψη περί κατίσχυσης των ειδικότερων διατάξεων των επαγγελματικών εταιρειών που προέβλεπε η παρ. 2 του άρθρου 270 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 4: Υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τη φύση των υπηρεσιών που ασκεί ο δικηγόρος στο πλαίσιο της σχέσης έμμισθης εντολής και για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η σχετική ρύθμιση.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: Αφορά στους δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και διαδίκους σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις.

Άρθρο 2: Αφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο kol τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Άρθρο 3: Αφορά στις δικηγορικές εταιρείες και τους εταίρους τους.

Άρθρο 4: Η ρύθμιση αφορά στους περίπου 6.000 εμμίσθους δικηγόρους της χώρας, εκ των οποίων περίπου 5.000 υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα και 1.000 στον δημόσιο τομέα.

Προτεινόμενες διατάξεις :

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Άρθρο 1

Επιτάχυνση συνταξιοδοτικών δικών – Προσθήκη νέας παρ. 2 στο άρθρο 178 του σχεδίου νόμου

1. Στο άρθρο 178 του σχεδίου νόμου προστίθεται νέα παρ. 2 ως εξής:

«2. Με εξαίρεση όσες υποθέσεις αφορούν σε κανονισμό για πρώτη φορά σύνταξης ή εμφανίζουν αποδεικτική δυσχέρεια απαιτώντας, ιδίως, την προσφυγή σε εξέταση μαρτύρων, οι εφέσεις, οι εφέσεις – αγωγές και οι αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις που εκκρεμούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέραν της τριετίας και οι οποίες δεν δύνανται να εκδικασθούν για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τα άρθρα 91 έως 93 του ν. 4700/2020 (Α’127), μπορεί να εισάγονται από τον Πρόεδρο του αρμόδιου Τμήματος για να δικασθούν από πενταμελή σύνθεσή του που συνεδριάζει σε συμβούλιο. Για την εκδίκαση σε συμβούλιο ενημερώνονται εγγράφως οι διάδικοι, οι οποίοι δύνανται, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επίδοση του σχετικού εγγράφου, να ζητήσουν την εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος απορρίπτει τις αντιρρήσεις των διαδίκων φορέων δημόσιας εξουσίας, αν κρίνει ότι η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο συνεπάγεται για τον αντίδικο των ανωτέρω φορέων, ιδιώτη διάδικο, καθυστέρηση στην παροχή δικαστικής προστασίας μη συμβατή με την αρχή της δίκαιης δίκης.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 178 του σχεδίου νόμου αναριθμείται σε 3 και τροποποιείται ως εξής:

«3. Για τις υποθέσεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζεται το άρθρο 92 του ν. 4700/2020.»

3. Η υφιστάμενη παρ. 3 του άρθρου 178 του σχεδίου νόμου αναριθμείται σε 4.

Άρθρο 2

Χορήγηση αποζημίωσης ανωτάτων δικαστικών λειτουργών

Η αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2521/1997 (Α’ 174) χορηγείται και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Άρθρο 3

Ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών – Τροποποίηση άρθρου 54 Κώδικα περί Δικηγόρων

Η παρ. 5 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Τα άρθρα 759, 783 Α.Κ. και η παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4072/2012 (Α’86) δεν έχουν εφαρμογή στις σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων της με εντολείς της ή τρίτους. Ειδικά α) έναντι του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζονται, για χρέη που δημιουργούνται μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας, κατ’ αναλογία οι προβλέψεις προσωπικής, αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης των προσώπων του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’32), τα οποία διατηρούν δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 3, β) έναντι των εντολέων της, η εταιρεία ευθύνεται, κατά τις διατάξεις για την ευθύνη των δικηγόρων (άρθρα 160 του παρόντος και 73 του ΕισΝΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’182)), για πράξεις ή παραλείψεις των εταίρων ή συνεργατών δικηγόρων, εφόσον αυτές έγιναν κατά τον χειρισμό υπόθεσης εντολέα της εταιρείας και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου εταίρου, κατά το ποσό που η εταιρεία θα ικανοποιήσει τον τρίτο. Αν η εταιρεία έχει ασφαλιστεί για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου εταίρου έχει η εταιρεία μόνο για το ποσό που δεν καλύφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία και την ασφαλιστική αποζημίωση.».

Άρθρο 4
Αυτοτέλεια έμμισθου δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 42 ν.4194/2013

Στο άρθρο 42 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο 42 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 42

Έμμισθος δικηγόρος

1. Έμμισθος δικηγόρος είναι αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες, ως νομικός σύμβουλος ή ως δικηγόρος, σε συγκεκριμένο εντολέα, σταθερά και μόνιμα, αμειβόμενος αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή. Ο ίδιος δικηγόρος μπορεί επίσης να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε με άλλον τρόπο.

2. Ο έμμισθος δικηγόρος ασκεί ελεύθερα τα επιστημονικά του καθήκοντα, όπως επιβάλλουν ο νόμος και η συνείδησή του, σύμφωνα με το άρθρο 5, χωρίς να υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα και στην υπαλληλική ιεραρχία του εντολέα.

3. Η έμμισθη εντολή δεν δημιουργεί υποχρέωση του δικηγόρου να εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα, ως φυσικά πρόσωπα, τα μέλη της διοίκησης και τους υπαλλήλους του εντολέα, καθώς δεν συνδέεται μαζί τους με σύμβαση έμμισθης εντολής. Ο έμμισθος δικηγόρος δεν υποχρεούται να παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, πέραν του εντολέα, ακόμα και αν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, εκτός αν τέτοια υποχρέωση προβλέπεται ρητά στη σύμβαση έμμισθης εντολής.».

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ